Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2009 rok

Burmistrz Byczyny

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego

w zakresie:

 

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”

 2. Ochrona i promocja zdrowia”

 3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii”

 

I. Zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie
jego realizacji w 2009 r. oraz kwoty wydatkowane w 2008 r.

 

 

Lp.

Określenie zadania

Planowana kwota dotacji w 2009 r.

Kwota przeznaczona

na dotacje w 2008 r.

1.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

90 000,00 zł

90 000,00 zł

2.

Ochrona i promocja zdrowia

4 000,00 zł

4 000,00 zł

3.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

i narkomanii

10 000,00 zł

10 000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/218/08 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27.11.2008 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności publicznej i o wolontariacie.

 2. Podmiot ubiegający się o dotacje musi prowadzić działalność na terenie Gminy Byczyna, a zadanie musi być przedmiotem jego działalności statutowej.

 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.

4. Warunkiem przekazania dotacji na wskazany rachunek jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji,
a tym samym podpisania umowy w przypadkach:

 • gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega
  od opisanego w ofercie,

 • gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,

 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja poszczególnych zadań określonych w punkcie I może nastąpić wyłącznie w roku budżetowym 2009.

 2. Podmiot składający ofertę na realizację zadań, o których mowa w punkcie I, powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe
  oraz rzeczowe zapewniające wykonanie zadania.

 3. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

  • budowę, zakup budynków, zakup gruntów,

  • koszty zakupu środków trwałych,

  • remonty i adaptacje pomieszczeń,

  • działalność gospodarczą,

  • podatek VAT ( jeżeli może być odzyskiwany na zasadach ogólnych),

  • pokrycie deficytu organizacji, zapłatę należnych odsetek itp.,

  • rezerwy na poczet możliwych przyszłych strat i zadłużenia,

  • bezpośrednie wsparcie finansowe innych osób prawnych i fizycznych.

 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadań publicznych.

IV. Termin składania ofert i tryb wyboru oferty.

1. Termin składania ofert upływa dnia 05 stycznia 2009 r. o godz. 11.00.

2. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie pok. nr 19 (sekretariat), ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu).

3. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art.11 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

4. Oferty muszą być złożone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej www.byczyna.pl

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego
w konkursie („Konkurs na dotację 2009 - Profilaktyka”, „Konkurs na dotację 2009 – Zdrowie”, „Konkurs na dotację 2009 – Sport).

6. Oferty nie spełniające warunków formalnych i złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

V. Wymagane dokumenty

Formularz oferty określony w punkcie IV podpunkt 4 musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Do formularza należy dołączyć:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg
  z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (ważny 3 m-ce od daty wystawienia),

 2. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły lub w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji,

 3. sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych organów nadzorujących
  za ostatni dzień obrachunkowy,

 4. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. ofert partnera),

 5. kopię statutu organizacji,

 6. oświadczenie o tym, że oferent nie posiada zaległości wobec Gminy Byczyna z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu, z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu, z tytułu użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntów,

 7. zaświadczenie o tym, że oferent nie posiada zaległości wobec:

  • Urzędu Skarbowego z tytułu podatków,

  • ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z zapisem w statucie.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.

 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.

 3. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Byczyny dokona wyboru oferty, która gwarantuje najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.

 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Byczyny, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.

 5. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania
  i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.

 6. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria formalne: terminowość złożenia oferty i jej prawidłowości
oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji. Oferta złożona lub która wpłynie pocztą po upływie wyznaczonego terminu, nie będzie objęta procedurą konkursową. Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna (brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączeniu dokumentu nieaktualnego), złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana przez osoby nieupoważnione.

Kryteria merytoryczne:

 • celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem,

 • koszt realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

 • posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,

 • posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego do realizacji zadania.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Byczynie, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.