Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi w Ciecierzynie i remont drogi w Polanowicach

 

 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia : poniżej 60 000 euro
Bk. VI-341/1/07/B 
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, tel/fax. 077 4134150
e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Przebudowa drogi w Ciecierzynie i remont drogi w Polanowicach
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych
Termin wykonania zamówienia
30.06.2007 r.
Zakres zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:
1/ Remont drogi w Polanowicach.
2/ Przebudowa drogi w Ciecierzynie
Ad.1. Zadanie polega na wykonaniu robót przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych i wykończeniowych.
Obsługa geodezyjna inwestycji ( wytyczenie i obmiar powykonawczy) jest zadaniem Wykonawcy.
Ad.2. Zadanie polega na wykonaniu robót przygotowawczych, ziemnych, inżynieryjnych i budowlanych oraz wykonaniu nawierzchni.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna : w siedzibie zamawiającego ( Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, pok.22)
Termin składania ofert
24.05.2007 r.
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Ofert należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych
·     aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
·     aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia
do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     wiarygodne dokumenty pozwalające ocenić kondycję finansową firmy, np. bilans-rachunek zysków i strat, lub bilans- informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem – za 2006 r.
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,                       że roboty te zostały wykonane należycie / osoba kierująca robotami zawartymi w kosztorysach ofertowych winna posiadać ku temu uprawnienia / uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do Izby Inżynierów /, które należy dołączyć do oferty /
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium
Wadium
W wysokości 5000 zł.
Dopuszcza się każdą formę wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Kryteria oceny ofert
Cena 100%
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   

 
 
Byczyna 14.05.2007 r.

                                                                                                       /-/ Ryszard Grüner

                                                                                                         Burmistrz Byczyny


informację wytworzył(a): Aneta Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: Aneta Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 14.05.2007