Przejdź do treści strony WCAG

Kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Moje boisko-Orlik 2012 w Byczynie

 

                                                                                                             

 
                                                                 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
Wp II - 341/5/08/U
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150
 e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn „Moje boisko-Orlik 2012 w Byczynie”
Termin wykonania zamówienia
Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, wypłata kredytu następować będzie w terminach
i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2008 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania płatności za inwestycję w roku budżetowym 2009. Ostateczny termin spłaty kredytu: wrzesień 2014r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredyt długoterminowego w łącznej wysokości do 353 000,00 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na zadanie inwestycyjne pn „Moje boisko-orlik 2012 w Byczynie”
1.Okres spłaty kredytu lata : marzec 2010- wrzesień 2014
2.Okres karencji w spłacie kapitału : spłata pierwszej raty – marzec 2010 roku
3.Spłata kapitału następować będzie : do 15 dnia każdego miesiąca wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
4.Spłata odsetek następować będzie : w ratach miesięcznych, do 15 dnia każdego miesiąca począwszy od listopada 2008 r.
5.Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy , skorygowaną o marżę banku,
6.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2008 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania płatności za inwestycję w roku budżetowym 2009.
7.Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
8.Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu,
9.Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową..
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.byczyna.pl, www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego
(Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
19.08.2008 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert : 19.08.2008 r. godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą nw. załączniki:
·       formularz oferty przetargowej /zał. nr 1 do siwz/,
·       oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do siwz/,
·       oświadczenie o upoważnieniu osoby podpisującej ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków wraz ze stosownym pełnomocnictwem /zał. nr 3 do siwz/,
·          projekt umowy banku w sprawie udzielenia kredytu,
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne I społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  /zał. wykonawcy/.
·         Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków /zał. wykonawcy/;
·       bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego(wystawiony nie wcześniej niższeść miesięcy przed upływem terminu składania ofert) /zał. wykonawcy/.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach w/w, zgodnie w formułą „ spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorz. oferty
z zastos. aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
07.08.2008 r. godz. 9:45
Numer: 183601-2008

 

Byczyna, dnia 07.08.2008 r.

 

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCSIWZ.doc

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc

PDFZał. nr 4 do SIWZ - harmonogram spłaty.pdf

PDFZał. nr 5 do SIWZ - opinia RIO.pdf

PDFZał. nr 6 do SIWZ - uchwała XXV17308 Rady Miejskiej w Byczynie.pdf

PDFZał. nr 7 do SIWZ - nadwyżka operacyjna.pdf

PDFZał. nr 8 do SIWZ - zestawienie przepływów pieniężnych.pdf

PDFZał. nr 9 do SIWZ - zobowiązania finansowe Gminy na dzień 30.06.2008.pdf

PDFZał. nr 10 do SIWZ - sprawozdanie RbNDS.pdf

PDFZał. nr 11 do SIWZ - sprawozdanie Rbz.pdf