Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/8 i 933/11

B U R M I S T R Z         B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A

 

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Nasalskiej

 

 1. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Nieruchomość i przebiegająca droga nie posiadają uzbrojenia w sieci.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 933/8, ark. mapy 12
  - powierzchnia: 0,0768 ha
  2) Księga Wieczysta OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  23.070,00 zł
  +23% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 2. Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Nieruchomość położona przy drodze nieutwardzonej. Nieruchomość i przebiegająca droga nie posiadają uzbrojenia w sieci.
  1) Wg ewidencji gruntów:
  - działka nr 933/11, ark. mapy 12
  - powierzchnia: 0,0745 ha
  2) Księga Wieczysta OP1U/00042266/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.
  3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r. Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna to: teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
  4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI
  22.380,00 zł
  +23% VAT
  5) Obciążenia nieruchomości – BRAK
 3. Przetargi odbędą się 21.11. 2011r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie w pokoju nr 14A, wg następującego harmonogramu:

 

Godzina przetargu

Nr działki

1130

933/8

1145

933/11

 1. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny nieruchomości tj. działka Nr 933/8- 2.307,00 zł, i Nr 933/11-2.238,00 zł nie później niż do dnia 15.11.2011r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data wpływu na konto).Na dowodzie wpłaty proszę podać numer działki, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium zostanie ;
  - zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
  - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
  - wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy.
 3. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Byczynie najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem; geodezyjno-szacunkowe w kwocie 670,23 zł przed zawarciem umowy notarialnej oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej. Nabywca ponosi również koszty wskazania punktów granicznych.
 7. I przetargi ustne nieograniczone na zbycie w/w nieruchomości odbyły się 29.03.2011r., II przetargi ustne nieograniczone odbyły się 20.06.2011r. i III przetargi ustne nieograniczone odbyły się 12.09.2011r.
 8. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
 9. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, pokój nr.26, tel. 77 413-41-50, wew.31.
 10. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 Byczyna 17.10.2011r.