Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i filii w Dobiercicach w ilości ok. 60 000l.

                                                                              ZP – 1/2007/D
 
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach
Biskupice 22
tel./ fax. 077 4146805, e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem
i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach
i Filii w Dobiercicach w ilości ok. 60 000 l
Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2008 do 31.12.2009 r.
Zakres zamówienia
            Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach oraz filii w Dobiercicach w ilości ok. 60 000 l – dostawy sukcesywne wg. potrzeb Zamawiającego. Parametry dostarczanego oleju:
Ø       Gęstość opałowa – 41,5 Mj/kg
Ø       Gęstość – 0,89 kg/l
Ø       Punkt zapłonu pow. +55 0C
Ø       Zawartość siarki – 0,30 %.
 
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego
( PSP w Biskupicach, Biskupice 22, sekretariat)
Termin składania ofert
19.12.2007 r. godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Biskupice 22
Sekretariat szkoły
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy: Prawo zamówień publicz.
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności
     o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     oświadczenie finansowe /za 2006r./- wiarygodne dokumenty pozwalające ocenić kondycję finansową firmy, np. bilans, rachunek zysków i strat, lub bilans, informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania
i należności ogółem,
·     koncesja na obrót paliwami.
Wadium
Nie wymagane
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynam.systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
Byczyna 07.12.2007 r.

DOCSIWZ.doc (99,00KB)

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta MODYFIKACJA.rtf (60,90KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (39,50KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc (22,50KB)

DOCzał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy MODYFIKACJA.doc (45,00KB)

DOCwyjaśnienie treści SIWZ (1).doc (32,00KB)

DOCmodyfikacja SIWZ.doc (29,00KB)

 

RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (60,84KB)

DOCzał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy.doc (45,50KB)