Przejdź do treści strony WCAG

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723-34 k.m. 8

B U R M I S T R Z B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie w obrębie ulic Dworcowa- 400- lecia bitwy pod Byczyną. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Ulica Dworcowa utwardzona. Kształt działki – wielokąt o regularnych bokach. Działka nie posiada uzbrojenia w sieci. W ulicy 400-lecia Bitwy pod Byczyną przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Na działce mogą znajdować się fundamenty po byłych budowlach.
  Wg ewidencji gruntów:
  działka nr
  723/34 k.m.8.
  powierzchnia:
  0,0749 ha
 2. Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Uwaga : ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych
 4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  25.593,00 zł
  +23% VAT
 5. Obciążenia nieruchomości – BRAK
 6. Przetarg odbędzie się 12.09. 2011r. o godz. 1045 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 14A
 7. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne,które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 2.559,30 zł nie później niż do dnia 06.09.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 8. Wpłacone wadium zostanie:
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 9. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie – 1.062,80 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 13. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 14. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się 18.01.2011r., II przetarg odbył się 29.03.2011r. i III przetarg odbył się 25.05.2011r.
 15. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie , 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.26 , tel. 77-413-41-50 wew. 31.
 16. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Byczyna 08.08.2011r. 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2011-08-09