Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ośrodek wiedzy przyrodniczej we wsi Miechowa

 

 logo.jpeg

  DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty10.doc

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Ochotnicza Straż Pożarna, Janówka,, tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Ośrodek wiedzy przyrodniczej we wsi Miechowa
Termin wykonania zamówienia
Do 31 sierpnia 2010 r.
Zakres zamówienia
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.
Projekt „Ośrodek wiedzy przyrodniczej we wsi Miechowa” obejmuje zadania:
1.       Remont świetlicy wiejskiej w Miechowej;
2.       Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miechowej;
3.       Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
4.       Budowa boiska wielofunkcyjnego,
5.       Budowa placu zabaw.
 
2.1. Remont świetlicy wiejskiej w Miechowej obejmuje następujące zadania:
-        docieplenie budynku,
-        remont pokrycia dachowego,
-        wymiana drzwi,
-        wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku,
-        roboty ogólnobudowlane,
-        roboty wykończeniowe oraz
-        roboty elektryczne.
W świetlicy powstanie zaplecze socjalno-kuchenne. Świetlica zostanie wyposażona w:
-        meble,
-        sprzęt AGD,
-        naczynia.
-        biurka,
-        sprzęt komputerowy.
Dokładny wykaz sprzętu i wyposażenia zawarty został w załącznikach: Wykaz - meble i wyposażenia kuchni – zał. nr 9 do SIWZ, Wykaz - wyposażenie świetlicy – zał. nr 11 do SIWZ.
 
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy obejmuje zadania:
-        budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
-        budowa boiska wielofunkcyjnego, boisko ma służyć do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną,
-        budowa placu zabaw.
 
Dokładny wykaz wyposażenia placu zabaw zawarty został w załączniku nr 10 do SIWZ /Wykaz – plac zabaw/. Elementy umieszczone na placu zabaw (zabawki, ławeczki itp.) muszą posiadać:
-        certyfikaty bezpieczeństwa COBRABiD-BBC.
-        zawiesia huśtawek posiadają protokół badań wytrzymałościowych,
-        śruby - zaświadczenie o jakości,
-        łańcuchy- atest wytrzymałościowy,
-        impregnat do ciśnieniowej impregnacji drewna - atest Państwowego Zakładu Higieny.
Materiały stosowane do budowy elementów wyposażenia placów zabaw muszą posiadać atesty i deklaracje zgodności oraz opinie rzeczoznawców od spraw BHP. W procesie produkcji Wykonawca musi się opierać na obowiązującej Polskiej Normie PN-EN-1176 i PN-EN-1177. Ich odpowiednikami w krajach Unii Europejskiej są normy EN-1176 i EN-1177.
2.2. Przedmiot zamówienia określa:
2.2.1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2.2.2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
2.2.3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
 
2.3. Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 
2.4. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45.26.26.90 – 4 – Remont starych budynków
45.31.12.00 – 2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.00.00 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45.11.12.91 – 4 –
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.11.27.23 – 9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45.11.27.20 – 8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,
39.14.10.00 – 2 – Mebla i wyposażenie kuchni.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27
Termin składania ofert
18.02.2010 r.  do godz. 14.00, otwarcie ofert godz. 14.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia
i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
n    spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych,
n    nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , określonych art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych,
n    wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane – o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda,
n    wykażą dysponowanie co najmniej jedną osobą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.
1. Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:
a)        wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (n
p. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
b)        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, warunek: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
2. Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)    aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wykonawcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, powyższy warunek spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, przy obligatoryjnym wymogu potwierdzenia w w/w terminie jego aktualności przez organ wydający,
c)    aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
d)    aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
e)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik wykonawcy/,
f)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/.
 
        3. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty należy złożyć na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz.1817).
 
 4. Pozostałe wymagane dokumenty:
a)       formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,
b)       kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót /zał. nr 6 do SIWZ/.
 
5. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu:
  
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  10.000,00zł.  /słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100/. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 18.02.2010 r. do godz. 14.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 35 8890 0001 0536 6130 2005 0001. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt „Ośrodek wiedzy przyrodniczej we wsi Miechowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
26.01.2010 r. godz. 10:20
Numer: 22064-2010.

 

 DOCSIWZ.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

RARZał. nr 6 do SIWZ - przedmiary.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - specyfikacje wykonania i odbioru robót.part1.rar

RARZał. nr 7 do SIWZ - specyfikacje wykonania i odbioru robót.part2.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part1.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part2.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part3.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part4.rar

RARZał. nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.part5.rar

DOCZał. nr 9 do SIWZ - Wykaz - mebla i wyposażenie kuchni.doc

DOCZał. nr 10 do SIWZ - Wykaz - plac zabaw.doc

DOCZał. nr 11 do SIWZ - Wykaz - wyposażenie świetlicy.doc