Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Drapieżna Byczyna - ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna

 

 

 DOCzawiadomienie o wyborze.doc

loga razem.jpeg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Drapieżna Byczyna – ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna
Termin wykonania zamówienia
Część I: 31 marca 2010
Część II: 30 kwietnia 2010
Część III: 31 marca 2010
Część IV: 31 marca 2010
Zakres zamówienia
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.
Gmina Byczyna realizuje obecnie dwa projekty („Drapieżna Byczyna” i „Ożywić pola Byczyna”), gdzie przedmiotem zakupu jest zając szarak. Oba projekty są współfinansowane z różnych źródeł, przy zastosowaniu różnych procedur. Ze względu na to, Zamawiający zdecydował na podstawie art. 32 ust. 4 udzielić zamówienia dotyczącego zakupu zająca szaraka w częściach i objąć przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zająca szaraka dla projektu „Ożywić pola Byczyny” odrębnym postępowaniem.
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
·        Część I : zakup i dostawa kuropatwy (Perdix perdix) o cechach:
-        osobniki dorosłe,
-        ilość: 200 par,
-        stado do zasiedleń;
 
·        Cześć II: zakup i dostawa bażanta łownego (Phasianus colchicus) o cechach:
-        ilość: 400 sztuk w tym 280 sztuk kur i 120 kogutów,
-        osobniki dorosłe;
 
·        Część III: zakup i dostawa zajęcy szaraków (Lepus europaeus) o cechach:
-        ilość: 400 sztuk w tym 270 samic i 130 samców,
-        osobniki dorosłe, wiek od 4 do 9 miesięcy,
-        osobniki pochodzące z chowu zagrodowego lub dzikie z odłowów, w żadnym wypadku nie z chowu klatkowego,
-        wymagane szczepienia: na kokcydiozę, tularemię, brucelozę, meksomatozę i choroby płuc;
 
·        Część IV: zakup i dostawa królika dzikiego (Oryctolagus cuniculus) o cechach:
-        ilość: 200 par,
-        osobniki dorosłe,
-        wymagane szczepienia: na kokcydiozę, tularemię, brucelozę, meksomatozę i choroby płuc;
 
Dotyczy wszystkich części:
-        Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą zwierząt dostarczyć Zamawiającemu aktualne świadectwa weterynaryjne poświadczające, że zwierzęta są wolne od chorób.
-        Miejsce dostarczenia: teren Gminy Byczyna.
-        Zwierzęta dostarczone będą na koszt Wykonawcy w klatkach zwrotnych.
 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
03.32.51.00 - 4 – króliki, 
03.32.52.00 – 5 – zające,
03.32.40.00 – 6 – drób żywy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27
Termin składania ofert
18 marca 2010  do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.15
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy wszystkich części:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
        Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca:
        Posiada koncesję na obrót w kraju zwierzyną żywą.
 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
                Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca:
  1. Dla części I
  2. Dla części II
  3. Dla części IV
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na  podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
-        Dla części III: Wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy w ramach jednego roku kalendarzowego minimum 400 sztuk zajęcy w tym min. 100 sztuk w ramach jednego zamówienia lub dla jednego odbiorcy
 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
       Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
        Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
       Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
 1. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ, zgodnie w formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp
Dotyczy wszystkich części:
 1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp:
a)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)      koncesja na obrót w kraju zwierzyną żywą /załącznik wykonawcy/,
c)      jedynie dla części III: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze) zał. nr 3 do SIWZ/,
 1. Oświadczenia lub dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 2 do SIWZ/,
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
 1. Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada, dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
 1. Pozostałe wymagane dokumenty: formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/, odpowiedni, dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
 
5.     Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu:
  
Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 
Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub
zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym
mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) niniejszego rozdziału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ;
 
6. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne)
     należy spełnić następujące warunki:
a)      wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b)      do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  
c)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wskazane w pkt 2 ppkt a) składa każdy z Wykonawców oddzielnie,
d)      Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.
e)      dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,
f)        w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.
 
Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.
 
                Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.
                Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Informacja o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak, dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany:
1.       Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2.       W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np.: okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, zaistniałe sytuacje faktyczne, wystąpienie siły wyższej, itp.; zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,*
b) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne, wystąpienie siły wyższej, itp.; zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu nie wpłynie na koszt realizacji przedmiotu zamówienia,
c) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana może być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak: zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT.
d) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
e) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
f) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,
g) zmiany oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych.
* Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia jedynie dla: 1/ zająca szaraka – ewentualny termin od 01 do 30 listopada 2010, 2/ kuropatwy –ewentualny termin od 01 do 30 listopada 2010.

Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Oferty częściowe
Dopuszcza się składanie ofert dla każdej z czterech części.
Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie przewiduje się
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
10.03.2010 r. godz. 12:16
Numer: 66494-2010.

Byczyna 10.03.2010 r.