Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 929/2 i 929/3

B U R M I S T R Z       B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Byczyna

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Nasalskiej. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej. W drodze przebiegają sieci: wodociągowa i energetyczna.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 929/2, k. m. 12
  - powierzchnia: 0,0753 ha
  2) Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
  30.150,00 zł
  +23% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Nasalskiej. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej. W drodze przebiegają sieci: wodociągowa i energetyczna.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 929/3, k. m. 12
  - powierzchnia: 0,0858 ha
  2) Księga Wieczysta Nr OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 
  34.354,00 zł
  +23% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 3. Przetargi odbędą się 21. 11. 2011r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 14A wg następującego harmonogramu:

 

Godzina przetargu

Nr działki

915

929/2

930

929/3

 

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. dz. Nr 929/2- 3.015,00 i dz. Nr 929/3- 3.435,40 zł nie później niż do dnia 15.11.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto). Na dowodzie wpłaty proszę podać numer działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie 674,64 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 7. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.22, tel.077-413-41-50, wew. 31.
 9. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 Byczyna 17.10 .2011r