Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie archiwalne - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KLASOWYCH NA MIESZKANIE DLA REPATRIANTÓW-Nasale 58

 
 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
szacunkowa wartość zamówienia :
poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
 
 
Zamawiający
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1,
tel/fax. 077 4134150
e-mail : um@byczyna.pl
Przedmiot zamówienia
Adaptacja pomieszczeń klasowych na mieszkanie dla repatriantów – Nasale 58
Termin wykonania zamówienia
30.11.2007 r.
Zakres zamówienia
     Zadanie: adaptacja pomieszczeń klasowych na mieszkanie dla repatriantów – Nasale 58 polega na:
Zamurowaniu drzwi, otynkowaniu zamurowanych otworów, wykuciu nowych otworów drzwiowych
i zamontowaniu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych.
Ponadto wykonane będą prace posadzkowe:
Wykładziny PCV z cokolikami oraz płytki glazurowane z cokolikami. Na ścianach w łazience i części ściany w kuchni ułożone płytki glazurowane.
Wszystkie tynki będą przetarte, zagruntowane
i pomalowane emulsją. Stolarka okienna i drzwiowa malowana olejno.
W budynku będą wykonane prace instalacyjne wod-kan, c.o. i elektryczne.
Budowa nowej instalacji c.o. na poddaszu,
w nawiązaniu do istniejącej na I piętrze. Budowa nowej instalacji wod-kan. Na poddaszu,
w nawiązaniu do istniejącej na I piętrze.
Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i montaż prefabrykowanego tworzywowego szamba wybieralnego V = 10 m3.
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Forma elektroniczna : www.bip.byczyna.pl
Na wniosek wykonawcy forma pisemna :
w siedzibie zamawiającego ( Urząd Miejski
w Byczynie ul. Rynek 1, pok.27)
Termin składania ofert
19.09.2007 r.
Miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Byczynie ul Rynek 1
Oferty należy składać w pok. nr 19
Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, dla potwierdzenia spełnienia tych warunków, złożą wypełniony formularz ofertowy wraz z nw. załącznikami:
·     oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy : Prawo zamówień publicznych
·     aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
·     aktualne (ważność 3 miesiące ) zaświadczenie
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne,
·     dokument (ważność 6 miesięcy) stwierdzający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia ( oryginał lub kserokopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej, rejestru handlowego, lub sądowego w zależności o formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy),
·     wiarygodne dokumenty pozwalające ocenić kondycję finansową firmy, np. bilans-rachunek zysków i strat, lub bilans- informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem – za 2006 r.
·     wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających,     że roboty te zostały wykonane należycie
·     osoba kierująca robotami zawartymi
w kosztorysach ofertowych winna posiadać ku temu uprawnienia / uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz aktualne zaświadczenie
o wpisie do Izby Inżynierów /, które należy dołączyć do oferty //
·     dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium
Wadium
W wysokości 2 000 zł.
Dopuszcza się każdą formę wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Kryteria oceny ofert
Cena 100%
Termin związania ofertą
30 dni
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się   
Umowa ramowa
Nie przewiduje się   
Dynamiczny systemu zakupów
Nie przewiduje się   
Wybór najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się   
 
 


Byczyna 29.08.2007 r.informację wytworzył(a): A.Sztojko-Chałupczyńska
za treść odpowiada: A.Sztojko-Chałupczyńska
data wytworzenia: 29.08.2007 r.