Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Polonez Truck 

                                           Byczyna, dnia 13.11.2008 r.
 
 
Wp. II -  212/4/2008
 
 
BURMISTRZ BYCZYNY
O G Ł A S Z A
 
 
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż ruchomości stanowiącej  własność Gminy Byczyna 

 
 1. Przedmiotem przetargu jest samochód – ciężarowo-osobowego FSO – Polonez Truck 1,6 Kat.
Dane techniczne pojazdu:
  1. marka – FSO - POLONEZ,
  2. model – TRUCK 1,6 Kat,
  3. Rodzaj pojazdu – sam. ciężarowo-osobowy,
  4. rok produkcji - 1997 r.,
  5. data I-szej rejestracji - 14.02.1997 r.,
  6. data ważności badania technicznego – 23.04.2009 r.
  7. nr rejestracyjny - OKL E260,
  8. nr identyfikacyjny (VIN) – SUPB06CEJVN053188,
  9. Nr ident. na tabliczce znamionowej – j.w.
  10. rodzaj nadwozia – P-up4/5,
  11. barwa nadwozia – ciemny niebieski,
  12. liczba miejsc – 5,
  13. rodzaj silnik/zapłon – R4-ZI,
  14. nr silnika – CE0355988,
  15. pojemność skokowa silnika – 1598 ccm,
  16. moc silnika – 57kW,
  17. rodzaj napędu – tylna oś,
  18. wskazanie drogomierza – 255442 km,
  19. dopuszczalna masa całkowita – 2270 kg,
  20. dopuszczalna masa własna – 1745 kg,
  21. dopuszczalna ładowność – 525 kg.
Pojazd nie jest mobilny z uwagi na uszkodzony silnik (zerwany pasek rozrządu).
Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).
 1. Do kwoty wylicytowanej doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz koszt dokonania wyceny ruchomości w kwocie 200 zł.
 2. Samochód będzie udostępniony do oglądania po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu. Uzgodnień można dokonać pod nr telefony: 077 4134072 (nr tel. PSP w Byczynie).
 3. Cenę nabycia ruchomości (kwota wylicytowana + podatek VAT) za samochód należy wpłacić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży ww. samochodu.
 4. Obciążenia ruchomości – BRAK
 5. Przetarg odbędzie się 02.12.2008 r. o godz.930 w Urzędzie Miejskimw Byczynie w pokoju nr 20
 6. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w wysokości 100,00 nie później niż do dnia 27.11.2008r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 7. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 8. Cena nabycia ruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu powiększonej o należny podatek VAT i koszt wykonania wyceny ruchomości (200 zł.) Należność płatna przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/ Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie urzędu najpóźniej w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 9. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży zostanie ustalony 
  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
  o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu
  o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 11. Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym
  i prawnym.
 12. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr 27, tel.077-413-41-50, wew.30 lub www.bip.byczyna.pl .
 13. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.