Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie

 

 
                                                                     Byczyna, dnia 01.09.2008 r.
 
Wp. II – 341/7/08/B
 
Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Na wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”   -
„Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie”
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z póń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zmianie ulegają zapisy w zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy oraz SIWZ:
 
1) w § 1 ust. 1 ppkt. d zmienia się zapis :
„Wyposażenie oświetlenia boisk:
Boisko piłkarskie
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 6 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, wraz z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z projektem.
Boisko do koszykówki i siatkówki
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 2 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, roboty towarzyszące wykonać zgodnie z projektem”
 
2) zmienia się zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2 ppkt. d
d.Wyposażenie oświetlenia boisk:
Boisko piłkarskie
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 6 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, wraz z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z projektem.
Boisko do koszykówki i siatkówki
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 2 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, roboty towarzyszące wykonać zgodnie z projektem
 
3) Zamawiający zmienia termin składania ofert :
Termin składania ofert upływa dnia 04.09.2008 r. o godz. 9.00
Termin wnoszenia wadium:
do dnia 04.09.2008 r. do godz. 09.00
I termin otwarcia ofert::
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.09.2008 r.  godz. 9.15 w pk. nr 20.
 
 
Na stronie internetowej: www.bip.byczyna.pl i www.byczyna.pl zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy, SIWZ- zostały zamieszczone w zmienionej wersji.
 
                                                                            Na oryginale podpisał:
                                                                                                             
                                                                             Burmistrz Byczyny
 
                                                                              /-/Ryszard Grüner
 
 
 
 
 
 
                                                                     Byczyna, dnia 26.08.2008 r.
 
 
Wp. II – 341/7/08/B
 
 
Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Na wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”   -
„Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie”
 
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z póń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:
 
1) do załącznika nr 9 – przedmiary, wprowadza się:
- uzupełnienie do przedmiaru instalacji wod-kan,
- przedmiar dotyczący instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania i wentylacji.
 
Powyższe zmiany zostały zamieszczone na stronach internetowych: www.bip.byczyna.pl i www.byczyna.pl. 
                                                                                             

                                                                                             Na oryginale podpisał:

                                                                          Z up. Burmistrza

                                                                         /-/Paweł Wąsiak
                                                                          Z-ca Burmistrza
 
 
 
 
 
                                                                        Byczyna, dnia 25.08.2008 r.
 
Wp. II – 341/7/08/B
 
Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Na wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”   -
„Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie”
 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z póń. zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następujących modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zmianie ulegają zapisy w zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy :
 
1) w § 11 ust. 1 dodaje się zdanie: „Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.”
 
Na stronie internetowej: www.bip.byczyna.pl i www.byczyna.pl zał. nr 6 do SIWZ – wzór umowy, został zamieszczony w zmienionej wersji.
 
 
                                                                            Na oryginale podpisał:
                                                                                                             
                                                                             Burmistrz Byczyny
 
                                                                              /-/Ryszard Grüner
 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” - „Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie”
Termin wykonania zamówienia
Do 15 listopada 2008 r.
Zakres zamówienia
Zakres robót obejmuje:
a.Budowa boiska do piłki nożnej  - wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni całkowitej 1860 m2 pole do gry (26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna z drenażem, obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.
Nawierzchnia boiska do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna ( trawa syntetyczna)
Wyposażenie :
- bramki aluminiowe ( 5,0m x 2,0m) 2 szt, montowane w tulejach, siatki do bramek w ilości 2szt.
b. Budowa boiska nawierzchni poliuretanowej typu EPDM do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 19,1m x 32,10m o powierzchni całkowitej 613,11 m2 ( pole do gry 15,1m x 28,1m).
Wyposażenie do koszykówki:
- stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160,0 cm,
- tablica 180,0 x 105 cm, z tworzywa
- obręcz uchylna z siatką do obręczy
Wyposażenie do siatkówki:
- słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją mocowania siatki i mechanizmem naciągowym,
- siatka całosezonowa – ilość 2 zestawy.
c. Ogrodzenie terenu:
- ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej
wypełnienie z siatki stalowej .
Wysokość min.4 m. Rozstaw słupków 2,5 m .
Furtki i bramy systemowe rozwierne .Szerokość furtki 1,33 m, bramy 2,74 m . Piłkochwyty o wysokości min 6m.
d.Wyposażenie oświetlenia boisk:
Boisko piłkarskie
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 6 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, wraz z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z projektem.
Boisko do koszykówki i siatkówki
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 2 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, roboty towarzyszące wykonać zgodnie z projektem
e.Powierzchnie utwardzone
- ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona ( na odpadki stałe ) kostka betonowa gr .min 6 cm, w kolorze szarym na podbudowie z piasku i kruszywa
zamknięto obrzeżem betonowym.
f. Zaplecze boiska sportowego
-budynek wariant STANDARD składający się z 6 –ciu modułów, wysokość jedna kondygnacja nadziemna wraz z wykonaniem przyłączy:
wod – kan oraz siecią energetyczną nn zalicznikowo.
- budynek niski
- budynek nie podpiwniczony,
- powierzchnia całkowita - 55,80m2,
- kubatura – 155,12m3,
- powierzchnia wewnętrzna 34,92m2,
- budynek zaplecza jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych, oświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone w dachu.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
04.09.2008 r.  do godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
n    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
n    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),  
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie robót budowlano-montażowych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie - boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartości co najmniej 500.000 zł. i przedstawił dokument,
z którego jasno wynika, że
zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 4 do SIWZ/
·     w celu realizacji prac budowlanych wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia w branży: budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Na potwierdzenie spełniania warunku żądamy kopii powyższych uprawnień poświadczonych za zgodność z oryginałem. Osoby te muszą być wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy/ ,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     harmonogram rzeczowo-finansowy robót /załącznik wykonawcy/,
·     informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy -o minimalnej kwocie 500 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
·     polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100000 zł.
Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczeń woli /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
        W przypadku Konsorcjum należy dołączyć list intencyjny wspólników chcących startować wspólnie oraz ustanowienie przez te firmy wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
W przypadku spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej określająca osoby uprawnione do reprezentowania.
Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     harmonogram rzeczowo-finansowy  robót /załącznik wykonawcy/,
·     informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy -o minimalnej kwocie 500 000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
·     polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100000 zł.
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczeń woli /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium,
·     Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzających odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
d)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach
i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Brak jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych wyżej lub złożenie go w niewłaściwej formie np. bez podpisu osoby upoważnionej lub stosownego poświadczenia kserokopii spowoduje uznanie oferty za nieważną.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  30.000,00zł.
 /słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 04.09.2008 r. do godz. 09.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną
z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
09.08.2008 r. godz. 16:09
Numer: 186138-2008

 
Byczyna 09.08.2008 r.

DOCSIWZ UM Byczyna-po zmianach.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ-wzór umowy-po zmianie 2.doc

RARZał. nr 7 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.part1.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.part2.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part1.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part2.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part3.rar

RARZał. nr 9 do SIWZ - przedmiar.rar

RARZał. nr 9 do SIWZ - przedmiar uzupełnienie.rar

DOCodpowiedź nr 1.doc

DOCodpowiedź nr 2.doc


DOCSIWZ UM Byczyna.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ-wzór umowy.doc

DOCZał. nr 6 do SIWZ-wzór umowy-po zmianie.doc