Przejdź do treści strony WCAG

Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie

                         

                                                                                                                                                                                    ZP – Wp.II – 341/5/09/B

 
 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” - „Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie”
Termin wykonania zamówienia
Do 15 września 2009 r.
Zakres zamówienia
Zakres robót obejmuje:
a. Budowa boiska do piłki nożnej - wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni całkowitej 1860 m2  (pole do gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna z drenażem, obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.
Nawierzchnia boiska do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna ( trawa syntetyczna)
Warianty do wyboru
Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub równoważny)
1.         Typ włókna: monofil
2.          Skład chemiczny włókna; polietylen
3.         Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4.         Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
lub
Wariant II Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport lub równoważny)
1.         Typ włókna: monofil
2.         Skład chemiczny włókna; polietylen
3.         Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4.         Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2
Wyposażenie :
- bramki aluminiowe ( 5,0m x 2,0m) - 2 szt, montowane w tulejach,
- siatki do bramek w ilości  - 2szt.
b. Budowa boiska nawierzchni poliuretanowej typu EPDM do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 19,1m x 32,10m o powierzchni całkowitej 613,11 m2 ( pole do gry 15,1m x 28,1m).
Wyposażenie do koszykówki:
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy                                                   - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm                                          – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości                                                                              – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach                                 – 2 sztuki
Wyposażenie do siatkówki:
- słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją mocowania siatki i mechanizmem naciągowym – 2 szt.
- siatka całosezonowa – ilość 2 zestawy.
c. Ogrodzenie terenu:
- ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej wypełnienie z siatki stalowej. Wysokość min.4 m. Rozstaw słupków 2,5 m .
Furtki i bramy systemowe rozwierne .Szerokość furtki 1,33 m, bramy 2,74 m . Piłkochwyty o wysokości min 6m.
d.Wyposażenie oświetlenia boisk:
Boisko piłkarskie
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 6 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, wraz z robotami towarzyszącymi wykonać zgodnie z projektem.
Boisko do koszykówki i siatkówki
Maszt – słupowy wirowany typu E/2 h – 10,0m szt 2 z wysięgnikiem rurowym trójramiennym 1,5m wraz projektorami typu Q VF 415 – 500W, roboty towarzyszące wykonać zgodnie z projektem.
e.Powierzchnie utwardzone
- ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona ( na odpadki stałe ) kostka betonowa gr .min 6 cm, w kolorze szarym na podbudowie z piasku i kruszywa zamknięto obrzeżem betonowym.
f. Zaplecze boiska sportowego
-budynek wariant STANDARD składający się z 6 –ciu modułów (5 modułów „zamkniętych” + 1 zadaszony), wysokość jedna kondygnacja nadziemna wraz z wykonaniem przyłączy:
- wod – kan. oraz siecią energetyczną nn zalicznikowo.
- budynek niski
- budynek nie podpiwniczony,
- powierzchnia całkowita - 55,80m2,
- kubatura – 155,12m3,
- powierzchnia wewnętrzna 34,92m2,
- budynek zaplecza jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych, oświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone w dachu.
 
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.30)
Termin składania ofert
22.04.2009 r.  do godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),  
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie robót budowlano-montażowych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie - boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wartości co najmniej 500.000 zł. i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/
·     w celu realizacji prac budowlanych wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia w branży: budowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych. Na potwierdzenie spełniania warunku żądamy kopii powyższych uprawnień poświadczonych za zgodność z oryginałem. Osoby te muszą być wpisane na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/ ,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     harmonogram rzeczowo-finansowy robót /załącznik wykonawcy/.
·     kosztorys ofertowy.
       Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
 
        W przypadku Konsorcjum należy dołączyć list intencyjny wspólników chcących startować wspólnie oraz ustanowienie przez te firmy wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
 
 
 Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Brak jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych wyżej lub złożenie go w niewłaściwej formie np. bez podpisu osoby upoważnionej lub stosownego poświadczenia kserokopii spowoduje uznanie oferty za nieważną.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  30.000,00zł.
 /słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 22.04.2009 r. do godz. 09.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
31.03.2009 r. godz.11:29
Numer: 84756-2009

 
Byczyna 31.03.2009 r.

 


DOCSIWZ UM Byczyna.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

RARZał. nr 6 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.part1.rar

RARZał. nr 6 do SIWZ - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.part2.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part1.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part2.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part3.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part4.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - przedmiar.rar

DOCwyjaśnienia do SIWZ.doc

DOCmodyfikacja siwz.doc

DOCopis techniczny - orlik-po modyfikacji.doc

DOCmodyfikacja siwz2.doc

JPEGZał. nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa - plan zagospodarowania terenu.jpeg

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał[1]. nr 5 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji.doc

PDFModyfikacja SIWZ 17.04.PDF

PDFWyjaśninie 17.04.PDF

PDFWyjaśninie 17.04.PDF

PDFWyjaśnienie 17.04.PDF

DOCwyjaśnienia do SIWZ3.doc

DOCwyjaśnienia do SIWZ4.doc

DOCwyjaśnienia do SIWZ5.doc

DOCmodyfikacja siwz4.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji2.doc