Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (78,50KB)

 logo.jpeg

 

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Ochotnicza Straż Pożarna, Nasale,, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach
Termin wykonania zamówienia
Do 30 września 2010 r.
Zakres zamówienia
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.
Projekt „Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach” obejmuje zadania:
1.       Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nasalach;
2.       Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nasalach;
3.       Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
4.       Wykonanie stawu rybnego-rekreacyjnego-wędkarskiego z miejscami postojowymi,
5.       Budowa placu zabaw.
 
2.1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nasalach obejmuje następujące zadania:
-        docieplenie budynku,
-        wymiana drzwi,
-        wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku,
-        roboty ogólnobudowlane,
-        roboty wykończeniowe oraz
-        roboty elektryczne.
W świetlicy powstanie zaplecze socjalno-kuchenne. Świetlica zostanie wyposażona w:
-        meble,
-        sprzęt AGD,
-        naczynia.
-        biurka,
-        sprzęt komputerowy oraz
-        nagłośnienie,
-        światła dyskotekowe.
Dokładny wykaz sprzętu i wyposażenia zawarty został w załącznikach: Wykaz – sprzęt nagłaśniający – zał. nr 11 do SIWZ, Wykaz - meble i wyposażenia świetlicy – zał. nr 9 do SIWZ.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy obejmuje zadania:
-        budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
-        zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego i przekształcenie go w teren rekreacyjno-wypoczynkowy: wykonanie stawu rybnego-rekreacyjno-wędkarskiego wraz z miejscami postojowymi,
-        budowa placu zabaw,
-        wykonanie ścieżek rekreacyjnych,
-        posadzenie drzewek i krzewów ozdobnych. 
Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw zawarty został w załączniku nr 10 do SIWZ /Wykaz – plac zabaw/. Elementy umieszczone na placu zabaw (zabawki, ławeczki itp.) muszą posiadać:
-        certyfikaty bezpieczeństwa COBRABiD-BBC.
-        zawiesia huśtawek posiadają protokół badań wytrzymałościowych,
-        śruby - zaświadczenie o jakości,
-        łańcuchy- atest wytrzymałościowy,
-        impregnat do ciśnieniowej impregnacji drewna - atest Państwowego Zakładu Higieny.
Materiały stosowane do budowy elementów wyposażenia placów zabaw muszą posiadać:
-        atesty i deklaracje zgodności oraz
-        opinie rzeczoznawców od spraw BHP.
W procesie produkcji Wykonawca musi się opierać na obowiązującej Polskiej Normie PN-EN-1176 i PN-EN-1177. Ich odpowiednikami w krajach Unii Europejskiej są normy EN-1176 i EN-1177.
Wykonanie stawu rybnego-rekreacyjnego-wędkarskiego z miejscami postojowymi - zadanie to obejmuje zagospodarowanie zbiornika przeciwpożarowego i przekształcenie go na teren rekreacyjno-wypoczynkowy . Zakres robót to:
-        wykopy ziemne – 3.191 m3,
-        plantowanie skarp i korony nasypów na powierzchni 1.898 m2,
-        plantowanie skarp i dna na powierzchni 1.786 m2,
-        budowa stanowisk postojowych na 10 samochodów.
2.2. Przedmiot zamówienia określa:
2.2.1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2.2.2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
2.2.3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
2.3. Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
2.4. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45.26.26.90 – 4 – Remont starych budynków
45.31.12.00 – 2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.00.00 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45.11.12.91 – 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.27.23 – 9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45.24.72.70 – 3 – Budowa zbiorników
39.14.10.00 – 2 – Mebla i wyposażenie kuchni,
32.34.24.00 – 6 – Sprzęt nagłaśniający,
30.20.00.00 – 1 – Urządzenia komputerowe.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27
Termin składania ofert
12.01.2010 r.  do godz. 14.00, otwarcie ofert godz. 14.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
 
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik wykonawcy/,
·     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót budowlanych w zakresie robót budowlanych, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, że zrealizował jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykazaną pracę /zamówienie/ należy poprzeć dokumentem potwierdzającym, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót).
/zał. nr 3 do SIWZ/,
·     osoby skierowane do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia - winny posiadać odpowiednie uprawnienia. Zamawiający wymaga wykazania osób z uprawnieniami: w zakresie konstrukcyjno-budowlanym ,instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych, wodno-melioracyjnymi.  Osoby te winne być wpisane na listę członków Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
     2. Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót /zał. nr 6 do SIWZ/.
       3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w w/w
 dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  12.000,00zł.  /słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 12.01.2010 r. do godz. 14.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium
 zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 17 8890 0001 0536 6231 2005 0001. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt „Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
21.12.2009 r. godz. 11:16
Numer: 436446-2009

Byczyna 21.12.2009 r.

DOCSIWZ.doc (198,00KB)

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (70,10KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (40,00KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc (33,00KB)

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc (31,50KB)

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc (186,00KB)

RARZał. nr 6 do SIWZ - przedmiary.rar (1,92MB)

RARZał. nr 7 do SIWZ -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.part1.rar (4,77MB)

RARZał. nr 7 do SIWZ -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.part2.rar (4,77MB)

RARZał. nr 7 do SIWZ -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.part3.rar (2,56MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part1.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part2.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part3.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part4.rar (4,77MB)

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part5.rar (60,80KB)

DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz - meble i wyposażenie kuchni.doc (88,00KB)

DOCZał. nr 10 do SIWZ - Wykaz - plac zabaw.doc (2,07MB)

DOCZał. nr 11 do SIWZ - Wykaz - sprzęt nagłaśniający.doc (112,50KB)

DOCZał. nr 12 do SIWZ - Wykaz - wyposażenie świetlicy.doc (41,50KB)