Przejdź do treści strony WCAG

Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki

 

 

LOGA RAZEM.jpeg

 

 DOCzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc

Byczyna: Dostawa fabrycznie nowej rębarki
Numer ogłoszenia: 87969 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej rębarki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej rębarki. Kod CPV: 43312200-5 - Rębarki 1. Opis rębarki ( charakterystyka techniczna): Rębarka fabrycznie nowa: a) rok produkcji: 2010 lub 2011, b) wymiary: Szerokość 2,3 m,Wysokość 2,5 m,Długość 4,5 m c) masa 2400-2770 kg d) odpora Przednia: - Udźwig 2268 kg - Type Lewarek e) Zaczep Standardowy oczkowy f)Układ Hydrauliczny: - Walec Podający (x2) Średnica 191 mm - Walec Podający (x2) Długość 432 mm - Silnik Hydrauliczny (x2) 15,5 CID g) Kosz Zasypowy: - Wysokość 736 mm - Szerokość 1143 mm - Dźwignia Sterowania 3 poz. Praca,Neutralne,Wycofanie h) Średnica Rozdrabnianego Materiału 305 mm i) Rozmiar Gardzieli: - Wysokość 390 mm - Szerokość 430 mm j) Układ Zrębkujący: - Bęben Nożowy 940 mm [śr] X 476 mm [szer] - Kieszenie Noży (4) zlokalizowane co 90 stopni naprzemianlegle - Wał Bębna 89 mm - Prędkość Posuwu 30 m/min k) Układ Wyrzutowy Obracany Kanał Wyrzutowy Zakończony Deflektorem l) Stół Uchylny Kosza Zasyp. 30 cali (762 mm), składany ł) Pasy Główne Napędu zespolone, 2x pasy trzyrzędowe od silnika do głowicy bębna m) Układ Elektryczny światło ostrzegawcze, oświetlenie jezdne. n) Moc KM od 91 do 114 Zamawiający wymaga, aby proponowany przez Dostawcę model rębarki posiadał parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Gwarancja dla rębarki: Wymagany okres gwarancyjny - minimum 24 miesiące od daty dostawy sprzętu, Podstawowe założenia dotyczące gwarancji: - przeglądy i naprawy w okresie gwarancji zgodnie z zapisami w książce gwarancyjnej; - konieczność podjęcia działania związanego ze zgłoszeniem usterki - w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania pisemnego zgłoszenia (również z uwzględnieniem zgłoszenia otrzymanego faxem); - obowiązek dokonania naprawy w terminie 14 dni; - gwarancja ulega przedłużeniu o okres, w którym sprzęt podlegał naprawie. Do oferty należy dołączyć specyfikację oferowanej rębarki (Załącznik nr 6 do SIWZ)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.31.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dostawca wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw zawierających rębarkę (każda z dostaw).Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt V SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Specyfikacja oferowanej rębarki

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty przetargowej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Inwestujemy w Twoją przyszłość, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf