Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie

 

 DOCzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

                                                                                                                                               Byczyna, dnia 19.04.2010r.
 
Wp.II.-341/05-2/2010/D
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie” – dla projektu „Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim”, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Działając na podstawie art. 92 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Firma Usług Informatycznych MediaComp
Ul. Paderewskiego 1,
46-200 Kluczbork
 
                Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania na realizację przedmiotu zamówienia złożono 2 oferty. Zbiorcze zestawienie wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktacje przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, została przedstawiona w poniższej tabeli.
 
Nr
oferty
Firma
Streszczenie oceny
i porównanie ofert –
100 % cena
1
VOBIS S.A.
Ul. Wrocławska 152
45-837 Opole
9.282,00
 
96,03 pkt.
2.
Firma Usług Informatycznych MediaComp
Ul. Paderewskiego 1, Kluczbork
8.914,00
 
100 pkt
 
 

Ogłoszono dnia 21.04.2010 r.