Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.335.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne:Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna


 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

     

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Kredyt długoterminowy do kwoty 1.335.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna”
Termin wykonania zamówienia
Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2009 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego.
Ostateczny termin spłaty kredytu: listopad 2015 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredyt długoterminowego w łącznej wysokości do 1.335 000,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna”
1.        Okres spłaty kredytu lata : styczeń 2010 – listopad 2015,
2.        Okres karencji w spłacie kapitału : do 15 stycznia 2010 r.
3.        Spłata kapitału następować będzie: zgodnie z harmonogramem, 
4.       Spłata odsetek następować będzie: do 15 każdego miesiąca, począwszy od
        miesiąca listopada 2009 r.
5.       Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku,
6.        Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, wypłata kredytu następować będzie w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2009 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający Zastrzega sobie prawo zapłaty za inwestycję w roku budżetowym 2010.
7.        Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
8.        Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu,
9.        Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
17.09.2009 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
 
1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw  i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków, bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego /zał. Wykonawcy/,
           2. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Brak jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych wyżej lub złożenie go w niewłaściwej formie np. bez podpisu osoby upoważnionej lub stosownego poświadczenia kserokopii spowoduje uznanie oferty za nieważną. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.   Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się    
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
07.09.2009 r. godz. 11:41
Numer: 307286-2009

 Byczyna, dnia 07 września 2009