Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza

 

 DOCzawiadomienie o unieważnienie postępowania.doc

 

 

Zamawiający: Gmina Byczyna                                                                                                                    Nr zamówienia: Wp II-341/1/2010/B
 
 
                                                                                                   Przetarg nieograniczony
 
                        
                                             UTWORZENIE IZBY TRADYCJI – „ODKRYWAMY ZAPOMNIANE KARTY HISTORII BYCZYNY” 
   
                                                                  ORAZ TERMOMODERNIZACJA ZABYTKOWEGO RATUSZA

                   loga razem.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

 

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Utworzenie izby tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 25 października 2010 r. – całość robót.
Zakres zamówienia
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.
 
Projekt zawiera zadania, w szczególności:
·        adaptacja wieży Ratusza na punkt widokowy:
-        rozbiórka obecnych schodów drewnianych i wykonanie nowych schodów kręconych,
-        zamknięcie obecnych otworów w stropach,
-        stalowa konstrukcja wzmacniająca stropy,
-        wymiana elementów stropów drewnianych,
-        wykonanie balustrad ochronnych wokół otworów stropowych,
-        montaż na poziomie VI sufitu podwieszanego z warstwą ocieplającą,
-        montaż w stropie nad poziomem VI schodów strychowych nożycowych,
-        zabezpieczenie przeciwogniowe belek w stropach drewnianych,
-        montaż na poziomach I-V i poz. minus I sufitu podwieszanego,
-        wykonanie dodatkowego otworu wejściowego do wieży (poziom I),
-        wykonanie dodatkowych drzwi (poziom I) wraz ze ścianką,
-        montaż nowych drzwi do dwóch pokoi na drodze ewakuacyjnej z wieży,
-        wykonanie nadproży stalowych w projektowanych otworach,
-        montaż barierek zabezpieczających w otworach okiennych na poziomie VI,
-        przeniesienie mechanizmu zegarowego i wykonanie jego obudowy ze szkła.
·        adaptacja poddasza na Izbę Tradycji:
-        poszerzenie otworu wejściowego na poddasze i zamknięcie drzwiami drewnianymi, pełnymi,
-        zabezpieczenie przeciwogniowe elementów drewnianych więźby dachowej,
-        montaż podłóg w systemie podłóg podniesionych,
-        wyprowadzenie ponad dach niedokończonego komina wraz z dobudowaną częścią, z dwoma nowymi kanałami wentylacji grawitacyjnej,
-        zapewnienie dostępu do komina istniejącego, poprzez montaż drabinki,
-        podniesienie ponad poziom posadzki otworów wyczystkowych komina istniejącego i zamknięcie ich drzwiczkami,
-        oczyszczenie fragmentów ceglanych murów,
-        gruntowna naprawa i wzmocnienie cegły,
-        uzupełnienie spoin murów ceglanych zaprawą.
·        Roboty elektryczne w zakresie wieży i poddasza:
-       demontaże istniejących instalacji, opraw, osprzętu i tablic,
-       rozbudowa rozdzielnicy głównej Z-TG,
-       montaż tablicy rozdzielczej wraz z liniami zasilającymi,
-       instalacja oświetlenia podstawowego,
-       instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
-       instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ogólnego przeznaczenia,
-       wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru.
·        termomodernizacja Ratusza:
-        wymiana okien drewnianych na okna drewniane z pakietem szybowym,
-        wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane z pakietem szybowym,
-        ocieplenie połaci dachowej,
-        ocieplenie ścian – za wyjątkiem parteru i 1 piętra, stropów,
-        wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich,
-        niezbędne przekucia przez ściany,
-        modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji c.o.,
-        roboty wykończeniowe.
  • Wewnętrzne instalacje elektryczne, modernizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych Ratusza:  
-        Wykonanie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych po wykonaniu robót budowlanych w zakresie ścian konstrukcyjnych i działowych,
-        Wykonanie nowych instalacji oświetleniowych, zasilania gniazd wtykowych, opraw oświetleniowych ogólnych i oświetlenia awaryjnego,
-        Wykonanie instalacji – sieci komputerowej,
-        Wykonanie wewnętrznych linii zasilających z istniejącej tablicy TE-II piętro,
-        Instalacje odgromowe.
 
                Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z faktu, iż obiekt będzie użytkowany w trakcie prowadzonej inwestycji. Należy wydzielić i zabezpieczyć strefy robót dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.
 
UWAGA: budynek Ratusza jest budynkiem, w którym swą siedzibę ma:
-        Urząd Miejski w Byczynie,
-        Biblioteka Miejska w Byczynie,
-        Apteka,
-        Oddział Banku Spółdzielczego,
-        Kawiarnia.
Praca tych instytucji, podmiotów, nie może ulec przerwaniu na czas prowadzonej inwestycji. Wykonawca musi uwzględnić prowadzenie prac
w użytkowanym obiekcie.
 
Zamawiający proponuje następujący schemat robót:
-        W pierwszej kolejności wykonać prace na II piętrze Urzędu, w części południowej (pracownicy mający biura na II piętrze na czas prowadzonych robót zostaną przeniesieni do sali USC i Sali Konferencyjnej), czas pracy na II piętrze nie dłużej niż 4 tygodnie,
-        Po zakończeniu prac na II piętrze przenieść front robót na I piętro, w części południowej (pracownicy mający biura na I piętrze na czas prowadzonych robót zostaną przeniesieni do sali USC i Sali Konferencyjnej), czas pracy na I piętrze nie dłużej niż 3 tygodnie,
-        Po zakończeniu prac na I piętrze przenieść front robót na parter, w części południowej budynku (pracownicy mający biura na parterze na czas prowadzonych robót zostaną przeniesieni do sali USC i Sali Konferencyjnej). Czas pracy na parterze nie dłużej niż 3 tygodnie. Wyjątek: pomieszczenie stanowiące siedzibę Banku. Prace w tym pomieszczeniu zostaną uzgodnione z Zarządem Banku (Zarząd Banku proponuje m.in. możliwość zamknięcia oddziału w dowolny piątek, co daje możliwość swobodnej pracy przez dwa dni – piątek, sobota.). 
-        Po zakończeniu prac w części południowej, front robót będzie można przenieść do części północnej budynku (sala USC, Sala Konferencyjna, biblioteka, pomieszczenia biurowe, Apteka-do uzgodnienie z użytkownikiem pomieszczeń),
-        Ze względu na to, że wieża Ratusza nie jest obiektem użytkowanym, prace mogą tu być prowadzone bez zastrzeżeń jak wyżej.
 
                Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram prac wg schematu jak wyżej lub według własnych założeń, harmonogram taki podlega akceptacji przez Zamawiającego.
             Roboty należy realizować według kolejnych etapów (wg powyższego schematu, bądź harmonogramu prac przedstawionego przez Wykonawcę a zaakceptowanego przez Zamawiającego) w warunkach utrudnień wynikających z użytkowania obiektu budowlanego.
Prace prowadzone na wysokości oraz ruch pieszy do użytkowanego budynku wymaga zabezpieczenia ruchu pieszego.  Na budowie obejmującej budynek, należy wygrodzić strefę niebezpieczną prac na wysokości stałym ogrodzeniem z daszkami ochronnymi nad wejściami i ciągami pieszymi. Wykonać zadaszenie i obudowę przejść dla ruchu pieszego. Zastosować oznakowanie placu budowy z tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osób odpowiedzialnych i alarmowymi.
Z uwagi na organizację robót w użytkowanym obiekcie, położonym w centrum miasta, należy zapewnić przy organizacji robót stosowanie:
-        urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść,
-        środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne,
-        organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku objętego strefą robót,
-         wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
-          bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Stanowiska robót należy odgrodzić pełnymi przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemożliwiającymi dostęp na stanowisko robót osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia robót do ich zakończenia.
                Zamawiający organizuje zebranie mające na celu oględziny obiektu oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości odnośnie przedmiotu zamówienia. Spotkanie odbędzie się w siedzibie zamawiającego (parter, sala nr 9) dnia 27.07.2010 r. godz.. 11.00.  Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Zamawiającego, projektanta, inspektorów nadzoru.
 
Przedmiot zamówienia określa w szczególności:
1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 8do SIWZ,
2) Przedmiar robót - zał. Nr 6do SIWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 7do SIWZ.
 
3. Wykonanie i odbiór robót będą się odbywały w oparciu o:
a) ww. dokumentację projektową;
b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ;
c) aprobaty techniczne lub inne dokumenty, o których mowa w art.30 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 
4. Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
45.00.00.00 – 7 – Roboty budowlane,
45.21.23.50 – 4 – Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej,
45.42.11.00 – 5 – Instalowanie drzwi i okien i podobne elementy,
45.32.10.00 – 3 – Roboty izolacyjne,
45.32.40.00 – 4 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej,
45.26.12.10 – 9 – Wykonanie pokryć dachowych,
45.31.23.10 – 3 – Ochrona odgromowa.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27
Termin składania ofert
03.08.2010 r.  do godz. 14.00, otwarcie ofert godz. 14.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca: 
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące branże ogólnobudowlaną, elektryczną, instalacji c.o. – o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda, w tym jedna była wykonywana w obiekcie będącym zabytkiem,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na  podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, a w szczególności:
-        kierownikiem budowy (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej);
-        kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych);
-        kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych),
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
      Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) sumy ubezpieczenia, z wyłączeniem jakichkolwiek podlimitów wypłaty sumy odszkodowania. Zamawiający zwraca uwagę, iż polisa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, których może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, polisa winna być opłacona, dotyczy to również polis z odroczonym terminem płatności.
6. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp
1.       W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:
a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 3 do SIWZ/,
c)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, warunek: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, /zał. nr 4 do SIWZ – potencjał kadrowy/.
2.       Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)      aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty przez wykonawcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, powyższy warunek spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, przy obligatoryjnym wymogu potwierdzenia w w/w terminie jego aktualności przez organ wydający,
c)      aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
d)      aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,
e)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. /załącznik wykonawcy/,
f)        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. ust 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/.
 
3.       Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
-        dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-        zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.
 
4.       Pozostałe wymagane dokumenty:
a)   formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,
b)   kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót /zał. nr 6 do SIWZ/,
c)   harmonogram prac uwzględniający prowadzenie prac w użytkowanym obiekcie.
 
5. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego  podmiotu:
  
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;
 
6. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:
a)       wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b)       do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  
c)       oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
d)       Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.
e)       dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,
f)         w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
 
Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.
 
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości  30.000,00 zł. /słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100/.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 03.08.2010 r. do godz. 14.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (nie gotówką!) dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004
Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 03.08.2010 r. do godz. 14.00.
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak, dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany:
a) terminu przekazania placu budowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe przed podjęciem realizacji umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, wystąpienie siły wyższej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny itp.; zmiana terminu przekazania placu budowy nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,
b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, geodezyjnych, hydrologiczne, zaistniałe sytuacje faktyczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonania przedmiotu umowy, wystąpienie siły wyższej, brak lub wady dokumentacji, zmiana dokumentacji, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zmiana harmonogramu prac, rezygnacja z wykonania części prac, aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, narzucenie innych lub dodatkowych rozwiązań przez konserwatora zabytków, itp.; zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,
c) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy może mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w pkt e) niniejszego paragrafu.
d) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
e) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:
-        zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT,
-        w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. c) niniejszego paragrafu, sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący:
-        w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy,
-        w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.  
f) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
g) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
h) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,
i) konieczności zmiany osób, o których mowa w § 8,
j) zmiany oczywistych omyłek pisarskich.

Oferty wariantowe/częściowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie przewiduje się
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
16.07.2010 r. godz. 11:03
Numer: 190151-2010.
Byczyna 16.07.2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

PDFSIWZ.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

 RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf

Zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie.doc

Zał. nr 3 do SIWZ - Doświadczenie zawodowe

DOCZał. nr 3 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc

Zał. nr 4 do SIWZ - Potencjał kadrowy

DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc

Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy

PDFZał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf

Zał. nr 6 do SIWZ - Przedmiar

PDFC.O..pdf

PDFInstalacja Sygnalizacji Pożaru.pdf

PDFIzba tradycji - budowlanka.pdf

PDFIzba tradycji - elektryczne bez p.poż..pdf

PDFTermomodernizacja ratusza.pdf

PDFWewnętrzne instalacje elektryczne.pdf

Zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

PDFElektryka izba tradycji i punkt widokowy.pdf

PDFIzba tradycji.pdf

PDFTermomodernizacja ratusza.pdf

PDFWewnętrzne instalacje elektryczne.pdf

Zał. nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

RARInstalacja CO.rar

RARTermomodernizacja.rar

RARUtworzenie Izby Tradycji.part1.rar

RARUtworzenie Izby Tradycji.part2.rar

RARUtworzenie Izby Tradycji.part3.rar

RARUtworzenie Izby Tradycji.part4.rar

RARUtworzenie Izby Tradycji.part5.rar

RARUtworzenie Izby Tradycji.part6.rar

RARUtworzenie Izby Tradycji.part7.rar

RARWewnętrzne instalacje elektryczne.rar


DOCZał. nr 4 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc