Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Droga dojazdowa do pałacu w Nasalach

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
 „Droga dojazdowa do pałacu w Nasalach”
Termin wykonania zamówienia
Do 13 grudnia 2009 r.
Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży drogowej. Zadanie polega na przebudowie wewnętrznej drogi
dojazdowej o łącznej długości 405,33 m.
Zakres zamówienia obejmuje:
-        roboty przygotowawcze,
-        roboty ziemne,
-        roboty nawierzchniowe,
-        roboty wykończeniowe.
Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków.
Przedmiot zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 9do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę,
45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
 lądowej i wodnej,
45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
13.11.2009 r.  do godz. 13.00, otwarcie ofert godz. 13.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
-   oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
-    dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
-    dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy)/zał. Wykonawcy/,
-    aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzających, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
-    aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
-    wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonanych zamówień obejmujące roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyżej i wartości brutto min. 300.000,00 zł. i przedstawił dokument, z którego jasno wynika, że zlecona robota została wykonana z należytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
-    osoba skierowana do nadzorowania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, winna posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej, który jest wpisany na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
 
        Pozostałe wymagane dokumenty:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/
·     kosztorysy ofertowe wykonane metodą uproszczoną na podstawie przedmiarów robót /zał. nr 6 do SIWZ/.
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
       
        3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte
w w/w dokumentach i oświadczeniach zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie
, że w/w warunki wykonawca spełnił.  
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  5.000,00 zł.  /słownie złotych: pięć tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 13.11.2009 r. do godz. 13.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia
wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Inwestycja nie jest dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej
 
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się 
Oferty częściowe
Nie dopuszcza się
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
23.10.2009 r. godz. 09:50
Numer: 370784-2009

Byczyna 23.10.2009 r.

 


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM.pdf

DOCSIWZ.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

PDFZał. nr 6 do SIWZ - kosztorys ofertowy.pdf

PDFZał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdf

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.rar

RARZał. nr 9 do SIWZ - przedmiar robót.rar