Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego.


 

                                           Byczyna, dnia 23.10.2008 r.
Wp. II -  212/2/2008
 
 
BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż ruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna 

 
1.        Przedmiotem przetargu jest samochód – ciężarowo-osobowego FSO – Polonez Truck 1,6 Kat.
Dane techniczne pojazdu:
1.        marka – FSO - POLONEZ,
2.        model – TRUCK 1,6 Kat,
3.        Rodzaj pojazdu – sam. ciężarowo-osobowy,
4.        rok produkcji - 1997 r.,
5.        data I-szej rejestracji - 14.02.1997 r.,
6.        data ważności badania technicznego – 23.04.2009 r.
7.        nr rejestracyjny - OKL E260,
8.        nr identyfikacyjny (VIN) – SUPB06CEJVN053188,
9.        Nr ident. na tabliczce znamionowej – j.w.
10.     rodzaj nadwozia – P-up4/5,
11.     barwa nadwozia – ciemny niebieski,
12.     liczba miejsc – 5,
13.     rodzaj silnik/zapłon – R4-ZI,
14.     nr silnika – CE0355988,
15.     pojemność skokowa silnika – 1598 ccm,
16.     moc silnika – 57kW,
17.     rodzaj napędu – tylna oś,
18.     wskazanie drogomierza – 255442 km,
19.     dopuszczalna masa całkowita – 2270 kg,
20.     dopuszczalna masa własna – 1745 kg,
21.     dopuszczalna ładowność – 525 kg.
Pojazd nie jest mobilny z uwagi na uszkodzony silnik (zerwany pasek rozrządu).
                Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi zgodnie z wyceną techniczną 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
2.        Do kwoty wylicytowanej doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz koszt dokonania wyceny ruchomości w kwocie 200 zł.
3.        Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu. Uzgodnień można dokonać pod nr telefony: 077 4134072 (nr tel. PSP w Byczynie).
4.        Cenę nabycia ruchomości (kwota wylicytowana + podatek VAT) za samochód należy wpłacić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży ww. samochodu.
5.        Obciążenia ruchomości – BRAK
6.        Przetarg odbędzie się 07.11.2008 r. o godz.930 w Urzędzie Miejskimw Byczynie w pokoju nr 20
7.        W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 100,00 nie później niż do dnia 03.11.2008r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
8.        Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
9.        Cena nabycia ruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT i koszt wykonania wyceny ruchomości (200 zł.) Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
10.     Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
11.     Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
12.     Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
13.     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel.077-413-41-50, wew.30 lub www.bip.byczyna.pl .
14.     Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.