Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8

B U R M I S T R Z B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Byczynie przy ul.Zamojskiego 8A. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym w części jednokondygnacyjny, a w części trzykondygnacyjny. O ogólnej pow. użytkowej 1.314,73 m2. Na nieruchomości znajdują się dwa murowane kominy o wysokości 50m, na którym zamontowana jest antena telefonii komórkowej i 30m – nieużytkowany. W dwóch pomieszczeniach znajdują się urządzenia czynnej ciepłowni miejskiej należące do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Nieruchomość wyposażona w sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie na słupach,częściowo ogrodzona. Nawierzchnia placów z wylewki betonowej.
  Nieruchomość posiada dostęp do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej.
 2. Wg ewidencji gruntów:
  - działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8, ark. mapy 6.
  - ogólna powierzchnia: 0,5716 ha
 3. Księga Wieczysta Nr OP1U/00038563/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 4. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy usługowej, magazynowej i produkcyjnej.
 5. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI: 
  400.000,00 zł
 6. Obciążenia nieruchomości:
  - Nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie przebiegu urządzeń ciepłowniczych, prawie korzystania z nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją remontem i konserwacja tych urządzeń z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności.
  - Umowa najmu pomieszczeń o pow. 220,80m
  2, na czas nieokreślony- kotłownia.
  - Umowa dzierżawy działki oznaczonej nr 353/8 na okres do 31 lipca 2012 r.
  - Nabywca jest zobowiązany do ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działki 349/3, 353/4, 350/2 ark. mapy 6 z wpisaniem tego prawa w księdze wieczystej Nr 15947 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
 7. Przetarg odbędzie się 24. 11. 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 14A.
 8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. 40.000,00 zł nie później niż do dnia 21.11.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).
 9. Wpłacone wadium zostanie ;$
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 10. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie 475,20 przed zawarciem umowy notarialnej oraz wszelkie inne koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 14. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 15. I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbył się 11.10.2011r.
 16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.26, tel. 77-413-41-50 wew. 31.
 17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 Byczyna 21.10.2011r.