Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup paliw płynnych-olej napędowy w ilości ok. 44.000 litrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1
tel./ fax. 077 4134150, e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok. 44.000 litrów
Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.
Zakres zamówienia
Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok. 44.000 l.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna: w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1)
Termin składania ofert
17.12.2008 r. godz. 9.00, termin otwarcia ofert: 17.12.2008 r. godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, pok. nr 19 (sekretariat)
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do siwz/,
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do siwz/,
·     oświadczenie o upoważnieniu osoby podpisującej ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków /zał. nr 3 do siwz/
·     w przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy-Dostawcy, którzy posiadają na terenie Gminy Byczyna stacje paliw /wypełnić zał. nr 5a do SIWZ/ lub są w stanie zapewnić stała dostawę paliwa na zasadzie „dotankowania” na terenie miasta Byczyna bezpośrednio do pojazdów będących własnością Gminy Byczyna z cystern paliw /wypełnić zał. nr 5b do SIWZ/,  
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     koncesja na obrót paliwami.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Nie wymagane
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynam.systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
09.12.2008 r. godz.13:32
Numer: 257656-2008

Byczyna 09.12.2008 r.
 

DOCSIWZ UM Byczyna.doc

RTFzał. nr 1 do SIWZ-oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc

DOCzał. nr 4a - wzór umowy, stacja na terenie Gminy.doc

DOCzał. nr 4b - wzór umowy na zasadzie dotankowania.doc

DOCZał. nr 5a do SIWZ.doc

DOCZał. nr 5b do SIWZ.doc