Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębi murów obronnych miasta Byczyna, etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego.

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PIESZEJ I KOŁOWEJ W OBRĘBIE MURÓW OBRONNYCH MIASTA BYCZYNA etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego.
Termin wykonania zamówienia
Do 15 września 2009 r.
Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej. Zadanie polega na przebudowie następujących ulic:
-         ul. Okrężna,
-         ul. Długa,
-         ul. Basztowa,
-         ul. Zamojskiego.
Zakres zamówienia obejmuje:
-         roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe i rozbiórkowe),
-         roboty ziemne,
-         roboty wodno-kanalizacyjne (kanalizacja deszczowa),
-         roboty nawierzchniowe,
-         roboty wykończeniowe,
-         przygotowanie projektu organizacji ruchu zastępczego.
Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Projekt organizacji ruchu ma zawierać takie rozwiązania, by zapewnić dojazd pojazdów w tym w szczególności dojazd Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Gazowego, Energetycznego, Wodociągowego itp., do ulic, : Długa, Zamojskiego, Basztowa, Okrężna, Łączności, Szpitalna, Kościelna, 3-go Maja, Szopena, Floriańska, Krótka, Wąska, Wiejska, Poprzeczna, Wolności oraz Rynek w tym również dojazd mieszkańców tych ulic do swoich posesji. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków.
Wszystkie elementy i materiały możliwe do ponownego wykorzystania, w szczególności kostka kamienna i betonowa, krawężniki oraz kamień narzutowy powinny być rozebrane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera Nadzoru.
Wszelkie roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym.
 Przedmiot zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. załącznik Nr 9do SIWZ.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
27.03.2009 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     harmonogram rzeczowo-finansowy robót /załącznik wykonawcy/,
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni dróg, placów lub chodników z kostki kamiennej o pow. co najmniej 1000m2 z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno takie zamówienie i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - kierownik budowy – winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
 
        Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     kosztorys ofertowy /zał. nr 7 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
       
        3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  20.000,00zł.  /słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 27.03.2009 r. do godz. 09.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
06.03.2009 r. godz. 09:19
Numer: 52240-2009
Byczyna 06.03.2009 r.
 
 
 


RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

RARZał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - kosztorys ofertowy.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part01.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part02.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part03.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part04.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part05.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part06.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part07.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part08.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part09.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part10.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part11.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part12.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part13.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part14.rar

RARZał. nr 9 do SIWZ - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.part1.rar

RARZał. nr 9 do SIWZ - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.part2.rar

PDFZał. nr 10 - wyciąg z planu rewitalizacji.pdf

PDFSIWZ UM Byczyna.pdf

JPEGSIWZ.jpeg

DOCmodyfikacja ogłoszenia.doc

DOCmodyfikacja siwz.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji.doc

DOCmodyfikacja siwz2.doc

DOCwyjaśnienia do SIWZ2.doc

DOCSIWZ UM Byczyna po modyfikacji.doc

DOCmodyfikacja ogłoszenia2.doc