Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - autobus marki AUTOSAN


 

                                           Byczyna, dnia 13.11.2008 r.
 
Wp. II -  212/3/2008
 
 
BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
 
 
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż ruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna 
 
 1. Przedmiotem przetargu jest samochód – autobus, marki AUTOSAN.
  Dane techniczne pojazdu:
  1. marka - AUTOSAN,
  2. model – H10 - 12.09
  3. Rodzaj pojazdu – autobus,
  4. rok produkcji - 1992 r.,
  5. data I-szej rejestracji - 21.04.1992 r.,
  6. data ważności badania technicznego – 20.08.2008 r.
  7. nr rejestracyjny - OKL N974,
  8. nr identyfikacyjny (VIN) – 200126,
  9. Nr ident. na tabliczce znamionowej – j.w.
  10. rodzaj nadwozia – zamknięte,
  11. barwa nadwozia – biało – czerwono - żółty,
  12. liczba miejsc – 49,
  13. rodzaj silnik/zapłon – R6-ZS,
  14. nr silnika - -,
  15. pojemność skokowa silnika – 9570 cm,
  16. moc silnika – 213kW,
  17. rodzaj napędu – tylna oś,
  18. wskazanie drogomierza – 148530 km,
  19. dopuszczalna masa całkowita – 16000 kg,
  20. dopuszczalna masa własna – 11000 kg,
  21. dopuszczalna ładowność – 5150 kg.
Autobus jest pojazdem kompletnym, sprawnym technicznym, zarejestrowanym lecz nie
dopuszczonym do ruchu z powodu braku badania technicznego, które wygasło 20.08.2008 r.
                Samochód wymaga napraw nadwozia i podwozia.
 1. Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 2. Do kwoty wylicytowanej doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 3. Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu. Uzgodnień można dokonać pod nr telefony: 077 4134150 wew. 25.
 4. Cenę nabycia ruchomości (kwota wylicytowana + podatek VAT) za samochód należy wpłacić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży ww. samochodu.
 5. Obciążenia ruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 02.12. 2008 r. o godz.900 w Urzędzie Miejskimw Byczynie w pokoju nr 20
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 1.000,00 nie później niż do dnia 27.11.2008r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia ruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT. Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 10. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym
  i prawnym.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.31, tel.077-413-41-50, wew.25 lub www.bip.byczyna.pl
 14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
  z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.