Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIENIA I INTERESÓW GMINY BYCZYNA NA LATA 2008-2009

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1,
tel/fax. 077 4134150
e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Ubezpieczenie majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej mienia i interesów Gminy Byczyna na lata 2008 -2009
Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2008 do 31.12.2009 r.
Zakres zamówienia
            Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Byczyna oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie w zakresie:
1/
ubezpieczenia mienia od ognia, wody i innych zdarzeń losowych,
2/ Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
3/ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
4/ ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
5/ ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, NNW
i AC),
6/ ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP,
7/ubezpieczenia szyb od stłuczenia.
 
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego ( Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.22)
Termin składania ofert
17.12.2007 r. godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową,
·     oświadczenie o posiadanych na dzień 30.11.2007 r. wskaźnikach pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi i pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami powyżej 100 % zawarte w formularzu ofert przetargowej /zał. nr 1 do SIWZ/.
 
Wadium
Nie wymagane
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 75 %
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne – 25 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzyst. ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
Byczyna 06.12.2007 r.

 

 
 
                                                                                         Byczyna , dnia 17.12.2007r.
 
Wp. II.-341/6/07/U
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
do wszystkich wykonawców
 
 
 
dot. : postępowania „UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWIELNEJ MIENIA I INTERESÓW GMINY BYCZYNA NA LATA 2008-2009
 
 
Zamawiający – Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1 informuje, że postępowanie na „UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE I OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWIELNEJ MIENIA I INTERESÓW GMINY BYCZYNA NA LATA 2008-5 102,86 cm, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 
 
Uzasadnienie:
 
Do postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, która zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, podlega odrzuceniu /treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/.
Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy– Prawo zamówień publicznych /nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu/, dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie.
 
 
 
 
                                                                                              Na oryginale podpisał
 
                                                                                                      BURMISTRZ
 
                                                                                           Mgr inż. Ryszard Grüner
 
Otrzymują:
-          wszyscy wykonawcy
-          www.bip.byczyna.pl
-          tablica ogłoszeń
-          a/a
 

 _