Przejdź do treści strony WCAG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Jakubowicach

 

 

LOGA RAZEM.jpeg

PDF7.7.zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip.pdf

 

 termin składania ofert: 28.04.2011 godz. 11.00

 termin otwarcia ofert: 28.04.2011 godz. 11.15

 PDFmodyfikacja SIWZ 7.1..pdf

 

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Jakubowicach

 


Numer ogłoszenia: 110473 - 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie , Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Jakubowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku Przedszkola w Jakubowicach wg dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: a) dokumentacja projektowa zawierająca projekty budowlane ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z dokumentacją formalno prawną przedmiotowej inwestycji, b) przedmiary robót, c) wzór umowy. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budynek na działce nr 53, k. m. 3, obręb Jakubowice, jednostka ewidencyjna Byczyna. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowy przedmiot: Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe
 w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklenie Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.26.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2011 r. do godz. 11.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Byczyna: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 40 8890 0001 0004 0051 2000 0005 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 27 kwietnia 2011 r. do godz. 11.00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane obejmujące branże ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną w co najmniej 2 budynkach o wartości przekraczającej 300 000 zł każda z robót, gdzie roboty budowlane w każdym z tych budynków obejmować będą branże ogólnobudowlaną, elektryczną, i sanitarną, oraz potwierdzą, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców roboty budowlane, zawierały co najmniej: -wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane, których dokumenty dotyczą, -wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, -wskazanie zakresu i wartości robót budowlanych, -wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), -wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), -opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w szczególności: -kierownikiem budowy (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej); -kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych); -kierownikiem robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych). Ocena zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia powyższego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
    i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ formularz oferty przetargowej 2/ kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Istotne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy: 1) konieczna będzie zmiana terminów określonych w załączniku nr 1 oraz w § 3 ust. 1 wynikająca z udzielenia Wykonawcy dodatkowego zamówienia niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego potrzeby udzielenia nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy, 2) ulegnie zmianie stawka podatku VAT określona w § 4 ust. 1, 3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi konieczność zmiany osoby wskazanej w § 7. ust. 2. Zmiana ta może nastąpić pod warunkiem, że wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia to?same z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w preambule. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Numer ogłoszenia: 116141 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

Numer ogłoszenia: 116171 - 2011; data zamieszczenia: 15.04.2011OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110473 - 2011 data 08.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, tel. 77 413 41 50, fax. 77 413 41 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 27 kwietnia 2011 r. do godz. 11.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Byczyna: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 40 8890 0001 0004 0051 2000 0005 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 27 kwietnia 2011 r. do godz. 11.00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 PLN. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2011 r. do godz. 11.00 dopuszcza się każdą formę wnoszenia wadium zgodną z art.45 ust.6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Gminy Byczyna: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 40 8890 0001 0004 0051 2000 0005 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione, jeśli wpłynęło na konto Zamawiającego przed terminem składania ofert, tj: przed 28 kwietnia 2011 r. do godz. 11.00.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane obejmujące branże ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną w co najmniej 2 budynkach o wartości przekraczającej 300 000 zł każda z robót, gdzie roboty budowlane w każdym z tych budynków obejmować będą branże ogólnobudowlaną, elektryczną, i sanitarną, oraz potwierdzą, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców roboty budowlane, zawierały co najmniej: -wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane, których dokumenty dotyczą, -wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, -wskazanie zakresu i wartości robót budowlanych, -wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), -wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), -opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena zgodnie
  z formułą spełnia/nie spełnia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował
  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane obejmujące m.in. branżę ogólnobudowlaną o łącznej wartości robót minimum 80.000,00 zł oraz potwierdzą, że wskazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
  i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje (wykaz robót budowlanych powinien być zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane (lub wykonywane) przez Wykonawców roboty budowlane, zawierały co najmniej: -wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty budowlane, których dokumenty dotyczą, -wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, -wskazanie zakresu i wartości robót budowlanych, -wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia), -wskazanie miejsca wykonania (wykonywania), -opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były (są) roboty budowlane, że prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna pokój nr 19.


DOCSIWZ.doc

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 1.pdf

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 2.pdf

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 3.pdf

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 4.pdf

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 5.pdf

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 6.pdf

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 7.pdf

PDFPrzedszkole Jakubowice-załącznik 8.pdf

RARZał. 9 i 10 Jakubowice przedszkole.part1.rar

RARZał. 9 i 10 Jakubowice przedszkole.part2.rar

RARZał. 9 i 10 Jakubowice przedszkole.part3.rar

RARZał. 9 i 10 Jakubowice przedszkole.part4.rar

RARZał. 9 i 10 Jakubowice przedszkole.part5.rar

PDFSIWZ po modyfikacji.pdf