Przejdź do treści strony WCAG

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie

 

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie” – etap 1
Termin wykonania zamówienia
Do 15 września 2009 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie robót w branży drogowej – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie.
 
Uwaga: projekt budowlany i szczegółowe specyfikacje techniczne obejmują całość prac, natomiast przedmiot zamówienia stanowi Etap nr 1 obejmujący odcinek P-27 od km 0 + 000,00 do km 1 + 455,14 i odcinek 27-41 od km 0 + 000,00 do km 0+149,55. Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 
Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
Zakres robót:
- roboty przygotowawcze;
- wykonanie elementów odwodnienia;
- roboty ziemne;  
- podbudowa;
- nawierzchnia;
- roboty wykończeniowe.
Przedmiot zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 7do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 8do SIWZ.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
21.05.2009 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie- obejmujące roboty budowlane w w/w zakresie o wartości minimum 600.000,00 zł. brutto i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/  
·     osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - kierownik budowy – winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
 
        Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     kosztorys ofertowy /zał. nr 6 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
       
        3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  10.000,00zł.  /słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 21.05.2009 r. do godz. 09.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego : B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
30.04.2009 r. godz 13:52
Numer: 129798-2009

Byczyna 30.04.2009 r.

 


PDFZał. nr 8 do SIWZ - specyfikacje techniczne.pdf

RARZał. nr 7 do SIWZ - projekt budowlany.part2.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - projekt budowlany.part1.rar

PDFZał. nr 6 do SIWZ - przedmiar robót.PDF

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCSIWZ UM Byczyna.doc

DOCwyjaśnienia do SIWZ.doc

DOCmodyfikacja siwz.doc