Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 739/13 k.m. 9 Byczyna

 

B U R M I S T R Z              B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ulicy – Koëllinga. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej , w której przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa. Nieruchomość częściowo zadrzewiona. Kształt działki - wielokąt o regularnych bokach.
  Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 739/13 k.m. 9, obręb Byczyna
  - powierzchnia: 0,2053 ha
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren usług nieuciążliwych.
 4. Cena ogłoszonej do sprzedaż na własność nieruchomości wynosi:
  51.325,00
  + VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 08.02.2011 r. o godz. 930 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 18
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 5.132,50 zł nie później niż  do dnia 03.02.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień podpisania aktu notarialnego. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego, w Byczynie najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 645,74 zł, przed podpisaniem umowy notarialnej, koszty wskazania punktów granicznych oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 23.11.2010r.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew.29
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 03.01.2011r.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Byczynie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Jurowicz
Data wytworzenia: 2011-01-03