Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.170.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku

 

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc (144,00KB)

                                                                                     ZP – Wp.II – 341/26/09/U
 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Kredyt długoterminowy do kwoty 1.170.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku
Termin wykonania zamówienia
Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, wypłata kredytu następować będzie w terminach
i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2010 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego.
Ostateczny termin spłaty kredytu: listopad 2016 r.
Zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredyt długoterminowego w łącznej wysokości do 1.170 000,00 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku, na warunkach:
 1. Okres spłaty kredytu lata: luty 2012 – listopad 2016,
 2. Okres karencji w spłacie kapitału: do 15 lutego 2012 r.
 3. Spłata kapitału następować będzie: zgodnie z harmonogramem, 
 4. Spłata odsetek następować będzie: do 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca stycznia 2010 r.
 5. Oprocentowanie kredytu oparte będzie o zmienną stawkę WIBOR 1M ogłaszaną przez Narodowy Bank Polski dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzający okres obrachunkowy , skorygowaną o marżę banku,
 6. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, wypłata kredytu następować będzie w terminach
  i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do dnia 31.12.2010 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego.
 7. Kredytobiorcy będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 8. Prowizja będzie płatna jednorazowo, poprzez jej potrącenie z przekazanej na rachunek Zamawiającego kwoty pierwszej transzy kredytu,
 9. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
66113000-5 – usługi udzielania kredytu
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
18.12.2009 r.  do godz. 9.00, otwarcie ofert godz. 9.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
 
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
-    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
-    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
       1. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
·     formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
·     dokument potwierdzający uprawnienie osób podpisujących ofertę do składania w imieniu Wykonawcy oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków o ile nie wynika to z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych /załącznik Wykonawcy/,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (Bank państwowy utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe – rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu Banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków, bank powołany na podstawie Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe – odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego /zał. Wykonawcy/,
           2. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
zamiast dokumentu stwierdzającego uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, Wykonawca składa dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:
·     nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
·     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 
Brak jakiegokolwiek dokumentu z wymienionych wyżej lub złożenie go w niewłaściwej formie np. bez podpisu osoby upoważnionej lub stosownego poświadczenia kserokopii spowoduje uznanie oferty za nieważną. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.   Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastos. aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
09.12.2009 r. godz. 14:09
Numer: 422794-2009

 
Byczyna 09.12.2009 r.


DOCSIWZ.doc (1,39MB)

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (71,48KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (40,00KB)

DOCzał. nr 3 do SIWZ-harmonogram spłaty.doc (23,50KB)

JPEGZał. nr 4 do SIWZ - uchwała Rady Miejskiej.jpeg (589,34KB)

PDFZał. nr 5 do SIWZ - nadwyżka operacyjna.pdf (163,51KB)

JPEGZał. nr 6 do SIWZ - zestawienie przepływów pieniężnych.jpeg (656,04KB)

PDFZał. nr 7 do SIWZ - zobowiązania finansowe gminy.pdf (457,01KB)

PDFZał. nr 8 do SIWZ - sprawozdanie RbZ.pdf (553,49KB)

PDFZał. nr 9 do SIWZ - sprawozdanie RbNDS.pdf (306,98KB)

RARZał. nr 10 do SIWZ - opinia RIO.rar (1,61MB)