Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych

 

                                                                                                                                                     Byczyna , dnia 12.05.2009r.
 
Wp. II.-341/06/09/B
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:  PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PIESZEJ I KOŁOWEJ W OBRĘBIE MURÓW OBRONNYCH MIASTA BYCZYNA etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego.
 
 
Działając na podstawie art. 92 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Firma Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz
Ul. Kuźniczka 32
42-160 Krzepice
 

Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
 
Do przetargu przystąpiły następujące firmy:
 

Nr oferty
Firma
Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena
1
Firma Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz
Ul. Kuźniczka 32
42-160 Krzepice
100 %

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a