Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
Termin wykonania zamówienia
Do 31 stycznia 2009 r.
Zakres zamówienia
Zakres robót obejmuje:
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie. Likwidacja barier architektonicznych będzie polegało w szczególności na :
- przebudowa sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w sali sportowej (w pomieszczeniu szatni chłopców),
- przebudowa sanitariatu dla niepełnosprawnych na parterze budynku głównego (wc dziewcząt i chłopców),
- wykonanie pochylni wewnątrz budynku w korytarzu na parterze,
- przebudowa wejścia do budynku szkoły oraz wykonanie pochylni zewnętrznej.
 Przedmiot zamówienia określa:
1) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. załącznik Nr 7do SIWZ
2) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
3) Przedmiar robót - zał. Nr 9do SIWZ.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
20.11.2008 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
*     spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),  
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie robót budowlanych, z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że zrealizował jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykazaną pracę /zamówienie/ należy poprzeć dokumentem potwierdzającym, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót). /zał. nr 4 do SIWZ/
·     w celu realizacji prac budowlanych wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia: konstrukcyjno – budowlane i instalacji sanitarnych. Na potwierdzenie spełniania warunku żądamy kopii powyższych uprawnień poświadczonych za zgodność z oryginałem. Osoby te muszą być wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy/
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
      Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     oświadczenie o uprawnieniu do składania oświadczeń woli /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
      Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
dokumenty stwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  2.000,00zł.  /słownie złotych: dwa tysiące 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 20.11.2008 r. do godz. 09.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
30.10.2008 r. godz. 10:08
Numer: 239910-2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byczyna 30.10.2008 r.