Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/34 k.m. 8

B U R M I S T R Z B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie w obrębie ulic Dworcowa- 400- lecia bitwy pod Byczyną. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Ulica Dworcowa utwardzona. Kształt działki – wielokąt o regularnych bokach. Działka nie posiada uzbrojenia w sieci. W ulicy 400-lecia Bitwy pod Byczyną przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Na działce mogą znajdować się fundamenty po byłych budowlach.
  Wg ewidencji gruntów
  działka nr
  723/34 k.m.8.
  powierzchnia:
  0,0749 ha
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  25.593,00 zł
  + 22% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 22.06.2010 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.559,30 zł nie później  niż do dnia 17.06.2010r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu (+ 22 % VAT), należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 1.062,80 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. I-szy przetarg ustny nieograniczony odbył się 15.02.2010r., II-gi przetarg ustny nieograniczony odbył się 07.04.2010r.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie ,46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50 wew.29.
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
   

 

Byczyna 19.05.2010r.