Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów - II przetarg

 

 

                                                                                                       Byczyna , dnia 28.12.2007r.

 

Wp. II.-341/2/07/D

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

do wszystkich wykonawców

 

 

dot. : postępowania „Zakup paliw płynnych-oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 Pzp, informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

P.P.U.H ZDAMPOL sp. Z o.o.

42-120 Międźno

Mokra 344


Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w SIWZ tj: kryterium wyboru 100 % cena.

 

Do przetargu przystąpiły firmy:

 

Nr oferty

Firma

Streszczenie oceny i porównanie ofert – 100 % cena

1

P.P.U.H ZDAMPOL sp. Z o.o.

42-120 Międźno

Mokra 344

 

100 pkt.

 

Ofert odrzucone – brak

Wykonawcy wykluczeni - brak

 

 

 

Otrzymują:

-          wszyscy wykonawcy

-          www.bip.byczyna.pl

-          tablica ogłoszeń

-          a/a

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1
tel./ fax. 077 4134150, e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów
Termin wykonania zamówienia
Od 01.01.2008 do 31.12.2008 r.
Zakres zamówienia
 Zakup paliw płynnych – oleju napędowego w ilości ok. 39.000 l.
 
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamów.
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego
( Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1)
Termin składania ofert
28.12.2007 r. godz. 9.00
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, pok. nr 19 (sekretariat)
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy: Prawo zamówień publicz.
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności
     o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     koncesja na obrót paliwami.
Wadium
Nie wymagane
Kryteria oceny ofert
Cena oferty – 100 %
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynam.systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   

 

 
Byczyna 18.12.2007 r.
 


DOCSIWZ UM Byczyna.doc (104,00KB)

RTFzał. nr 1 do SIWZ-oferta modyfikacja.rtf (61,81KB)

DOCZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie art.22.doc (40,00KB)

DOCZał. nr 3 do SIWZ -ośw. o upoważnieniu do składania oświadczeń woli.doc (22,50KB)

DOCzał. nr 4a - wzór umowy, stacja na terenie Gminy.doc (41,50KB)

DOCzał. nr 4b - wzór umowy na zasadzie dotankowania.doc (45,00KB)

DOCZał. nr 5a do SIWZ.doc (21,00KB)

DOCZał. nr 5b do SIWZ.doc (22,00KB)

DOCmodyfikacja SIWZ.doc (26,50KB)


RTFZał. nr 1 do SIWZ - Oferta.rtf (61,75KB)