Przejdź do treści strony WCAG

Zakup i dostawa używanej maszyny - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych

 

DOCzawiadomienie o unieważnieniu.doc

 
 
                                                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
               szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
„Zakup i dostawa używanej maszyny – kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych”
Termin wykonania zamówienia
Do 20 lipca 2009 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanej maszyny – kompaktor do pracy na składowisku odpadów komunalnych, o następujących parametrach:
 • Rok produkcji: 1992 lub młodszy,
 • Waga: nie mniej niż 28 ton,
 • Dodatkowe wyposażenie kabiny: klimatyzacja, dodatkowe filtry kabinowe, 
 • Lemiesz o szerokości od 3 m. do 4 m.,
 • Silnik wysokoprężny Diesel,
 • Centralne smarowanie,
 • Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie operatora,
 • Maszyna musi być sprawna technicznie i gotowa do pracy,
 • Maszyna musi być w stanie technicznym i optycznym dobrym,
 • Kompaktor musi być po remoncie i przeglądzie technicznym, w tym m.in. musi mieć oleje hydrauliczne, silnikowe i przekładniowe wymienione na nowe,
 • Koła przystosowane do pracy na terenie składowiska odpadów komunalnych,
 • Okres gwarancji nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy (miejsce wykonania gwarancji: Składowisko Odpadów komunalnych w Gołkowicach, w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem, że odbędzie się to na koszt Wykonawcy)
 • Dostawa pojazdu, na koszt Wykonawcy, na składowisko odpadów komunalnych w Gołkowicach.
Po dostarczeniu kompaktora Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić wyznaczonych pracowników zamawiającego z zakresu jego obsługi i eksploatacji.
Zamawiający zastrzega sobie, iż przed dokonaniem wyboru i podpisaniem umowy przeprowadzi oględziny stanu technicznego maszyny,  w celu sprawdzenia informacji podanych w ofercie ze stanem rzeczywistym, oraz wykona jazdę próbną i przeprowadzi próbę działania oprzyrządowania. Termin zostanie uzgodniony z oferentem telefonicznie i potwierdzony faksem. Po dokonaniu powyższych czynności Zamawiający sporządzi notatkę i przedstawi Oferentowi do potwierdzenia.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
08.06.2009 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu modą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
-    dostarczą używaną maszynę – kompaktor do pracy na składowisku odpadów, o parametrach:
· Rok produkcji: 1992 lub młodszy,
· Waga: nie mniej niż 28 ton,
· Dodatkowe wyposażenie kabiny: klimatyzacja, dodatkowe filtry kabinowe, 
· Lemiesz o szerokości od 3 m. do 4 m.,
· Silnik wysokoprężny Diesel,
· Centralne smarowanie,
· Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor zainstalowany w kabinie operatora,
· Maszyna musi być sprawna technicznie i gotowa do pracy,
· Maszyna musi być w stanie technicznym i optycznym dobrym,
· Kompaktor musi być po remoncie i przeglądzie technicznym, w tym m.in. musi mieć oleje hydrauliczne, silnikowe i przekładniowe wymienione na nowe,
· Koła przystosowane do pracy na terenie składowiska odpadów komunalnych,
· Okres gwarancji nie mniej niż 3 m-ce od daty dostawy (miejsce wykonania gwarancji: Składowisko Odpadów komunalnych w Gołkowicach,
w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem, że odbędzie się to na koszt Wykonawcy)
· Dostawa pojazdu, na koszt Wykonawcy, na składowisko odpadów komunalnych w Gołkowicach.
 
Do oferty należy dołączyć zdjęcia maszyny. Po dostarczeniu kompaktora Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić wyznaczonych pracowników zamawiającego z zakresu jego obsługi i eksploatacji.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.   Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
       
Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów, zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w celu:
1)      potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda załączenia do oferty:
a)       oświadczenia, zgodnego z art. 22 ust. 1 Pzp, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp /zał. Nr 2 do SIWZ/;
b)       aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ak­tualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)       potwierdzenia, że oferowana maszyna- kompaktor do pracy na składowisku odpadów, odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda załączenia do oferty:
·         formularz oferty przetargowej /zał. Nr 1 do SIWZ/
·         wykaz parametrów technicznych oferowanej maszyny /zał. Nr 3 do SIWZ/,
·         zdjęć fotograficznych maszyny.
Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Brak jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych wyżej lub złożenie go w niewłaściwej formie np. bez podpisu osoby upoważnionej lub stosownego poświadczenia kserokopii spowoduje uznanie oferty za nieważną.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
29.05.2009 r. godz. 13:04
Numer: 83095-2009

Byczyna 29.05.2009 r.

 


DOCSIWZ UM Byczyna.doc

RTFzał. nr 1 do SIWZ-oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ - wykaz parametrów.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc

DOCwyjaśnienia do SIWZ.doc