Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA BYCZYNY

z dnia 8 września 2011 r.

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Byczyna, posiadający aktualne orzeczenie właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), może głosować korespondencyjnie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Komisją właściwą do głosowania korespondencyjnego jest:  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej, ul. Poznańska 6, Byczyna, 46-220 46-220.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Burmistrza Byczyny (Urząd Miejski w Byczynie, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - pokój Nr 5 tel. 77-413 41 50 wew. 15) najpóźniej do poniedziałku 19 września 2011 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców Gminy,oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowanie korespondencyjnego nie później niż w poniedziałek 3 października 2011 r., otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
- koperta zwrotna,
- karty do głosowania,
- koperta na karty do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille´a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.

Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej o której mowa wyżej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż 7 października 2011 r. Czynności związane z głosowaniem korespondencyjnym są wolne od opłat.

Zgłoszenie przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego wyklucza możliwość głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Akty prawne dotyczące głosowania korespondencyjnego:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, z późn. zm.);

2) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

3) Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju.

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2011-09-08