Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Roszkowicach (gm. Byczyna)

 

 

 PDF17.10. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty bip..pdf


PDFSIWZ boisko.pdf

DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.doc

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.doc

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.doc

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.rar

RARZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.rar

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar.pdf

PDFSIWZ boisko.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDF17.1. wyjaśnienie treści SIWZ _bip_.pdf

PDF17.2. wyjaśnienie treści SIWZ _bip_.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDF17.3. zmiana treści SIWZ, zmiana treści ogłoszenia.pdf

PDFSIWZ boisko po modyfikacji.pdf

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada- po modyfikacji.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada- po modyfikacji.doc

PDF17.3. zmiana treści SIWZ, zmiana treści ogłoszenia.pdf