Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale - Nowy Gródek - etap I

 

 

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc.jpeg

 

Zamawiający: Gmina Byczyna                                                                                    Nr zamówienia: Wp II-341/9/2010/B
 
                                                                                Przetarg nieograniczony
 
 
                 BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NASALE - NOWY GRÓDEK – etap I
 
 
 
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale – Nowy Gródek – etap I
Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 10 sierpnia 2010 r.
Zakres zamówienia
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do użytków rolnych Nasale-Nowy Gródek o łącznej długości jezdni wynoszącej 1746,45 m. – 1 etap. Na etapie projektowania drogę objętą opracowaniem podzielono na dwa odcinki oznaczone w części rysunkowej projektu jako odcinki 1-2 o długości 1395,94 m i 3-4 o długości 1913,49 m. Etap I projektu obejmuje budowę drogi na całym odcinku 1-2 oraz na części odcinka 3-4 tj. od km 1+ 562,98 do km 1+ 913,49. celu zapewnienia możliwości wymijania pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach na odcinku 1-2 (w I etapie realizacji projektu) zaprojektowano mijanki w ilości 3 sztuk, których lokalizację przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Odwodnienie drogi przewidziano jako odwodnienie powierzchniowe z wykonaniem rowów przydrożnych.
Zakres zamówienia obejmuje:
-        roboty przygotowawcze,
-        roboty ziemne,
-        roboty nawierzchniowe,
-        roboty wykończeniowe.
Obsługa geodezyjna inwestycji leży po stronie Wykonawcy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnał itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków.
 
Przedmiot zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
 
Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę,
45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,
45200000-9 - roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27
Termin składania ofert
09.06.2010 r.  do godz. 14.00, otwarcie ofert godz. 14.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:
1.     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
2.     Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca:
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia o cechach jak wyżej i wartości brutto min. 500.000,00 zł. każda.
3.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, a w szczególności: kierownikiem budowy (uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności drogowej);
4.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
5.     Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp
1.       W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:
a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
c)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, warunek: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
2.       Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)      aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wykonawcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, powyższy warunek spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, przy obligatoryjnym wymogu potwierdzenia w w/w terminie jego aktualności przez organ wydający,
c)      aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
d)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/.
 
3.       Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
-        dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
4.       Pozostałe wymagane dokumenty:
a)   formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,
b)   kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót /zał. nr 6 do SIWZ/.
 
5. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego  podmiotu:
  
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;
 
6. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:
a)       wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b)       do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  
c)       oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
d)       Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.
e)       dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,
f)         w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
 
Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.
 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  10.000,00 zł.  /słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100/. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 09.06.2010 r. do godz. 14.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) na rachunek bankowy: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Inform. o dofin. projektu ze środków Unii Europejskiej
Nie dotyczy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak, dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany:
a) terminu przekazania placu budowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe przed podjęciem realizacji umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, wystąpienie siły wyższej, przedłużające się prace w zakresie wykonywanej na podstawie innej umowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, brak lub wady dokumentacji, wstrzymanie robót na polecenie konserwatora zabytków, zmiana dokumentacji, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, konieczność wykonania prac archeologicznych itp.; zmiana terminu przekazania placu budowy nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,
b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geodezyjnych, hydrologiczne, zaistniałe sytuacje faktyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, wystąpienie siły wyższej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zmiana harmonogramu prac, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, konieczność wykonania prac archeologicznych, narzucenie innych lub dodatkowych rozwiązań przez projektanta, Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, itp.; zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,
c) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej, brak lub wady dokumentacji, zmiana technologii, wprowadzenie rozwiązań zamiennych, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geodezyjne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, wystąpienie siły wyższej, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, konieczność wykonania prac archeologicznych, narzucenie innych lub dodatkowych rozwiązań przez Projektanta, Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, itp.; zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalane będzie na podstawie negocjacji z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w ofercie. Cena za roboty, które nie były przewidziane w ofercie będą skalkulowane w oparciu o występujące na rynku katalogi nakładów rzeczowych.
d) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
e) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak: zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy – cena ulegnie zmianie na zasadach określonych w pkt c), zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT.
f) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami
    wprowadzenia takiej zmiany;

Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie przewiduje się
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
25.05.2010 r. godz. 09:18
Numer: 133303-2010.

 

Byczyna 25 maja 2010 r.

DOCSIWZ.doc

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

DOCZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc

RARZałącznik nr 6 do SIWZ-przedmiar robót.rar

RARZałącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.rar

RARZałącznik nr 8 do SIWZ-dokumentacja projektowa.rar