Przejdź do treści strony WCAG

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY

O G Ł A S Z A

 

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej  własność Gminy Byczyna 

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana w m. GOŁKOWICE Budynek byłej świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 18,46 m2. Budynek w zabudowie zwartej, parterowy. Dach drewniany kryty papą. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej
  Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr
  277/2 k.m.1

  - powierzchnia
  0,0066 ha
 2. Księga Wieczysta Nr 61661 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi.
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 5.000,00 zł
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 25.10.2011r. o godz. 900  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie w pokoju nr 14A.
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 500,00nie później niż do dnia 19.10.2011r.  Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie w B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu, należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83-8890-1040-0000-1818-2005-003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym z zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno- szacunkowe w kwocie – 243,60 zł przed zawarciem umowy notarialnej, oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 18.01.2011r. i II przetarg odbył się 29.03.2011r. i III przetarg ustny nieograniczony odbył się 25.05.2011r.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,  46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.26, tel. 77-413-41-50, wew.31.
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Byczyna 22.09.2011r.