Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna- Etap 1

 

 PDF4.7.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BIP.pdf

LOGA RAZEM.jpeg

 

 

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna- Etap 1
 

Numer ogłoszenia: 89803 - 2011; data zamieszczenia: 18.03.2011
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna- Etap 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru budowlanego; 71.21.00.00-3 - doradcze usługi architektoniczne. Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane nad realizacją inwestycji pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna- Etap 1 w zakresie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych w budynku Przedszkola w Jakubowicach w terminie do 31.08.2011 r. (zgodnie z terminem zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego); Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach w terminie do 31.08.2011 r. (zgodnie z terminem zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego); Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych w budynku Internatu i sali gimnastycznej w Polanowicach w terminie do 31.12.2011 r. (zgodnie z terminem zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego); Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm). tj. w szczególności: reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, kontrolowanie rozliczeń budowy, finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy, dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek, odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji. Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.21.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi nadzoru inwestorskiego, gdzie każda z tych usług ma dotyczyć pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy budynkach o wartości tych robót nie niższej niż 100 000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców usługi, zawierały co najmniej: -wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą, -wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) usługi, -wskazanie zakresu i wartości usług, -wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), -wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), -opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) usługi, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt IX SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami - pełniącymi na czas wykonywania zamówienia nadzór nad poszczególnymi branżami, posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: a) jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. b) jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt IX SIWZ, zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ)zgodnie w formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty przetargowej (Załącznik nr 1do SIWZ), Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


DOCSIWZ-nadzor.doc

PDFzałącznik 1.pdf

PDFzałącznik 2.pdf

PDFzałącznik 3.pdf

PDFzałącznik 4.pdf

PDFzałącznik 5.pdf

PDFzałącznik 6.pdf

PDFzałącznik 7.pdf

PDFzałącznik 8.pdf

RARInternat i Sala gimnastyczna.part01.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part02.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part03.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part04.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part05.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part06.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part07.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part08.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part09.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part10.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part11.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part12.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part13.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part14.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part15.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part16.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part17.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part18.rar

RARInternat i Sala gimnastyczna.part19.rar

RARSP w Polanowicach.part1.rar

RARSP w Polanowicach.part2.rar

RARSP w Polanowicach.part3.rar

RARSP w Polanowicach.part4.rar

RARSP w Polanowicach.part5.rar

RARJakubowice przedszkole.part1.rar

RARJakubowice przedszkole.part2.rar

RARJakubowice przedszkole.part3.rar

RARJakubowice przedszkole.part4.rar