Przejdź do treści strony WCAG

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11 k.m. 9 Byczyna

 

B U R M I S T R Z B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Polanowickiej. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej. W ulicy Polanowickiej przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna. Sieć energetyczna przebiega przez teren działki wzdłuż ul. Polanowickiej.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 745/11, k.m. 9
  - powierzchnia: 0,0960 ha
  2) Księga Wieczysta Nr 66252 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  42.278,00 zł
  + VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 2.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Kwiasowskiego. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. W ulicy Kwiasowskiego przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 745/13, k.m. 9
  - powierzchnia: 0,1145 ha
  2) Księga Wieczysta Nr 66252 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:
  Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  46.910,00 zł
  + VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 3. Przetargi odbędą się 08.02. 2011r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18, wg następującego harmonogramu:

 

Godzina przetargu

Nr działki

900

745/11

915

745/13

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. działka Nr 745/11- 4.227,80 zł,  i Nr 745/13- 4.691,00 nie później niż do dnia 03.02.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień podpisania aktu notarialnego. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie 741,24 zł (dz. Nr 745/11 i 745/13) przed zawarciem umowy notarialnej  oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 7. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 8. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się 07.09.2010r.  i 18.10.2010r. II przetarg.
 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29.
 10. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 03.01.2011r

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz
Data wytworzenia: 2011-01-03