Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM W BISKUPICACH

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1,
tel/fax. 077 4134150
e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Biskupicach
Termin wykonania zamówienia
30.11.2007 r.
Zakres zamówienia
            Zadanie: remont lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Biskupicach polega na:
1/ Adaptacja dawnej sali lekcyjnej / projekt – rysunek nr 2 / na małe mieszkanie 2-3 osobowe na parterze i remont tych pomieszczeń oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu. Remont polegać będzie przede wszystkim na :
-wybudowaniu nowych ścian (wg projektu),
 wypełnieniu otworów drzwiowych,
-pokryciu posadzek wykładziny PCV z cokolikami,
 płytkami glazurowymi z cokolikami lub panelami,
-wyłożeniu ścian w łazience i kuchni płytkami
 glazurowymi,
-zdemontowaniu istniejącej stolarki okiennej
 i montażu nowych okien wykonanych z PCV,
-zdemontowaniu stolarki drzwiowej wewnętrznej
 i zamontowaniu nowych drzwi,
-wykonaniu instalacji elektrycznej wg projektu
 / skrzynka licznikowa /,
-wykonaniu ogrzewania c.o.- grzejniki powiązać
 z wykonanymi pionami c.o.,
-wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej-
 podłączenie do istniejących pionów.
2/ Pozostałe trzy pomieszczenia: adaptacja na mieszkania socjalne:
-wykonaniu instalacji elektrycznej wg projektu
 /skrzynka licznikowa /,
-wymiana posadzek,
-wykonaniu ogrzewania c.o.- grzejniki powiązać
 z wykonanymi pionami c.o.,
-doprowadzenie wody i kanalizacji, bez
 rozprowadzenia,
-wymiana wszystkich okien,
3/ Docieplenie i elewacja:
-wykonanie docieplenia stropów parteru,
-wykonanie docieplenia budynku z zewnątrz,
-wykonanie zewnętrznej elewacji.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego ( Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.22)
Termin składania ofert
08.10.2007 r.
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych
·     aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
·     aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym
w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     wiarygodne dokumenty pozwalające ocenić kondycję finansową firmy, np. bilans-rachunek zysków i strat, lub bilans- informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem – za 2006 r.
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
·     osoba kierująca robotami winna posiadać ku temu uprawnienia /uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów /, które należy dołączyć do oferty //
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium
Wadium
W wysokości 2 000 zł.
Dopuszcza się każdą formę wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Kryteria oceny ofert
Cena 100%
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzyst. ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
Byczyna 17.09.2007 r.DOCSIWZ.doc (93,00KB)

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (60,62KB)

HTMZał. nr 2 - przedmiar robót.htm (356,94KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (39,50KB)

DOCZał. nr 4 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc (22,50KB)

DOCZał.nr 5 do SIWZ- potencjał kadrowy.doc (29,50KB)

DOCZał. nr 6 do SIWZ- doświadczenie zawodowe.doc (34,00KB)

DOCZał. nr 7 do SIWZ wzór umowy.doc (104,50KB)

RARZałacznik nr 8 -Projekt.rar (994,45KB)

RARZał. nr 9a, 9b i 9c - specyfikacje techniczne.rar (1,39MB)

informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 17.09.2007 r.