Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inżynier kontraktu - Inspektor nadzoru dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice

 

 DOC1.14 zawiadomienie o wyborze BIP.doc

 logo[1].jpeg

Zamawiający: Gmina Byczyna                                                                                         Nr zamówienia: Wp-II.271.1.2011

 

Przetarg nieograniczony

 

INŻYNIER KONTRAKTU – INSPEKTOR NADZORU DLA INWESTYCJI „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY BYCZYNA ETAP I – ROSZKOWICE”

 

 

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

szacunkowa wartość zamówienia : poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp

 

Zamawiający

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  tel/fax. 077 4134150,  e-mail : um@byczyna.pl

Przedmiot zamówienia

Inżynier kontraktu – Inspektor nadzoru dla inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice”

Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 21 stycznia 2013 r.

Zakres zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie uPzp.

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice”.

Szczegółowy zakres zadań przedstawiono w części II SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:
71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego,

71.31.10.00-1 – usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.

Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl , www.byczyna.pl

Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27

Termin składania ofert

31.01.2011 r.  do godz. 09.00, otwarcie ofert godz. 09.15

Miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1 , Oferty należy składać w pok. nr 19

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z Art. 22 ust.1 spełniają warunki dotyczące:

1.       Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/.

2.       Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 kontrakty na usługę Inżyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej
o cechach:

1/ 1 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, każda z nich z przyłączami i tłocznią ścieków, o długości sieci min. 8 km – każda lub

2/ 2 sieci, ale każda z nich wykonywana częściowo jako kanalizacja sanitarna grawitacyjna a częściowo jako kanalizacja sanitarna tłoczna, obie
z przyłączami i tłocznią ścieków, o długości sieci min. 8 km - każda.

Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców usługi, zawierały co najmniej:

-        wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,

-        wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) usługi,

-        wskazanie zakresu i wartości usług,

-        wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia),

-        wskazanie miejsca wykonania (wykonywania),

-        opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) usługi, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.       Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty  /załącznik nr 2 do SIWZ/.

4.       Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:

a)       Kierownik Zespołu (Inżynier Kontraktu) – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

-        wykształcenie wyższe techniczne,

-        doświadczenie jako Kierownik Zespołu przy min. 2 kontraktach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, każdy  wartości brutto min. 3.000.000 PLN,

-        znajomość języka polskiego,

b)       Obmiarowiec – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

-     wykształcenie wyższe techniczne,

-     rozliczenie w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 obmiarowych (kosztorysowych) kontraktów na roboty budowlane, o łącznej wartości robót brutto co najmniej 3.000.000 PLN,

c)         Inspektor nadzoru specjalności sanitarnej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

-     uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
,

-     min. 3-letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru robót sanitarnych lub jako kierownik robót sanitarnych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnych,

d)         Inspektor nadzoru branży drogowej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

-     posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozp. Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-     min. 3-letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru robót drogowych lub jako kierownik robót drogowych,

e)       Inspektor nadzoru branży elektrycznej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

-     uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

-     min. 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu jako inspektor nadzoru robót elektrycznych lub w wykonawstwie robót jako kierownik robót elektrycznych.

Zamawiający dopuszcza pełnienia przez jedną osobę jednocześnie funkcji Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta) i funkcji pozostałych ekspertów i/lub pełnienie przez jedną osobę kilku funkcji.

 

Kluczowy personel musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego, w przypadku, gdy Kluczowy personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane, jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 roku nr 63, poz.394 ).

 

5.       Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie  oświadczenia załączonego do oferty  /załącznik nr 2 do SIWZ/.

 

6.       Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach, o których mowa w pkt 7 SIWZ,  zgodnie w formułą  „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Informacja o oświadczeniach  
lub dokumenty, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 UPzp

1.       W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ, określonych na podstawie art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:

a)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /zał. nr 2 do SIWZ/,

b)       wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) /zał. nr 5 do SIWZ/,

c)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, /zał. nr 6 do SIWZ – potencjał kadrowy/.

d)       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień /zał. nr 7 do SIWZ/.

2.       W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu następujące oświadczenia i/lub dokumenty:

a)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, /zał. nr 3 do SIWZ/,

b)       aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
(dla osób fizycznych zał. nr 4 do SIWZ),

c)       aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,

d)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat  lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /załącznik wykonawcy/,

 

3.       Wykonawca zamieszkały lub posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

-        dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b)       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

4.       Pozostałe wymagane dokumenty:

a)       formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/,

b)       dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych   dokumentów rejestrowych.

 

5. Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu:

  

Zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia i dokument sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 oświadczenie
o  dysponowaniu zasobami.

 

Jeśli dotyczy - w przypadku, gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej, a jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia /dołączenia do oferty/ w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 2;

 

 

6.  W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcja/spółki cywilne) należy spełnić następujące warunki:

a)       wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b)       do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie pisemnej, tj. w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie), o którym mowa powyżej,  

c)       oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

d)       Pełnomocnictwo ma w szczególności wskazywać zakres umocowania pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno również wynikać, jakiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy. Jego treść powinna także identyfikować wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika.

e)       dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców, w tym ustanowionego wykonawcę – pełnomocnika,

f)         w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. 6 SIWZ Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

 

Oferta oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być podpisane zgodnie z zasadami określonymi rozdz. 13 SIWZ przez każdego wykonawcę lub ustanowionego pełnomocnika.

 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo koniecznie byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem – za zgodność z oryginałem. W przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wadium

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

Kryteria oceny ofert

Cena oferty – 100 %

Termin związania ofertą

30 dni

Informacja o dofinansowaniu

projektu ze środków

Unii Europejskiej

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I – Roszkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Nie

 

Oferty wariantowe/częściowe

Nie dopuszcza się   

Umowa ramowa/Udzielenie zamówień uzupełniających

Nie przewiduje się    

Dynamiczny systemu zakupów

Nie przewiduje się   

Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się   

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

Nie przewiduje się

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

20.01.2011 r. Numer: 23929-2011.

Byczyna 20.01.2011 r.