Przejdź do treści strony WCAG

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

 

B U R M I S T R Z          B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Nasalskiej. Kształt działki –wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 933/12, k.m. 12.
  - powierzchnia: 0,1584 ha
  2) Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  63.423,00 zł

  + 23% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Kluczborskiej. Kształt działki –wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Działka objęta strefa rozwoju gospodarczego.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 842/2, k.m. 11.
  - powierzchnia: 0,3038 ha
  2) Księga Wieczysta Nr OP1U/00081130/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: to teren usług komercyjnych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  46.481,00 zł
  + 23% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 3. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w m. Dobiercice ul. Św.
  Jana z Dukli Nr 3
  Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami w zabudowie półzwartej. Budynek byłej świetlicy wiejskiej oraz budynek w.c. Obiekt parterowy, dach dwuspadowy kryty dachówką. Ściany murowane z cegły. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną-lokalna do szamba, energetyczną.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  działka nr 39, k.m. 1.
  powierzchnia 0,0200 ha
  nr ewidencyjny budynku – 119 i 120
  rok budowy – przed 1945
  powierzchnia użytkowa ogółem – 148,01 m2.
  2) Księga Wieczysta Nr OP1U/00077811/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  73.413,00 zł
  5) Obciążenia nieruchomości: BRAK
 4. Przetargi odbędą się 30.05. 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 14A wg następującego harmonogramu:

Godzina przetargu

Nr działki

900

933/12

930

842/2

945

39

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. dz. Nr 933/12 - 6.342,30 zł, dz. Nr 842/2- 4.648,10 zł i dz. Nr 39- 7.341,30 zł nie później niż do dnia 24.05.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Prosimy o podanie na dowodzie wpłaty nr działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe za działkę Nr 933/12 w kwocie 670,23 zł, za działkę Nr 842/2 w kwocie 650,14i za działkę Nr 39 w kwocie 377,19 zł, przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 7. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.26, tel. 77-413-41-50 wew. 31.
 9. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 19.04.2011r.

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Grüner
Data wytworzenia: 2011-04-20