Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Uchwała Nr XXXIV/274/13

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420), art. 12 ust. 1w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 ze zm.),oraz w związku z Uchwałą Nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzeń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna,Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

     § 1.1.Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna przyjętego uchwałą Nr XXX/297/98 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 lutego 1998 roku , zwanego dalej studium.

           2. Integralną częścią uchwały są:

1) część tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna zawierająca uwarunkowania rozwoju gminy i ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego- politykę przestrzenną gminy stanowiącą załącznik nr 1.

2) rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna sporządzony na mapie w skali 1: 10 000 stanowiący załącznik nr 2.

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium, stanowiący załącznik nr 3.

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyn.

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie
Grzegorz Kapica

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/274/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Cześć tekstowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna zawierająca uwarunkowania rozwoju gminy i ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego politykę przestrzenną gminy

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/274/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna sporządzony na mapie w skali 1: 10 000

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/274/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium