Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własnośc Gminy Byczyna 465/7 k.m. 7

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Byczyna

 

 1. BYCZYNA ul. Długa 5 - lokal użytkowy Nr 7 /strych /. Lokal położony jest na II piętrze w budynku wielolokalowym, dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni użytkowej 48,90 m2. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Lokal nie posiada żadnych instalacji. Do sprzedaży przyjęto połowę powierzchni użytkowej lokalu ponieważ wysokość pomieszczenia nie przekracza 2,20m.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 465/7 k.m. 7
  powierzchnia 0,0362 ha,
  Udział lokalu Nr 7 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu wynosi 127/1000
 2. Księga Wieczysta Nr KW OP1U/00062506/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI /lokalu użytkowego/ NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 10.514,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 01. 06. 2010r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 1.051,40 zł nie później niż do dnia 26.05.2010r. adium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 280,40 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew. 29 
 14. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Byczyna 29.04.2010r.