Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna Gminy

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY

 

Do pobrania:

PDFZalacznik1.pdf (1,38MB)

 

 

Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

===================================================================

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
1. Przedmiot opracowania
Wprowadzenie do zmiany Studium.

Pierwsza edycja Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Byczyna opracowana zostala na przelomie lat 1997/1998 i przyjete przez Rade
Miejska
w Byczynie uchwala
Nr XXX/297/98 z dnia 23 lutego 1998 roku .
W okresie obowiazywania studium nie dokonano w nim zadnych zmian.
Ze wzgledu na zmiany uwarunkowan, jakie nastapily w okresie obowiazywania pierwszej
edycji studium, czesc
jego ustalen
stracilo na aktualnosci.
Stosownie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U nr 80 .poz.717 z pózn. zm. ) dokonana zostala
ocena aktualnosci Studium, która wykazala potrzebe
aktualizacji tego dokumentu.
Obowiazujace studium nie uwzglednialo sporzadzonych w miedzyczasie nowych
dokumentów planistycznych, strategicznych i specjalistycznych, które obowiazkowo
uwzglednia sie
w studium.
Studium przestalo tez
odpowiadac
nowym wymogom prawnym. Przede wszystkim nie
spelnialo w pelni wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
która zastapila ustawe
o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994r, oraz nowych
przepisów ustawy o ochronie srodowiska.
Studium nie spelnialo równiez
wymogów Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowan
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 póz. 1233).
Obecna wersja studium jest zmiana
pierwszego dokumentu i obejmuje:
= dostosowanie jego zakresu i formy do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
= aktualizacje
uwarunkowan
rozwoju gminy;
= korekte
ustalen
okreslajacych kierunki zagospodarowania przestrzennego wynikajaca
z nowych uwarunkowan, a takze z pozytywnie rozpatrzonych wniosków zlozonych w

procedurze zmiany studium.
Poniewaz
zmiana studium w ww zakresie wymagala wprowadzenia licznych uzupelnien
i
korekt do dotychczas obowiazujacego dokumentu, a takze zmiany formy tego dokumentu,
sporzadzony zostal nowy tekst zawierajacy dwie czesci : uwarunkowania rozwoju gminy i
kierunki zagospodarowania przestrzennego – polityke
przestrzenna
gminy oraz nowy rysunek
studium okreslajacy odpowiednio uwarunkowania rozwoju gminy oraz kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
W trakcie procedury zmiany studium przeprowadzona zostala strategiczna ocena
oddzialywania na srodowisko, w ramach której sporzadzono prognoze
oddzialywania na
srodowisko. Poniewaz
byla to pierwsza prognoza sporzadzana do studium, objeto nia
pelna
problematyke
ustalen
studium.


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

===================================================================

2. Cel i zakres opracowania
Zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium
uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmina sporzadza w celu
okreslenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania
przestrzennego.
Ustawa okresla wymagany zakres studium wart.10 ust.1 i ust.2 który sklada sie
z dwóch
czesci:


ust.1 o charakterze informacyjnym – okreslajacej uwarunkowania, rozwoju gminy, stan
zagospodarowania przestrzeni, jej zagrozenia i charakter prawny ,

ust.2 o charakterze regulacyjnym – okreslajacym kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy, dyspozycje w podejmowaniu realizacji polityki przestrzennej
gminy.
Zakres uwarunkowan
wymagany przy sporzadzaniu Studium (art.10 ust.1 ustawy ):

W analizie uwarunkowan
uwzglednia sie
w szczególnosci uwarunkowania wynikajace z:

=
dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

=
stanu ladu przestrzennego i wymogów jego ochrony,

=
stanu srodowiska przyrodniczego,

=
stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspólczesnej,

=
warunki i jakosc
zycia mieszkanców, w tym ochrony ich zdrowia,

=
zagrozenia bezpieczenstwa ludnosci i jej mienia,

=
potrzeby i mozliwosci rozwoju gminy,

=
stanu prawny gruntów,

=
wystepowania obiektów i terenów chronionych,

=
wystepowania obszarów naturalnych zagrozen
geologicznych,

=
wystepowania udokumentowanych zlóz
kopalin oraz zasobów wód podziemnych,

=
wystepowania terenów górniczych,

= stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporzadkowania
gospodarki wodno-sciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,

=
realizacji zadan
sluzacych ponadlokalnym celom publicznym.

Przedmiot ustalen
regulacyjnych wymagany ustawa
(art. 10 ust.2 ustawy ) obejmuje:

=
kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów,

=
kierunki i wskazniki dotyczace zagospodarowania oraz uzytkowania terenów, w tym tereny
wylaczone spod zabudowy,

= obszary oraz zasady ochrony srodowiska i jego zasobów oraz ochrony przyrody,

=
obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury,

=
kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

= obszary na których rozmieszczone beda
inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, oraz
obszary na których rozmieszczone beda
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami
programów zadan
rzadowych,

=
obszary dla których obowiazkowe jest sporzadzenie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrebnych, obszary rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400m² oraz obszary przestrzeni publicznej,

= obszary, dla których gmina zamierza sporzadzic
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagajace zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne,

=
kierunki i zasady ksztaltowania rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej,


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

===================================================================

= obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie
mas ziemnych;
= obszary wymagajace przeksztalcen, rehabilitacji lub rekultywacji,
= granice terenów zamknietych i ich stref ochronnych,
= inne obszary problemowe , w zaleznosci od uwarunkowan
i potrzeb zagospodarowania


wystepujacych w gminie.
Do takich obszarów problemowych w gminie jest wyznaczenie obszarów dla mozliwosci
lokalizacji odnawialnych zródel energii jakim sa
farmy wiatrowe. Do rozwoju
odnawialnych zródel energii Polska jest zobligowana przez przepisy unijne. Komisja
Europejska przedstawila pakiet dzialan
w obszarze energii i zmian klimatu stanowiacy
podstawe
nowej polityki energetycznej dla Europy, której glównym strategicznym
zalozeniem jest 20% redukcja gazów cieplarnianych, 20% udzial energii odnawialnej
w konsumpcji calej UE i 20% zmniejszenia zuzycia energii do roku 2020.

3. Status prawny studium
Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa
miejscowego.
Studium to dokument okreslany jako akt kierownictwa wewnetrznego lub akt gminnej
polityki planowania przestrzennego. Oznacza to, ze postanowienia studium nie maja
charakteru normatywnego, sa
bowiem kierowane do organów gminy i bezposrednio nie
ksztaltuja
sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu administracji publicznej.
Ustalenia studium sa
jednak wiazace dla organów gminy przy sporzadzaniu planów
miejscowych, co jednoznacznie wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z orzecznictwem ustalenia studium nalezy uwzglednic
takze przy
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
( orzeczenie NSA w rozprawie kasacyjnej w dniu 6.08.2009r. –IIOSK 1250/08)
Studium jest bardzo waznym dokumentem w systemie planowania rozwoju gminy,
poniewaz
jest jedynym opracowaniem planistycznym obejmujacym caly obszar gminy, a
tym samym jedynym dokumentem planistycznym odnoszacym sie
do poszczególnych
problemów i zagadnien
przestrzennych z perspektywy calej gminy. Z tego tez
wynika
jego rola koordynacyjna wszystkich dzialan
majacych odzwierciedlenie w przestrzeni.
Reasumujac -sporzadzone i uchwalone przez Rade
Miejska
w Byczynie studium
uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowic
bedzie
podstawe
do:
= podejmowania uchwal o przystapieniu do sporzadzania miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego,

= wewnetrznej kontroli uchwal o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
pod katem ich zgodnosci z kierunkami zagospodarowania przestrzennego przyjetymi
we wczesniej uchwalonym studium,

= ofertowej dzialalnosci gminy,
= poslugiwania sie
przepisami ustaw szczególnych, które majac swój aspekt przestrzenny
i wiaza
organy gminy w postepowaniu administracyjnym.


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

===================================================================

4. Zakres przestrzenny i czasowy studium
Zgodnie z art.9 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium
uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporzadza sie
dla obszaru w
granicach administracyjnych gminy.
W swietle art.27 ustawy mozliwa jest zmiana studium calkowita lub czesciowa w takim
trybie, w jakim zostalo uchwalone.
Przepisy nie ograniczaja
okresu waznosci studium, jest wiec ono bezterminowe.
Merytorycznie oznacza to, ze przy okreslaniu kierunków zagospodarowania
przestrzennego nalezy uwzglednic
zarówno bliskie jak i dalekie horyzonty czasowe
.Formalnie natomiast oznacza to, ze studium moze zostac
uchylone tylko poprzez
uchwalenie nowego studium.
Poniewaz
, ze wzgledu na zmieniajace sie
uwarunkowania planowanie przestrzenne jest
procesem ciaglym, Burmistrz jest zobowiazany co najmniej raz w czasie trwania kadencji
rady gminy sporzadzic
i przekazac
Radzie Miejskiej ocene
aktualnosci studium. Na
podstawie dokonanej oceny Rada podejmuje uchwal e w sprawie aktualnosci studium. W
przypadku uznania studium za nieaktualne, w calosci lub w czesci, Burmistrz podejmuje
dzialania uruchamiajace procedure
zmiany studium.

5. Podstawy opracowania studium
a/ podstawy prawne opracowania:

*
ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r, poz. 647);
* uchwala Nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w
sprawie przystapienia do zmiany Studium;
b/ podstawy merytoryczne opracowania:

* Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
przyjete …
*
Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Byczyna Finanse & Srodowisko biuro
doradztwa i analiz Kosowce 7, 46 – 024 Dabrówka Lubnianska autorzy mgr Agnieszka
Trela, dr Krzysztof Spalek, mgr inz. Maciej Michalowski ,
*
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wyodrebnionych
obszarów i terenów polozonych w obrebie gminy Byczyna,
*
Plan zagospodarowania przestrzennego kraju, 2001., Obwieszczenie Prezesa Rady
ministrów z dnia 26 lipca 2001r. o ogloszeniu Koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju ( MP Nr 26, poz.432),
*
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przyjety uchwal a
Nr XLVIII/505/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 wrzesnia 2010;
* Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000 – 2015, Opole, 2011 ;
* Strategia rozwoju gminy Byczyna do 2015r.
* Program ochrony srodowiska gminy Byczyna do 2015r.,
* Program gospodarki odpadami gminy Byczyna do 2014r.
* Wykaz obiektów zabytkowych z rejestru wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków,

Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

===================================================================

*
Gminny Program opieki nad zabytkami przyjety uchwala
Nr XXXVI?237/08 Rady
Miejskiej w Byczynie z dnia 30.12.2008r. ( Dz. Urz. W. Op. nr 23 z 2009r.),
* Rejestr obiektów chronionych Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Przyrody;
*
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kluczborskiego przyjety Uchwal a Nr XXVI/189/05
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28 lutego 2005r.
* Podstawy metodyczne sporzadzania strategicznych ocen oddzialywania na srodowisko dla
potrzeb planowania przestrzennego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2002;
*
Monitoring srodowiska za lata 2006, 2007, 2010 stan srodowiska w powiecie
kluczborskim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Opolu, publikacje WIOS;
* Kondracki J. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1978;
* Kondracki J. Geografia regionalna Polski PWN, Warszawa 2002;
* Richling A. Ostaszewska K. Geografia fizyczna Polski PWN, Warszawa 2005;
* Guminski R., 1948: Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Przeglad
Meteorologiczny i Hydrograficzny;
* Szponar A. Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003;
*
Kistowski „Metody sporzadzania strategicznych ocen oddzialywania na srodowisko
przyrodnicze” – Problemy ocen srodowiskowych Nr 2/2003 ;
* „Akty prawa miedzynarodowego regulujace problematyke
dostepu do informacji i ocen
oddzialywania na srodowisko” Ministerstwo Srodowiska, mgr inz. Grazyna Hadjiraftis;
* Baza statystyczna GUS;
* Informacje dostepne na stronach internetowych, materialy literaturowe
6. Sklad dokumentu studium
Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
sklada sie:

* uwarunkowan
obejmujacych czesc
tekstowa
jako DZIAL II oraz czesc
graficzna
sporzadzona na mapie sytuacyjno – wysokosciowej w skali 1: 10 000 ,, Uwarunkowania
rozwoju Gminy”
* kierunków zagospodarowania przestrzennego – polityki przestrzennej gminy
obejmujacych czesc
tekstowa
jako DZIAL III oraz rysunek studium sporzadzony na
mapie sytuacyjno – wysokosciowej w skali 1: 10 000 ,, Kierunki zagospodarowania
przestrzennego”.
Czesc
tekstowa zawiera uzasadnienie przyjetych rozwiazan
oraz synteze
ustalen
studium.
Czesc
tekstowa uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
uzasadnienie przyjetych rozwiazan
i synteza ustalen
studium stanowia
tekst studium.
Uwarunkowania maja
charakter informacyjny, natomiast kierunki zagospodarowania
przestrzennego maja
charakter regulacyjny.
Rada Miejska, poprzez uchwalenie studium, wyraza akceptacje
dla okreslonych w tym
dokumencie celów i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Byczyna.Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

II. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY
1.Uwarunkowania wynikajace z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania terenu

1.1 Podstawowe informacje o gminie
-polozenie gminy, podzial administracyjny i powiazanie z innymi osrodkami
Gmina Byczyna polozona jest w pólnocno-wschodniej czesci województwa opolskiego
graniczy:
= od pólnocy z gmina
Trzcinica, Leka
Opatowska
(woj. wielkopolskie), gmina
Boleslawiec

i Lubnice (woj. lódzkie),
= od zachodu z gmina
Wolczyn,
= od poludnia z gmina
Kluczbork,
= od wschodu z gmina
Gorzów Slaski.

Pod wzgledem administracyjnym gmina Byczyna nalezy do powiatu kluczborskiego.
Od miasta wojewódzkiego Opola dzieli ja
odleglosc
ok.62 km.


Obszar gminy zajmuje 183 km2 , co stanowi 21,5% powierzchni powiatu kluczborskiego
i 2,14 % obszaru województwa opolskiego.


W sklad gminy wchodzi miasto Byczyna i 23 wiejskie jednostki osadnicze:
Kostów, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn, Golkowice, Proslice, Jakubowice, Polanowice,
Kochlowice, Biskupice, Sarnów, Paruszowice, Dobiercice, Goslaw, Roszkowice, Jaskowice,
Borek, Sieroslawice, Nasale, Pszczonki, Pogorzalka, Wojslawice, Chudoba.


Siedziba
wladz samorzadowych jest miasto Byczyna

Gmina Byczyna lezy na waznym szlaku komunikacyjnym, kolejowym i drogowym.
Przez gmine
przebiega :
= dwutorowa zelektryfikowana magistrala kolejowa nr 272 z Katowic do Poznania
= droga krajowa nr 11 relacji Kolobrzeg -Bytom, o znaczeniu ponadregionalnym, laczaca


Slask z Wielkopolska
i Pomorzem oraz
= droga wojewódzka nr 487 relacji Byczyna -Olesno
= 16 dróg powiatowych
= 35 dróg gminnych

Najwazniejsze cieki wodne w gminie to:
-rzeka Prosna –stanowi jej pólnocna
granice,
-rzeka Pratwa, lewostronny doplyw Prosny, druga co do wielkosci rzeka w gminie.

___________________________________________________________________________ 1

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

1.2. Podstawowe dane statystyczne
Liczba ludnosci gminy na dzien
31 grudnia 2011 roku wg danych Urzedu Gminy wynosila:
9643 mieszkanców zameldowanych na stale,
w tym: w m. Byczynie -3905osób
na obszarze wsi -6043 osóby

W ogólnej liczbie ludnosci bylo:

-mezczyzn – 4748, co stanowi 49,2% ogólu ludnosci
-kobiet – 4895, co stanowi 50,8% ogólu ludnosci

co daje wskaznik 102 kobiety na 100 mezczyzn

Gestosc
zaludnienia gminy wynosi srednio 54,3 osób/km².

Cechami wyrózniajacymi gmine
sa:

= korzystne polozenie historyczno – geograficzne,

= dobra infrastruktura komunikacyjna,

= dobre warunki dla rozwoju rolnictwa,

= wysoka aktywnosc
mieszkanców gminy w dzialalnosci spolecznej i gospodarczej.

1.3.Funkcje gminy

Podstawowa
funkcja
gminy Byczyna jest rolnictwo , mieszkalnictwo i uslugi, w tym
turystyka i rekreacja.
O charakterze rolniczym gminy zadecydowaly korzystne uwarunkowania przyrodniczo –
glebowe, wystepowania duzych obszarów czystej przestrzeni rolniczej o stosunkowo
wysokich walorach pod wzgledem warunków glebowych , gruntowo – wodnych i
klimatycznych, dobrze rozwinieta rolnicza baza produkcyjna oraz wieloletnie tradycje.
Lokalne przetwórstwo rolne oraz techniczna obsluga rolnictwa sa
w gminie slabo rozwiniete.
Funkcja rolnicza i mieszkaniowa wystepuje we wszystkich jednostkach osadniczych gminy.


Funkcja uslugowa i mieszkaniowa to glównie miasto Byczyna.
W miescie Byczyna jako osrodku gminnym o zasiegu obslugi lokalnej polozonym w miare
centralnie w stosunku do pozostalych wsi z dogodnym z nim polaczeniem drogowym
skupiajacy wazniejsze uslugi publiczne: administracyjne i oswiatowe, a takze wiekszosc
placówek uslugowych o charakterze komercyjnym i podmiotów gospodarczych.


Wsie: Biskupice, Kostów, Polanowice, Roszkowice to osrodki stopnia podstawowego
wspomagajace osrodek gminny w zakresie uslug uzytecznosci publicznych i podstawowych
dla ludnosci.


Turystyka i rekreacja – stanowi obecnie jeszcze maly udzial w gospodarce gminy ale
sukcesywnie sie
rozwija.
Turystyka jest zwiazana glównie z zabytkowym charakterem miasta Byczyny.
We wsiach Kochlowice i Biskupice rozwija sie
dodatkowo funkcja rekreacyjna zwiazana z
wykorzystaniem do celów rekreacyjno -wypoczynkowych przez mieszkanców gminy
poeksploatacyjnego zbiornika wodnego wraz z pobliskim Grodem Rycerskim w Biskupicach.
Na terenach zwiazanych z rzeka
Prosna
i Pratwa
rozwija sie
gospodarka rybacka ( stawy
hodowlane w Kostowie .


___________________________________________________________________________ 2

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

2. Uwarunkowania wynikajace z uzbrojenia terenu
Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
2.1. Systemy komunikacyjne
2.1.1. Komunikacja samochodowa
Gmina Byczyna posiada dogodne polaczenia drogowe zarówno wewnatrz gminy jak i na
zewnatrz.
Przez obszar gminy przebiegaja:
= z pólnocy na poludnie droga krajowa nr 11 relacji Kolobrzeg – Bytom o znaczeniu


miedzyregionalnym
= droga wojewódzka nr 487 relacji Byczyna – Olesno o znaczeniu regionalnym
= drogi powiatowe 16 ciagów
= drogi gminne – 9 ciagów na obszarach wiejskich i 26 ciagów dróg -ulic w m.Byczyna

Wymienione drogi zapewniaja
dogodne powiazania komunikacyjne gminy, a przez to latwy
dostep do sasiednich rynków pracy oraz rynków zbytu. Dla gminy istotne znaczenie dla
rozwoju gospodarczego oraz standardów obslugi ludnosci ma istniejacy system dróg
powiatowych, laczacy gmine
z systemem dróg krajowych i wojewódzkich. Siec
dróg
powiatowych jest na terenie gminy dostatecznie gesta, nie potrzebuje rozbudowy o nowe
odcinki i daje mozliwosc
rozwoju prawidlowych powiazan
wewnatrz gminy, jak i z terenami
sasiednimi. Jednak pod wzgledem technicznym drogi te nie sa
zadawalajace, nie spelniaja
parametrów technicznych stawianym drogom klasy zbiorczej i lokalnej w zaleznosci od
pelnionej funkcji w obsludze ruchu drogowego. Drogi te posiadaja
zawezone pasy drogowe,
zbyt male promienie luków, ciasne i niekiedy niebezpieczne przejscia o ograniczonej
widocznosci przez tereny zabudowane, w przewazajacej czesci dróg brak jest systemu
odwodnienia.
Najwazniejsza
role
dla rozwoju gospodarczego gminy oraz poprawy standardów obslugi
ludnosci maja
drogi powiatowe zapewniajace powiazania z ukladem wyzszego rzedu:
-nr 13 36 O Wolczyn – Biskupice jako powiazanie z droga
krajowa
nr 11 i dalej z Opolem ,
Poznaniem
-nr 1308 O Paruszowice – droga krajowa nr 11
Drogi te jednak nie zapewniaja
dogodnego transportu masy towarowej jak i przewozów
osobowych z uwagi na zbyt male parametry pasów drogowych oraz promienie luków.

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Byczyna:

nr 13 01 O Byczyna – Bruny – Dr.P 1337 O
nr 13 02 O Byczyna -Kostów
nr 13 03 O Ciecierzyn – Golkowice – Dr.P 1311 O
nr 13 04 O Kostów – granica województwa wielkopolskiego ( Kuznica Trzcinska )
nr 13 05 O Dr.P 1302 O -Miechowa -Janówka
nr 13 06 O Byczyna – granica województwa lódzkiego ( Lubnice)
nr 13 07 O Dr.P 1306 O -Borek – Sieroslawice – Dr.W 487
nr 13 08 O Paruszowice – Dr. GK11
nr 13 09 O Byczyna -Gola
nr 13 10 O Ligota Górna -Wojslawice
nr 13 11 O Dr.GK11 – Kujakowice -Byczyna – granica woj. lódzkiego ( Gola)
nr 13 21 O Kluczbork – Jakubowice

___________________________________________________________________________ 3

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

nr 13 35 O Dr.P 1306 O – Roszkowice
nr 13 36 O Wolczyn – Biskupice
nr 13 38 O Komorzno – Proslice
nr 13 45 O Biskupice – Polanowice – Dr.P 1302 O


Dobrze równiez
rozwinieta jest siec
dróg gminnych publicznych i wewnetrznych
( gospodarczych), sluzacych glównie obsludze terenów zabudowanych i terenów rolnych. Na
terenach otwartych ich gestosc
oraz parametry techniczne zapewniaja
ruch sprzetu rolniczego
oraz dojazdy do pól w stopniu zadawalajacym. Jednoczesnie drogi te nie zapewniaja
prawidlowej obslugi terenów zabudowanych, glównie ze wzgledu na niewystarczajace
parametry techniczne oraz skomplikowany i slabo lub nieczytelny uklad komunikacyjny.


Wykaz dróg gminnych:
= 9 ciagów na terenach wiejskich:
nr 100502 O Paruszowice -Goslaw
nr 100503 O Jakubowice -Kochlowice
nr 100504 O Miechowa -Polanowice
nr 100505 O Nasale -Wojslawice
nr 100506 O przysiólek Kolonia Dluga -Biskupice
nr 100507 O Jaskowice -Byczyna
nr 100508 O Dobiercice -Chudoba
nr 100509 O Dobiercice -Pszczonki
nr 100510 O Wojslawice -Sieroslawice
= 26 ciagów dróg – ulic miejskich w m. Byczyna


Przewozy osobowe na terenie gminy realizowane sa
przez PKS. Standardy obslugi ludnosci w
powiazaniach z sasiednimi miastami Kluczborkiem , Wolczynem, Kepnem mozna uznac
za
zadawalajace w porach rannych, natomiast obnizaja
sie
w godzinach popoludniowych,
wieczornych oraz w dni wolne od pracy i w dni swiateczne. Poziom zaspokojenia ma wplyw
na postawy migracyjne ludnosci, zwlaszcza która nie jest w stanie nabyc
samochód prywatny.
Dla rozwoju gospodarczego gminy istotna jest:
= realizacja na trasie DK nr 11 obwodnicy m. Byczyny i wsi Biskupice, Golkowice, Kostów ;
= modernizacja dróg dla polepszenia warunków przejazdu i funkcjonowania gminy :


* drogi wojewódzkiej nr 487 Byczyna – Olesno oraz
* dróg powiatowych poprzez zmiane
ich parametrów i zapewnienie wygodnych przejsc
przez
tereny zainwestowane,
* modernizacja ukladu dróg gminnych , a takze dróg – ulic w m. Byczyna.
2.1.2. Komunikacja kolejowa
Przez obszar gminy przebiega pierwszorzedna dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa
nr 272 relacji Kluczbork – Kostów .

2.2 Systemy inzynieryjne infrastruktura techniczna
Istniejacy stan wyposazenia gminy Byczyna w infrastrukture
techniczna
i znaczace
opóznienia rozwojowe systemów inzynieryjnych spowodowaly:
-silne zanieczyszczenia fizyko – chemiczne i bakteriologiczne wody w ujeciach
przydomowych, a takze wód powierzchniowych i warstw wodonosnych wód wglebnych
poprzez przesiakanie zanieczyszczen
powierzchniowych, co wynika z niewielkiego stopnia
skanalizowania gminy,

___________________________________________________________________________ 4

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spowodowane brakiem centralnych systemów
ogrzewania oraz funkcjonowanie tradycyjnych systemów grzewczych opartych o paliwo
stale, malo wydajnych i niesprawnych.
Do chwili obecnej na terenie gminy rozwiazano jedynie system odbioru i skladowania
odpadów, a takze system zaopatrzenia ludnosci w wode
pitna
z wodociagów a jedynie
czesciowo system odprowadzania scieków i system grzewczy w miescie Byczynie .

2.2.1. System zaopatrzenie w wode
Gmina posiada zorganizowany system zaopatrzenia w wode. Wszystkie jednostki osadnicze
sa
wyposazone w siec
wodociagowa
oparta
o ujecia wody w Byczynie, Dobiercicach ,
Kostowie, Wojslawice – Kastel i Polanowicach bez powiazan
zewnetrznych.

2.2.2.System odprowadzanie i oczyszczania scieków

Aktualnie gospodarka sciekowa na terenie gminy istnieje fragmentarycznie. Jedyny publiczny
uklad kanalizacyjny zakonczony oczyszczalnia
scieków posiada miasto Byczyna. Dlugosc
sieci kanalizacyjnej w miescie wynosi ok. 10km, ilosc
przylaczy ok.500.
Oprócz ukladu miejskiego na terenie gminy funkcjonuja
3 uklady kanalizacji zakladowych
zakonczonych oczyszczalniami scieków.
-Polanowice – Zespól Szkól Rolniczych – kanalizacja zakladowa sanitarna zakonczona

oczyszczalnia
scieków typu ,, Miniblok” o przepustowosci 100m³/h;
-Biskupice – kanalizacja zakladowa sanitarna z oczyszczalnia
scieków typu ,,Bioblok” o
przepustowosci 100m³/h;
-Roszkowice – Mleczarnia – kanalizacja zakladowa technologiczna zakonczona

oczyszczalnia
scieków typu rów cyrkulacyjny o przepustowosci 150m³/h.
Na terenach nie skanalizowanych nieczystosci plynne gromadzone sa
w zbiornikach
nalezacych do uzytkowników nieruchomosci, a nastepnie wywozone na najblizszy punkt
zlewny przy oczyszczalni scieków w Byczynie lub poza kontrola
zanieczyszczaja
wody
powierzchniowe i glebe
na terenie gminy.

2.2.3. System zasilania w energie
elektryczna
Na terenie gminy zlokalizowana jest jednotorowa napowietrzna linia wysokiego napiecia
110KV relacji:
-Kluczbork – GPZ Kostów , typ: AFL -6 120mm² o dlugosci ok.13,5km
-GPZ Kostów – Kepno ( w eksploatacji ZE Czestochowa)
Siec
elektroenergetyczna zaopatrujaca w energie
mieszkanców gminy zasilana jest w energie
elektryczna
z krajowego systemu elektroenergetycznego za posrednictwem GPZ-tu
110/15KV ,, Kostów” w Kostowie oraz czesciowo dwoma liniami 15KV z polozonego w
gminie Kluczbork GPZ –tu Kluczbork. GPZ Kostów wyposazony jest w dwa transformatory
10MVA, oraz posiada rozdzielnie: 110KV i 15 kV.
Dostawe
energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców odbywa sie
liniami sredniego
napiecia 15kV wykonanymi jako kablowe i napowietrzne.
Ocena -obecne obciazenie istniejacymi liniami 15kV wskazuje, ze istnieje mozliwosc
przeslania wiekszej ilosci energii elektrycznej i pozwoli w najblizszej przyszlosci na pokrycie
ewentualnego wzrostu zapotrzebowania na energie
elektryczna.

2.2.4. System zaopatrzenie w gaz
Przez teren gminy przebiega gazociag wysokiego cisnienia o przekroju Ø 100 CN6,3MPa
relacji Komorzno – Tworóg od poludniowo – wschodniej czesci gminy do miasta Byczyna ,
bedacy odgalezieniem od gazociagu wysokiego cisnienia relacji Odolanów – Szopienice
DN100 CN-6,3MPa. Z sieci wysokiego cisnienia gaz ziemny wysokometanowy jest

___________________________________________________________________________ 5

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

rozprowadzany na terenie miasta poprzez stacje
redukcyjno – pomiarowa
pierwszego stopnia
,, Byczyna”.
Gaz w miescie Byczyna dystrybuowany jest siecia
gazowa
sredniego cisnienia o dlugosci
ponad 6km.
Ocena -rezerwy sieci gazowej, jak i stacji redukcyjno – pomiarowej pozwola
na swobodne
podlaczenie nowych odbiorców.


2.2.5. Zaopatrzenie w cieplo
W miescie i gminie Byczyna nie ma zorganizowanego systemu cieplowniczego.
Zapotrzebowanie na cieplo pokrywane jest z kotlowni lokalnych. Jedynie zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna w miescie Byczynie wyposazona jest w cieplo z kotlowni
miejskiej zasilanej gazem ziemnym.
Potrzeby pozostalych mieszkanców gminy zabezpieczane sa
ze zródel indywidualnych
opartych o paliwa stale : wegiel, koks i mial. Gazyfikacja miasta Byczyna, która rozpoczela
sie
na przelomie lat 1998 i 1999 pozwolila na wprowadzenie paliwa gazowego, co skutkuje
obnizeniem emisji zanieczyszczen, tj. pylu, dwutlenku wegla, tlenku azotu, dwutlenku siarki
wprowadzanych do powietrza. Jedynie w miescie po wprowadzeniu gazyfikacji przewodowej
nastepuje czesciowe zastapienie paliw stalych gazem dla celów grzewczych. Na terenie
miasta dziala jedna kotlownia o mocy zainstalowanej powyzej 1MW , gazowa ECO S.A.
zlokalizowana przy ul. Zamoyskiego . Zasila ona poprzez siec
cieplna
niskoparametrowa
glównie budynki komunalne oraz budynki mieszkalne Byczynskiej Spóldzielni
Mieszkaniowej i Spóldzielni mieszkaniowych ,, Rolnik „ i,, Przyszlosc”. Na terenie miasta
i gminy zlokalizowanych jest obecnie 52 kotlownie o mocy ponizej 1MW, w tym 25 na
terenie miasta nie nalezacych do Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. Zasilaja
one w
cieplo glówne obiekty uzytecznosci publicznej, obiekty uslugowe a takze mieszkaniowe.
Na terenie miasta i gminy Byczyna zainstalowanych zostalo tez
kilka kotlowni olejowych.

2.2.6. Telekomunikacja
Gmina jest wyposazona w siec
telekomunikacji przewodowej, która umozliwia realizowanie
polaczen
zewnetrznych gminy w ruchu automatycznym opartym o cyfrowe centrale, znacznie
poprawiajace awaryjnosc
i jakosc
uslug telekomunikacyjnych w Byczynie, Kostowie i
Nasalach. Istnieje równiez
mozliwosc
dostepu do szerokopasmowej uslugi internetowej.
Realizowana siec
swiatlowodowa pozwali na wlaczenie gminy do sieci internetowej. Rozwój
tej formy uzalezniony jest jednak od czynników ekonomicznych, zamoznosci mieszkanców
oraz poziomu wyksztalcenia i tym samym zainteresowania mieszkanców gminy.
Obszar gminy jest pokryty siecia
telefonii komórkowej poprzez stacje bazowe zlokalizowane
na obszarze gminy.

2.2.7. Odnawialne zródla energii
a) energia wiatrowa
Obecnie na terenie gminy brak jest zródel i nie funkcjonuja
urzadzenia wykorzystujace w
procesie przetwarzania energie
wiatru, promieniowania slonecznego, geotermalna, spadku
rzek oraz energie
pozyskiwana
z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze biogazu
powstalego w procesach odprowadzania lub oczyszczania scieków albo rozkladu
skladowanych szczatek roslinnych i zwierzecych. W trakcie realizacji jest budowa
bioelektrowni rolniczych o mocy 0,95MWe, w Gospodarstwie Rolnym JAK – POL oraz przez
Grupe
Producentów zbóz
,, AREAL” o mocy 500kWE w Proslicach .
W warunkach gminy Byczyna moze byc
brana pod uwage
produkcja energii z
wykorzystaniem energii wiatru, promieniowania slonecznego, biomasy i biogazu. W
wymienionych zródel energii tylko rozwój energii wiatrowej wymaga terenów o

___________________________________________________________________________ 6

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

szczególnych warunkach z powodu trzech czynników : ludzkich -spolecznosc
jest na ogól
nieprzychylna lokalizacji farm wiatrowych ; historycznych ukladów wystepujacych na
obszarze gminy, których ewentualna lokalizacja turbin moglaby pomniejszyc
ich wizerunek
w krajobrazie oraz wystepowania dostatecznej sily wiatru.
Podstawowymi elementami srodowiskowymi, które powinny byc
brane pod uwage
przy
wyborze terenów pod farmy wiatrowe, majace wplyw na produktywnosc
elektrowni, sa
wiatr
i rodzaj terenu.
Wiatr jako sila napedowa elektrowni wiatrowej ma bezposredni i najwazniejszy wplyw na jej
wydajnosc. Dla oceny terenu pod wzgledem wietrznosci konieczne jest przeprowadzenie
pomiarów za pomoca
specjalnie do tego przystosowanego masztu, które pozwalaja
wstepnie
ocenic, czy teren nadaje sie
pod tego rodzaju inwestycje. Inwestorzy elektrowni wiatrowych
w poszukiwaniu terenów korzystnych dla lokalizacji farm wiatrowych prowadza
wstepnie
takie badania. Dla celów badawczych zostal zlokalizowany maszt do pomiaru wiatru w
Jakubowicach i wstepna ocena wietrznosci jest pozytywna dla czesci obszaru gminy.
Teren przeznaczony pod farme
wiatrowa
powinien byc
przede wszystkim nie zalesiony i
wolny od zabudowan
w szczególnosci mieszkalnych. Gmine
Byczyna cechuje bardzo mala
lesistosc
i pod tym wzgledem uwarunkowania gminy dla rozwoju farm wiatrowych sa
korzystne.
Ze wzgledu na obowiazujace przepisy dotyczace dopuszczalnego natezenia halasu, farmy
wiatrowe powinny znajdowac
sie
w odleglosci od zabudowy mieszkaniowej zapewniajacej
zachowanie wymaganych standardów akustycznych.
Dla lokalizacji farm wiatrowych wazne sa
równiez
warunki gruntowe, Nie nadaja
sie
pod
lokalizacje
farm wiatrowych tereny o gruntach slabonosnych, które wystepuja
na obszarze
gminy.
Na obszarze gminy Byczyna przeslankami wskazujacymi na mozliwosc
lokalizacji farm sa:
uksztaltowanie terenu, duza powierzchnia gruntów rolnych bez zabudowy, niewielka ilosc
lasów, a takze korzystne na ogól warunki gruntowo – wodne.
Jedyna
przeslanka
ograniczajaca
ilosc
i miejsca lokalizacji farm wiatrowych sa
walory
krajobrazowe i kulturowe, które na obszarze gminy zajmuja
szczególne miejsce. Gmina
posiada cenne wartosci zabytkowe. Zarówno miasto Byczyna jak i wsie posiadaja
obiekty
zabytkowe wpisane do rejestru wojewódzkiego. Uwarunkowania ekofizjograficzne równiez
wskazuja
na wysokie walory krajobrazowe obszaru gminy.
Wnioski -z lokalizacja farm wiatrowych winny byc
wylaczone:
-obszar gminy na osi widokowej pólnoc – poludnie na miasto Byczyne
-jest to pas polozony

po obu stronach drogi krajowej nr 11; w szczególnosci ochrony wymaga panorama miasta
od strony poludniowej gdzie z drogi krajowej nr 11 rozciaga sie
widok na miasto , wieze
kosciola i wieze
ratuszowa.

-obszary dolin rzeki Prosny i Pratwy,
-rezerwat przyrody,
-uzytki ekologiczne,
-obszary w sasiedztwie drzew uznanych za pomniki przyrody,
-stwierdzone lub zauwazone siedliska ptaków w tym nietoperzy,
-stwierdzone stanowiska wystepowania chronionych i rzadkich roslin .


b) energia sloneczna

Energia promieniowania slonecznego jest podstawowa
energia
na Ziemi.
Gmina ma predyspozycje do lokalizacji solarów slonecznych pozyskujacych energie sloneczna
powstala
wewnatrz Slonca i emitowanej w postaci promieniowania na powierzchnie
ziemi. Solary
sloneczne -kolektory w postaci baterii slonecznych stanowiacych zestaw ogniw fotowoltaicznych

___________________________________________________________________________ 7

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

polaczonych szeregowo, aby uzyskac
odpowiednie napiecie i równolegle aby uzyskac
niezbedna
moc – stanowia
element instalacji posredniczacej w zamianie energii slonecznej na cieplna.
W przeciwienstwie do farm wiatrowych pozyskiwanie energii slonecznej nie wplywa na
srodowisko w tym w szczególnosci na krajobraz. Ich lokalizacja wiaze sie
glównie z zajeciem
sporej powierzchni uzytków rolnych i odpowiednimi warunkami helioenergetycznymi ( o malym
zachmurzeniu) i budowie niezbednej infrastruktury technicznej dla odprowadzenia pozyskiwanej
energii cieplnej.
Przy wyborze lokalizacji solarów slonecznych nalezy kierowac
sie
wartosciami
helioenergetycznymi ( insolacji ) jak:
-dlugoscia
sredniorocznych sum promieniowania slonecznego w ciagu roku,
-rocznymi wartosciami naslonecznienia ( insolacji) -ilosci energii slonecznej padajacej na
jednostke
powierzchni poziomej .
Gmina Byczyna posiada korzystne warunki helioenergetyczne dla pozyskiwania energii
slonecznej zarówno pod wzgledem ilosci godzin trwania promieniowania slonecznego w ciagu
roku jak i ilosci energii slonecznej padajacej na jej powierzchnie.
Wg danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obszar gminy Byczyna miesci sie
w
przedziale 1650-1700 godzin trwania promieniowania slonecznego w ciagu roku oraz wielkoscia
1048kWh/m² energii slonecznej padajacej na jej powierzchnie.
Solary sloneczne oprócz znacznego miejsca i odpowiednich warunków helioenergetycznych nie
powoduja
zadnych zanieczyszczen, cechuja
sie
wszechstronnoscia
zastosowania i dlugotrwalym
uzytkowaniem instalacji.
Ocenia sie, ze 60% zapotrzebowania energii cieplnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego
moze byc
pokryty z kolektora slonecznego.
Wada – wysoki koszt instalacji.
Wnioski – gmina posiada korzystne warunki dla lokalizacji solarów slonecznych.

c) biogazownie ( biomasa, biogaz)

Charakter rolniczy gminy stwarza warunki dla pozyskiwania surowca dla produkcji biomasy
i biogazu.
Biomasa jest produkowana z odpadów z gospodarstw domowych , z substancji pochodzenia
roslinnego i zwierzecego, z produkcji rolnej lesnej, odpadów przemyslowych i
kanalizacyjnych. W przypadku gminy Byczyna najwieksze mozliwosci produkcji biomasy ma
produkcja rolna i uprawy rzepaku, slonecznika, lnu, a takze kukurydzy zwyczajnej, zbóz,
ziemniaków, buraków.
Paliwo uzyskiwane jest nieuciazliwe dla srodowiska – ilosc
dwutlenku wegla emitowanego
do atmosfery podczas jego spalania równowazona jest iloscia
CO2 pochlanianego przez
rosliny, które odtwarzaja
biomase
w procesie fotosyntezy.
Wykorzystanie biomasy pozwala na zagospodarowanie nieuzytków i spozytkowac
odpady.
Przy oczyszczalniach scieków i na skladowiskach odpadów gdzie rozkladaja
sie
odpady
organiczne wystepuje biogaz bedacy mieszanina
glównie metanu i dwutlenku wegla
( gaz blotny – powstaly podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych).
Wnioski – gmina posiada korzystne warunki dla lokalizacji biogazowi. Najkorzystniejszymi
terenami do budowy biogazowi na terenie gminy sa
tereny bylych pegeerów i bazy rolniczych
spóldzielni produkcyjnych, skladowiska odpadów komunalnych i oczyszczalni scieków.

d) energia wodna

Z uwagi na stosunkowo slabo rozwinieta
siec
rzeczna
i mala
ilosc
zbiorników wodnych
pozyskiwanie energii wodnej na obszarze gminy ma male szanse rozwoju ale nie mozna tego
wykluczyc. Duze znaczenie maja
tutaj warunki atmosferyczne i coraz wieksze osuszanie sie
klimatu.

___________________________________________________________________________ 8

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Rzeki Pratwa i Prosna na których planowana jest budowa zbiorników malej retencji
,, Brzózki”, ,, Posada – Gola „ i ,, Piaski – Gola „) moga
byc
brane pod uwage
dla budowy
równiez
malych elektrowni wodnych. Elektrownie wodne maja
zalety poprzez mozliwosc
wykorzystania zbiorników wodnych dla celów rybolówstwa, rekreacji a takze ochrony
przeciwpozarowej przeciwpowodziowej. Wada to glównie niekorzystny wplyw na populacje
ryb, niszczace oddzialywanie na nadbrzeza zbiornika i uzaleznienie od dostaw wody
( zmniejszanie sie
ilosci opadów).
Przewidywane efekty zastosowania odnawialnych zródel energii:
-poprawa bezpieczenstwa energetycznego kraju,
-oparcie znaczacej czesci dostaw gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej oraz biogazu

rolniczego jako paliwa transportowego na wielu lokalnych wytwórniach biogazu, co stworzy
mozliwosc
dostawy biogazu rolniczego o jakosci gazu ziemnego dla wielu mieszkanców wsi,
-zwiekszenie zatrudnienia wsród spolecznosci lokalnej oraz jednostek gospodarczych branzy

rolniczej i zwiazanej z energetyka
odnawialna,
-poprawa infrastruktury energetycznej i wzrost konkurencyjnosci rolnictwa,
-wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z surowców nie konkurujacych z rynkiem zywnosci,

okreslanych jako produkty uboczne rolnictwa,

-pozyskanie znacznych ilosci wysokiej jakosci przyjaznych dla srodowiska nawozów
organicznych w formie pozostalosci pofermentacyjnych substratu pochodzenia rolniczego
oraz w formie granulatu,

Wnioski -w warunkach gminy Byczyna moze byc
brana pod uwage
produkcja energii
z wykorzystaniem energii wiatru, promieniowania slonecznego, biomasy i biogazu w mniejszym
stopniu energia wodna. W wymienionych zródel energii tylko rozwój energii wiatrowej wymaga
terenów o szczególnych warunkach.

2.2.8. System skladowania odpadów
Glównym zródlem powstawania odpadów komunalnych na obszarze miasta i gminy Byczyna
sa
gospodarstwa domowe oraz obiekty uzytecznosci publicznej.
Wg prawa unijnego, skladowanie odpadów, nawet przechowywanie ich w calkowitej izolacji
od srodowiska, nalezy traktowac
jako zlo konieczne, które stosowane byc
powinno po
wyczerpaniu sie
wszystkich innych mozliwosci ich gospodarczego wykorzystania.
Dotychczas odpady komunalne z obszaru miasta i gminy Byczyna skladowane bylo na
skladowisku komunalnym w Golkowicach.
Skladowisko komunalne w Golkowicach w 2011 roku zostalo zamkniete i jest w trakcie
rekultywacji i zagospodarowania jako sortownia odpadów.
Gmina Byczyna zostala zaliczona do Pólnocnego Regionu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi z osrodkiem centralnym Kluczbork. Aktualnie wszystkie zbierane z terenu
miasta i gminy Byczyna odpady komunalne sa
skladowane na skladowisku komunalnym w
Gotartowie k/Kluczborka.
Spotyka sie
równiez
porzucone odpady na obrzezach dróg i lasów. Likwidacja dzikich
skladowisk smieci nastepuje na biezaco . Po wprowadzeniu na terenie gminy tzw. selektywnej
zbiórki odpadów polegajacej na zbiórce odpadów, a takze utworzono punkty zbiórki odpadów
wtórnych, na który skladaja
sie
pojemniki typu dzwon i typu siatkowego problem dzikich
wysypisk znacznie sie
zmniejszyl.
Skladowanie odpadów innych niz
komunalne, którymi w wiekszosci wytwórcami sie
podmioty gospodarcze odbywa sie
w oparciu o wydane decyzje administracyjne.

___________________________________________________________________________ 9

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

3. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikajace ze stanu ladu przestrzennego
i wymogów jego ochrony
Lad przestrzenny to:


zwartosc
przestrzenna gminy,

segregacja i wspólzaleznosc
rozmieszczenia funkcji przestrzennych,

bezkolizyjna siec
komunikacyjna z segregacja
ruchu lokalnego i tranzytowego,

ochrona wartosci kulturowych,

ochrona wartosci kulturowych w korelacji z ochrona
srodowiska przyrodniczego.
Zgodnie z art.2 pkt.1 ustawy z dnia 23 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, przez ,, lad przestrzenny” – nalezy rozumiec
takie uksztaltowanie przestrzeni,
które tworzy harmonijna
calosc
oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno – gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne.
Gmina Byczyna w dotychczasowym rozwoju nie posiada znamion wskazujacych na
naruszenie ladu przestrzennego . Struktura funkcjonalno – przestrzenna ksztaltowala sie
zgodnie z jej uwarunkowaniami historycznymi i historycznymi.
Z punktu widzenia funkcjonalnego zagospodarowanie przestrzenne gminy jest ogólnie
prawidlowe, o czym przesadza stosunkowo równomierne rozmieszczenie jednostek
osadniczych i ich dogodne polaczenia z osrodkiem gminnym.
Rozwój zabudowy nastepowal glównie wzdluz
szlaków komunikacyjnych, wokól kosciolów ,
palaców i dworów.


3.1. Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy
Uklad osadniczy gminy tworzy:
-jedno miasto zaliczane do grupy miast malych
-23 jednostki osadnicze wiejskie.
Charakter sieci osadniczej jest czytelny – zarówno miasto jak i poszczególne wsie sa
wyraznie wyodrebnione w strukturze przestrzennej gminy.


Glównym osrodkiem ukladu osadniczego jest miasto Byczyna polozone centralne na obszarze
gminy. Miasto pelni funkcje
osrodka o znaczeniu lokalnym, obslugujacego ludnosc
gminy
w zakresie:
-administracji samorzadowej
-szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego
-opieki spolecznej,
-kultury ,
-sportu i rekreacji.
Miasto Byczyna posiada historycznie wyksztalcony uklad urbanistyczny o wysokich
walorach , który zostal zachowany z niewielkimi znieksztalceniami.


Wielkosc
jednostek wiejskich wg liczby mieszkanców wykazuje niewielkie zróznicowanie.
Liczba ludnosci wsi ksztaltuje sie
w przedzialach dla wsi malych do 200mieszkanców
srednich od 200 do 700 mieszkanców .
Najmniejsze ludnosciowo wsie to Goslaw ( 39) i Pogorzalka – ( 61) ; najwieksze Roszkowice


( 578) i Biskupice ( 657).
Jednostki wiejskie sa
równomiernie rozmieszczone na obszarze gminy .
___________________________________________________________________________ 10

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Powiazania wewnetrzne miejscowosci sa
srednio zadawalajace – wszystkie wsie maja
polaczenia drogowe z glównym osrodkiem ukladu miastem Buczyna, jednak nie wszystkie
bezposrednie .Wazniejsze obiekty infrastruktury spolecznej i uzytecznosci publicznej
polozone sa
w miescie Byczynie, ale takze we wsiach wspomagajacych jak: Biskupice,
Kostów, Polanowice, Paruszowice.

3.2. Uklad i stan zabudowy wsi
Skala zabudowy w gminie jest zgodna ze skala
jej wielkosci i charakterem gminy.
Gmina Byczyna nalezy do gmin o srednim tempie rozwoju. Korzystne walory srodowiskowe
dla rolnictwa powodowaly, ze rolnictwo bylo i jest jej wiodaca
funkcja.
Z rolnictwem zwiazana byla zabudowa mieszkaniowa , która uksztaltowala obecny obraz
funkcjonalno – przestrzenny gminy .
Dawne dwory posiadaly zabudowe
zwiazana
z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Wokól
dworu lokalizowala sie
zabudowa zagrodowa chlopów. Zespoly tej zabudowy pozostaly
prawie w niezmienionej formie. Zmianie ulegl natomiast jej stan techniczny.
Zabudowa zagrodowa to budynki murowane z cegly na zaprawie cementowo – wapiennej,
mieszkalne lub mieszkalno – inwentarskie usytuowane w wiekszosci szczytem do drogi. Jest
to zabudowa niska , wysokosc
zabudowy – 1 i ½ kondygnacji, dachy dwuspadowe
symetryczne, kryte dachówka.
Zabudowa jednorodzinna – wybudowana glównie w ciagu ostatnich 25 lat, nie nawiazuje
do form regionalnych, reprezentuje rózne style i formy architektoniczne.
Jest to zabudowa równiez
niska jednokondygnacyjna, w nielicznych przypadkach
dwukondygnacyjna , z dachami plaskimi lub dwuspadowymi wykorzystywanymi na cele
gospodarcze. Dachy tej zabudowy to dwuspadowe symetryczne sytuowane kalenica
budynku
mieszkalnego prostopadle lub równolegle do drogi przy której byla realizowana. W ostatnim
okresie pojawiaja
sie
dachy wielospadowe. Nastepuje przemieszanie formy dachów w
istniejacej zabudowie, co wplywa negatywnie na lad przestrzenny.
Zabudowa dworów i zagrodowa chlopów przetrwala praktycznie do okresu powojennego w
niezmienionej formie. W okresie lat 60 , 70 i na poczatku lat 80 -tych rozwoju rolnictwa
spóldzielni produkcyjnych panstwowych gospodarstw rolnych nastepowal rozwój zabudowy,
która nie przystawala do dotychczasowego charakteru zabudowy wiejskiej i mozna ja
ocenic
jako naruszajaca
lad przestrzenny istniejacej zabudowy. Zabudowa wsi to w przewadze
zabudowa zagrodowa pochodzaca z przelomu XIX i XX wieku na która
w przewazajacej
czesci skladaja
sie
zagrody wchodzace w sklad malych i srednich gospodarstw rolnych.
Zabudowa zagrodowa sukcesywnie ulega przeksztalceniu na zabudowe
mieszkaniowa
jednorodzinna.
Obecnie, w wiekszosci wsi uklad zabudowy jest mniej lub bardziej regularny, zlokalizowany
wzdluz
jednej badz
kilku ulic. Generalnie z uwagi na mala
wielkosc
brak jest wyksztalconych
centrów uslugowych wsi integrujacych zycie w poszczególnych wsiach.
Wiekszosc
uslug na wsiach wystepuje w formie rozproszonej.
Zabudowa wsi charakteryzuje sie
tez
przemieszaniem róznych funkcji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz róznego rodzaju dzialalnosci gospodarczej o charakterze
uslugowym i wytwórczym.
Przemieszanie funkcji wynika z uwarunkowan
ekonomicznych i postepujacej restrukturyzacji
wsi: rolnicy posiadajacy male gospodarstwa coraz czesciej lacza
dzialalnosc
rolnicza
z inna
dzialalnoscia
gospodarcza
– gospodarstwa tzw. dwuzawodowe. Maleje tez
na wsiach ilosc
osób zajmujacych sie
wylacznie rolnictwem.
Rozwój dzialalnosci poza rolniczej na terenach wiejskich jest jednym z podstawowych
kierunków programu odnowy wsi. Wprowadzanie funkcji nierolniczych na obszary wiejskie

___________________________________________________________________________ 11

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

powinno odbywac
sie
w zgodnosci z srodowiskiem przyrodniczym. W miare
mozliwosci
funkcje sprzeczne ze soba
nalezy wydzielac, nie dopuszczac
dzialalnosci uciazliwej na
obszarach o zdecydowanej funkcji mieszkaniowej.
O ladzie przestrzennym terenów zabudowanych swiadczy równiez
ich sposób zabudowy
w ciagach dróg i zagospodarowanie pasów drogowych. Wiekszosc
zabudowy posiada rózna
linie zabudowy od dróg, co w wielu przypadkach narusza harmonie ukladu przestrzennego.
Istniejace drogi wiejskie zwlaszcza publiczne na obszarach zwartej zabudowy nie posiadaja
chodników a bardzo czesto równiez
zly stan nawierzchni jezdni, co jest niekorzystne z wielu
wzgledów estetycznych, uzytkowych i bezpieczenstwa.
W wielu przypadkach drogi na terenach zwartej wiejskiej zabudowy maja
przekroje drogowe
zamiast ulicznych wymaganych na terenach zwartej zabudowy.

Oprócz zabudowy realizowanej przez spóldzielnie produkcyjne i panstwowe gospodarstwa
rolne w okresie powojennym zaczela rozwijac
sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna .
W przypadku gminy Byczyna ta forma zabudowy przybrala mala
skale
rozwoju na obszarze
wsi oraz srednia
na obszarze miasta.
W miescie rozwinely sie
male zespoly -osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a
takze nastepuje sukcesywne wypelnianie luk w istniejacej starej zabudowie.
W przypadku wiejskich jednostkach osadniczych ten rodzaj zabudowy powstawal glównie w
lukach istniejacej zabudowy zagrodowej i nastapilo jej przemieszanie.
Zabudowa nowa nawiazuje jedynie do skali zabudowy istniejacej – sa
to budynki jedno lub
dwukondygnacyjne. Natomiast pod wzgledem formy architektonicznej czesto nie nawiazuje
do charakteru zabudowy wiejskiej. Ze wzgledu na oszczednosci materialowe w latach 70
zabudowa ta realizowana byla w wiekszosci z dachami plaskimi . Obecnie istnieja
tendencje
rozbudowy i przebudowy tej zabudowy poprzez zmiane
konstrukcji dachów jako spadzistych,
a poddasze jest bardzo czesto adaptowane na dodatkowe cele uzytkowe mieszkaniowe.

Z punktu widzenia srodowiskowego lad przestrzenny w gminie ocenia sie
ogólnie
pozytywnie. Zwarte tereny zabudowy wsi polozone sa
generalnie zgodnie z warunkami
fizjograficznymi. Generalnie nie nastapilo rozproszenie zabudowy, co nie jest bez znaczenia
dla budowy systemów inzynieryjnych. Poprawy wymaga architektura budynków
noworealizowanych.
Sam opór urbanisty jest niewystarczajacy. Wymagane jest wsparcie przepisami prawa.
W ksztaltowaniu struktury przestrzennej zastrzezenia budza:

-lokalizowanie zabudowy nie nawiazujacej skala
i wystrojem do zabudowy istniejacej,
-przecinanie dolin rzecznych drogami,
-przeksztalcanie lak w dolinach rzek na grunty orne,
-niewielka powierzchnia lasów, które wplywaja
korzystnie na ogólny stan srodowiska,
przede wszystkim na klimat lokalny, stosunki wodne, wrazliwosc
powierzchni ziemi na
erozje
i wrazliwosci powietrza oraz wód na zanieczyszczenia.


Brak chodników a takze bardzo czesto równiez
zly stan nawierzchni jezdni na terenach
zabudowanych , wplywa niekorzystne na wzgledy estetyczne, uzytkowe i bezpieczenstwa.

Dla zachowania ladu przestrzennego i nie wprowadzania form zabudowy naruszajacej jej
dotychczasowy charakter w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nalezy
okreslic
bezwzglednie nakazy w utrzymaniu dotychczasowego charakteru zabudowy
istniejacej , okresleniu wymogów odnosnie jej przebudowy i rozbudowy zwlaszcza w
bezposrednim sasiedztwie lub otoczeniu obiektów zabytkowych.
Dla zabudowy, która narusza lad przestrzenny nalezy w przypadku jej rozbudowy,
przebudowy i dokonywania remontów wskazac
na te elementy i detale architektoniczne, które
by zlagodzily dysproporcje miedzy zabudowa
uksztaltowana
historycznie, a zabudowa


___________________________________________________________________________ 12

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

zrealizowana
w okresie powojennym i obecnie. Natomiast zabudowe
uksztaltowana
historycznie – dworska
, palacowa
i zabudowe
zagrodowa
objac
szczególna
ochrona
ustaleniami w sporzadzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub
decyzjach o warunkach zabudowy .

3.3. Uklad i stan zabudowy miasta
Miasto Byczyna tworzy jeden wyraznie wyodrebniony zespól urbanistyczny, miedzy miastem
a zabudowa
wsi jest wolna przestrzen.
W ukladzie przestrzennym obszaru miasta mozna wyróznic
:
-stare miasto obejmujace tereny zabudowy polozone w granicach istniejacych murów


obronnych z bramami miejskimi zlokalizowanymi po wschodniej i zachodniej czesci.
Jest to obszar historycznej tozsamosci miasta – nagromadzenia wielu zabytków
architektury i budownictwa oraz zabytkowego ukladu urbanistycznego, z uksztaltowana
funkcja
uslugowo – mieszkaniowa
i administracyjna,

-bezposredni obszar zewnetrzny wokól murów – to obszar zabudowy mieszkaniowej
poprzeplatanej z zabudowa
uslugowa
, terenami zieleni,
-obszar polozony na poludniowy zachód od drogi krajowej nr 11 do linii kolejowej to
tereny zabudowy zwiazanej z dzialalnoscia
gospodarcza, sklady, magazyny,
-obszar polozony na pólnocny zachód od drogi krajowej nr 11 to w przewadze zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z cmentarzem komunalnym na pólnocy,

-obrzeza miasta to w przewadze luzna zabudowa zagrodowa, jednorodzinna przemieszana
uslugami róznego rodzaju, bazami transportowo – sprzetowymi, rzemioslem uslugowym
itp.

Aktualnie najwiekszy problem w strukturze przestrzennej miasta zwiazany jest z przebiegiem
przez obszar miasta drogi krajowej nr 11 o znaczeniu ponadlokalnym. Jest to droga klasy
glównej ruchu przyspieszonego ( GP) o duzym natezeniu ruchu, w tym taboru ciezarowego.
Na terenie miasta a takze wsi Biskupice, Golkowice, Kostów trasa drogi biegnie ulicami
obudowanymi zwarta
zabudowa
stwarzajac ogromna uciazliwosc
dla mieszkanców.
Wymagana minimalna odleglosc
obiektów budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni
dróg krajowych 10 m nie zawsze jest zachowana.
Ponadto na calym terenie zabudowanym droga ta, poza zmodernizowana
jezdnia, nie spelnia
i ze wzgledu na istniejace zainwestowanie nie moze spelniac
zadnych warunków
technicznych, w tym w zakresie szerokosci pasa drogowego, odleglosci zabudowy od
krawedzi jezdni, szerokosci chodników, odleglosci chodników od jezdni, promieni skretów,
odleglosci miedzy skrzyzowaniami, mozliwosci ograniczania ilosci zjazdów, przez co nie
zapewnia warunków ruchu wymaganych dla tej klasy drogi.
Rozwiazanie tego konfliktu przestrzennego stwarzanego przez droge
krajowa
nr 11 lezy, w
obecnym stanie prawnym , poza kompetencjami gminy. Jedynym zadaniem gminy, w tym
zakresie jest rezerwowanie w planowaniu miejscowym terenów pod planowana
obwodnice
drogowa
w ciagu drogi krajowejh zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego.
Planowana przez GDDKiA jako zarzadce
tej drogi obwodnica jest wprawdzie w planach ale
realizacja jej jest stosunkowo odlegla w czasie.
Poza komunikacja
drogowa
problemem dla miasta, a zwlaszcza jego historycznego obszaru i
terenów bezposrednio przyleglych jest wystepujaca zabudowa w zlym stanie technicznym.
Gmina posiada plan rewaloryzacji starej , zabytkowej czesci miasta Byczyny , ale zakres prac
uzalezniony jest od uzyskanych funduszy na ten cel.

___________________________________________________________________________ 13

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

3.4.Stan prawny gruntów

Na terenie gminy w zdecydowanej wiekszosci dominuje sektor prywatny do którego nalezy
ponad 90% powierzchni gruntów. Gmina dysponuje nieduza
iloscia
gruntów, co daje
niewielkie mozliwosci kreowania polityki przestrzennej.

3.5. Podsumowanie – wnioski do kierunków zagospodarowania przestrzennego
Warunki budowlane w gminie sa
zróznicowane.
Niekorzystne warunki dla celów budowlanych i posadowienia budowli wystepuja
w dnach
dolin rzek Prosny i Pratwy, a takze w obnizeniach bezodplywowych. W podlozu na tych
terenach przewazaja
czwartorzedowe utwory piaszczyste. O nieprzydatnosci terenów dla
zabudowy przesadzaja
warunki wodne. Wody gruntowe zalegaja
plytko, na glebokosci 0,5 –
1,5 m. p.p.t. i podlegaja
znacznym wahaniom ( od +0,5m do 1,0m) z lokalnym podtopieniem
lacznie. W okresach roztopów i obfitych deszczów narazone sa
na zalewy powodziowe woda
wystepujaca
z koryt rzek i rowów. Tereny te maja
obnizona
wartosc
bioklimatyczna
spowodowana
niekorzystnymi warunkami termiczno – wilgotnosciowymi.

Najkorzystniejsze warunki dla zabudowy wystepuja
na wysoczyznie plejstocenskiej. Na
wysoczyznie w podlozu przewazaja
utwory piaszczyste, gliny zwalowe i utwory
lessopodobne. Wody gruntowe zalegaja
ponizej poziomu posadowienia budynków. Sa
to tez
tereny o najkorzystniejszych warunkach bioklimatycznych – dobrze przewietrzane, z
korzystnym ukladem warunków wilgotnosciowych i termicznych. Tereny te nadaja
sie
do
zabudowy generalnie bez zastrzezen.
Jednak z uwagi na duze przestrzenie czysto rolnych obszarów o stosunkowo dobrych glebach
dla rolnictwa przeznaczenie ich nalezy ograniczyc. Pod zabudowe
nalezy przeznaczac
tereny
bedace kontynuacja
istniejacej zabudowy w jej bezposrednim sasiedztwie, co w przypadku
gminy Byczyna z uwagi na jej mala
skale
rozwoju jest mozliwe.

Analizujac zainteresowanie lokalizacja
nowej zabudowy w oparciu o wydane decyzje o
warunkach zabudowy i zlozone wnioski do studium stwierdza sie, ze nowe obszary zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej nalezy wyznaczyc
we wszystkich wsiach, ale jako wypelnienie
istniejacych luk w zabudowie i w bardzo niewielkim stopniu jako kontynuacje istniejacej
zabudowy. Prowadzacy dzialalnosc
gospodarcza
i potencjalni inwestorzy zainteresowani sa
lokalizacja
inwestycji o dobrym polozeniu komunikacyjnym, glównie przy dogodnym
dostepie do drogi krajowej i wojewódzkiej a takze do dróg powiatowych i obejmuje to
glównie wsie: Biskupice, Kostów, Roszkowice, Sarnów , Polanowice.

Ograniczenia dla zabudowy na obszarze gminy wystepuja:

-na gruntach ustawowo chronionych ( I -IV klasy bonitacyjnej i gruntach lesnych),

-na obszarze doliny rzeki Prosny , Pratwy i Wolczynskiego Strumienia na ich obszarach

zalewowych,

-na obszarach ograniczonego uzytkowania jesli takie zostana
ustanowione,

-w strefach ochronnych cmentarzy.

Przy wyznaczeniu kierunków rozwoju gminy nalezy:
= wyznaczyc
trase
planowanej obwodnicy drogowej w ciagu drogi krajowej nr 11 zgodnie z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego;
= przy wyznaczaniu nowych terenów pod zabudowe, w szczególnosci mieszkaniowej
ograniczyc
rozpraszanie zabudowy, dazyc
do intensyfikowania istniejacej zabudowy i
okreslic
jednoznacznie planowane granice terenów zabudowanych, tj. obszarów urbanizacji;


___________________________________________________________________________ 14

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

= chronic
historyczna
tozsamosc
zarówno miasta jak i terenów wiejskich poprzez zachowanie
historycznie uksztaltowanych ukladów przestrzennych oraz utrzymanie cech budownictwa
regionalnego, w szczególnosci w architekturze i wystroju budynków polozonych w granicach
historycznie uksztaltowanych ukladów;
= zachowac
na obszarze miasta strefy o wyraznie zróznicowanej formie i funkcji zabudowy;
= wskazac
najwazniejsze tereny w miescie wymagajace rehabilitacji i przeksztalcen;
= umozliwic
przeksztalcanie zabudowy zagrodowej na zabudowe
mieszkaniowa
i dzialalnosc
gospodarcza
nierolnicza, z wykluczeniem dzialalnosci uciazliwej dla funkcji mieszkaniowej;
= wskazywac
i uwzgledniac
potrzebe
ksztaltowania na terenach zabudowy wsi centrów w
formie atrakcyjnie zagospodarowanych przestrzeni publicznych sprzyjajacych integracji
spolecznej i podniesienie tym samym atrakcyjnosci terenów wiejskich.

4. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikajace ze stanu sytuacji demograficznej
Analiza warunków demograficznych gminy stanowi wazny element polityki dla przyszlego
przestrzennego zagospodarowania. Analiza zmian w liczbie ludnosci gminy w przeszlosci,
obecnie i w przyszlosci stanowi podstawe
do okreslenia uwarunkowan
i kierunków polityki
spoleczno – gospodarczej i przestrzennej.
Procesy demograficzne maja
zasadniczy wplyw na wiele dziedzin zycia gminy:
-wplywaja
na sytuacje w oswiacie i wychowanie mlodego pokolenia,
-warunki mieszkaniowe,
-rynek pracy,
-opieke
spoleczna
nad ludzmi w starszym wieku.
Analiza rozwoju ludnosci gminy, zmian w strukturze wieku i plci ludnosci, procesów
migracyjnych, dojazdów do pracy, zródel utrzymania, stopnia aktywnosci zawodowej
ludnosci, ocena bezrobocia – stanowi podstawe
do budowy koncepcji zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Analizujac zmiany w liczbie ludnosci gminy na przestrzeni lat nalezy stwierdzic, ze do 1994
roku nastepowal naprzemiennie spadek lub wzrost ludnosci. Po 1994 roku nastepuje
stopniowy spadek ludnosci na obszarach wiejskich, natomiast niewielki wzrost w miescie. Na
taka
sytuacje
zasadniczy wplyw mialy:
-przyrost naturalny, który na przestrzeni lat przyjmuje wartosci malejace;
-ruch wedrówkowy, charakteryzujacy sie
ujemnym saldem migracji stalej zwiazanej
glównie z wyjazdami zarówno za granice gminy, powiatu i kraju.


Najwieksze migracje mialy miejsce w latach 1970 – 1981 , w latach 1982-1985 zmalaly, a
nastepnie w latach 1986-1990 znów wzrosly , w latach 1990-2000 utrzymywaly sie
na
podobnym poziomie, po czy znów wzrosly po roku 2001 – co wiaze sie
z zaistniala
w tych
okresach sytuacja
polityczna
i ekonomiczna
kraju. Ostatnie wyjazdy to glównie ze wzgledów
ekonomicznych i objely one glównie mlode roczniki produkcyjne.

Liczba ludnosci w gminie w latach 199o – 2011 ksztaltowala sie
nastepujaco:

1990 -10 103 w tym:
miasto 3475
wies
6628
1996 -10 074, w tym:
miasto 3807
wies
6267

___________________________________________________________________________ 15

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

1997 -10 063, w tym :

miasto 3863

wies
6227

2009 -9948, w tym:

miasto 3905

wies
6043

2010 -9704, w tym :

miasto

wies


2011 -9643, w tym:

miasto 3905

wies
6043

* liczba ludnosci lat w latach 1990 -1997 wg danych GUS
* liczba ludnosci w 2009-2011. wg danych Urzedu Gminy
Z powyzszego zestawienia wynika, ze liczba ludnosci gminy na przestrzeni lat 1990 – 2011
zmalala o 460 osób. Na wsi zmalala o 585 osób tj.o 8,8%, natomiast miescie nastapil wzrost
ludnosci o 430 osób , co jednak nie zbilansowalo ujemnego salda ludnosci w gminie.

W poszczególnych wsiach liczba ludnosci wynosila:

Rok 1990 1997 2011

Biskupice 681 717 657
Borek 138 119 96
Ciecierzyn 297 282 287
Dobiercice 339 319 328
Golkowice 173 139 146
Goslaw 48 51 39
Jakubowice 267 240 278
Janówka 272 240 242
Jaskowice 248 234 245
Kochlowice 263 229 221
Kostów 419 431 422
Miechowa 312 279 252
Nasale 487 433 428
Paruszowice 339 307 302
Pogorzalka 62 65 61
Polanowice 478 470 494
Proslice 478 457 402
Pszczonki 143 147 137
Roszkowice 666 616 578
Sarnów 152 131 271
Sieroslawice 81 61 85
Wojslawice 87 75 72

Ogólem 6628 6227 6043

Ww dane nalezy traktowac
szacunkowo, poniewaz
nie sa
oparte o przeprowadzony spis
statystyczny a jedynie przekazywanie danych , stad moga
zaistniec
niewielkie róznice.

___________________________________________________________________________ 16

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Natomiast mozna ocenic, ze przedstawiaja
zachodzaca
tendencje
spadku liczby ludnosci , na
co wplyw ma zarówno przyrost naturalny jak i migracje ludnosci.

Analiza rozmieszczenia ludnosci w gminie ( 2011r.) wskazuje, ze najwieksze wsie to:

Biskupice ( 657), Kostów ( 422), Nasale ( 428), Polanowice ( 494) Proslice ( 402),
Roszkowice ( 578)

W tych 6 wsiach zamieszkuje 2981 mieszkanców, co stanowi ponad 49,3% ogólu ludnosci
gminy .


Do wsi najmniejszych gdzie liczba ludnosci nie przekracza 200 M naleza:
Borek,( 96). Golkowice (146), Pszczonki ( 137), Sieroslawice ( 85), Wojslawice ( 72)
-w których zamieszkiwalo w 2011r. lacznie 535 mieszkanców – 8,8% ogólu ludnosci wsi.
W gminie Byczyna zamieszkuje ok. 0,9% ogólu mieszkanców województwa opolskiego.
Struktura wieku ludnosci gminy wg danych Urzedu Gminy na dzien
31 grudnia 2011 r.
przedstawiala sie
nastepujaco:
0 -2 -280
3 -86
4-5 -199
6 -84
7 -87
8 – 12 -542
13-15 -360
16 – 17 -241
18 -113
19 -60 kobiety – 2952
19 -65 mezczyzni – 2306
powyzej 60 lat kobiety – 967
powyzej 65 lat mezczyzni – 428


Struktura wieku ludnosci gminy wskazuje na wysoki udzial ludnosci w wieku
produkcyjnym i poprodukcyjnym.
Z dostepnych zródel wynika, ze :


-grupa przedprodukcyjna 0-18 wynosi 1992 osoby, co stanowi 20,7% ogólu ludnosci
-grupa produkcyjna 19-60K i 19-65M wynosi 6258 osób , co stanowi 64,8 %
-grupa poprodukcyjna powyzej 60K i 65M wynosi 1393 osób , co stanowi 14,4%


W grupie przedprodukcyjnej nastapil spadek liczby dzieci w wieku 3-6 lat i w wieku
szkolnym 7-14 lat.
Struktura ludnosci gminy wg plci wykazuje sie
stabilnoscia
w analizowanym okresie. Na
terenie gminy zamieszkuje nieco wiecej kobiet niz
mezczyzn. Wskaznik liczby kobiet na 100
mezczyzn ksztaltowal sie
nastepujaco:
Gmina ogólem – 102

miasto Byczyna -106
gmina Byczyna -100


Struktura ludnosci gminy Byczyna na tle województwa opolskiego i Polski ksztaltuje sie
nastepujaco :
Ludnosc
ogólem 100, w tym:
= ludnosc
w wieku przedprodukcyjnym
-Byczyna 30.8
-województwo opolskie – 27.8
-Polska – 27.8

___________________________________________________________________________ 17

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

= ludnosc
w wieku produkcyjnym
-Byczyna 56.5
-województwo opolskie 60.1
-Polska 58.6

= ludnosc
w wieku poprodukcyjnym

-Byczyna 12.7
-województwo opolskie 12.1

Polska 13.8
Z powyzszego zestawienia wynika, ze:
-w porównaniu z województwem opolskim , gmina Byczyna charakteryzuje sie
wiekszym
odsetkiem ludnosci w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym oraz mniejszym
odsetkiem ludnosci w wieku produkcyjnym;
-w porównaniu z Polska, Byczyna charakteryzuje sie
równiez
wiekszym odsetkiem ludnosci
w wieku przedprodukcyjnym oraz mniejszym odsetkiem ludnosci w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym.
Tak wiec struktura ekonomiczna ludnosci gminy Byczyna jest relatywnie bardziej korzystna
w porównaniu z województwem opolskim i Polska. Wiekszy jest bowiem udzial dzieci
i mlodziezy, zas
liczba ludzi starych jest mniejsza w ogólnej liczbie ludnosci gminy.
Wzrost ludnosci w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wymagac
bedzie niewatpliwie
aktywnych dzialan
na rzecz zwiekszenia miejsc pracy, aby nie poglebiac
rozmiarów
bezrobocia oraz rozwoju instytucji opiekunczych dla ludzi starych. Z kolei spadek liczby
dzieci i mlodziezy wymagac
bedzie weryfikacji planów przez samorzad gminy dotyczacych
utrzymywania zlobków, przedszkoli oraz szkól podstawowych i gimnazjalnych.

Urodzenia
1995 62
2010 -95, w tym 56M i 39K
2011 87, w tym 43M i 44 K
Zgony
1995 -59
2010 -97

2011 87

W swietle powyzszych danych gmine
Byczyna mozna zaliczyc
do obszarów
charakteryzujacych sie
absolutnym spadkiem liczby ludnosci – obszar demograficzny
depresyjny.

Przy spadku liczby ludnosci jednoczesnie nastepowaly zmiany w rozmieszczeniu ludnosci
wewnatrz gminy, polegajace na znacznym i systematycznym wzroscie liczby ludnosci miasta
Byczyna, która w omawianym okresie z 3475 osób do 3905 osób , czyli o 530 osób, co
stanowi 10,4%.

Na terenach wiejskich zmiany w liczbie ludnosci byly zróznicowane w zaleznosci od
miejscowosci. Generalnie mozna je podzielic
na trzy typy wsi charakteryzujace sie:
typ pierwszy – przyrostem ludnosci
typ drugi – w miare
stabilna
liczbe
ludnosci
typ trzeci – spadkiem ludnosci.
Podzial miejscowosci wg wyróznionych typów obrazuje ponizsze zestawienie:
miejscowosci charakteryzujace sie
:
-przyrostem ludnosci – Goslaw, Biskupice, Pogorzalka, Kostów, Pszczonki
-w miare
stabilna
liczba
ludnosci – Osada Chudoba, Przysiólek Brzózki

___________________________________________________________________________ 18

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-spadkiem ludnosci – Kolonia Dluga, Sieroslawice, Golkowice, Borek, Sarnów, Kochlowice,
Wojslawice, Nasale, Janówka, Miechowa, Jakubowice, Proslice, Dobiercice, Ciecierzyn,
Polanowice.
Reasumujac -na obszarach wiejskich gminy wystepuje niekorzystna sytuacja demograficzna,
zwlaszcza w jednostkach oddalonych od miasta i gorzej skomunikowanych. Tereny wiejskie
generalnie wyludniaja
sie. Nieco lepsza sytuacja demograficzna wystepuje w miescie
Byczyna, które notuje powolny ale wzrost liczby ludnosci.


Pracujacy i bezrobocie

Wiekszosc
mieszkanców gminy Byczyna zwiazana jest z dominujaca
funkcja, jaka wystepuje
na jej terenie , czyli rolnictwem. Dzialalnosc
produkcyjna, w tym zwlaszcza przemysl ma
znacznie mniejsze znaczenie. Prawie 13% udzial pracujacych w szeroko rozumianych
uslugach, swiadczy o tym, ze gmina pelni funkcje
uslugowa
dla otaczajacego ja
obszaru.
Radykalne zmiany systemowe oraz recesja gospodarcza w Polsce po 1989r. zmienily
radykalnie sytuacje na rynku pracy, który przeksztalcil sie
z rynku pracodawcy na rynek
pracobiorcy. W wyniku tych procesów zapotrzebowanie na sile
robocza
znacznie spadlo,
notowano liczne zwolnienia pracowników, co doprowadzilo do pojawienia sie
zjawiska
rzeczywistego bezrobocia.
Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludnosci aktywnej
zawodowo) wynosila: w roku :
-1992 – 13,6 %
-1995 – 15,9 %
-1996 – gmina Byczyna 13,6; Polska 13,9 %
-2009 :
gmina Byczyna -12,6 %
woj. opolskie 11,2 %
Polska 10,7%
I pólrocze 2012
gmina Byczyna – 12,1 %
woj. opolskie – 13,2 %
Polska -12,3 %
Wg stanu na koniec I pólrocza 2012r. liczba bezrobotnych w gminie wynosila ok.550 osób,
co stanowi 12,1 %, ustawiajac gmine
na poziomie sredniej stopy bezrobocia w Polsce.
Najwyzsza dynamika wzrostu liczby bezrobotnych miala miejsce w latach 1992 – 1995, co
zwiazane bylo z kryzysem gospodarki i przeksztalceniami systemowymi, a zwlaszcza
wprowadzaniem rynkowych ,, regul gry”. W konsekwencji poglebilo to kryzys w gospodarce
gminy i spowodowalo znaczny wzrost liczby bezrobotnych.


Od 1995r. nastepuje spadek liczby bezrobotnych, co wiazal sie
z zahamowaniem zjawisk
kryzysowych w gospodarce i ze zwiekszajaca sie
dynamika
jej rozwoju.
Mimo tych pozytywnych tendencji stopa bezrobocia w gminie Byczyna jest nadal dosc
wysoka, choc
ksztaltuje sie
na nieco mniejszym poziomie niz
srednia krajowa.
Wsród bezrobotnych najwiekszy odsetek ok.40% stanowia
osoby z wyksztalceniem
podstawowym i bez wyksztalcenia a nastepnie z wyksztalceniem srednim ogólnoksztalcacym
ok.20%. Wyraznie widac, ze bezrobocie dotyka w najwiekszym stopniu osoby z niskim
poziomem wyksztalcenia oraz policealnym i srednim zawodowym, zas
w najmniejszym
stopniu osób z wyksztalceniem wyzszym i srednim.
Mozna zatem stwierdzic, ze im wyzszy poziom wyksztalcenia tym mniejsze rozmiary
bezrobocia.

___________________________________________________________________________ 19

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Analizujac stan bezrobocia pod katem plci wynika, ze ofert pracy dla kobiet jest mniej niz
dla
mezczyzn. Trudniej im jest znalezc
prace, stad tez
praca
prawo do zasilku.

W gminie Byczyna bezrobocie dotyka w najwiekszym stopniu populacje
ludnosci w wieku
18-24 lata, a wiec ludzi mlodych wchodzacych w aktywne zycie zawodowe. Równiez
bezrobocie znacznie czesciej dotyka ludzi mlodych mieszkajacych na terenach wiejskich, niz
w miescie.

5. Uwarunkowania wynikajace z:
ze stanu rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej
5.1 Rolnictwo
Rolnictwo to podstawowa funkcja gminy.
Dobre warunki naturalne gminy, wysoki wskaznik rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz
znaczacy udzial gleb chronionych ( I-IV klasa bonitacyjna) i uzytków zielonych sprawia,
ze glówna
funkcja
jest i pozostanie gospodarka rolna .Z rolnictwa utrzymuje sie
okolo 70%
ogólu mieszkanców gminy.
Z ogólnej powierzchni gminy, wynoszacej 18 289 ha, uzytki rolne stanowia
13 385 ha ,
czyli ca 74% powierzchni ogólnej gminy Byczyna. Niski, bo na poziomie 12% jest udzial
lasów i gruntów lesnych, przy sredniej krajowej ca.27%, ale wynika to z dobrych naturalnych
warunków dla rolnictwa jakie panuja
na obszarze gminy.
Pozostale grunty do których zalicza sie
wody i tereny zurbanizowane , jak drogi, tereny
kolejowe, zabudowane oraz zielen
zorganizowana zajmuja
1630 ha, w tym w miescie 141 ha.
Gmina posiada korzystne warunki przyrodniczo – glebowe dla rozwoju rolnictwa.
Róznorodnosc
skal macierzystych z których wytworzyly sie
gleby i czynniki glebotwórcze
zachodzace na obszarze gminy przyczynily sie
do znacznego zróznicowania pokrywy
glebowej.
Obszar gminy cechuja
wielkoobszarowe zwarte czyste przestrzennie obszary uzytków rolnych
( gruntów ornych), co umozliwia stosowanie wysoko zmechanizowanego sprzetu rolniczego.
25,2% gruntów rolnych na obszarze gminy posiada gleby klasy I-III
59,9 % gruntów rolnych klasy IV
13,4% gruntów rolnych na obszarze gminy posiada gleby klasy V.
Równiez
na uzytkach zielonych przewazaja
grunty orne klasy II, III i IV, co stanowi przeszlo
81% uzytków rolnych w gminie.


Na terenie gminy Byczyna zalegaja
nastepujace typy gleb:

· pseudobielicowe,
· brunatne,
· hydromorficzne,
· rdzawe,
· bielicowe a takze czarne ziemie, mady, redziny.
Na ponad 12 tys. ha gruntów ornych przewazaja
gleby o duzej przydatnosci rolniczej,
stanowiace kompleksy:

· pszenny dobry (40,4%),
· zytni bardzo dobry (18,7%),
· pszenny wadliwy (14.5%),
· zytni dobry (21,3%).
___________________________________________________________________________ 20

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Klasy bonitacyjne gleb w gminie Byczyna

Klasy bonitacyjne
III a III b IV a IV b V
Powierzchnia gruntów ornych
[ha]
604 2.487 3.998 3.316 1.638
udzial w ogólnej
ilosci gruntów ornych [%]
4,9 20,3 32,8 27,1 13,4
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie przedstawia sie
nastepujaco w
punktach wg IUNG :

-bonitacja gleb -50,7; wsród wsi max. Wojslwice-56,7; najmniej Sieroslawice 41,4
-przydatnosc
rolnicza 65,6; wsród wsi max Nasale 72,2; najmniej Janówka 43,3
-warunki agroklimatu sr.gmina 13,8
-rzezba terenu 4,2; najkorzystniejsze wies
Kochlowice 4,5; najslabsze Pogorzalka 3,3
-warunki wodne 7,2 , korzystne

Kompleksy rolniczej przydatnosci:
= grunty orne
ogólem grunty orne 12 878,6ha – 70,7%;
-w tym:
pszenny b.dobry – 15,1 ha -2% ; wies
Paruszowice
pszenny dobry -5136,6 ha -39,9%; wies Pogorzalka 42,2 ha – 72,4%; Kostów95,5 – 17,7
zytni b.dobry-2540,9-19,8%; Kostów 344,4ha – 63,7% ;Nasale 9,8 ha – 0,9%
zbozowo pastewny mocny -259,2 ha – 2%; Sieroslawice 24,8ha -12,6%; Paruszowice 1 ha 0,1%


= uzytki zielone

ogólem uzytki rolne 14765,1ha – 81,0%; Polanowice 930,0ha – 92,4%; Wojslawice 356,0% 25,8


-w tym:

b.dobre i dobre 176,9ha -9,4% ; m.Byczyna 6,9ha – 58%; Borek 1,4ha – 0,7%


Gleby oceniane jako rolniczo nieprzydatne stanowia
w gminie:
ogólem 14,0 ha – 0,1% ogólu gleb nieprzydatnych, w tym:
m.Byczyna 9,2ha – 1,6%
Golkowice 6,5ha – 0,9%


Ogólny wskaznik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy wyraza sie
liczba
79,7 , co stawia gmine
Byczyna na wysokim 25 miejscu wsród gmin województwa opolskiego
( srednio dla województwa opolskiego 87,2, najwyzszy gmina Pawlowiczki – 102,3).

Wsród wsi najwyzszy wskaznik posiada wies
Sarnów -85,9; najnizszy wies
Janówka – 60,2


Obecnie gospodarka rolna w gminie oparta jest :
-sektor prywatny gospodarstwa rolników indywidualnych.
Liczba gospodarstw w gminie wynosi 1090.
Struktura gospodarstw rolnych jest srednio korzystna .
Pod wzgledem wielkosci arealu najwiecej gospodarstw znajduje sie
w grupie do 2,0 ha


– 463, co stanowi 42,5% ogólu gospodarstw rolnych w gminie.
Gospodarstw rolnych powyzej 10 ha w gminie jest 180, co stanowi 16,5% ogólu
gospodarstw rolnych indywidualnych.
___________________________________________________________________________ 21

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-sektor spóldzielczy obejmujacy Rolnicza
Spóldzielnie w Jaskowicach i Borkach,

gospodarujacych na 1310ha,
-sektor spólek prawa handlowego, który obejmuje 4 przedsiebiorstwa:
Rolnicze Przedsiebiorstwo Przemyslowo – Handlowe ARAD SA. w Roszkowicach
Rolnicze Przedsiebiorstwo Przemyslowo – Handlowe ,,FERMA -POL” w Zalesiu . Zaklady
rolne w Biskupicach i Dobiercicach
Przedsiebiorstwo Rolne ,, KOST-ROL” Sp. z o.o. w Kostowie
Przedsiebiorstwo Rolne ,, AGRO-PAR” Sp. z o.o. w Paruszowicach
-zajmuja
lacznie 5158 ha. Glówna produkcja – roslinna zboza ( pszenica, rzepak, kukurydza,
buraki cukrowe) . Hodowla to: trzoda chlewna i bydlo.

W wielu przypadkach wobec malej rentownosci prowadzonego gospodarstwa rolnego czesc
rolników poszukiwala innych zródel zarobku glównie w sferze pozarolniczej a takze za
granica.

Struktura gospodarstw rolnych w gminie:
Ogólem 1090, w tym:
1 -2 ha – 463 – 42,5%
2 -5 ha -219 – 20,0%
5 -7 ha – 102 -9,4%
7 -10 ha – 126 – 11,6%
10 – 15 ha – 69 -6,3%
powyzej 15 ha – 111 -10,2%


Rolnictwo specjalizuje sie
w produkcji zbóz
i roslin przemyslowych, a takze w mniejszym
stopniu w hodowli bydla i trzody chlewnej.

Struktura zasiewów w ha w gminie ksztaltuje sie
srednio rocznie nastepujaco:
zboza ogólem -73,8%
rzepak ozimy -8,4%
buraki cukrowe -3,7%
ziemniaki -6,1%
pastewne -2,5%

W strukturze hodowli zwierzat dominuje trzoda chlewna w mniejszych rozmiarach bydlo.

Dla utrzymania rolniczego charakteru gminy, konieczne jest podejmowanie dzialan
dla

poprawy warunków produkcji rolnej i dochodowosci gospodarstw rolnych, takich jak:
-poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych – zwiekszanie powierzchni
-komasacja gruntów rolnych,
-rozwój gospodarstw specjalistycznych,
-melioracje wodne i zabiegi agrotechniczne podnoszace jakosc
produkcyjna
gleb,
-rozwój dzialalnosci wspomagajacej rolnictwo jak obslugi maszyn rolniczych, uslug

weterynaryjnych, agroturystyki, rzemiosla ludowego itp.
Tereny wiejskie gminy sa
bardzo ubogie pod wzgledem sieci szeroko rozumianych uslug.
Istniejace placówki gastronomiczne oraz miejsca noclegowe charakteryzuja
sie
niskim
standardem swiadczonych uslug i sa
w wiekszosci nastawione na obsluge
zorganizowanego
ruchu turystycznego. Jest to sytuacja niekorzystna z punktu widzenia przyciagniecia na teren
gminy turystów w wyzszych wymaganiach, co do standardu obslugi.


___________________________________________________________________________ 22

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Agroturystyka

Agroturystyka na terenie gminy jest slabo rozwinieta. Powinna jednak byc
brana pod uwage
jako jeden z kierunków rozwoju obszarów wiejskich poniewaz
stanowi dodatkowe zródlo
dochodów gospodarstw rolnych oraz sprzyja rozwojowi pokrewnych galezi z tym
zwiazanych, takich jak handel, gastronomia, przetwórstwo, rekodzielo ludowe. Wedlug
szacunków, jedno gospodarstwo agroturystyczne uruchamia na obszarze wiejskim okolo 10
nowych miejsc pracy.
Na obszarze gminy zarejestrowane sa
7 gospodarstw agroturystycznych:
-przy palacu w Golkowicach-6 miejsc noclegowych, jadalnia bar, jazda konna, plywanie

kajakiem, hipnoterapia, przejazdzki bryczka, tenis stolowy,

-w Proslicach – Przedsiebiorstwo Agroturystyczne,, Hetman Roma Byczyna” Europejskie
Centrum Ksztalcenia Rycerstwa, 20 miejsc noclegowych, 2,5 ha park, nauka jazdy konnej,
organizacja imprez opartych na tradycjach i zwyczajach rycerskich,

-w Proslicach – Gospodarstwo ekologiczne ,, Blisko natury” 1,2 km od zalewu ,, Biskupice –

Brzózki”
-w Kostowie –Gospodarstwo agroturystyczne ,, Groble”, bar ,, Zlota Rybka”
-w Biskupicach -zespól dworsko palacowy – 12 noclegów w zabytkowych pokojach

z kuchnia
i lazienka, grill, wypozyczalnia rowerów, przejazdzki bryczka, wedkowanie,
-w Miechowej – Osrodek konferencyjny ,, Marciszówka „ 20 miejsc noclegowych,
wyzywienie,

Przeslanki rozwoju agroturystyki to:
-atrakcyjnosc
terenu,
-infrastruktura lokalna ( spoleczna , drogowa , techniczna ),
-baza noclegowa,
-fachowa obsluga klientów,
-polityka panstwa wyrazajaca sie
w regulacjach prawnych.


Oceniajac gmine
tymi przeslankami, nalezy stwierdzic
, ze sa
one malo i srednio korzystne.
Dobra jest atrakcyjnosc
terenu, natomiast zbyt mala jeszcze baza noclegowa i infrastruktura
lokalna.


Czynnikami warunkujacymi rozwój rolnictwa w gminie beda:
· optymalne wykorzystanie mozliwosci produkcyjnych gleb,
· ograniczenie w przeznaczeniu na cele nierolnicze gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej

oraz w duzych kompleksach umozliwiajacych stosowanie maszyn rolniczych

5.2 Lesnictwo
Obszar gminy Byczyna jest slabo zalesiony. Lasy i grunty lesne zajmuja
2193ha , co stanowi
12% jej powierzchni. Wskaznik lesistosci gminy jest niski ponad 2,5-krotnie nizszy od
przecietnej lesistosci województwa ( 25,5%) i kraju ( 27,5%).Taki stan jest spowodowany
wystepowaniem na terenie gminy dobrych gleb i wykorzystaniem ich pod uzytkowanie
rolnicze.
Powierzchnia lesna nie jest jednolita, wystepuje w postaci rozdrobnionej i rozproszonej
na terenie calej gminy – nie tworza
wyraznych jednorodnych i duzych zwartych ukladów.
Wieksze kompleksy lesne wystepuja
w czesci poludniowo – wschodniej, pólnocno –
zachodniej gminy oraz wzdluz
rzeki Prosny.
Grunty Lasów Panstwowych zajmuja
915,50 ha. Naleza
do Nadlesnictwa Kluczbork.


Zbiorowiska lesne to najczesciej bory sosnowe, bory mieszane oraz lasy lisciaste,
glównie lasy, legowe, olsowe i gradowe. Zbiorowiska lasów lisciastych naleza
tu do dosyc


___________________________________________________________________________ 23

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

dobrze wyksztalconych pod wzgledem fitosocjologicznym. Wyrózniono tu dwa zespoly: grad
subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli stwierdzony w okolicach Józefówki i
Golkowic, leg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum), którego duze
kompleksy wystepuja
w dolinie Prosny, m.in. w okolicach Sieroslawic oraz ols porzeczkowy
Ribeso nigri-Alnetum, który nalezy do rzadkich zbiorowisk lesnych wyksztalcajacych sie
w
miejscach zabagnionych, ze stagnacja
wody, charakteryzujacych sie
dominacja
olszy czarnej
Alnus glutinosa w drzewostanie i kepkowa
struktura
runa. Wystepuje w dolinie Prosny na
obszarze wsi Borek i Sieroslawice.

Do zbiorowisk zaroslowych na omawianym terenie naleza
zarosla ligustru i tarniny
Pruno-Crataegetum, w których dominuje sliwa tarnina Prunus spinosa, wystepujace bardzo
rzadko obrzezach dróg polnych. W dolinie Prosny i Pratwy na podmoklych nieuzytkach, na
niewielkich powierzchniach wyksztalcily sie
lozowiska z przewaga
wierzby szarej Salix
cinerea i wierzby piecioprecikowej Salix pentandra – Salicetum pentadro-cinereae.

Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmuja
na terenie gminy
Byczyna stosunkowo duza
powierzchnie
w strukturze lasów . Sa
to jednak zbiorowiska
wtórne, ze sztucznie nasadzona
sosna
na siedliskach buczyn, które maja
niewielka
wartosc
przyrodnicza. W bardzo ubogim pod wzgledem florystycznym runie tych lasów dominuja
rózne gatunki jezyn Rubus sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie
bujnie rozwijajace sie
w partiach nadmiernie przeswietlonych.
Gmina posiada opracowany projekt granicy polno lesnej wyznaczajacy tereny uzytków
rolnych, które moga
byc
zalesione. Realizacja tego planu przyczyni sie
do zwiekszenia
lesistosci na obszarze gminy.

6. Uwarunkowania rozwoju gminy wynikajace ze stanu srodowiska
przyrodniczego
6.1.Uksztaltowanie terenu

Teren gminy Byczyna buduja
dwie zasadnicze jednostki morfologiczne:

= obszar wysoczyzny plejstocenskiej oraz

= dolina rzeki Prosny i Pratwy

Rzezba terenu na obszarze opracowania wykazuje znaczne zróznicowanie, zarówno pod
wzgledem struktury przestrzennej i bogactwa form morfologicznych, jak i deniwelacji terenu.
Rzezba ma charakter polodowcowy, uksztaltowany glównie w okresie zlodowacenia Warty i
czesciowo przemodelowany przez pózniejsza
dzialalnosc
rzek oraz dzialalnosc
czlowieka w
ostatnich wiekach. Jedynym elementem starszej rzezby jest wyniesienie podloza triasowego
wznoszace sie
do 200 m n.p.m. w Golkowicach, które stromo opada do doliny pra-Prosny.
Dno doliny jest wciete do poziomu ponizej 130 m n.p.m. Jest ono nadal wyrazne we
wspólczesnej morfologii, pomimo miazszych (ok.40 m) osadów rzecznych wypelniajacych
doline
Prosny, przez co deniwelacje terenu zmniejszyly sie
o polowe.

Na wiekszosci obszaru gminy (wysoczyzna plejstocenska) rzezba terenu jest
urozmaicona, na co skladaja
sie
glównie liczne wypukle formy rzezby lodowcowej. Ciag
wzgórz moren czolowych wystepujacy na poludnie od Ciecierzyna i w okolicy Miechowej,
cechuja
znaczne deniwelacje (10-30 m) oraz strome stoki (5-10o). Moreny czolowe wznosza
sie
tu do wysokosci okolo 215 m n.p.m. i góruja
ponad dolinami Prosny i Pratwy, które z
kolei opadaja
ku pólnocy do poziomu ponizej 165 m n.p.m. Dosc
liczne pagóry kemowe o

___________________________________________________________________________ 24

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

wysokosciach wzglednych 10-15 m otaczajace miasto Byczyne, ciagnace sie
od Paruszowic
do Borek i na wschód do wsi Wojslawice, a takze wal ozów w okolicy wsi Jakubowice,
urozmaica równiny wodnolodowcowe, lagodnie opadajace do doliny Pratwy i Prosny.
Tarasy nadzalewowe w dolinach wznosza
sie
na wysokosciach 170 – 175 m n.p.m. Na takiej
terasie w dolinie Prosny, przy Piaskach, znajduje sie
niewielka wydma (5-10 m) porosnieta
lasem.

Od linii Golkowice – Biskupice na wschód rozciaga sie
Plaskowyz
Helenowski
bedacy czescia
Wyzyny Slaskiej. Jego centralna
czesc
tworza
wychodnie utworów
dolnojurajskich, których wysokosci przekraczaja
znacznie 200 m n.p.m. Wiekszosc
podloza
jurajskiego przykryta jest miazszami osadów czwartorzedowych. W okolicy Byczyny osady
te tworza
rozlegly pagór kemowy.

Doliny rzek Prosny i Pratwy to szerokie, w wiekszosci plaskie obnizenia wypelnione
osadami rzecznymi. Formy rzezby zwiazane z dolinami to:

-plaskie holocenskie terasy zalewowe – zlokalizowane w dennej i najczesciej

przykorytowej czesci dolin wymienionych rzek,

-plaskie terasy plejstocenskie nadzalewowe – zlokalizowane na skrzydlach dolin,

-krawedzie poszczególnych teras – w róznym stopniu zachowane,

-pola piasków eolicznych z niewielkimi wzniesieniami wydm na terasach

plejstocenskich – zlokalizowane na terasach w okolicach Piasków,

-krawedzie denudacyjne dolin rzek,

-starorzecza – czesciowo zachowane w dolinie Prosny, w okolicy Kostowa i Piasków.

Generalnie rzezba terenu jest w wiekszosci falista, przechodzaca miejscami w
pagórkowata. Spadki terenu ksztaltuja
sie
w przedziale 0 -5%, miejscami jednak w strefach
krawedziowych dolin i pagórków morenowych moga
byc
wieksze. Ogólnie zauwaza sie
obnizanie terenu w kierunku zachodnim i pólnocnym, gdzie przebiega granica miedzy
wierzchowina
plejstocenska, a tarasem rzeki Prosny, która stanowi pólnocna
granice
gminy.
Najwyzej wyniesione tereny w gminie zlokalizowane sa
w okolicach wsi Pszczonki (250,8 m
n.p.m.), a najnizsze w okolicy wsi Kostów (162,9 m n.p.m.). Zróznicowanie wysokosci na
terenie gminy wynosi ok. 88 m, co jest wielkoscia
srednia, swiadczaca
o znacznym
zróznicowaniu hipsometrycznym.

6.2.Krajobraz gminy

Gmina Byczyna polozona jest na styku dwóch form krajobrazowych :

= równin i dolin rzecznych w pólnocnej i wschodniej czesci obszaru gminy oraz

= wysoczyzny morenowej na poludniu i zachodzie.

Obszar gminy stanowi przyklad krajobrazu kulturowego. Elementy przyrody naturalnie
wyksztalcone przenikaja
sie
tutaj ze skladnikami sztucznymi, uksztaltowanymi przez
czlowieka.

Charakterystyczna w krajobrazie gminy jest duza ilosc
sródpolnych i sródlakowych
zadrzewien
i zakrzewien
oraz naturalne i sztuczne cieki wodne odwadniajace tereny
podmokle.

Uksztaltowanie terenu oraz krajobraz wplywa korzystnie na wizerunek gminy i jej atrakcje
dla celów turystycznych i rekreacyjnych.

___________________________________________________________________________ 25

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

6.3.Wody

6.3.1.Wody podziemne

Gmina Byczyna nalezy, w podziale hydrogeologicznym Polski, do Regionu
Kluczborsko-Lublinieckiego (wiekszosc
gminy) oraz do Regionu Wielunsko-Krakowskiego
(fragment we wschodniej czesci gminy). Na obszarze miasta Byczyny oraz w jego otoczeniu
wody podziemne o wiekszym znaczeniu wystepuja
w utworach czwartorzedowych
trzeciorzedowych oraz triasowych i jurajskich (Plaskowyz
Helenowski). W ujeciu
stratygraficznym (pionowym) utwory wodonosne reprezentuja
poszczególne pietra i poziomy
wodonosne, natomiast w ujeciu przestrzennym tworza
szereg zbiorników wód podziemnych.

Region Kluczborsko-Lubliniecki charakteryzuje sie
tym, ze glówny poziom
wodonosny znajduje sie
w utworach czwartorzedu, na glebokosci od kilku do 20 m, a w
czesci pólnocnej gminy (dolina kopalna) do 40 m. Wydajnosc
wynosi od kilku do 80 m3/h,
przewaznie 10-30 m3/h. W podlozu wody szczelinowe zwiazane z cienkimi warstwami
weglanowymi o miazszosci 1-2 m w obrebie ilasto-mulowcowej serii triasu górnego (retyk).
Poziom czwartorzedowy zasilany jest infiltracyjnie wodami opadowymi. Zwierciadlo wody
ma charakter swobodny lub lekko napiety, jezeli warstwa wodonosna przykryta jest glinami o
znacznej miazszosci.

W Regionie Wielunsko-Krakowskim (wschodnia czesc
gminy) glówny poziom
uzytkowy wystepuje w osadach jury. Wody wystepuja
tu w piaszczysto-piaskowcowych i
zwirowych jury dolnej. Woda wystepuje na róznych glebokosciach, a studnie sa
malo
wydajne.

Wody w utworach trzeciorzedowych na terenie gminy Byczyna naleza
do rejonu
pólnocnego, który od czesci poludniowej oddziela bezwodny pas osadów trzeciorzedowych
doliny Odry. W rejonie pólnocnym pietro trzeciorzedowe nie odgrywa tak znaczacej roli, jak
w rejonie poludniowym. Wystepuje tu glównie III poziom wodonosny (z pieciu)
reprezentowany przez jedna
lub dwie warstwy wodonosne. Poziom III wystepuje glównie na
rzednych od 100 do 125 m n.p.m.

Przez pólnocna
czesc
terenu gminy przebiega regionalna, czwartorzedowa struktura
wodonosna dolina kopalna rzeki Prosny, o sumarycznej miazszosci piasków budujacych ten
zbiornik nie przekraczajacej 40 m. Struktura ta stanowi perspektywiczne zródlo zaopatrzenia
w wode
pitna
obszaru gminy. Zasilanie zbiornika pochodzi glównie z opadów
atmosferycznych. Zbiornik na terenie gminy przebiega w pasie miejscowosci: Sieroslawice,
Golkowice i Kostów. Wieksza
czesc
doliny kopalnej wyznaczono do ochrony, wedlug
klasyfikacji Kleczkowskiego [Mapa…, 1990], jako jeden z glównych zbiorników wód
podziemnych województwa opolskiego:

-GZWP 311 (Zbiornik rzeki Prosna) – jest to zbiornik czwartorzedowy o powierzchni 535
km2, posiada zasoby dyspozycyjne w wysokosci 123 tys. m3/d przy module zasobowym 2,66
l/skm2 . Teren wystepowania zbiornika w obrebie gminy Byczyna zakwalifikowano do
obszaru wysokiej ochrony (OWO).

W poludniowo-zachodniej czesci gminy znajduje sie
takze fragment doliny kopalnej
Stobrawy-Widawy z odgalezieniem rynnowym Wolczyna.

6.3.2.Wody gruntowe

Analiza dostepnych materialów wskazuje na wystepowanie wód gruntowych poziomu
wodonosnego plejstocensko-holocenskiego zwiazanego z utworami wodnolodowcowymi i
rzecznymi.

___________________________________________________________________________ 26

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Wieksza czesc
gminy (ok. 70%), glównie na wysoczyznie plejstocenskiej charakteryzuje sie
korzystnymi dla zabudowy warunkami wodnymi. Wody gruntowe wystepuja
tu w obrebie
utworów piaszczysto-zwirowych oraz przewarstwieniach piaszczystych w obrebie glin
zwalowych, w wiekszosci na glebokosci, powyzej 2-3 m ppt. W obrebie glin wody moga
wystepowac
takze w stanie zawieszonym w postaci saczen. Na obszarze wysoczyzny
obserwuje sie
zróznicowanie glebokosci wystepowania wód gruntowych. W pasie terenu
przylegajacym do dolin rzecznych wody wglebne wystepuja
na glebokosci ok. 2,0 m.
W miare
oddalania sie
zwierciadlo ich obniza sie.

Wody maja
charakter swobodny lub lekko napiety, a zasilanie poziomu ma charakter
infiltracyjny z opadów atmosferycznych. Przepuszczalnosc
gruntu jest zróznicowana od
dobrej w obrebie piasków do slabej w obrebie glin, ilów i mulków. Generalnie
przepuszczalnosc
gruntów, a co za tym idzie podatnosc
wód podziemnych na
zanieczyszczenia jest znaczna.

Srednio korzystne warunki wodne (poziom wody 1-2 m p.p.t) wystepuja
glównie w
otoczeniu dolin rzecznych Prosny i Pratwy oraz ich doplywów.

Niekorzystne warunki wodne dla potrzeb budownictwa wystepuja
na stosunkowo
niewielkim terenie (do 20% pow.), glównie w obrebie dna i teras zalewowych rzeki Prosny i
Pratwy oraz innych pomniejszych cieków i w obnizeniach terenu.

Podsumowujac, warunki wodne na terenie opracowania sa
zróznicowane. Woda gruntowa w
wiekszosci zalega na znacznej glebokosci (powyzej 2-3 m p.p.t), poziom wód zwiazany z
dolinami rzecznymi podlega znacznym wahaniom wraz z opadami atmosferycznymi i stanowi
utrudnienie dla lokalizacji budowli, w szczególnosci wymagajacej glebokiego posadowienia.
Obszarami, gdzie wystepuje glebszy poziom wód sa
generalnie obszary wysoczyznowe.

Generalnie, warunki wodne -w szczególnosci na obszarach o glebokosci zalegania lustra
wody plycej niz
1,5 m -wystepujace na obszarze opracowania uznac
nalezy jako trudne i
stanowiace znaczace ograniczenie dla lokalizacji zabudowy. W zwiazku z plytkim zaleganiem
wód, wymagane bedzie ponoszenie dodatkowych kosztów udostepnienia terenu, celem
odwodnienia i zabezpieczenia wykopów fundamentowych oraz stosowania zabezpieczen
przeciw wilgotnosciowych lub realizacja zabudowy nie wymagajacej podpiwniczenia (partery
powinny byc
wyniesione ponad powierzchnie terenu).

6.3.3.Wody powierzchniowe

Obszar gminy polozony jest w dorzeczu rzeki Odry. Przez obszar gminy Byczyna
przebiega wododzial miedzy zlewnia
rzeki Prosny, a rzeka
Stobrawa.

Obszar gminy Byczyna prawie w calosci lezy w zlewni rzeki Prosny. Jest to rzeka IIIrzedu,
stanowiaca lewy doplyw Warty. Zródla Prosny znajduja
sie
w okolicy Wolecina
(gmina Radlów). Rzeka uchodzi do Warty w dolinie Pyzdrskiej (Ruda Komorska poza
terenem opracowania). Calkowita dlugosc
rzeki wynosi 216,8 km, w obrebie gminy 13,4 km,
gdzie stanowi pólnocna
granice
gminy. Za wyjatkiem odcinka zródliskowego (do Pomykowa)
rzeka jest uregulowana. Regulacje
rzeki zakonczono w 1974r.

Poza terenami zródliskowymi, szerokosc
doliny Prosny wynosi maksymalnie 1 km,
przecietnie jednak szerokosc
ksztaltuje sie
w okolicy 300 – 400 m. Sama rzeka ma szerokosc
ok. 5-7 m, przy glebokosci ok. 0,3-1,2 m i srednim przeplywie ok. 0,25-1,5 m3/s. Sredni
spadek rzeki w obrebie obszaru opracowania wynosi ok.1,5%, ale na odcinku zródliskowym
jest bardzo duzy i wynosi ok. 10%. Jest to rzeka o gruntowo-deszczowo-snieznym ustroju
zasilania, co klasyfikuje ja
do rzek o zmiennym przeplywie, z nizówkami letnio-jesiennymi

___________________________________________________________________________ 27

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

oraz wezbraniami w okresie roztopów wiosennych (przeplyw ok. 9,06 m3/s). Zagrozenie
powodzia
jest jednak niewielkie i dotyczy glównie lak polozonych w dolinie.

Pratwa to lewy doplyw Prosny o dlugosci 28,1 km. Doplywy Pratwy rozkladaja
sie
nierównomiernie, doplywy o dlugosci 38,2 km (prawobrzezne) i 61,8 km (lewobrzezne).
Zródla Pratwy znajduja
sie
w dolince Nasale – Pogorzalka, na wysokosci 250 m n.p.m, tuz
przy wschodniej granicy gminy Byczyna. Powierzchnia zlewni IV-rzedu na terenie gminy
wynosi 118,8 km2. Szerokosc
koryta Pratwy wynosi od 0,4 do 1,1 m w odcinku ujsciowym do
Prosny. Pratwa plynie szeroka
plaskodenna
dolina, w obrebie której w 1996r. w okolicy
Proslic, wybudowano zbiornik retencyjny Biskupice-Brzózki o powierzchni ok. 42 ha. Jest on
czesciowo zagospodarowany, a w jego sasiedztwie zbudowano wzorowany na
sredniowiecznym, drewniany Gród Rycerski.
Srodkowa czesc
gminy pozbawiona jest znaczacych cieków wodnych.

Wolczynska Struga (Wolczynski Strumien) -o kodzie PLRW600017132629 prawy doplyw
Stobrawy, stanowi czesc
scalonej czesci wód Stobrawy od Kluczborskiej Strugi wlacznie do
Odry ( SO0302). Rzeka nizinna. Na obszarze gminy Byczyna przeplywa dolina
w jej
poludniowo – zachodniej czesci. Z uwagi na walory krajobrazowe i unikalne srodowisko
planowana jest do objecia ochrona
jako obszar chronionego krajobrazu Wolczynski Strumien.
W poblizu zalega poklad torfu – Teklusia Natura 2000.06 maja 2011r. Zarzad kola
wedkarskiego w Wolczynie poinformowal, ze zostal zarybiony narybkiem szczupaka.

Oprócz Prosny i Pratwy i Wolczynskiej Strugi, na siec
hydrologiczna
skladaja
sie
takze
liczne mniejsze rzeki, zgrupowanie duzych w skali regionu stawów, wyrobiska
poeksploatacyjne, torfowiska, starorzecza, niewielkie oczka wodne, niecki bezodplywowe,
tereny zalewowe oraz rozbudowana siec
kanalów i rowów melioracyjnych.

Wystepuja
tu licznie stawy wykorzystywane glównie do hodowli ryb oraz zbiorniki
wodne poeksploatacyjne. Przewaznie zbiorniki wodne maja
niewielka
powierzchnie
(od 0,01
ha do 0,15). Najwieksze zgrupowanie stawów o najwiekszej powierzchni na terenie gminy
znajduje sie
w okolicy Kostowa. Ze wzgledu na wartosc
przyrodnicza
wyrózniaja
sie
takze
zbiorniki poeksploatacyjne w Jakubowicach i Ciecierzynie oraz stawy w Wojslawicach,
Biskupicach, Miechowej, Polanowicach, Dobiercicach, Paruszowicach i Roszkowicach.

Najcenniejszymi przyrodniczo zbiornikami wodnymi sa
starorzecza, które znajduja
sie
w róznych stadiach ewolucji geomorfologicznej oraz na róznym etapie sukcesji ekologicznej.
Sa
one jednym z najbardziej wartosciowych ekosystemów w gminie. Najwieksze znajduja
sie
kolo Kostowa i kolonii Piasków. Wiekszosc
zbiorników wodnych gminy Byczyna posiada
bardzo wysokie walory faunistyczne (zwlaszcza ornitofaunistyczne), a takze florystyczne.

System licznych zbiorników wodnych uzupelniaja
torfowiska, które podobnie jak
stawy posiadaja
bardzo wysoka
wartosc
retencyjna
i przyrodnicza. Znajduja
sie
one jednak
pod silna
presja
odwadniajacych melioracji, które prowadza
do ich degradacji. Najwieksze
obszary wystepowania torfowisk zlokalizowane sa
w dolinach rzecznych Pratwy i Prosny.
Jedno z torfowisk w dolinie Prosny (w okolicy Borka) bylo eksploatowane. Na duzej czesci
dolin rzecznych, ze wzgledu na wysoki poziom wód gruntowych, znajduje sie
takze siec
rowów melioracyjnych. Obszar gminy w obrebie dolin rzecznych Prosny i Pratwy znajduje
sie
w zasiegu zalewów powodziowych. Przewaznie z uwagi na brak zabudowy zalaniu
ulegaja
jedynie uzytki rolne.

___________________________________________________________________________ 28

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

6.3.4. Ujecia wody
Na terenie gminy w eksploatacji pozostaja
nastepujace ujecia wód podziemnych:


Polanowice ( dz. nr 21/1 i 21/2 k.m.2) – pobór wód podziemnych z utworów
czwartorzedowych nastepuje za pomoca
studni wierconych:
Nr 1 o glebokosci 40m,
Nr2 o glebokosci 42m ( awaryjna )
Nr3 o glebokosci 40m
w ilosci: Q maxh – 78,7m³/h, Q srd -1259,0m³/d


o zasobach eksploatacyjnych zatwierdzonych pismem Urzedu Marszalkowskiego
Województwa opolskiego nr ROS.ww.6223-26/10 z dnia 20grudnia 2010r. wynoszacych
Qe -164m³/h, przy depresji Se = 3,0m,
Pobór wody:Q maxh – 78,7m³/h; Q srd -1259m³/d.
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych – do 31 grudnia 2030r.
Byczyna przy ul. Blonie ( dz. nr 189 i 192/2) , za pomoca
studni wierconych nr 1 i 2aawaryjny
pobór wody, w ilosci:
Q maxh – 44,7m³/h
Q srd – 1072,0m³/d
Przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kategorii ,,B” wynoszacych Qe –
44,7m³/h, przy Se-3,4m decyzja
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr
OG-731/13/69 z dnia 22 lutego 1969r.
WW ujecia uzyskaly pozwolenie wodnoprawne Starosty kluczborskiego zawarte w pismie nr
ROS.WW.6223-26/10 z 20 grudnia 2010r. na czas okreslony – 20 lat, tj.od dnia 01 stycznia
2011r. do dnia 31 grudnia 2030r.
Ujecia to zaopatruja
w wode
: miasto Byczyne, Polanowice, Proslice, Jakubowice,
Kochlowice, Biskupice, Brzózke, Golkowice i Jaskowie.


Dobiercice stacja ( dzialki nr 9/2 ( SUW) nr 9/3 i 9/4 -studnie k.m.5) -uzdatniania
( mangan i zelazo) , pobór wody nastepuje z utworów triasu górnego ( retyk) ze studni:

-nr 3 o glebokosci 19m , o zasobach eksploatacyjnych Q = 19,4m³/h przy depresji s=6,4m;

-nr 4 o glebokosci 23m o zasobach eksploatacyjnych Q = 23,5m³/h przy depresji s=5,6m
przyjetej na podstawie dokumentacji ,, Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej –
aktualizacja zasobów wód podziemnych z utworów triasu górnego w Dobiercicach ”
w zawiadomieniu nr ROS.WW. 6223-3/10 z dnia 19 .04.2010r.

Wydajnosc:

Q maxh – 21,7m³/h; Q srd -130m³/d; Q roczne -47450m³/d.
Wodociag zaopatruje wsie: Dobiercice, Proszowice, Chudoba, Sarnów, Pszczonki, Goslaw.
Odprowadzanie scieków, popluczyn z kontenerowej stacji SUW istniejacym wylotem
betonowym zabezpieczonym krata
o Ø= 225mm o rzednej dna 191,50m.n.p.m, do odbiornika


– rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem Rz3 w km0+600 na dzialce nr 75 k.m.3 obreb
Paruszowice w ilosci: Q sr/d – 9,0m³/d, Q roczne = 3285,0m³/r , o skladzie zelazo
og.=10mg/l, zawiesina og.=35mg/l ,pH=6,5 – 9,0.
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych – do 19 kwietnia 2030r.
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie popluczyn ze stacji uzdatniania wody – do
19 kwietnia 2020r.
___________________________________________________________________________ 29

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Kostów – ( dz.nr 41/4 k.m.2) pobór wody z utworów czwartorzedowych nastepuje za
pomoca
studni wierconej :

nr 1 ( awaryjnej) o glebokosci 21m, o zasobach eksploatacyjnych Q = 66,0m³/h, przy depresji
s=6,3m, zatwierdzonych decyzja
Urzedu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 28.12.2009r.
Nr ROS.KM.752-13/09 wg stanu na 01 wrzesnia 1977r.

nr 3 ( podstawowej) o glebokosci 22m, o zasobach eksploatacyjnych Q = 49,4m³/h, przy
depresji s=4,46m; przyjetych z dokumentacji ,, dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej –
aktualizacja zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzedowych jecie wody
podziemnej w Kostowie” w zawiadomieniu nr ROS.KU -752-13/09 z dnia 28 grudnia 2009r.

Pobór wód w ilosci:

Q maxh – 38,4m³/h; Q srd -192m³/d; Q roczne – 70 080,0 m³/r.
Wodociag zaopatruje w wode
wsie: Kostów, Ciecierzyn, Janówke, Miechowa.
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych – do 10 marca 2020r.


Wojslawice – Kastel – Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o., ul. Stawowa 21
w Byczynie uzyskal decyzja
nr ROS.6341.26.2012.MG Starosty Kluczborskiego z dnia 20
listopada 2012r. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie wód w zakresie:
1) poboru wód podziemnych z ujecia w Nasalach , gm. Byczyna z utworów jurajskich za
pomoca
istniejacej studni wierconej nr 2 ( lokalizacja : dz. nr 46/2 k.m.1 obreb Nasale, gm.
Byczyna o zasobach eksploatacyjnych otworu zatwierdzonych decyzja
Marszalka
Województwa Opolskiego nr DOS.II.7431.4.2012.KM z dnia 30.05.2012r. wynoszacych:
Qe= 60,0m³/h i depresji zwierciadla wody Se=5,33 m ppt w okresie calego roku, w ilosci:
Qmaxh = 24,2m³/h
Qsrd = 322m,6m³/d; Q maxd = 372m,6m³/d
Qmaxrok = 84898 m³/rok
Dla potrzeb wodociagu komunalnego Wojslawice – Kastel.
W ostatnich latach wybudowana zostala siec
wodociagowa prowadzaca od SUW do wsi
Wojslawice, Sieroslawice, Roszkowice , Borek, Goslaw, Nasale, Pogorzalka, Paruszowice.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie wód zostalo udzielone na okres 10 lat –
do 2022r.


6.4. Gleby
W gminie Byczyna przewazaja
dobre i srednie gleby do produkcji rolnej, czego
skutkiem jest znaczne przeksztalcenie i odlesienie obszaru. Na terenie gminy Byczyna
zalegaja
nastepujace typy gleb:

· pseudobielicowe,
· brunatne,
· hydromorficzne,
· rdzawe,
· bielicowe.
Na ponad 12 tys. ha gruntów ornych przewazaja
gleby o duzej przydatnosci rolniczej,
w tym kompleksy:

· pszenny dobry (40,4%),
· zytni bardzo dobry (18,7%),
· pszenny wadliwy (14.5%),
· zytni dobry (21,3%).
___________________________________________________________________________ 30

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Grunty III klasy stanowia
przeszlo 25%, a klasy IV prawie 60%. Równiez
na uzytkach
zielonych przewazaja
grunty klasy III i IV, co stanowi przeszlo 81% uzytków w gminie.

Jakosc
gleb, agroklimat, gospodarka wodna, trudnosc
gleb do uprawy -to czynniki
dajace podstawe
oceny agroekologicznej gleb. W skali 100 punktowej laczne warunki
agroekologiczne gminy ocenia na 80-90 pkt.

6.5. Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne gminy Byczyna, z powodu polozenia na skraju Wyzyny Slaskiej
sa
odrobine
ostrzejsze niz
panujace na Nizinie Slaskiej. Srednia temperatura stycznia wynosi
–2,60C, natomiast lipca nie przekracza 180C. Liczba dni mroznych wynosi 37, a dni z
przymrozkami 70. Dni goracych jest przecietnie 35. Stosunkowo niewiele jest dni
pochmurnych (118). Sredni czas zalegania pokrywy snieznej to okolo 57 dni. Pokrywa
sniezna najczesciej pojawia sie
28 listopada i zanika pod koniec marca. Srednia opadów
rocznych nie przekracza 520 mm. Przewazaja
wiatry slabe (153 dni) i bardzo slabe (118 dni),
wiejace glównie z sektora zachodniego, z kierunku W i SW. Okres wegetacyjny trwa z reguly
220 dni, rozpoczyna sie
31 marca, a konczy 5 listopada.

Powietrze polarno-morskie, a nastepnie polarno-kontynentalne dominuje na tym
obszarze, utrzymujac sie
tu ponad 90% dni w roku. Wiaze sie
z tym wystepowanie wiatrów z
sektora zachodniego. W porze letniej dominuja
cieple i wilgotne wiatry z zachodu.
Przewazaja
tu wiatry slabe o predkosci do 3 m/s. Szczególna
charakterystyczna
cecha
tutejszego klimatu sa
lagodne i dlugie okresy jesieni oraz wczesne i pogodne wiosny.
Najwyzsze wartosci naslonecznienia odnotowuje sie
w czerwcu i lipcu, co wiaze sie
z
dluzszym dniem i mniejszym zachmurzeniem. Najmniejsze zachmurzenie zanotowano na
przelomie lata i jesieni.

6.5.1. Klimat lokalny
Na terenie gminy elementami o najwiekszym znaczeniu ksztaltujacymi klimat lokalny
sa
przede wszystkim: rzezba terenu, gestosc
i wielkosc
cieków wodnych, pokrycie terenu
(zabudowa, grunty orne, laki, lasy), rodzaj gruntów i glebokosc
zalegania wód gruntowych.
Dominujacy wplyw na klimat lokalny ma polozenie gminy przy dwóch stosunkowo duzych
dolinach rzecznych (Prosna i Pratwa), tworzacych rozlegle obnizenia dolinne.

Na terenie opracowania mozna wyróznic
cztery typy klimatów lokalnych:

-
obszar wysoczyzny plejstocenskiej, generalnie obszar ten cechuje sie
dobrymi
warunkami przewietrzania, dobrymi warunkami naslonecznienia, sa
to tereny korzystne
do stalego przebywania ludzi o korzystnych warunkach bioklimatycznych dla
czlowieka;

-
obszar dna dolin rzecznych i terasów zalewowych rzeki Prosny i Pratwy oraz ich
najblizszego otoczenia, a takze obnizenia terenu o wysokim poziomie wód gruntowych,
cechujace sie
gorszymi warunkami wilgotnosciowymi, wystepowaniem zastoisk
chlodnego i wilgotnego powietrza, generalnie tereny te sa
niekorzystne do realizacji
zabudowy o wyraznie pogorszonych warunkach bioklimatycznych;

- obszar terasy nadzalewowej, cechujacy sie
warunkami posrednimi miedzy
mikroklimatem wysoczyznowym i den dolinnych, o mniejszej czestotliwosci
przymrozków, mniejszej wilgotnosci; obszar sprzyjajacy uprawom zbozowym oraz
przebywaniu czlowieka;

___________________________________________________________________________ 31

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

- tereny kompleksów lesnych, cechujace sie
moderujacym wplywem na warunki
mikroklimatyczne – obnizenie temperatury, zwiekszeniem wilgotnosci, zmniejszeniem
predkosci wiatru; na terenach z podwyzszonym poziomem wód gruntowych
charakterystyczne jest dla niego wystepowanie wilgotnych siedlisk lesnych i legowych,
niekorzystnych bioklimatycznie dla czlowieka.

Pogorszone warunki bioklimatyczne wystepuja
w sasiedztwie drogi krajowej nr 11,
która znaczaco oddzialuje na stan czystosci powietrza atmosferycznego i emisje
halasu w
swoim sasiedztwie oraz w obrebie jednostek osadniczych, gdzie wystepuja
problemy z niska
emisja, szczególnie w sezonie grzewczym.

6.6. Budowa geologiczna
Utwory powierzchniowe

Budowa geologiczna podloza rozpatrywanego obszaru jest stosunkowo prosta. Bierze w niej
udzial dosc
jednolita seria osadów czwartorzedowych: piaszczystych, piaszczysto-zwirowych
i gliniastych. Poszczególne warstwy maja
rózny sklad granulometryczny i wystepuja
w
róznym stanie plastycznosci i spoistosci. Miazszosc
osadów czwartorzedowych wynosi od
kilku do kilkudziesieciu metrów. Jedynie miejscami wystepuja
wychodnie osadów jurajskich
i triasowych.

Najmlodsze utwory (holocenskie) pokrywajace od powierzchni teren opracowania to gliniasto
-piaszczyste gleby zaliczone w wiekszosci do mad, pseudobielic i gleb brunatnych oraz
czarnych ziem, które wystepuja
jedynie w miejscach o slabym odplywie wód i przy ciekach.
Utwory te stanowia
pokrywe
o miazszosci srednio 0,3 – 0,5m, za wyjatkiem mad, których
miazszosc
moze byc
wieksza. Jednakze glównym elementem budowy geologicznej obszaru
sa
osady dolin rzecznych oraz wysoczyzny plejstocenskiej: lodowcowe i wodnolodowcowe
powstale w okresie stadialu maksymalnego zlodowacenia srodkowopolskiego, a takze
deluwialne. Wychodnie osadów triasowych i jurajskich lokalnie odslaniaja
sie
w okolicach
wsi Golkowiec oraz Dobiercice, Goslaw, Nasale i Pszczonki.

Wysoczyzna plejstocenska -buduja
ja:
-utwory zwirowo-piaszczyste
-utwory gliniaste morenowe i deluwialne
-ily, piaski i mulki

Utwory zwirowo-piaszczyste wystepuja
na duzej czesci obszaru opracowania (ok. 30%
powierzchni) Sa
to róznego pochodzenia (wodno-lodowcowe, lodowcowe, deluwialne i
jeziorne przedkenozoiczne) pod wzgledem technicznym to zwiry piaszczyste i gliniaste,
pospólki oraz rózno frakcyjne piaski i piaski gliniaste, glównie srednioziarniste, przykryte
cienka
warstwa
glin (ok. 1 m) lub lokalnie przewarstwione przez gliny. Sa
to grunty rodzime,
nie skaliste, nie spoiste lub malo spoiste, nosne, malo scisliwe, stanowiace korzystne podloze
budowlane do przenoszenia obciazen
jednostkowych powyzej 2,0 kG/cm2 i nie stwarzajace
zadnych ograniczen
do posadowienia budowli.

Utwory gliniaste morenowe i deluwialne zalegaja
w wiekszosci bezposrednio pod warstwa
glebowa, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, glin pylastych i glin zwartych,
twardoplastycznych i pólzwartych mogacych lokalnie ulegac
uplastycznieniu pod wplywem
wody, sa
to grunty rodzime, nie skaliste, srednio i zwiezlo spoiste, stanowia
przecietne, ale
nosne podloze gruntowe zdolne do przenoszenia obciazen
jednostkowych 1 – 1,5 kG/cm2 .
Nosnosc
gruntów gliniastych uzalezniona jest od stopnia uplastycznienia gruntu i glebokosci
zwierciadla wody. Z uwagi na sklonnosc
do uplastyczniania pod wyplywem wody i wilgoci

___________________________________________________________________________ 32

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

przy glebokim posadowieniu wymagane jest odwodnienie i zabezpieczenie przeciw
wilgotnosciowe.

Ily, piaski i mulki zalegaja
na duzych powierzchniach, w wiekszosci bezposrednio pod
warstwa
glebowa
w okolicy wsi Dobiercice, Goslaw, Nasale i Pszczonki. W wiekszosci sa
to
drobnoziarniste, czesto pylowate piaski barwy szarobialej, jasnozóltej lub rózowej oraz mulki

o tej samej barwie zawierajace kaolin. Ily sa
przewaznie szarobrazowe, czasem z odcieniem
czerwonym.
Doliny rzeczne
Osady i namuly rzeczne den dolinnych i tarasów zalewowych rzeki Prosny i Pratwy,
wyksztalcone jako piaski srednioziarniste z domieszka
zwirków i licznymi przewarstwieniami
piasków drobnoziarnistych i pylastych, czesto z domieszka
substancji organicznych, ze
wzgledu na zmienne warunki akumulacji material nie jest wysegregowany i jest ulozony z
reguly nieregularnie. Warstwy nie sa
ciagle, lecz maja
ksztalt soczewek lub kieszeni o
niewielkich rozmiarach i sa
przewaznie nachylone w róznych kierunkach. Poszczególne
warstwy maja
rózny sklad granulometryczny i wystepuja
w stanie luznym lub
sredniozageszczonym. Sa
to grunty rodzime, nie skaliste, srednio i drobnoziarniste, malo lub
nie spoiste, czesto nawodnione, co powoduje ich uplastycznienie i pogorszenie wlasciwosci
mechanicznych, dodatkowo miejscami wystepuja
torfy, które sa
gruntami slabonosnymi,
grunty nie wskazane do bezposredniego posadowienia budynków;
Najmlodsze utwory pokrywajace od powierzchni dno dolinne i terase
zalewowa
to namuly
organiczne, gliniasto – pylasta oraz najczesciej piaszczysta mada rzeczna, równiez
z
domieszka
czesci próchniczych. Utwory te stanowia
pokrywe
o przecietnych miazszosciach
od 0,3 do 1 m. Pod wzgledem technicznym sa
to gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyly oraz
namuly organiczne i piaski gliniaste, pozostajace w stanie plastycznym lub
miekkoplastycznym, miejscami sa
srednio lub twardoplastyczne. Mady sa
utworami bardzo
scisliwymi, wrazliwymi na zawilgocenie. Sa
to grunty slabonosne, uplastyczniajace sie
pod
wplywem kontaktu z woda, która znaczaco pogarsza ich wlasciwosci mechaniczne. Grunty te
nie sa
wskazane do bezposredniego posadowienia budowli.

Osady rzeczne tarasów nadzalewowych doliny Prosny i Pratwy, grunty rodzime, nie
skaliste, róznoziarniste, nie spoiste i malo spoiste, wyksztalcone glównie w postaci piasków
drobno i srednioziarnistych oraz zwirów drobnookruchowych z przewarstwieniami gruntów
zwiezlo spoistych wyksztalconych w postaci mulków i glin, grunty nosne, malo scisliwe,
zdolne do przenoszenia obciazen
jednostkowych 1,5 -2,0 kG/cm2 . Wsród utworów
piaszczystych wystepuja
równiez
piaski wydmowe o genezie eolicznej, których platy znajduja
sie
na terasie nad zalewowej w dolinie Prosny.

Generalnie warunki dla celów posadowienia budowli ocenia sie
jako: przecietne w
obrebie glin zwalowych oraz ilów i mulków, dobre w obrebie piasków i zwirów oraz slabe w
obrebie namulów w dolinach rzecznych oraz piasków wydmowych. Nosnosc
gruntów
gliniastych, ilów, mulków i pylów uzalezniona jest od stopnia uplastycznienia gruntu i
glebokosci zwierciadla wody. Z uwagi na sklonnosc
do uplastyczniania pod wyplywem wody
i wilgoci przy glebokim posadowieniu wymagane jest odwodnienie i zabezpieczenie przeciw
wilgotnosciowe lub wymiana gruntów.

Na wiekszosci obszaru gminy (ok. 70%) wystepuje nosne podloze budowlane, korzystne dla
lokalizacji zabudowy i zainwestowania.

6.6.1. Surowce mineralne
Budowa geologiczna w obrebie gminy Byczyna sprzyja wystepowaniu surowców
pospolitych, glównie piasków i zwirów oraz ilów. Wystepowanie kruszyw naturalnych o

___________________________________________________________________________ 33

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

znaczeniu przemyslowym zwiazane jest tu z dzialalnoscia
lodowca oraz morskimi
i jeziornymi osadami przed czwartorzedowymi.

Wystepujace na terenie gminy Byczyna zloza to:

-kruszywo naturalne (3 zloza),

-surowce ilaste ceramiki budowlanej (3 zloza), w tym jedno z najzasobniejszych w
województwie – zloze „Nasale’,

-torfy (1 zloze).
Wykaz udokumentowanych zlóz
kopalin na terenie gminy Byczyna

L.p. Zloze Eksploatacja Zasoby [tys. ton]
geologiczne bilansowe
-kruszywo naturalne
1. Jakubowice eksploatowane 592
2. Roszkowice zaniechana 525
3. Byczyna eksploatowane 271
Razem 1 388
-surowce ilaste ceramiki budowlanej
1. Golkowice zaniechana 1 336
2. Nasale nieeksploatowane 8 927
3. Pszczonki nieeksploatowane 270
-torfy
1. Borek zaniechana 21
Razem 10 283
Ogólem 11 692

Zródlo: dane wojewódzkiego geologa, 2009

Jakubowice -zloze kruszywa naturalnego czwartorzedowego:
zwirów, piasków i pospólek, zajmuje powierzchnie
22,65 ha. Zasoby zloza obejmuja:zasoby bilansowe zwirów w kat. C2 – 5 048 329 Mg

zasoby bilansowe – piasku w kat. C2 – 1 597 520 Mg

zasoby bilansowe – ogólem w kat. C2 – 6 645 849 Mg

miazszosc
zloza 9 – 19,7 m, srednio 14,35 m.
Zloze jest eksploatowane przez Zwirownie
,,Byczyna „ Sp.z o.o. w Jakubowicach ”, posiada
ustanowiony obszar górniczy o nazwie ,, Jakubowice 1” i teren górniczy o nazwie ,,
Jakubowice 1” oraz koncesje
udzielona
przez Urzad Marszalkowski Województwa
Opolskiego z dnia 16.03.2011r. znak DOS
–II.7422.2.1.2011.JJ.
Waznosc
koncesji ustalono do dnia 31marca 2041r.

Roszkowice – zloze kruszywa naturalnego: piasek:
eksploatacja zaniechana, zloze przydatne w budownictwie i drogownictwie o powierzchni
4,3 ha. Zasoby bilansowe zloza zarejestrowane decyzja
nr OS-V-8513/4/89 z dnia
05.05.1989r. wynosily:


poza filarami ochronnymi -551 tys. ton

obecnie -524,6 tys. ton

miazszosc
zloza -7,7m.
Byczyna – ul. Polanowicka, zloze kruszywa naturalnego czwartorzedowego: piasku
budowlanego i zwiru przydatne w budownictwie i drogownictwie, powierzchnia 1,527 ha.
Zasoby zloza obejmuja:


zasoby bilansowe w kat. C1 – 271 458 Mg

miazszosc
zloza 2 -15,4m, srednio 9 m.
Zloze jest eksploatowane przez ,, Byczyna „ Przedsiebiorstwo Uslugowo – Handlowe
,, Serwitrans”-Zbigniew Zygiel w Dzielnej, gm.Ciasna, posiada ustanowiony teren i obszar
___________________________________________________________________________ 34

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

górniczy, ustanowiony dla eksploatacji zloza kruszywa naturalnego ,, Byczyna” na podstawie
Decyzji Starosty Kluczborskiego z dnia 07.09.2006r. Znak: ROS.751-7/06.
Okres waznosci koncesji ustalono do dnia 31 grudnia 2021r.


Golkowice – zloze surowców ilastych ceramiki budowlanej:

ilu, gliny oraz kopaliny towarzyszacej: piasków schudzajacych, wiek: trias górny (kajper),
zajmuje powierzchnie
9,33ha, zastosowanie: do produkcji ceramiki czerwonej. Zasoby zloza
obejmuja:


zasoby bilansowe w kat. B bez filarów ochronnych – 930 tys. m3

zasoby bilansowe w kat. C2 bez filarów ochronnych – 473 tys. m3

zasoby bilansowe razem – 1 403 tys. m3

miazszosc
zloza glin i ilów -15 m.

miazszosc
zloza piasków schudzajacych -3 m.
Nasale -surowce ilaste ceramiki budowlanej:

zloze nie eksploatowane, buduja
go ily jurajskie -liasowe warstw helenowskich dolnych. Sa
to ily ciemnopopielate, limniczne, bezwapienne, plastyczne, zwarte, miejscami przechodzace
w ilolupki. Zloze zajmuje powierzchnie
64,80 ha, zastosowanie: do produkcji ceramiki
czerwonej, cegla pelna, saczki. Zasoby zloza obejmuja:


zasoby bilansowe w kat. B bez filarów ochronnych – 418 tys. m3

zasoby bilansowe w kat. C1 bez filarów ochronnych – 4 957 tys. m3

zasoby bilansowe w kat. C2 bez filarów ochronnych – 3 552 tys. m3

zasoby pozabilansowe w kat. C2 – 421 tys. m3

miazszosc
zloza 8 – 21,7 m.
Pszczonki, zloze piasków schudzajacych, zajmuje powierzchnie
5,32 ha, zastosowanie: do
produkcji ceramiki czerwonej. Zasoby zloza obejmuja:


zasoby bilansowe w kat. C1 bez filarów ochronnych – 270 tys. m3

miazszosc
zloza 3,1 – 7,2 m, srednio 4,9 m.
Borek, zloze torfu, eksploatacja zaniechana, zastosowane bylo: do produkcji preparatu
torfowego Tolpy, zloze zajmuje powierzchnie
13 752 m2. Zasoby zloza obejmuja
:


zasoby bilansowe w kat. C1 – 20 783 ton

miazszosc
zloza 0,8 – 2,8 m, srednio 1,6 m.
7.Uwarunkowania wynikajace z:
wymogów ochrony srodowiska przyrodniczego

7.1. Przyroda ozywiona
7.1.1. Szata roslinna
Roslinnosc
potencjalna

Roslinnosc
potencjalna
obszaru gminy Byczyna, w zaleznosci od warunków
glebowych, stanowia
róznego rodzaju zbiorowiska lesne (Matuszkiewicz red. 1991). W
dolinie Prosny i jej wiekszych doplywów potencjalna
roslinnosc
stanowia
legi jesionowo-
olszowe Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum ). Na pozostalym obszarze powinny dominowac
zyzne buczyny nizowe Galio odorati-Fagetum oraz miejscami grady subkontynentalne Tilio
cordatae-Carpinetum betuli w odmianie malopolskiej, formie wyzynnej, serii ubogiej, grady
srodkowoeuropejskie Galio sylvatici-Carpinetum betuli w odmianie slasko-wielkopolskiej,

___________________________________________________________________________ 35

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

formie nizowej, serii ubogiej oraz nizowe dabrowy acidofilne typu srodkowoeuropejskiego
Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae.

Roslinnosc
rzeczywista

Roslinnosc
rzeczywista gminy Byczyna oraz jej zróznicowanie jest odzwierciedleniem
dosyc
duzej ilosci siedlisk, jakie wyksztalcily sie
tu w wyniku róznej zyznosci gleb,
warunków wodnych i mikroklimatycznych. Znaczace zróznicowanie warunków edaficznych
umozliwilo rozwój wielu zbiorowiskom roslinnym zarówno naturalnym (m.in. lesne, wodne,
szuwarowe), jak i pólnaturalnym i antropogenicznym (m.in. lakowe, polne-segetalne,
ruderalne). Dominujacymi zbiorowiskami na terenie gminy sa
zbiorowiska segetalne
zwiazane z uprawami. Wczesne osiedlenie sie
czlowieka na tym terenie zmniejszylo, bowiem
znacznie areal wystepowania lasów wskutek wyrebu drzew i wziecia ziemi pod uprawe
rolna.

· zbiorowiska lesne i zaroslowe
Zbiorowiska lesne wystepuja
tu przede wszystkim w pólnocnej i wschodniej czesci
gminy. Sa
to najczesciej bory sosnowe, bory mieszane oraz lasy lisciaste, glównie lasy,
legowe, olsowe i gradowe. Zbiorowiska lasów lisciastych naleza
tu do dosyc
dobrze
wyksztalconych pod wzgledem fitosocjologicznym. Wyrózniono tu dwa zespoly: grad
subkontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli stwierdzony w okolicach Józefówki i
Golkowic, leg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (Circaeo-Alnetum), którego duze
kompleksy wystepuja
w dolinie Prosny, m.in. w okolicach Sieroslawic oraz ols porzeczkowy
Ribeso nigri-Alnetum, który nalezy do rzadkich zbiorowisk lesnych wyksztalcajacych sie
w
miejscach zabagnionych, ze stagnacja
wody, charakteryzujacych sie
dominacja
olszy czarnej
Alnus glutinosa w drzewostanie i kepkowa
struktura
runa. Wystepuje w dolinie Prosny w
okolicach Borka, Sieroslawic.

Do zbiorowisk zaroslowych na omawianym terenie naleza
zarosla ligustru i tarniny
Pruno-Crataegetum, w których dominuje sliwa tarnina Prunus spinosa, wystepujace bardzo
rzadko obrzezach dróg polnych. W dolinie Prosny i Pratwy na podmoklych nieuzytkach, na
niewielkich powierzchniach wyksztalcily sie
lozowiska z przewaga
wierzby szarej Salix
cinerea i wierzby piecioprecikowej Salix pentandra – Salicetum pentadro-cinereae.

Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmuja
na terenie gminy
Byczyna stosunkowo duza
powierzchnie. Sa
to jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie
nasadzona
sosna
na siedliskach buczyn, które maja
niewielka
wartosc
przyrodnicza. W bardzo
ubogim pod wzgledem florystycznym runie tych lasów dominuja
rózne gatunki jezyn Rubus
sp. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijajace sie
w
partiach nadmiernie przeswietlonych.

· zbiorowiska nielesne
Prosna ze starorzeczami, Pratwa, stawy hodowlane oraz drobne zbiorniki wodne
stanowia
dogodne siedliska dla rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na terenie
gminy Byczyna przez fitocenozy z klas Lemnetea i Potametea. Zbiorowiska wodne w
zaleznosci od warunków siedliskowych przedstawiaja
rózne postacie organizacji -od dobrze
wyksztalconych fitocenoz, skupiajacych wiekszosc
gatunków charakterystycznych, do
agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. Zbiorowiska wodne maja
bardzo
duza
wartosc
przyrodnicza
tego obszaru, gdyz
wystepuja
w nich równiez
gatunki chronione i
rzadkie.

Do najbardziej interesujacych, ze wzgledu na rzadkosc
wystepowania w skali kraju i
regionu, zespolów wodnych na tym terenie naleza: zespól z dominacja
osoki aloesowatej
Striatiotetum aloidis, zespól rdestnicy stepionej Potametum obtusifolii, zespól z dominacja
wlosienicznika skapoprecikowego Ranunculetum fluitantis, zespól wlosienicznika

___________________________________________________________________________ 36

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

tarczowatego Ranunculetum peltati, zespól z dominacja
rzesli hakowatej Ranunculo-
Callitrichetum hamulatae oraz zespól „lilii wodnych” Nupharo-Nymphaeetum. Wsród
pospolitych zbiorowisk stwierdzono tu wystepowanie zespolu rzesy drobnej i spirodeli
wielokorzeniowej Spirodeletum polyrhizae, w którym dominuje jeden gatunek
charakterystyczny rzesa drobna Lemna minor oraz znacznie rzadziej spirodela
wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza. Wystepuje tu równiez
zespól moczarki kanadyjskiej
Elodeetum canadensis, zespól rdestnicy plywajacej Potametum natantis oraz zespól
wywlócznika klosowego Myriophyletum spicati. Zbiorowiska te spotykane sa
przede
wszystkim w Prosnie i jej starorzeczach.

Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na terenie gminy zajmuja
stosunkowo
niewielkie powierzchnie i wystepuja
w miejscach podmoklych, m.in. w dolinie Prosny i
Pratwy oraz w podmoklych miejscach w sasiedztwie rowów i strumieni. Ich wartosc
przyrodnicza jest duza, choc
zwykle sa
one ubogie w gatunki roslin. Do najczesciej
spotykanych naleza
platy zespolów ze zwiazku Phragmition. Do najbardziej
rozpowszechnionych nalezy zespól trzciny pospolitej Phragmitetum australis i manny mielec
Glycerietum maximae. Nieco rzadziej spotykany jest zespól palki szerokolistnej Typhetum
latifoliae, szuwar tatarakowy Acoretum calami. Czestym zespolem, porastajacym nieuzytki
jest zespól trzciny pospolitej w formie ladowej Phragmitetum australis fo. terrestris. W
starorzeczach Prosny oraz w stawach hodowlanych kolo Kostowa stwierdzono bardzo rzadki
zespól czermieni blotnej Calletum palustris.

Wzdluz
cieków wodnych lub w lokalnych obnizeniach terenu rozwijaja
sie
zespoly
wysokich turzyc ze zwiazku Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym terenie nie zajmuja
wiekszych powierzchni, co jest skutkiem stalej presji gospodarki czlowieka na zyznych
terenach dolin rzecznych. Wsród wyksztalcajacych sie
tam zbiorowisk najczesciej spotyka sie
szuwary turzyc: zaostrzonej Carex gracilis, blotnej C. acutiformis, dzióbkowatej C. rostrata,
dwustronnej C. disticha oraz szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea. Wystepuje tu
równiez
slabo poznany w Polsce szuwar z trzcinnikiem lancetowatym Calamagrostis
canescens. Miejscami zabagnione partie lak i brzegi strumieni zajmuje zespól kosacca zóltego
Iridetum pseudacori, któremu towarzysza
liczne gatunki lakowe i szuwarowe. Cecha
charakterystyczna
tych zbiorowisk roslinnych jest stale uwilgotnienie, a nawet okresowe
utrzymywanie sie
wody na powierzchni gruntu.

Zbiorowiska te pelnia
wazna
role
w malej retencji, sa
tez
siedliskiem i zerowiskiem
wielu zwierzat. Tworza
mozaike
posród terenów zabagnionych, czesto bez wyraznych granic
przechodzac w zbiorowiska lak lub przenikaja
sie
wzajemnie. Naleza
do najtrudniejszych w
zagospodarowaniu typów lak, przede wszystkim z powodu stale wysokiego poziomu wód
gruntowych i trudnych warunków zbioru siana. Turzycowiska koszone byly z reguly w celu
pozyskania sciólki, najczesciej recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu u schylku lata. W
programach rolno srodowiskowych na utrzymanie tych biotopów przewiduje sie
najwyzsza
pomoc finansowa.

Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska zyznych lak kosnych z klasy Molinio-
Arrhenatheretea wystepuja
na terenie gminy Byczyna dosyc
rzadko. Najciekawsze
zbiorowiska lakowe stwierdzono w dolinie Prosny, m.in. w okolicach Sieroslawic.

Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikajacymi z krajobrazu regionu
typami lak sa
laki wilgotne. Wyrózniamy tu kilka typów zbiorowisk, wsród których na uwage
zasluguje wystepujace dosyc
czesto w dolinie Prosny zbiorowiska zioloroslowe z dominacja
wiazówki blotnej Filipendulo-Geranietum i Lysimachio vulgaris-Fipenduletum. W dolinie

___________________________________________________________________________ 37

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prosny spotykane sa
laki ostrozeniowe Angelico-Cirsietum oleracei, w których dominuje
ostrorzen
warzywny Cirsium oleraceum.

W lokalnych zaglebieniach kompleksów lakowych, na zabagnionych glebach
glejowych wystepuje dosyc
pospolicie zespól sitowia lesnego Scirpetum silvatici. Platy tego
zbiorowiska rozwijaja
sie
najczesciej na niewielkich powierzchniach posród kompleksów
lakowych, przede wszystkim tych wylaczonych z uprawy. Wyraznie koncentruja
sie
na
obszarach zródliskowych (wysieki wody), pelniac role
naturalnego filtra dla saczacej sie
wody. Jest to zbiorowisko dosc
ubogie florystycznie i pokrojowo upodabnia sie
do
turzycowisk. Na wyzszych terasach zanotowano takze platy lak wyczyncowych Alopecuretum
pratensis i lak owsicowych Lolio-Cynosuretum sluzacych najczesciej jako jednokosne laki
lub pastwiska. Laki swieze z rzedu Arrhenatheretalia wystepuja
bardzo rzadko na wyzszych
terasach doliny Prosny i uzytkowane sa
jako laki kosne lub kosno -pastwiskowe. Sa
to
zbiorowiska kadlubowe, bardzo ubogie florystycznie. Dosyc
rzadko spotykane w dolinie
Pratwy sa
laki z udzialem smialka darniowego oraz situ rozpierzchlego. Laki te wyksztalcaja
sie
na skutek wadliwej gospodarki, polegajacej glównie na zbyt intensywnym wypasie na
siedliskach zabagnionych. Naleza
do grupy zbiorowisk o niskiej wartosci paszowej i
przyrodniczej. Wyksztalcaja
sie
na siedliskach lak bagiennych, badz
z powodu intensyfikacji
koszenia, a nastepnie porzucenia laki, badz
z powodu wypasu. Przywrócenie uzytkowania,
przynajmniej na niektórych powierzchniach tych lak, spowoduje niewatpliwie zwiekszenie
ich bogactwa gatunkowego oraz przebudowe
skladu w kierunku bogatych florystycznie
zbiorowisk, o wiekszej wartosci przyrodniczej. Intensyfikacja rolnictwa spowodowala zmiany
w skladzie i strukturze zespolów lakowych, dlatego tez
sa
najczesciej dosyc
ubogie w gatunki
i zajmuja
zazwyczaj niewielkie powierzchnie.

Wiekszosc
zbiorowisk lakowych, zwlaszcza wrazliwych na zmiany wilgotnosciowe,
nalezy na tym terenie do potencjalnie zagrozonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana
sposobu ich uzytkowania jest przyczyna
zarastania wielu lak lanami trzcinnika piaskowego
Calamagrostis epigejos oraz gatunkami nawloci Solidago sp. Pospolite na tym obszarze sa
natomiast tzw. zespoly dywanowe porastajace miejsca intensywnie wydeptywane, w tym
nawet szczeliny chodników. Buduja
je pospolite rosliny odporne na uszkodzenia
mechaniczne, takie jak babka zwyczajna Plantago major, wiechlina roczna Poa annua czy
rdest ptasi Polygonum aviculare. Na zasobnych w azot wilgotnych glebach w dolinie Prosny i
nieckach zbiorników wodnych, w miejscach okresowo zalewanych rozwijaja
sie
murawy
zalewowe z charakterystycznym pieciornikiem gesim Potentilla anserina i rozlogowym
Potentilla repens, sitem sciesnionym Juncus compressus i tojescia
rozeslana
Lysimachia
nummularia.

Bogato natomiast reprezentowana jest grupa zbiorowisk chwastów pól uprawnych,
okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa zespolów segetalnych, czyli
chwastów towarzyszacych uprawom rolnym, zarówno zbozowym, jak i okopowym z klasy
Stellarietea mediae, spotykana jest bardzo czesto na obszarze calej gminy.

Grupa zbiorowisk roslinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea
vulgaris jest równie na tym terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te zwiazane sa
z
terenami zmienionymi przez czlowieka, przede wszystkim terenami zabudowanymi,
zakladami przemyslowymi oraz smietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. Sa
to
jednak zbiorowiska o malych walorach przyrodniczych.

7.1.2. Siedliska przyrodnicze podlegajace ochronie
Na terenie gminy Byczyna wystepuja
siedliska przyrodnicze podlegajace w Polsce ochronie
prawnej na mocy prawa polskiego lub europejskiego. W nawiasach obok nazwy zbiorowiska
podano kody Natura 2000 oznaczajace oznaczenia kodowe w Interpretation Manual of

___________________________________________________________________________ 38

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Europaean Union Habitats (2003) oraz kody Physis oznaczajace symbol uzywany w bazie
danych Physis – hierarchicznego systemu kodowania typów siedlisk Palearktyki utworzony
na uzytek programu CORINE (Herbich red. 2004). Siedliska priorytetowe oznaczono
gwiazdka. Sa
to:

Klasa Bidentetea tripartiti – zalewane muliste brzegi rzek
Polygono-Bidentetum – miejscami nad brzegami Prosny, jej starorzeczy oraz w stawach
w Kostowie.
Klasa Isoëto-Nanojuncetea – zbiorowiska namulkowe

Eleocharetum ovatae (Kod Natura 2000: 3130.2; Kod Physis: 22.32) – na niewielkich
powierzchniach nad brzegami stawów i stawach spuszczonych w Kostowie.


Klasa Potametea – starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne
Zwiazek Potamion, Nymhaeion (Kod Natura 2000: 3150.1, 3150.2; Kod Physis: 22.13 X
(22.41, 22.42, 22.43)) – starorzecza Prosny kolo Piasków i Kostowa.

Potametum pectinati
Ranunculetum circinati
Elodeetum canadensis
Ceratophylletum demersii
Myriophylletum spicati
Potametum lucentis
Hydrocharitetum morsus-ranae
Potametum natantis
Myriophylletum verticillati
Nupharo-Nymphaeetum albae
Polygonetum natantis


Zwiazek Ranunculion fluitantis -nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
wlosieniczników (Kod Natura: 3260; Kod Physis: 24.4) – Prosna, szczególnie na odcinku miedzy
Borkiem a Kostowem oraz Pratwa
kolo Kostowa.

Ranunculetum fluitantis
Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
Ranunculo-Sietum erecto-submersi


Klasa Phragmitetea – szuwary wielkoturzycowe

Cicuto-Caricetum pseudocyperi – na niewielkich powierzchniach na stawach hodowlanych
w Kostowie.
Caricetum vulpinae– na niewielkich powierzchniach na stawach hodowlanych w Kostowie.


Klasa Molinio-Arrhenatheretea – mokre laki uzytkowane ekstensywnie

Angelico-Cirsietum oleracei – w dolinie Prosny, miejscami tworzy wieksze powierzchnie, m.in. w
okolicach Sieroslawic.

Klasa Salicetea purpurae – legi wierzbowe

Salicetum albo-fragilis (Kod Natura 2000: *91E0.1; Kod Physis: 44.13) – na niewielkich
powierzchniach w dolinie Prosny.

Klasa Alnetea glutinosae – olsy i lozowiska

Salicetum pentandro-cinereae – w dolinie Prosny na niewielkich powierzchniach.

Ribeso nigri-Alnetum (Kod Natura 2000: *91E0.4; Kod Physis: 44.31 i czesciowo 44.911) –
w dolinie Prosny w okolicach Borka i Sieroslawic.

Klasa Querco-Fagetea – legi, nadrzeczne i nadpotokowe olszyny górskie, grady, kwasne
buczyny

___________________________________________________________________________ 39

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Fraxino-Alnetum (Kod Natura *91E0; Kod Physis: 44.321, 44.334) – pospolity w dolinie Prosny,
jej doplywach i nad brzegami zbiorników wodnych, m.in. kolo Sieroslawic, kolo stawów w
Kostowie.

Tilio cordatae-Carpinetum betuli (Kod Natura 2000: 9170.2; Kod Physis: 41.262, czesciowo
41.263) – w okolicach Józefówki i Golkowic.

7.1.3. Rosliny chronione i rzadkie
Na obszarze gminy Byczyna stwierdzono wystepowanie chronionych i rzadkich gatunków
roslin. Czesc
z nich znalazla sie
na „Czerwonej liscie roslin naczyniowych zagrozonych w
Polsce” (Zarzycki, Szelag 2006) – (skrót PL), oraz wojewódzkiej „Czerwonej liscie roslin
zagrozonych w województwie opolskim” (Nowak i in. 2008) – (skrót O). Na liscie krajowej
rosliny podzielono w zaleznosci od stopnia zagrozenia na 5 kategorii: Ex -wymarle i
prawdopodobnie wymarle, RE – wymarly w regionie, E -wymierajace, V -narazone na
wymarcie, R -rzadkie oraz I -o nieokreslonym zagrozeniu. Natomiast na liscie wojewódzkiej
stopnie zagrozenia gatunków podano w postaci nowych symboli literowych, wyrózniajac w
ten sposób 7 kategorii zagrozenia (Glowacinski 1997): EX -wymarly, EW -wymarly w
wolnej przyrodzie, CR -krytycznie zagrozony, EN -zagrozony, VU -narazony, LC -nizszego
ryzyka, NT – bliski zagrozeniu.

Na terenie gminy Byczyna stwierdzono wystepowanie 17 gatunków roslin prawnie chronionych.
Sa
to:

Chronione scisle

1. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
2. Kukulka szerokolistna Dactylorhiza majalis
3. Listera jajowata Listera ovata
4. Plywacz zwyczajny Utricularia vulgaris
5. Wawrzynek wilczelyko Daphne mezereum
6. Wlosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
7. Wlosienicznik tarczowaty Batrachium peltatum
Chronione czesciowo
8. Bluszcz pospolity Hedera helix
9. Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
10. Grazel zólty Nuphar lutea
11. Grzybienie biale Nymphaea alba
12. Kalina koralowa Viburnum opulus
13. Konwalia majowa Convallaria majalis
14. Kopytnik pospolity Asarum europaeum
15. Kruszyna zwyczajna Frangula alnus
16. Porzeczka czarna Ribes nigrum
17. Przytulia wonna Galium odoratum
W gminie Byczyna wystepuja
równiez
gatunki rzadkie i ginace zarówno w skali
województwa, jak i kraju. Najciekawsze z nich to:

1. Laczen
baldaszkowy Butomus umbellatus (O-VU)
2. Okreznica bagienna Hottonia palustris (O-LC)
3. Osoka aloesowata Stratiotes aloides (O-VU)
4. Poniklo jajowate Eleocharis ovata (PL-V, O-VU)
5. Rzesl hakowata Callitriche hamulata (O-VU)
6. Tojesc
bukietowa Lysimachia thyrsiflora (O-LC)
7. Wlosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
8. Wlosienicznik tarczowaty Batrachium peltatum
9. Grazel zólty Nahpar lutea
___________________________________________________________________________ 40

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

7.2. Swiat zwierzat
Pod wzgledem róznorodnosci biologicznej fauny gmina Byczyna nalezy do gmin
stosunkowo bogatych w gatunki. Male zróznicowanie warunków siedliskowych sprawia, ze
wystepuje tu jednak dosyc
malo taksonów o róznorodnych wymaganiach wzgledem
srodowiska przyrodniczego.

Ponizej zaprezentowano przeglad wybranych gatunków zwierzat, stwierdzonych na
terenie gminy. Ujeto tu szczególnie gatunki chronione, rzadkie i zagrozone, stanowiace o
walorach faunistycznych analizowanego obszaru. Wyznaczajac nagromadzenia stanowisk
takich gatunków mozna okreslic
tereny o szczególnym znaczeniu dla zachowania wartosci
przyrodniczych rozpatrywanego obszaru. W opisie ciekawszych gatunków uwzgledniono ich
status na regionalnej (O), krajowej (PL) (Glowacinski red. 2002) i swiatowej (S) (IUCN
2002) czerwonej liscie gatunków zagrozonych wyginieciem.

Stosowane skróty kategorii zagrozenia wedlug tych list oznaczaja: EN – gatunki
bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrozone, VU – gatunki wysokiego ryzyka, narazone na
wyginiecie, NT – gatunki nizszego ryzyka, ale bliskie zagrozenia, LC – gatunki najmniejszej
troski, DD – gatunki o danych niepelnych. Gatunki zawarte w tej kategorii maja
status nie
rozpoznany, ale zagrozenie stwierdzone, blizej nieokreslone. Po opisie zagrozenia, podano w
nawiasie charakter wystepowania danego gatunku w Dyrektywie Ptasiej (DP) (uwzgledniono
tylko zalacznik 1) badz
Siedliskowej (DS) (zalacznik 2 i 4) Unii Europejskiej.

· Bezkregowce
Tygrzyk paskowany Argiope bruennichi -na terenie gminy wystepuje dosyc
rzadko w
dolinie Prosny i Pratwy.

Slimak winniczek Helix pomatia -spotykany na calym obszarze gminy w miejscach
cienistych i wilgotnych.

· Kregowce
Plazy

Z uwagi na slabe warunki hydrologiczne i mala
ilosc
drobniejszych zbiorników
wodnych, za wyjatkiem stawów hodowlanych w Kostowie, teren gminy nie stanowi
atrakcyjne miejsce do rozrodu plazów. Rzeki sprzyjaja
naturalnemu przemieszczaniu sie
gatunków, dla których miejsca rozrodu stanowia
nieliczne drobne zbiorniki zlokalizowane w
ich dolinach. W tych zbiornikach wodnych oraz starorzeczach Prosny obserwuje sie
miejsca
rozrodu zab z grupy zielonych, zab trawnych i ropuch szarych. Zdecydowanie rzadziej
spotyka sie
ropuchy zielone, wystepujace glównie w poblizu zabudowan, na ziemiach
lekkich. Najrzadziej obserwuje sie
rzekotke
drzewna, której wystepowanie na tym terenie
ograniczone jest do kilku stanowisk. Generalnie stwierdzic
nalezy, ze posród zdominowanego
przez rolniczy krajobraz terenu opracowania, zbiorniki wód stanowia
wazne w skali lokalnej
miejsca rozrodu dla tej grupy zwierzat.
Na terenie gminy stwierdzono wystepowanie 7 gatunków plazów:

· traszka zwyczajna Triturus vulgaris
· ropucha szara Bufo bufo
· ropucha zielona B. viridis
· rzekotka drzewna Hyla arborea
· zaba wodna Rana esculenta
· zaba jeziorkowa R. lessonae
· zaba trawna R. temporaria
___________________________________________________________________________ 41

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Gady

Na terenie gminy Byczyna stwierdzono wystepowanie obecnie 5 gatunków gadów:

· jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
· jaszczurka zyworodna Lacerta vivipara,
· padalec Anguis fragilis,
· zaskroniec Natrix natrix,
· zmija zygzakowata Vipera berus
Ptaki

Przeglad wybranych gatunków legowych

Bak Botaurus stellaris
Kategoria zagrozenia: O – LC, PL – LC

Prawne podstawy ochrony: DP1
Odzywajacego sie
glosem godowym samca slyszano kilkakrotnie na stawach hodowlanych w
Kostowie.

Bocian bialy Ciconia ciconia
Kategoria zagrozenia: O – LC
Prawne podstawy ochrony: DP1
Gniezdzi sie
w wielu miejscowosciach na obszarze gminy.

Derkacz Crex crex
Kategoria zagrozenia: O – LC, PL – DD, S – NT
Prawne podstawy ochrony: DP1
Odzywajace sie
samce wykryto na wilgotnych lakach kolo Sieroslawic.

Dzieciol zielonosiwy Picus canus
Kategoria zagrozenia: brak
Prawne podstawy ochrony: DP1
Stwierdzony w lesie kolo Sieroslawic.

Gasiorek Lanius collurio
Kategoria zagrozenia: brak
Prawne podstawy ochrony: DP1
Gatunek ten wystepuje prawdopodobnie na wszystkich dogodnych siedliskach na terenie calej
gminy.

Slonka Scolopax rusticola
Kategoria zagrozenia: PL – DD
Tokujace ptaki obserwowano w lesie kolo Sieroslawic.

Ssaki

Borowiec wielki Nyctalus noctula
Kategoria zagrozenia: O – LC
Prawne podstawy ochrony: DS4
Polujace o zmierzchu osobniki zaobserwowano przy stawach w Kostowie.

Bóbr europejski Castor fiber
Kategoria zagrozenia: S – NT

___________________________________________________________________________ 42

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Prawne podstawy ochrony: DS2, DS4
Nieliczne slady obecnosci (sciete drzewa i galezie) znaleziono na brzegach Prosny miedzy
Piaskami a Kostowem.

Nocek duzy Myotis myotis
Kategoria zagrozenia: O – VU, S – NT
Prawne podstawy ochrony: KB2, DS2, DS4
Polujace o zmierzchu osobniki stwierdzono na skrajach lasów w okolicach Sieroslawic.

Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
Kategoria zagrozenia: S – NT
Stwierdzona w dolinie Prosny, m.in. kolo Golkowic, Kostowa, Sieroslawic.

Wydra Lutra lutra
Kategoria zagrozenia: S – NT
Prawne podstawy ochrony: DS2, DS4
Wydry wykryto na nastepujacych stanowiskach:

1.
Prosna pomiedzy Wygieldowem a Kostowem – liczne slady bytnosci wydr;
powaznym zagrozeniem dla stanowiska byloby zwiekszenie zanieczyszczenia wód
tego odcinka rzeki lub jego regulacja;
2.
Pratwa w okolicach Kostowa – znaleziono odchody i tropy;
3.
Stawy w Kostowie – obserwowano 1 osobnika.
7.3.Ostoje fauny

Za ostoje fauny na terenie gminy Byczyna nalezy uznac
doliny rzeczne o zachowanym, w
ograniczonym stopniu, charakteru pólnaturalnego:


doline
Prosny,

doline
Pratwy

doline
Wolczynskiej Strugi.
7.4.Struktura i waloryzacja przyrodnicza terenu z uwzglednieniem bioróznorodnosci

7.4.1. Pionowa struktura przestrzenna krajobrazu
Analiza pionowej struktury przestrzennej krajobrazu gminy Byczyna wskazuje na duze
jej zróznicowanie. Duza czesc
powierzchni ekosystemów to ekosystemy mieszane:
autonomiczno-tranzytowe, czesciowo równiez
tranzytowo-akumulacyjne. Przestrzenne
zróznicowanie wystepowania ekosystemów poszczególnych typów jest duze. Wyróznia sie
jednak wyrazne strefy krajobrazowe charakteryzujace sie
szczególnie wysokim
nagromadzeniem ekosystemów jednego typu (monoekosystemów).

Lasy, wieksze zadrzewienia lub zwarte kompleksy lak spowalniaja
szybkosc
odplywu
skladników mineralnych, zapewniaja
stale wykorzystanie energii, która na dlugo zostaje
magazynowana i powoli oddawana, akumuluja
przyplyw wód opadowych, niwelujac odplyw
substancji do ekosystemów tranzytowych i akumulacyjnych. Magazynujac energie
i materie
tworza
szereg zróznicowanych nisz ekologicznych, które warunkuja
wystepowanie duzej
bioróznorodnosci florystycznej i faunistycznej.

Typowe ekosystemy akumulacyjne gminy Byczyna w wiekszych obszarach wystepowania
zlokalizowane sa
w obrebie den dolinnych Prosny oraz w mniejszym stopniu Pratwy.
Odznaczaja
sie
one duza
trofia
i potencjalem produkcji pierwotnej. Zwiazana jest z nimi

___________________________________________________________________________ 43

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

znaczaca liczba i róznorodnosc
nisz ekologicznych. Sa
to zatem obszary o szczególnie
wysokiej potencjalnej bioróznorodnosci.

Ciagi ekosystemów akumulacyjnych dolin rzek stanowia
typowa
strukture
korytarza
ekologicznego i powinny podlegac
ochronie przed degradujacymi dzialaniami
gospodarczymi. W warunkach gminy ekosystemy akumulacyjne dolin rzecznych naleza
w
wiekszosci do silnie zdegradowanych w swojej strukturze i funkcjonowaniu. Glównym
powodem degradacji jest ich zamiana na grunty orne lub zurbanizowane oraz sukcesywne
niszczenie zieleni wysokiej.

Prawidlowo zachowana
ekologiczna
strukture
funkcjonalno-przestrzenna
wsród ekosystemów

akumulacyjnych dolin rzecznych badanego obszaru posiadaja:

-
ekosystemy lasów w dolinie Prosny,

-
wielkoprzestrzenne ekosystemy ekstensywnie uzytkowanych lub nieuzytkowanych,

podmoklych lak we wszystkich dolinach rzecznych,

-
ekosystemy starorzeczy i innych oczek wodnych oddzielonych od obszarów

zagospodarowanych strefami buforowymi lesnymi lub lakowymi.
Wsród ekosystemów akumulacyjnych sa
one najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia
i powinny byc
w procesach zagospodarowania chronione.

7.4.2. Pozioma struktura przestrzenna krajobrazu
Podstawowym elementem struktury sa
zwarte tereny zurbanizowane oraz grunty rolne, w
zdecydowanej wiekszosci (poza dolinami rzek) uzytkowane rolniczo jako grunty orne. Sa
one
glównymi elementami ksztaltujacym ogól biotycznych warunków srodowiska przyrodniczego
gminy. Agroekosystemy wystepuja
w zwartych zasiegach w dolinach rzek. Sa
to obszary, na
których wyksztalcily sie
gleby o duzej wartosci dla produkcji rolnej. W dolinach rzek
agroekosystemy gruntów ornych ustepuja
na znacznych obszarach ekosystemom lak tworzac
strefy polno-lakowe.
Charakterystyczna
cecha
rolnych stref krajobrazowych gminy jest wspólwystepowanie z
terenami jednostek zurbanizowanych. Obszary rolne tworza
strefy o zazwyczaj wzmozonej
intensywnosci dzialan
gospodarczych stojacych w rzeczywistym lub potencjalnym konflikcie
przestrzennym z obszarami przyrodniczo cennymi. Strefy te tworza
krajobraz rolniczy o silnie
przeksztalconej strukturze i funkcjonowaniu srodowiska przyrodniczego. Odznaczaja
sie
równiez
niewielka
wartoscia
turystyczno-rekreacyjna.

Przyrodnicze jednostki przestrzenne ekosystemów lesnych tworza
na terenie gminy 2 typy
systemów przestrzennych:


wielkopowierzchniowy, zwarty -obejmujacy zwarty kompleks lesny w pólnocnej
czesci gminy,

mozaikowaty -obejmujacy male rozproszone lasy i wieksze zadrzewienia polozone
na pozostalym obszarze gminy -jest to system o charakterze mozaikowatym, silnie
izolowanym, z mieszanymi cechami funkcjonalnymi srodowiska przyrodniczego,
silnie zagrozony zmianami degradacyjnymi wynikajacymi z efektu brzegowego
(najczesciej silne rozwiniecie granic, niewielkie powierzchnie o cechach „wnetrza
lesnego” lub ich brak) i o niewielkim potencjale zasilajacym zdegradowane tereny
sasiednie.
Obszary zajete przez trwale uzytki zielone sa
glównie wynikiem uwarunkowan
hydrologicznych. Laki i pastwiska, zajmuja
bowiem czesc
dolin rzecznych, gdzie bywaja
jednymi z podstawowych elementów krajobrazotwórczych. Wystepuja
czasem w zwartych
obszarach, co w znacznym stopniu podnosi ich walory przyrodnicze. W dolinach rzecznych

___________________________________________________________________________ 44

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
URB – PLAN OPOLE
45
ksztaltuja w najsilniejszym stopniu uwarunkowania funkcjonowania ozywionych elementów
przyrody. Zauwazalna tendencja w organizacji struktury przestrzennej krajobrazu terenu
badan jest zajmowanie przez trwale uzytki zielone terenów blizej koryt rzecznych i stopniowe
przechodzenie w grunty orne wraz ze wzrostem odleglosci od koryta. Prawidlowosc ta
zwiazana jest glównie z poziomem wód gruntowych i wystepowaniem zalewów.
Pozioma struktura przestrzenna przyrodniczych jednostek przestrzennych lakowych gminy
Byczyna wskazuje na dwa rózne typy ukladów przestrzennych:
· dolinny - charakteryzujacy sie wydluzonym ksztaltem jednostek, relatywnie
wiekszymi ich powierzchniami, czesta dominacja powierzchniowa na licznych
odcinkach dolin, mniejsza intensywnoscia zagospodarowania przestrzennego,
· poza dolinny - charakteryzujacy sie nieregularnymi i skróconymi ksztaltami
jednostek, relatywnie mniejszymi ich powierzchniami, brakiem dominacji
przestrzennej, która laki utracily na rzecz gruntów ornych, brakiem dominacji
jakiegokolwiek kierunku rozmieszczenia, zazwyczaj zwiekszona intensywnoscia
zagospodarowania przestrzennego i silna izolacja poszczególnych kompleksów.
W pierwszym ukladzie dominuja laki podmokle, w drugim swieze lub suche.
Najwartosciowszymi w poziomej strukturze przestrzennej krajobrazu terenu gminy Byczyna
sa jednostki wielkoprzestrzenne - o polozeniu dolinnym lub tez nieliczne jednostki lakowe
polozone poza dolinami rzek na zboczach wzniesien i teras rzecznych. Powinny one podlegac
wzmocnionej ochronie polegajacej na unikaniu fragmentaryzacji, zaklócania stosunków
wodnych i nadmiernego nawozenia.
Bardzo duze znaczenie dla poziomej struktury przestrzennej krajobrazu gminy maja
ekosystemy wodne. Analizowany obszar poza rzekami nie posiada wiekszych naturalnych
ekosystemów wód. W grupie wód stojacych odznaczaja sie, wsród form naturalnych
starorzecza. Ekosystemy te tworza jednostki izolowane. Badania florystyczne, faunistyczne i
krajobrazowe wskazuja jednak jednoznacznie na bardzo duzy potencjal przyrodniczy terenów
wodnych predestynujacy je niejednokrotnie do ochrony. Konieczne, zatem jest wypracowanie
zasad wspólistnienia na nich funkcji gospodarczych i biocenotyczno-ochronnych.
Przyrodnicze jednostki przestrzenne wodne w przeciwienstwie do agrocenoz i jednostek
lesnych nie tworza wlasnych wielkopowierzchniowych stref wystepowania.
Z uwagi na funkcje srodowiskotwórcza i wartosc biocenotyczna na obszarze gminy Byczyna
wydzielic mozna struktury:
· najcenniejsze przyrodniczo tereny, naturalne i seminaturalne struktury, zachowujace
naturalna lub pólnaturalna strukture funkcjonalno - przestrzenna, wzmacniajace procesy
biocenotyczne, zasilajace tereny sasiednie intensywniej uzytkowane lub zdegradowane:
- tereny wszystkich starorzeczy stanowiace obszary zasilania, stanowia ostoje dla rzadkich i
zagrozonych gatunków roslin i zwierzat, starorzecza kwalifikuja sie jako siedliska
przyrodnicze do priorytetowej ochrony;
- tereny kompleksów lesnych o charakterze legu lub gradu, w tym takze parki, które
pomimo pewnych przeksztalcen (zaburzona struktura gatunkowa), pelnia role ostoi
chronionych i zagrozonych gatunków roslin i zwierzat,
· tereny cenne przyrodniczo o duzej wartosci, naturalne i seminaturalne struktury,
zachowujace naturalna lub pólnaturalna strukture funkcjonalno – przestrzenna, pomimo
pewnego stopnia przeksztalcenia stanowia istotny element zasilajacy tereny sasiednie
- bogate gatunkowo laki i pastwiska z turzycowiskami i zadrzewieniami w dolinie Prosny,

Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
URB – PLAN OPOLE
46
- torfowiska,
- pozostale wody stojace o róznej genezie, zbiorniki poeksploatacyjne, stawy itd.,
· o sredniej wartosci przyrodniczej– naturalne i seminaturalne struktury o zaburzonej
strukturze funkcjonalno - przestrzennej, pomimo znaczacych przeksztalcen i zubozenia
struktury gatunkowej stanowia istotny element zasilajacy sasiednie tereny intensywnie
uzytkowane rolniczo;
- lasy o uproszczonej strukturze gatunkowej i wiekowej, wieksze i mniejsze zadrzewienia,
- laki swieze i wilgotne o zaburzonych stosunkach wodnych i ubogie gatunkowo,
· o malej wartosci przyrodniczej - struktury seminaturalne i antropogeniczne, obejmujace
tereny gospodarczo przeksztalcone, o znaczaco zubozonej strukturze:
- pola uprawne,
· tereny nie posiadajace wartosci lub negatywnie oddzialujace na srodowisko przyrodnicze
- tereny zainwestowane (zabudowa mieszkalno-uslugowa, tereny przemyslowe, tereny
komunikacyjne itp.).
7.5. Gmina Byczyna w krajowej i regionalnej sieci ekologicznej :
7.5.1. Korytarze ekologiczne - charakterystyka powiazan przyrodniczych
a) powiazania wewnetrzne
Zgodnie z wiedza o strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu oraz krajobrazu
wszystkie scharakteryzowane powyzej elementy przyrodnicze wystepuja we wzajemnym
powiazaniu. Wystepujace elementy biotyczne (flora, fauna) sa uwarunkowane elementami
abiotycznymi i same je jednoczesnie modyfikuja. Przeksztalcenie jednego elementu powoduje
zmiany w obrebie innych.
Wprowadzenie czynnika degradujacego do jednego podsystemu przestrzeni
przyrodniczej (np. gleb) spowoduje degradacje innych podsystemów (np. wód podziemnych).
Przeksztalcenie którejkolwiek z form rzezby terenu nierozerwalnie zwiazane jest z
dewastacja powierzchniowych utworów geologicznych budujacych te forme. Zróznicowanie
rzezby ma równiez duze znaczenie dla ksztaltowania sie warunków mikroklimatycznych. W
lokalnych obnizeniach terenu warunki bioklimatyczne sa mniej korzystne. Z uwagi na male
zróznicowanie rzezby terenu, relief nie jest glównym czynnikiem zmiennosci warunków
mikroklimatycznych na terenie gminy. Wieksze znaczenie maja warunki wodne i
zagospodarowanie terenu, w tym roslinnosc.
Siec rzeczna jest podstawowym donorem oddzialywan na hydrogeologie, rzezbe
terenu oraz warunki mikroklimatyczne. Powiazania elementów abiotycznych z flora i fauna sa
mniej istotne ze wzgledu na fakt uzaleznienia wystepujacych warunków biocenotycznych
glównie od form zagospodarowania przestrzennego. Niemniej na niektórych terenach
korzystne warunki florystyczne spowodowaly wyksztalcenie sie relatywnie wysokich
walorów faunistycznych.
Analiza zmiennosci oddzialywan oraz ich sily wskazuje, ze wiodacymi elementami
srodowiska przyrodniczego, które w okresie zagospodarowania beda wplywac na pozostale
elementy sa: rzezba terenu, budowa geologiczna utworów powierzchniowych oraz siec
hydrograficzna.

Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Powiazania pomiedzy poszczególnymi elementami systemu przyrodniczego:

b) powiazania zewnetrzne

Oprócz powiazan
wewnetrznych, na obszarze opracowania funkcjonuja
równiez
powiazania zewnetrzne.

Obszar gminy Byczyna lezy w obrebie regionalnego, przestrzennego systemu
przyrodniczego. Dolina Prosny zostala wyrózniona jako korytarz ekologiczny o randze
krajowej powiazany z systemem regionalnym i miedzynarodowym (koncepcja krajowej sieci
ekologicznej ECONET-PL) [Liro (red), 1995].

Korytarz ekologiczny doliny Prosny laczac sie
z korytarzem doliny Warty o randze
krajowej, umozliwia rozprzestrzenianie sie
gatunków i zapewnia lacznosc
pomiedzy
stosunkowo dobrze zachowanymi ostojami przyrody (tzw. obszarami wezlowymi).

Korytarz ekologiczny doliny Prosny laczy lokalne obszary wezlowe z ostojami o randze
regionalnej i krajowej, przede wszystkim z „ Borami Stobrawskimi” i „Wyzyna
Wielunska”,
której czesc
wyrózniono do ochrony w ramach ostoi Natura 2000 jako „ Zaleczanski Luk
Warty”.

Podstawowe ekologiczne powiazania zewnetrzne obszaru gminy Byczyna tworza:

· dolina Prosny,
· dolina Pratwy,
· dolina Wolczynskiej Strugi,
· kompleksy lesne.
Sródpolne i sródlakowe zadrzewienia i zakrzewienia

Zadrzewienia i zakrzewienia to pojedyncze drzewa lub krzewy badz
tez
ich skupiska nie
stanowiace zwartych powierzchni lesnych.
Wystepuja
one w formach:
= zadrzewien
i zakrzewien
w ksztalcie pasów, kep, klinów biegnacych wzdluz
szlaków
komunikacyjnych lub cieków wodnych.
Te formacje roslinne maja
bardzo pozytywne znaczenie w ochronie ekosystemów rolniczych
poprzez tlumienie halasu, ograniczenie erozji wietrznej i wodnej gleby. Pelnia
one funkcje
ochronne, klimatyczne, krajobrazowe, estetyczne, a ponadto moga
dostarczac
innych uzytków
ubocznych.

7.6. .Obszary i obiekty srodowiska przyrodniczego objete ochrona
Aktualnie na system obszarów prawnie chronionych gminy skladaja
sie:

a) uzytki ekologiczne

b) pomniki przyrody

Uzytki ekologiczne – ta forma
w gminie objety jest obszar okreslony jako ,, Starorzecze
Prosny 2” , obejmujacy swym obrebem grunty lesne, torfowisko i bagna [ Sieroslawice,
Borek] o lacznej powierzchni ok.32 ha ( dzialki nr 31/14, 32, 30/13, 38/10 -Próg Woznicki,
obnizenie Liswarty – Prosny). Obszar lesny zarzadzany przez Nadlesnictwo w Kluczborku
( oddzialy : 28 iprstw, 28aadgkno). Rozporzadzenie Wojewody Opolskiego z dnia 8 grudnia
2003r w sprawie uznania za uzytki ekologiczne [ Dz .U. Woj. Opol. Nr 109, poz.2304].

___________________________________________________________________________ 47

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Pomniki przyrody

Na obszarze gminy znajduje sie
5 rejestrowych pomników przyrody. Sa
to aleje drzew i
pojedyncze drzewa, wiekowe, poteznych rozmiarów, o pieknym przekroju. Najwiekszy obwód
ma lipa drobnolistna 755cm , wys.16m rosnaca w Proslicach .

1.
Lipa szerokolistna [ obwód 3,43cm, wysokosc
16m] – lokalizacja m. Byczyna Rynek
przy Ratuszu – nr rejestru 389,
2.
Aleja debów szypulkowych -24szt. i buka pospolitego -1szt. – lokalizacja miedzy
,, lasem Kostów” i lasem Miechowa ( Uroczysko) – nr rejestru 248,
3.
Aleja debów szypulkowych skladajaca sie
z 4 sztuk drzew i buka pospolitego 25
szt. – lokalizacja na brzegu lasu od strony wschodniej i poludniowej, od lasu wzdluz
drogi polnej w strone
szosy Kostów – Miechowa – Nadl. Namyslów. Obreb Wolczyn,
oddz.10d, 13a-nr rejestru 254,
4.
Lipa drobnolistna ( obwód 7,55m, wysokosc
16m) – lokalizacja po lewej stronie
szosy prowadzacej z Proslic do Byczyny, nr rejestrowy 247
5.
Lipa drobnolistna– lokalizacja przy szosie prowadzacej do Byczyny, po prawej
stronie przy krzyzu m. Jakubowice – nr rejestrowy 246 ,
8. Uwarunkowania wynikajace ze stanu srodowiska przyrodniczego
-stan srodowiska i jego zagrozenia
8.1. Zagospodarowanie i uzytkowanie terenu
Generalnie na obszarze gminy Byczyna dominuja
pola uprawne. Tereny zainwestowane to
przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa i uslugowa, w mniejszym stopniu zabudowa
produkcyjna, skladowania i magazynowania. Znaczaca
role
w zainwestowaniu gminy
odgrywaja
równiez
tereny komunikacyjne, a w szczególnosci droga krajowa nr 11,
dwutorowa magistrala kolejowa nr 272 relacji Kluczbork -Kostów, droga wojewódzka
nr 487 relacji Byczyna -Olesno, drogi powiatowe i gminne.
W gminie Byczyna wszystkie miejscowosci sa
zaopatrzone w wode
z sieci wodociagowej ze
studni glebinowych, zlokalizowanych w Byczynie, Polanowicach, Dobiercicach, Kostowie i
Wojslawicach -Kastel. Siec
kanalizacyjna funkcjonuje jedynie w miescie Byczyna, gdzie
znajduje sie
oczyszczalnia scieków. Na obszarze gminy do 2011 funkcjonowalo równiez
skladowisko odpadów komunalnych w Golkowicach, obecnie skladowane sa
na skladowisku
komunalnym w Gotartowie k/Kluczborka .Odpady niebezpieczne zbierane sa
przez firme,
która posiada zezwolenie na utylizacje
tych odpadów. Problemem w gminie sa
nadal tzw

„dzikie” wysypiska.
Przez obszar gminy przebiega gazociag wysokiego cisnienia, dzieki czemu zostalo
zgazyfikowane miasto. Pozostale miejscowosci nie sa
zgazyfikowane.
Aktualny stan srodowiska na obszarze gminy ksztaltowany jest przez zespól

oddzialywan
wewnetrznych i zewnetrznych, zwiazanych z blizszym i dalszym
otoczeniem.
Na ogólny stan srodowiska na obszarze opracowania skladaja
sie
glównie:
-stan zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego,
-stan czystosci wód podziemnych i powierzchniowych oraz
-klimat akustyczny.


___________________________________________________________________________ 48

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

8.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Gmina Byczyna ma charakter typowo rolniczy. Brak jest wiekszych zakladów
przemyslowych, dominuja
przedsiebiorstwa zaspakajajace biezace potrzeby mieszkanców
gminy. Istniejace zaklady i firmy zwiazane sa
z branza
przetwórstwa rolno-spozywczego,
skladowaniem, magazynowaniem a takze z uslugami w zakresie handlu gastronomii i
rzemiosla uslugowego.
Srodowisko gminy jest wolne od duzych zagrozen
i obciazen, ale wystepuja
mniejsze majace
wplyw na stan srodowiska.
Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwiazany jest bezposrednio z emisja
zanieczyszczen. Podstawowym zródlem emisji jest spalanie energetyczne, glównie paliw
stalych, wegla, koksu, stanowiacych podstawowe paliwo dla wiekszosci zakladów
przemyslowych, warsztatów rzemieslniczych, jak równiez
lokalnych kotlowni grzewczych.

Na terenach wiejskich glównym zródlem zanieczyszczen
powietrza atmosferycznego sa
lokalne zródla grzewcze oparte na paliwie stalym weglu i koksie. Stan ten ulega sukcesywnej
poprawie poprzez remonty i modernizacje
zabudowy i wprowadzanie ekologicznych zródel
energii.

Istniejace na terenie gminy male zaklady uslugowe i produkcyjne sa
zródlem
zanieczyszczenia powietrza ale nie w stopniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Wazna
role
w redukcji zanieczyszczen
atmosferycznych ma zmodernizowany system
cieplowniczy na obszarze miasta Byczyna.

Lokalnym zródlem zanieczyszczen
liniowych sa
takze przebiegajace przez teren opracowania
drogi, w szczególnosci droga krajowa nr 11. Pozostale drogi z powodu niewielkiego natezenia
ruchu nie wplywaja
istotnie na stan zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta i gminy.
Moga
tu wystepowac
podwyzszone, ale ponizej norm dopuszczalnych, poziomy imisji
zanieczyszczen
komunikacyjnych (NOx, CO, SO2, olów, pyl zawieszony, weglowodory), a
zasieg przestrzenny ich oddzialywania nie przekracza kilkunastu metrów od pasa drogowego.
Emisja ta niestety wraz z postepujacym zwiekszaniem sie
ilosci pojazdów na drodze
wykazuje tendencje
wzrostowa.

8.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych
Potencjalnym zródlem zanieczyszczen
wód podziemnych na terenie opracowania jest przede
wszystkim uzytkowanie rolnicze (nawozenie, srodki ochrony roslin) oraz „dzikie” wysypiska
smieci i brak kanalizacji sanitarnej. Zagrozenia te sa
znaczace z powodu stosukowo dobrej
przepuszczalnosci gruntów (piaski i zwiry na duzych powierzchniach) i slaba izolacja stref
wodonosnych od powierzchni terenu.

8.4. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych:
Do czynników wplywajacych na jakosc
wód powierzchniowych naleza
uwarunkowania
naturalne, takie jak warunki klimatyczne i hydrologiczne, zdolnosc
samooczyszczania oraz
zanieczyszczenia antropogeniczne.

Znaczna
czesc
zanieczyszczen
trafiajacych do wód powierzchniowych stanowia
zanieczyszczenia , których zródlem sa
przede wszystkim:


rolnictwo, co wynika glównie z faktu stosowania nawozów sztucznych i
naturalnych, a takze srodków ochrony roslin (obecnie w ilosciach malejacych),

zanieczyszczone odcieki drenarskie,

hodowla zwierzat poprzez niewlasciwe skladowanie obornika i gnojowicy oraz ich
niewlasciwe, zbyt duze lub zbyt czeste stosowanie na polach,
___________________________________________________________________________ 49

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna


niedostateczna infrastruktura odprowadzajaca scieki bytowo -gospodarcze, zwlaszcza
w miejscowosciach korzystajacych z wodociagów .
a takze:bezposrednie „dzikie" zrzuty surowych scieków bytowo -gospodarczych do cieków
wodnych (na nie skanalizowanych obszarach);

zrzuty niedostatecznie oczyszczonych scieków (nie odpowiadajacych warunkom
pozwolenia wodnoprawnego);
Na obszarze gminy Byczyna wody powierzchniowe nie sa
objete monitoringiem
podstawowym badan
jakosci wód powierzchniowych województwa opolskiego. W ramach
monitoringu regionalnego badaniami na terenie gminy objete sa
wody Pratwy, w punktach
pomiarowo-kontrolnych – Paruszowice, Proslice i Kostów oraz Prosna, w punkcie Praszka.
Jakosc
wód rzeki Pratwa stwierdzona w ramach badan
monitoringu regionalnego w 2003 roku
zostala sklasyfikowana do III klasy czystosci wód, jednakze wyniki na podstawie stezen
ekstremalnych az
9 elementów (BZT5, substancje rozpuszczone, zawiesina, azot amonowy i
azotynowy, fosforany, fosfor ogólny, zelazo ogólne i Miano Coli) klasyfikuja
rzeke
do
jakosci pozaklasowej. [Stan..., 2003]. Moze to swiadczyc
o duzym obciazeniu wód
substancjami splywajacymi z intensywnie uzytkowanych pól (nawozy, srodki ochrony roslin,
gnojówka i gnojowica) oraz zawartoscia
szamb.

8.5. Klimat akustyczny

Na obszarze opracowania glówne zródla uciazliwosci akustycznej stanowia
tereny
komunikacyjne (drogowe i kolej), a przede wszystkim:
-droga krajowa nr 11 relacji Kolobrzeg – Bytom,
-droga wojewódzka nr 487 Byczyna – Gorzów Sl. – Olesno,

-dwutorowa magistrala linii kolejowej laczaca Katowice z Poznaniem stanowiaca
jeden z glównych szlaków kolejowych,

a takze w mniejszym stopniu drogi powiatowe i gminne.

Ograniczenie halasu do wartosci wyznaczonych poziomami dopuszczalnymi jest jednym z
istotniejszych zadan. Zadanie to, ze wzgledu na powszechnosc
wystepowania zagrozen
halasem jest zadaniem dlugofalowym.

8.6. Ocena dotychczasowych zmian w srodowisku
Obszar opracowania od wielu wieków podlega gospodarczemu wykorzystaniu, przede
wszystkim przez intensywna
gospodarke
rolna. Aktualny stan i struktura przyrodnicza
obszaru opracowania jest efektem przeksztalcen
srodowiska przez gospodarke
czlowieka.
Wczesny rozwój osadnictwa w sasiedztwie obszaru oraz rolnictwa na jego terenie ograniczyl
prawie calkowicie areal wystepowania lasów. Wskutek rozwoju rolnictwa i osadnictwa przy
sprzyjajacych warunkach glebowych, rejon opracowania ulegl znacznym przemianom
antropogenicznym (wylesienie).

W wyniku powyzszych dzialan
przeksztalceniu ulegly najcenniejsze struktury
przyrodnicze terenu opracowania zwiazane z ciagami ekologicznymi wzdluz
cieków, które
pelnia
funkcje srodowiskotwórcze i posiadaja
najwyzsza
bioróznorodnosc. W zwiazku, z
czym w rejonie opracowania naturalne i seminaturalne zbiorowiska roslinne zajmuja
niewielkie powierzchnie, przewaznie sa
wyksztalcone fragmentarycznie i w znacznym
stopniu sa
znieksztalcone lub zdegradowane.

Naturalne lasy lisciaste (grady i legi) zostaly zastapione w wiekszosci przez uzytki
rolne. Jedynymi miejscami, gdzie zachowaly sie
wieksze kompleksy lesne sa: poludniowo


___________________________________________________________________________ 50

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

wschodnia czesc
gminy i doliny rzek Prosny i Pratwy. Stanowia
one najcenniejsze struktury
przyrodnicze w gminie – ostoje flory i fauny.

Dodatkowym czynnikiem zmieniajacym w znacznym stopniu naturalne warunki
srodowiska bylo uregulowanie rzek: Prosny i Pratwy, a co za tym idzie ograniczenie
zalewów, przeksztalcenie koryt, zasypanie wielu starorzeczy i obnizenie zwierciadla wód
gruntowych. W wyniku czego, w rejonie opracowania naturalne i seminaturalne zbiorowiska
roslinne zajmuja
stosunkowo niewielkie powierzchnie, przewaznie sa
wyksztalcone
fragmentarycznie i w znacznym stopniu sa
znieksztalcone lub zdegradowane. Naturalne lasy
lisciaste (legi i grady) zostaly zastapione glównie przez uzytki rolne i tereny zabudowane.
Pomimo tego obnizenie dolinne Prosny stanowi w dalszym ciagu korytarz ekologiczny o
randze krajowej, a Pratwy regionalne oraz pelni równiez
funkcje przewietrzajace. Jednakze
tylko fragmenty ciagu dolinnego pelnia
prawidlowo, w pelni funkcje przyrodnicze.

Czesc
terenu opracowania pomimo znaczacych przeksztalcen
przedstawia w dalszym
ciagu duza
wartosc
przyrodnicza. Ze wzgledu na wystepowanie starorzeczy, mozaike
lak,
lasów, zadrzewien
i zakrzaczen, zbiorniki wodne poeksploatacyjne, stawy, ochrona
objeto
liczne obiekty i obszary w gminie.

Na podstawie dostepnych danych literaturowych dotyczacych flory i fauny mozna
wnioskowac
o historycznych wartosciach przyrodniczych terenu opracowania. Po
porównaniu ich z dzisiaj notowanymi, rzeczywistymi walorami swiata roslin i zwierzat
mozna wysnuwac
wnioski, co do kierunków przemian przyrodniczych obszaru.

Z terenu opracowania pochodzi szereg informacji historycznych dotyczacych szaty
roslinnej. Na podstawie analizy zmian populacji a takze ilosci stanowisk tzw. gatunków
indykacyjnych, tj. charakterystycznych dla ekosystemów powszechnie uznawanych za cenne
przyrodniczo mozna ocenic
kierunki przemian w srodowisku przyrodniczym. Analizujac dane
historyczne pochodzace z obszaru opracowania zwracaja
uwage
doniesienia o stanowiskach
gatunków roslin obecnie zagrozonych i rzadkich. Znamienne jest, ze znaczna czesc
z tej
grupy taksonów, to organizmy higro-i hydrofilne, zwiazane z biocenozami wilgotnych lak
oraz wód.

Obecna sytuacja przyrodnicza obszaru opracowania nie jest stabilna, tzn. w dalszym
ciagu obserwuje sie
ubozenie naturalnych, antropogenicznych i synantropijnych fitocenoz w
najrzadsze, a co za tym idzie najcenniejsze elementy florystyczne. Nie sa
widoczne
strukturalne zjawiska swiadczace o poprawie sytuacji waznych ekosystemów. Istotne jest
zatem zintensyfikowanie dzialan
z zakresu ekologizacji rolnictwa, w celu przyspieszenia
odbudowy wlasciwych z punktu widzenia przyrodniczego struktur lakowych i polnych
biocenoz.

___________________________________________________________________________ 51

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

9. Uwarunkowania wynikajace ze:
stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony dóbr kultury
wspólczesnej
9.1.Wymagania w zakresie ochrony zabytków wynikajace z przepisów prawnych.

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. Nr 162, poz.1568 z pózn. zm.), formami ochrony zabytków sa:

1) wpis do rejestru zabytków;

2) uznanie za pomniki historii;

3) utworzenie parku kulturowego;

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ochronie i opiece – wg ustawy-podlegaja, bez wzgledu na stan zachowania m.in. zabytki

nieruchome bedace, w szczególnosci :

-ukladami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespolami budowlanymi,

-krajobrazami kulturowymi,

-dzielami architektury i budownictwa,

-dzielami budownictwa obronnego,

-obiektami techniki,

-cmentarzami,

-parkami,

-miejscami upamietniajacymi wydarzenia historyczne badz
dzialalnosc
wybitnych osób

lub instytucji.

Zgodnie z art.19 ww ustawy, w dokumentach planistycznych ( tj. w studium uwarunkowan
i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ) uwzglednia sie
ochrone
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich
otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych, znajdujacych sie
w gminnej ewidencji
zabytków, a takze , w przypadku gdy gmin posiada gminny program opieki nad zabytkami,
ustalenia tego programu.
Ponadto w dokumentach planistycznych ustala sie, w zaleznosci od potrzeb, strefy ochrony
konserwatorskiej obejmujace obszary, na których obowiazuja
okreslone ustaleniami planu
ograniczenia, zakazy i nakazy, majace na celu ochrone
znajdujacych sie
na tym obszarze
zabytków.

9.2 Stan dziedzictwa kulturowego
Gmine
Byczyna zaliczyc
mozna do terenów bardzo bogatych w zasoby dziedzictwa
kulturowego. Swiadcza
o tym zarówno stanowiska archeologiczne z róznych epok oraz
zachowane zabytkowe obiekty i uklady przestrzenne.
Miasto Byczyna zostalo lokowane w 1228r. zalozone na rzucie owalnym z prostokatnym
rynkiem posrodku. Uklad szachownicowy z ulicami wylotowymi zbiegajacymi sie
wrzecionowato przy dwóch bramach,, Polskiej” od wschodu i ,, Niemieckiej” od zachodu.
Posrodku rynku ratusz, na pn.-wsch. kosciól ewangelicki, kosciól katolicki w zach. Czesci
miasta. Na zachód od miasta poza przedmiesciem cmentarz z kaplica sw. Jadwigi.
Cecha
charakterystyczna
dla Slaska Opolskiego jak i gminy Byczyna jest duza zawartosc
i
ruralizacja wsi , które nie rozpadly sie
w ostatnim stuleciu w chaotyczna
zabudowe.
Wsie gminy Byczyna posiadaja
w wielu wypadkach zachowane do dzis
dawne uklady
siegajace nieraz lokacji sredniowiecznych. Naleza
do nich: Biskupice ( 1393r.), Ciecierzyn
( 1405r.) Dobiercice ( 1393r.), Goslaw ( 1406r.) , Jakubowice ( 1300r.), Jaskowie ( 1393r.),
Kochlowice( 1404r.), Kostów( 1310r.), Nasale( 1393r.), Paruszowice ( 1376r.), Polanowice(

___________________________________________________________________________ 52

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

1405r.), Proslice( 1330r.), Roszkowice( 1396r.), Sieroslawice ( 1384r.) Wojslawice( 1405r.),
czyli az
15 jednostek osadniczych wiejskich.
Najstarszym zalozeniem jest wies
owalnicowa o wrzecionowatym ukladzie ulic okalajacym
plac na którym czesto sytuowany byl kosciól. Typowymi przykladami tego zalozenia sa
centralne uklady urbanistyczne wsi: Roszkowice, Jaskowie, Polanowice.
W trakcie lokacji wsi na prawie niemieckim w XIII-XVw. Zmieniono uklad wsi na ulicowy
lub rzedowy. Likwidacji ulegl plac, a wies
rozwijala sie
wzdluz
drogi lub cieku wodnego, po
obu ich stronach.
Przykladem wsi o pierwotnym ukladzie ulicowym sa: Biskupice, Ciecierzyn, Goslaw,
Jakubowice, Kochlowice, Kostów, Nasale, Paruszowice, Proslice, Sieroslawice, Wojslawice.
Osadnictwo fryderycjanskie przypadajace na okres XVI-XVIIw. opieralo sie
o regularne,
urzedowe plany nowo tworzonych osiedli, przy czym siegano do wzorów historycznych:
ulicówki lub rzedówki, wyjatkowo uklad widlicy.
Przykladem wsi o ukladzie pierwotnym rzedowym z tego okresu sa: Sarnów ( 1783r.),
Miechowa ( 1783r.). Uklad liniowy posiada wies
Golkowice ( 1583r.).
W I-szej polowie XIX nastapil dalszy rozwój przestrzenny wsi. Z ukladów owalnicowych i
ulicowych lub widlicy przeksztalcily sie
w uklady Wielodrozne, wynikajace z ilosciowego
zwiekszania sie
zabudowy wsi i zageszczenia sieci dróg, zachowujac jednoczesnie pierwotne
zalozenia. Do tych wsi naleza
Proslice o pierwotnym ukladzie ulicówki przeksztalconej w
wielodroznice. Natomiast wies
Sarnów o pierwotnym zalozeniu rzedówki przeksztalcona
zostala w wielodroznice.
Do wsi XIX-wiecznych o zachowanych oryginalnym ukladzie wielodroznym naleza
wsie:
Borek( 1845r.) oraz Pogorzalka ( 1845r.).


Slady osadnictwa prehistorycznego na obszarze gminy zostaly udokumentowane na 371
stanowiskach archeologicznych, z których czesc
nie ma scisle okreslonej lokalizacji. Do
rejestru zabytków województwa opolskiego zostalo wpisanych 31 stanowisk
archeologicznych.
Najliczniej reprezentowane sa
stanowiska i osady z okresu sredniowiecznego, a takze
wystepuja
stanowiska z okresu kamienia i kultury luzyckiej. Ponadto znane sa
slady
pradziejowego osadnictwa, ale blizej nie zlokalizowanego badz
nie potwierdzonego w terenie.
Dlatego wymagane jest uzgadnianie wszelkich prac ziemnych na obszarze gminy, szczególnie
przy realizacji inwestycji liniowych, a takze inwestycji kubaturowych na terenach
zabudowanych lub w ich sasiedztwie.
Na obszarze gminy Byczyna zostaly bogato udokumentowane zabytki nieruchome
architektury, budownictwa oraz ukladów zieleni – parki, cmentarze.


Na obszarze gminy istnieje 535 zabytków nieruchomych z których:
-93 wpisanych jest do rejestru wojewódzkiego zabytków – tabela 1z,
-442 ujetych w gminnej ewidencji zabytków – tabela 2z.


Sa
to bardzo rózne obiekty, m.in.:
-uklady urbanistyczne
-zalozenia palacowo – dworskie
-obiekty sakralne – koscioly , kaplice
-zalozenia parkowe i zabytkowe cmentarze
-aleje drzew
-budynki mieszkalne i gospodarcze


___________________________________________________________________________ 53

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Zagrozenia srodowiska kulturowego

Ochrona zabytków polozonych w szczególnosci we wsiach i zalozen
ruralistycznych oraz
towarzyszacej im zieleni zabytkowej – parków, cmentarzy i obsadzen
dróg jest jedna z
trudniejszych dziedzin konserwatorskich. Podstawowym zagrozeniem jest niedostosowanie
istniejacych zabudowan
do dzisiejszych wzorców kulturowych i technicznych. Brak jest
ekonomicznego i funkcjonalnego uzasadnienia do eksploatacji wielu obiektów gospodarczych
i produkcyjnych, nowoczesnych materialów i detalu budowlanego, którego uzycie
dewaloryzuje skromne i jednorodne kompozycje zabudowy oraz moze prowadzic
do
pogorszenia stanu technicznego obiektów.
Stan techniczny zabytków jest zróznicowany, wiele obiektów architektonicznych
i budowlanych, zwlaszcza ujetych w ewidencji, jest w stanie bardzo zlym.
W znacznym stopniu zagrozone sa
zespoly zabytkowej zieleni. Wiekszosc
zachowanych na
obszarze gminy parków podworskich jest zaniedbana i pozostawiona wlasnemu losowi, co
spowodowalo, ze zatracily pierwotny charakter majacy tworzyc
w naturalnym krajobrazie tlo
kolorystyczne i oparcie przestrzenne dla terenów zabudowy.


Zagrozeniem dla elementów lokalnego krajobrazu sa
przede wszystkim:
= wtórne podzialy dawnych terenów rolnych,
= ograniczanie stref ochrony ekspozycji zabytkowych zalozen
przestrzennych przez


rozwijanie terenów zabudowy w otoczeniu zabytkowych ukladów przestrzennych
= powstawanie zabudowy jednorodzinnej na podstawie bardzo zróznicowanych projektów na

malych dzialkach budowlanych bez stosowania komponowanej zieleni, mogacej ograniczac


negatywne eksponowanie nowych form architektonicznych,
= powstanie osiedli bez projektów urbanistycznych, pozbawionych kompozycji i

odpowiednich przestrzeni publicznych w otoczeniu zabytkowych ukladów przestrzennych.

Zabytki wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków podlegaja
ochronie prawnej z mocy
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawa
prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, a takze wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W przypadku zabytków ujetych w gminnej ewidencji ochronie prawnej podlegaja
tylko te
zabytki, które zostaly objete ochrona
ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o
warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji w
zakresie obiektu uzytku publicznego.
W gminie Byczyna wiekszosc
wsi nie ma uchwalonych planów miejscowych i zabytki tych
wsi powinny byc
chronione odpowiednio w ww decyzjach administracyjnych. Dla skutecznej
ochrony walorów kulturowych wskazane jest opracowanie w pierwszej kolejnosci planów
miejscowych dla wsi: Biskupice – Kochlowice, Kostów, Polanowice, Paruszowice,
Roszkowice.

Ochrona zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego polega na ich
wykazie oraz wskazaniu na rysunku planu – odpowiednio do przedmiotu ochrony – obiektów
zabytkowych, granic terenów zabytkowych i granic stref ochrony konserwatorskiej.
W przypadku obiektów zabytkowych ujetych w ewidencji, ze wzgledu na ich zróznicowana
wartosc
kulturowa
wynikajaca
przede wszystkim z dosc
licznych samowoli przebudów, na

___________________________________________________________________________ 54

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

etapie opracowania planów miejscowych , a takze przygotowania decyzji, konieczna jest
ocena stanu obiektów pod katem prawnych kryteriów zabytku, tj. faktycznych wartosci
historycznych, artystycznych lub naukowych i ewentualna weryfikacja gminnej ewidencji
zabytków.

Strefy ochrony konserwatorskiej

Analiza zasobów kulturowych gminy Byczyna wskazuje na uzasadnione wyznaczenie stref
ochrony konserwatorskiej:
-ukladów urbanistycznych,
-otoczenia, ekspozycji obiektów zabytkowych.


Strefy ochrony ukladów urbanistycznych


strefa ochrony konserwatorskiej ukladu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego
do rejestru zabytków województwa opolskiego. Strefa obejmuje obszar miasta
lokacyjnego wraz z terenem dawnych obwarowan.
Ocena stanu zachowania zespolów i obiektów zabytkowych

m. Byczyna
Byczyna to miasto zabytek na pograniczu Slaska i Wielkopolski znane od XIII w., uznawane
dzis
za jedno z najciekawszych na Opolszczyznie. Zachowany zostal charakterystyczny
sredniowieczny uklad urbanistyczny Starego Miasta z centralnie ulokowanym prostokatnym
rynkiem i ratuszem posrodku niego.. Posiada urok dawnego, niewiele zmienionego przez
wieki sredniowiecznego miasteczka, gdzie na jego nieduzej, eliptycznej przestrzeni, otoczonej
zachowanymi prawie w calosci murami obronnymi z XV i XVI wieku, otoczone fragmentem
fosy znajduja
sie:
-dwie wieze bramne (Polska i Niemiecka), baszta Piaskowa (XVI w.)
-ratusz – zostal wzniesiony na sredniowiecznym zrebie, a elementy gotyckie wystepuja
w
przyziemiu i wiezy, usytuowany na srodku placu rynkowego. Murowany z cegly, w
przyziemiu o gotyckim ukladzie, tynkowany. Dwukondygnacyjny z wieza. Podpiwniczony,
glówny budynek na rzucie prostokata z kwadratowa
wieza
od zachodu, obudowany od
poludnia i czesciowo zachodu kamieniczkami.
-wieza kosciola gotyckiego – dwukondygnacyjna z elementami gotyckimi XVI wiecznymi
-kosciól ewangelicki
-kosciól katolicki
-mury obronne-XV, XVI w.

Zabudowa w rynku reprezentuje typ prostokatnego placu z zabudowana czescia
centralna,
ograniczonego czterema przecinajacymi sie
pod katem prostym ulicami. Poczatkowo byl
miejscem handlu, potem równiez
wymierzania sprawiedliwosci. Pierwsza zabudowa rynku
byla drewniana, z czasem zaczeto laczyc
dzialki budujac na nich szersze kalenicowe domy.
W obrebie murów spotyka sie
male zaulki i waskie uliczki z niskimi domami, nad którymi
góruja
wieze kosciolów co nadaje miastu niepowtarzalny urok.
Miasto pod wzgledem urbanistycznym rozwijalo sie
bardzo powoli i w zasadzie do polowy
XIX w. nie wyszlo poza granice pierwotnego ukladu. W obecnie zachowanej zabudowie
przewazaja
budynki z XIX i XX w. Nie wszystkie powstaly na nowo, wiekszosc
z nich
zaadaptowano i przebudowano wzbogacajac elewacje o klasycystyczny czy eklektyczny detal
architektoniczny.

___________________________________________________________________________ 55

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Powiekszono tez
otwory okienne i pozmieniano dachy. Nowsze budynki w zasadzie powstaly
w granicach starych dzialek budowlanych, z reguly zharmonizowane gabarytowo z zabudowa
starsza.
W obrebie murów miejskich Byczyny nie zachowala sie
w calosci zabudowa przy ulicach:
Chopina, Krótkiej, Placu Wolnosci i Dlugiej. Ponadto pólnocna pierzeja Rynku w czasie
wojny zostala zniszczona oraz kilka stodól przy ul. Paruszowickiej. Byczyna na przestrzeni
dziejów w zasadzie nie wyszla poza pierwotna koncepcje lokacyjna, a swietnie przetrwal
stary uklad miejski w obrebie zachowanych obwarowan. Miasto rozbudowano w niewielkim
stopniu, glównie wzdluz
dróg wylotowych, oprócz tego powstalo tylko jedno zaplanowane
osiedle XX – wieczne, wedlug zalozen
planu niemieckiego z 1929r. w pólnocno – wschodniej
czesci miasta.
Zabudowa mieszkaniowa wewnatrz murów miejskich jedno dwu lub trzy kondygnacyjna to w
przewazajacej czesci XIX wieczna ujeta w rejestrze zabytków lub w ewidencji. Po wojnie
zostala uzupelniona nowa
zabudowa
pierzeja przy rynku od strony wschodniej. Jest to
zabudowa 3 kondygnacyjna , trójsegmentowa z uslugami handlu i malej gastronomii w
parterze. Pod wzgledem architektonicznym nie nawiazuje do zabudowy istniejacej
zabytkowej , nie wykazuje cech stylowosci , a elewacje pozbawione sa
detalu. Zabudowa ta
powoduje dysonans w stosunku do historycznego wizerunku -i winna w przyszlosci ulec
przebudowie jej fasada od strony rynku.
Osiedle mieszkaniowe powstale w latach 80-tych o zabudowie 3-4 kondygnacje i dosc
dobrze
zharmonizowanej architekturze z zabytkowa zabudowa.
Wielokrotnie niszczona Byczyna stracila duzo zabudowy zabytkowej, jednak
nowopowstajace domy z reguly wznoszono w granicach starych dzialek budowlanych.
Negatywnie ocenia sie
zabudowe
wschodniej pierzei Rynku oraz róg ul. Koscielnej i Rynku,
powstala w latach 60-tych. W elewacjach nie zastosowano podzialów pionowych
odzwierciedlajacych podzialy dzialek siedliskowych.
Natomiast, obiektem dysharmonizujacym z historycznym otoczeniem jest pawilon handlowy
typu ,, Anatol” wybudowany w latach 70-tych w narozu ul. Waskiej i Rynku. Obiekt ten w
zlym stanie technicznym powinien ulec likwidacji a w tym miejscu winna zostac
odbudowana
pierzeja ulicy 3 Maja.
Obiektem nowym wspólczesnym jest budynek banku, którego architektura wpisala sie
w
uklad sredniowiecznego miasta.
Generalnie zabudowa zabytkowa miasta Byczyny znajduje sie
w srednim stanie technicznym
i wymaga biezacych remontów.
Poniewaz
teren objety strefa
wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków, podlega on w
calosci ochronie prawnej z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w
konsekwencji której prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych w strefie wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Mury zabytkowe miasta otoczone sa
terenami zieleni ; po stronie pólnocnej murów miejskich
zielen
przybrala forme
parku miejskiego który ze wzgledu na stan zachowania parku zostal
wpisany do rejestru zabytków wraz terenami zieleni otaczajacej mury miejskie.
Park miejski – lezy na pólnoc od murów obronnych, które wraz ze starym miastem stanowia
cenny kompleks zabytkowy. Sam park nie nosi zadnych cech stylowych i jest zespolem
mlodym. Jego powstanie mozna datowac
na pierwsze lata 20 –stulecia.
Struktura drzewostanu jest jednowiekowa, jedynie nieliczne egzemplarze lip
w czesci póln.-wsch. sa
starsze. Glówna osia
jest aleja biegnaca równolegle do murów
obronnych na calej dlugosci parku. Najprawdopodobniej aleja stanowila polaczenie dawnego
skweru wokól murów z lasem. W czesci wschodniej obsadzona jest lipa
drobnolistna
z

___________________________________________________________________________ 56

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

pojedynczymi egzemplarzami klonu pospolitego w wieku 120 -130 lat, a w czesci zachodniej
z pieknie utrzymanymi brzozami 90-100 lat.
Park jest zagospodarowany zgodnie z jego funkcja. Drogi i sciezki parkowe maja
nawierzchnie
ulepszona
kostka
brukowa, zwirem lub zuzlem oraz asfaltem.
Walory parku podnosi przebiegajaca w pln.-wsch. czesci wzdluz
murów miejskich fosa.


Strefa poza murami jest czesciowo zainwestowana zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
i wielorodzinna, uslugami dla ludnosci obiektami infrastruktury technicznej , w czesci
stanowi uzytki rolne. Istniejaca zabudowa zagrodowa zostala przeksztalcona i nie pelni
dawnej roli. Zostala przeksztalcona na zabudowe
jednorodzinna
.
Poza murami miejskimi zlokalizowana jest:
-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna pomiedzy ulicami ul. Walowa


i ul. Sloneczna,
-uslugi oswiaty-gimnazjum, przedszkole,
-uslugi handlu, gastronomii,
-cmentarz zabytkowy – nieczynny,
-urzadzenia gospodarki wodnej-przepompownia wody.
Pod wzgledem ladu przestrzennego obszar ten nie najlepiej wpisuje sie
w krajobraz miasta, w
starej zabudowie pojawila sie
nowa nie uwzgledniajaca charakteru zabytkowego otoczenia i
wizerunkowi obszar sprawia wrazenie duzego chaosu urbanistycznego.

Obszar ochrony konserwatorskiej objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym w 2010r.

Strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji oraz otoczenia zabytku

Strefa ochrony ekspozycji ukladu zabytkowego obejmuje obszar stanowiacy zabezpieczenie
wlasciwego eksponowania zespolów lub obiektów zabytkowych o szczególnych wartosciach
krajobrazowych.
Wystepujace w tej strefie obiekty zabytkowe podlegaja
rygorom ustawy o o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
W tej strefie dopuszcza sie
sporadycznie lokalizacje
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej o
wysokosci na jedna
do dwóch kondygnacji zwienczonych stromym dachem.

9.3. Zasoby i walory kulturowo-krajobrazowe
Obszar gminy Byczyna praktycznie w calosci stanowi przyklad krajobrazu
kulturowego, uksztaltowanego przez czlowieka, z wyrazna
dominacja
roslinnosci pól
uprawnych i lak. Polozony jest w dolinach rzecznych oraz na wysoczyznie falistej i
pagórkowatej z dominacja
pól. Takie uksztaltowanie i polozenie powoduje, ze teren ten
posiada stosunkowo duze walory krajobrazowe, czesciowo eksponowane i stanowiace przede
wszystkim tlo dla sylwet poszczególnych wsi.
Gmine
Byczyna nalezy do terenów bogatych w zasoby dziedzictwa kulturowego. Swiadcza
o
tym liczne stanowiska archeologiczne z róznych epok oraz zachowane zabytkowe obiekty.
Uklady urbanistyczne wiejskich jednostek osadniczych sa
zachowane ze wzgledu na
niewielki ruch inwestycyjny i budowlany.
Cennymi zabytkami kultury materialnej sa
drewniane kosciólki (wiekszosc
z XVII w.)
wystepujace na duzej czesci obszaru gminy: wsie: Golkowice, Biskupice, Jakubowice,
Kostów, Miechowa, Nasale, Proslice.
Koscioly drewniane – zachowane bardzo dobrze. Wiekszosc
kosciolów po wykonanych
remontach znajduje sie
w dobrym stanie technicznym.

___________________________________________________________________________ 57

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Kosciól filialny pw. sw. Jacka w Miechowej drewniany na szlaku kosciolów drewnianych
moze spelniac
wymogi uznania go za pomnik historii.
Dwory i palace – wiekszosc
dworów i palaców znajduje sie
w zlym stanie technicznym,
wymagaja
natychmiastowych remontów. W dobrym stanie technicznym znajduja
sie
dwory


w: Roszkowicach, Paruszowicach, Kostowie i Golkowicach.
Zabudowa zagrodowa wsi – generalnie znajduje sie
w srednim i zlym stanie technicznym.
Cmentarze

Na terenie gminy pod opieka
konserwatorska
Woj. Konserwatora Zabytków znajduja
sie
cmentarze:

m.Byczyna

-cmentarz rzym.kat. – ul. Kluczborska -mogila ks.Hermana Koeliinga, nr rej.236/90
-cmentarz parafialny – ul. Marchlewskiego – mogila Franciszka Lazara – nr rej.237/90
-cmentarz ewangelicko – augsburski, ul. Kluczborska
-cmentarz zydowski ( w polu)

Biskupice

-cmentarz zydowski, II pol.XIXw., nr rej 231/89 ( 3km od Byczyny na wzgórzu)

Cmentarze w ewidencji zabytków
Ciecierzyn

-cmentarz rzymsko – kat., 1938r.

Kostów

-cmentarz rzymsko – kat.,pocz.XXw.
mogila zbiorowa powstanców slaskich, nr rej.262/90

Nasale

-cmentarz ewang.-augsburski, 1900r.
cmentarz rzymsko – kat. Pocz.XXw.

Polanowice

-cmentarz rzym.-kat., 1912r.

Proslice

-cmentarz rzymsko -kat., pocz.XXw.

Roszkowice

-cmentarz rzymsko-kat.pocz.XXw.

Parki zabytkowe

Znaczacym walorem gminy Byczyna sa
parki podworskie. Znaczenie parków krajobrazie wsi
jest bezsporne i wielorakie. Wiele publikacji im poswieconych podkresla ich szczególna
role
ekologiczna
i kulturowa. Stanowia
one o atrakcyjnosci tego terenu oraz o bardzo duzych
potencjalnych mozliwosciach wykorzystania dla celów turystycznych. Sa
one w róznym
stanie i w rózny sposób zagospodarowane, kilka z nich (Proslice, Biskupice, Golkowice) juz
przeznaczono na cele turystyczne, jako baze
noclegowa
i agroturystyczna. Szczególna
uwage
nalezy zwrócic
na palac w Proslicach, gdzie swoja
siedzibe
ma Europejskie Centrum
Rzemiosla Rycerskiego.

Ekologiczne znaczenie parków podworskich wiaze sie
z oddzialywaniem roslin drzewiastych
na klimat i obieg wody na terenach przyleglych, a poprzez to z ksztaltowaniem
dogodniejszych warunków dla rolnictwa i poprawe
warunków higieniczno – zdrowotnych.
Parki sa
tez
miejscem gniezdzenia sie
pozytecznego ptactwa i innych zwierzat, schronieniem
dla licznych gatunków flory lesnej. Wsród populacji wielu gatunków drzew rodzimych,
dobrze zachowanych na terenie parków, znaczace miejsce maja
drzewa – pomniki przyrody.

___________________________________________________________________________ 58

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Obok nich rosna
równiez
liczne gatunki drzew i krzewów obcego pochodzenia, wskazujace
na mozliwosc
ich aklimatyzacji w okreslonych warunkach siedliskowych. Zróznicowane
zespoly roslinne ksztaltujace sie
na terenach parków pod wzgledem zmiennej presji
czlowieka, okreslaja
tempo i kierunek przemian szaty roslinnej parków.
Za zachowaniem parków podworskich w krajobrazie wsi przemawia równiez
ich znaczenie
kulturowe. Bedac od najdawniejszych czasów waznym elementem krajobrazu polskiej wsi,
obecnie sa
swiadectwem mozliwosci kompozycyjnych zieleni. Pokazuja
sposoby
uporzadkowania przestrzeni wyrazaja
gusty spoleczenstwa minionych epok historycznych.
Nie prowadzone przez lata prace konserwatorskie i zabiegi pielegnacyjne sprawily, ze te
niegdys
piekne ogrody zatracily swój dawny charakter. Zatarl sie
uklad kompozycyjny,
pozarastaly alejki, nastepuje degradacja przyrodniczych wartosci. W wielu parkach zachowal
sie
starodrzew i wiele cennych okazów drzew obcego pochodzenia jak: bozodrzew chinski,
korkowiec amurski, daglezja zielona oraz rzadko wystepujacy dab blotny. Tak np. w parku w
Kostowie kolo palacu rosnie jeden z najwiekszych na Opolszczyznie milorzab dwuklapowy.

Park w Biskupicach

Za atrakcje
parku nalezy uznac
pomnikowe okazy lipy szerokolistnej Tilia platyphyllos i
debu szypulkowskiego Quercus rober. Interesujaca jest równiez
aleja grabowa stanowiaca
glówna
os
kompozycyjna
parku. Z innych gatunków drzew zarejestrowano brzozy
brodawkowate Betula pendula, swierki pospolite Picea abies i kasztanowce zwyczajne
Aesculus hippocastanium.
Ogólny stan drzew parku jest zadawalajacy, chociaz
niektóre wymagaja
przeprowadzenia
zabiegów konserwatorskich polegajacych m.in. na usunieciu uschnietych konarów oraz
galezi.
Obiekt na znacznej powierzchni jest zadbany, we wschodniej czesci parku znajduje sie
dwór
klasycystyczny, w stosunkowo dobrym stanie.

Park w Ciecierzynie

W parku rosna
pomnikowe okazy olszy czarnej Alnus glutinosa i wiazu szypulkowego Ulmus
laevis. Drzewostan buduje olsza czarna i jesion wyniosly Fraxinus excelsior z domieszka
lipy
drobnolistnej Tilia cordata, topoli bialej Populus alba, buka zwyczajnego Fagus sylvatica i
klonu zwyczajnego Acer platanoides.
W granicach parku znajduja
sie
dwa stawy calkowicie zarosniete rzesa
drobna
Lemna minor,
co swiadczy o ich silnej eutrofizacji. W runie parku najczesciej wystepuje pokrzywa
zwyczajna Urtica divica, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora i wichlina roczna
Poa anna. Park jest zaniedbany, zatarciu ulegl jego pierwotny uklad kompozycyjny, brak
alejek. W poludniowo – zachodniej czesci znajduja
sie
ruiny dworu.

Park w Dobiercicach

Drzewostan parku buduje grab zwyczajny Carpinus betulus, robienia akacjowa Robienia
pseudacacia oraz lipa drobnolistna Tilia cordata. W domieszce wystepuje równiez
dab
szypulkowy Quercus rober, jesion wyniosly Fraximus excelsior, olcha czarna Alnus glutinosa
i brzoza brodawkowata Betula pendula. Bardzo dobrze rozwinieta
warstwe
krzewów buduje
czeremcha zwyczajna Prunus padu, leszczyna Corylus avellana i dziki bez czarny Sambucus
nigro.

Park w Golkowicach

Drzewostan parku jest dobrze zachowany. W duzej czesci sklada sie
z cennego starodrzewu.
Wystepuje tu wiele drzew o charakterze pomnikowym. Glównie sa
to lipy szypulkowe
Quercus rober i lipy drobnolistne Tilia cordata. Ponadto licznie tu wystepuja
graby

___________________________________________________________________________ 59

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

zwyczajne Carpinus betulus, brzozy brodawkowate Betula pendula, klony zwyczajne Acer
platanoides i swierki Picea abis. Z drzew obcego pochodzenia zarejestrowano tu kasztanowce
zwyczajne Aesculus hipocastanium, daglezje zielone Pseudatsuga menziessi. W
bezposrednim sasiedztwie dobrze zachowanego palacu i na rozleglej polanie, rosnie
malownicza grupa sosen czarnych Pinus nigra.
W czesci zachodniek rosnie dab szypulkowy – stozkowata z pogietymi galeziami Quercus
rober ,, Fastigiata tortuosa.’W runie wystepuje chronione pnacze – bluszcz pospolity Hetera
helix. Wystepuje równiez
konwalia majowa Convallaria majalis, kokoryczka wielokwiatowa
Polygonatum multiflorum, dzwonek pokrzywolistny Kampanula trachelium, konwalijka
dwulistna Majanthemum bifolium, prasownica rozpierzchla Miliom effusum .
Park jest dobrze utrzymany. Równiez
otoczenie parku jest skupiskiem zieleni malowniczo
polozonej co znacznie podnosi range
tego miejsca jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

Park podworski w Jakubowicach

Do atrakcji parkunaleza
pomnikowe okazy platana klonolistnego Platanu acerifolia, debu
szypulkowego Quercus rober i jesionu wynioslego Fraxinus excelsior. Na uwage zasluguja
takze: korkowiec amurski Phellodendron amurense, swierk klujacy w odmianie sinej Picea
punggens Glanca.

Na terenie parku oraz w jego najblizszym sasiedztwie znajduja
sie
dwa stawy. Niestety sa
zanieczyszczone i nie moga
byc
wykorzystywane do celów rekreacyjnych.

Park w Kochlowicach

W parku wystepuja
pomnikowe okazy lipy drobnolistnej Tilia cordata i jesionu wynioslego
Fraxinus excelsior a takze brzoza brodawkowata Betula Pendula i graby zwyczajne Carpinus
betulus. Z wystepujacych na terenie parku drzew obcego pochodzenia wymienic
nalezy
zywotnika zachodniego Thuja accidentalis. Na terenie parku znajduje sie
boisko sportowe
oraz zbiornik wodny. Park jest zaniedbany.
Park w Kochlowicach lezy w poblizu parku w Biskupicach , stad tez
mozna wyznaczyc
miedzy nimi ( po przeprowadzeniu prac porzadkowych ) sciezke
przyrodniczo – dydaktyczna,
dla uczniów okolicznych szkól.

Park w Kolonii Dlugiej

Przez park przebiega alejka wzdluz
której rosnie zywoplt z ligustru pospolitego Ligustrum
vulgare i tawuly Spirala. Od drogi wiejskiej odgrodzony jest rzedem leszczyn Corylus
avellana i liliaków pospolitych Siringa vulgaris.
Drzewostan parku stanowia glównie lipy drobnolistne Tilia cordata, deby szypulkowe
Quercus rober, brzozy brodawkowate Betula pendula, robinie akacjowe Robienia
pseudacacia, jesiony wyniosle Fraxinus excelsior oraz kasztanowce zwyczajne Aesculus
hippocastanum. Z krzewów na terenie parku mozna spotkac
tylko okazy glogu
jeddnoszyjkowego Crataegus monogyna. Stan drzew i krzewów dobry, a sam obiekt zadbany

– nie jest ogólnie dostepny, gdyz
stanowi wlasnosc
prywatna.
Park w Kostowie

Za atrakcje
parku uznac
nalezy pomnikowe okazy debu szypulkowego Quercus rober, klonu
zwyczajnego Acer platanoides i jeden z najgrubszych w Polsce okaz milorzebu klapowego
Gingo bilobe. Z innych drzew obcego pochodzenia, które zarejestrowano na terenie parku
naleza: Korkowiec amurski Phellodendron amurense, iglicznica trójcieniowa Gleditisia
tracanthos rosnaca na obrzezu parku. Glówna osia
kompozycyjna
parku jest aleja grabowa.
W centrum znajduje sie
ogródek jordanowski zaniedbany. Inne obiekty w parku to
póznobarokowy palac, z pólkolistym podjazdem z rosnacymi rzedowo okazalymi debami

___________________________________________________________________________ 60

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

szypulkowymi Quercus rober i pózniej nasadzonymi jodlami jednobarwnymi Abris concolor i
cyprysiki gruszkowe Chamaecyparis pisifera. Park srednio zadbany, warty przystosowania do
odwiedzin.

Park w Miechowie

Park zaniedbany. Drzewostan tworza
lipy drobnolistne Tilia cordata, klony zwyczajne Acer
platanoides i buki zwyczajne Fagus sylwatica. Do atrakcji parku naleza; dwa pomnikowe
deby szypulkowe Quercus rober, oraz licznie tu wystepujace egzoty: bozodrzew chinski
Ailanthus glandulosa, dab blotny Quercus pakustris, korkowiec amurskiPhellodendron
amurense oraz daglezja zielona Pseudotsuga menziessi.W zachodniej czesci znajduje sie
zniszczony dwór klasycystyczny.
Park wymaga pilnych dzialan
interwencyjnych przeciw dalszemu niszczeniu.

Park w Nasalach

W drzewostanie parku dominuje klon zwyczajny Acer platoanoides, lipa drobnolistna Tilia
cordata, brzoza brodawkowata Betula pendula. W domieszce wystepuje grab zwyczajny
Carpinus betulus, swierk pospolity Picea abies i topola biala Populus alba.Wystepuje takze
platan klonolistny Platanus acerifolia i robinia akacjowa Robienia pseudacacia. Runo tworza
zarosla jezyn Rubr., a takze konwalia majowa Convallaria majalis i dzwonka
pokrzywolistnego Campanula trachelium.W czesci pólnocnej parku znajduje sie
dworek w
stosunkowo dobtym stanie ale ogólnie park jest zaniedbany.

Park w Paruszowicach

W parku zachowalo sie
wiele drzew pomnikowych: dab szypulkowy Quercus rober, klon
polny Acer campertre, sosna czarna Pinus nigra i modrzew europejski Larix decidua.
Wystepuja takze lipy drobnolistne Tilia cordata, jesiony wyniosle Fraxinus excelsior i
kasztanowce zwyczajne Aesculus hippocastanum. Przed dworkiem rosnie cyprysik Lawsona
Chamaecyparis lawssoniana . Park czesciowo zadbany.

Park w Proslicach

Drzewostan buduje jesion wyniosly Fraxinus excelsior, klon pospolity Acer platanoides, dab
szypulkowy Quercus rober, modrzew europejski Larix decidua i wierzby Salix licznie
wystepujace nad stawem. Na uwage
zasluguje równiez
okaz lipy drobnolistnej Tilia cordata
w centralnej czesci parku . Z egzortów wystepuje jodla jednobarwna Bies concolor z
interesujacym widlastym pokrojem korony, obok której znajduje sie
stary okaz derenia swidry
Cornus sanguirea. Stan parku jest dobry.

Park w Pszczonkach

Drzewostan buduje lipa drobnolistna Tilia cordata, buk zwyczajny Fagus sylvatica, klon
zwyczajny Acer platanoides i dab szypulkowy Quercus rober.W czesci pólnocno –
zachodniej wystepuja
modrzewie europejskie Larix decidua, sosny wejmutki Pinus strobus,
sosny zwyczajne Pinus sylwestris i swierki pospolite Piceaa bies. Od pólnocy parku do dworu
prowadzi aleja bukowa, obecnie silnie zarosnieta.
Park zaniedbany.


Park w Roszkowicach

Drzewostan okazaly to dab szypulkowy Quercus rober i lipy drobnolistne Tilia cordata a
takze grab pospolity Carpinus betulus, olsza czarna Alnus glutinosa, buk zwyczajny Fagus
sylvatica, jesion wyniosly Fraxinus excelsior, swierk pospolity Picea abies i robinia akacjowa
Robinia pseudacacia.W podszyciu wystepuje dziki bez czarny Sambucus nigra, dziki bez

___________________________________________________________________________ 61

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

kolorowy Sambucus racemosa i trunielina zwyczajna Euonymus europaeus. Runo tworza
bluszcz Hetera helix, tredownik bulwiasty Scrophularia nodosa, kulik pospolity Geum
urbanum, narecznica samcza Dryopteris filix – mas oraz fiolka lesnego Vida
reichenbachiana.
We wschodniej czesci znajduje sie
zarosniety stawek, a na poludniu parku zbiornik ze
sztucznie utworzona wyspa. W czesci zachodniej stoi dobrze utrzymany palacyk, do którego
prowadzi zadbany podjazd.
Stan parku jest sredni, wymaga pielegnacji i konserwacji drzewostanu.

Zalozenia parkowe i cmentarne wpisane do rejestru zabytków ujete sa
w tabeli 2z

W niedalekiej okolicy od miasta Byczyny, przy zalewie Biskupice-Brzózki powstala
rekonstrukcja drewnianego grodu rycerskiego, gdzie odbywaja
sie
róznorakie festyny
zwiazane ze sredniowieczna
historia
tego regionu i z dzialalnoscia
Bractwa Rycerskiego

Gmina Byczyna charakteryzuje sie
znaczna
harmonia
krajobrazu pomimo ogromnych
przeksztalcen
antropogenicznych. Wrazenie to sprawiaja
zadrzewienia i aleje przydrozne
poprawiajace wizerunek gminy oraz stosunkowo dobrze zachowane doliny rzeki Prosny i
Pratwy. Obszary najbardziej przeksztalcone, ubogie w elementy wzbogacajace krajobraz
wystepuja
w zachodniej i poludniowej czesci gminy. Mala ilosc
naturalnych elementów
wzbogacajacych i wzmacniajacych ekosystemy polne wplywa negatywnie na harmonie
krajobrazu i wzmaga procesy degradujace (erozje, przesuszenie terenu, zubozenie gatunków
ptaków owadozernych, pogorszenie retencyjnosci).

Wyrózniajace sie
walory krajobrazowe zaslugujace na uwage
i ochrone
(urozmaicona
rzezba terenu, mozaika zadrzewien, zakrzaczen
i lak oraz niewielkich kompleksów lesnych)
wystepuja
w dolinach rzeki Pratwy i Prosny oraz przede wszystkim we wschodniej czesci
gminy. Elementem podnoszacym znaczaco walory krajobrazu sa
wieksze kompleksy lesne, w
szczególnosci lasy w poludniowo-wschodniej czesci gminy. Bardzo pozytywna
role
na
ksztaltowanie naturalnego krajobrazu maja
zachowane wzdluz
niektórych ciagów
komunikacyjnych, cenne fragmenty zieleni przydroznej – aleje lip, brzóz, debów, jesionów i
klonów.

9.4. Obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego
– stan
na dzien
31 pazdziernika 2011 r.
Tabela 1z
LP GMINA MIEJSCOWOSC
OBIEKT I ADRES ADRES DAWNY DATA NR DECYZJI
OBECNY (Z DECYZJI O
WPISIE DO
POWSTANIA O WPISIE
DO
REJESTRU) REJESTRU
1. Byczyna Byczyna stare miasto,
zespól
urbanistyczny
miasta
1228 176/49 z
10.06.1949
800/64 z
14.04.1964
2. Byczyna Byczyna kosciól parafialny
pw. sw. Trójcy
1767 7/51 z
15.10.1951
3. Byczyna Byczyna kosciól kosciól k. XIV, 801/64 z
ewangelicki pw. ewangelicki XIX 14.04.1964
sw. Mikolaja
4. Byczyna Byczyna kaplica cmentarna kaplica XIV, XVI807/
64 z

___________________________________________________________________________ 62

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

pw. sw. Jadwigi cmentarna XVII 16.04.1964
5. Byczyna Byczyna mogila ks.
Hermana
Koellinga na
cmentarzu
komunalnym
1902 236/90 z
11.01.1990
6. Byczyna Byczyna mogila Franciszka
Lazara na
cmentarzu
parafialnym
ul.
Marchlewskiego
1969 237/90 z
29.01.1990
7. Byczyna Byczyna park miejski pol. XIX 4/76 z
08.07.1976
8. Byczyna Byczyna mury miejskie z
czesciowo
zachowana
fosa
mury miejskie,
gotyckie
XV-XVI 5/51 z
17.11.1951
9. Byczyna Byczyna mury miejskie:
wieza bramna
zachodnia
mury miejskie,
gotyckie
XV-XVI 5/51 z
17.11.1951
10 Byczyna Byczyna mury miejskie:
baszta Piaskowa
mury miejskie,
gotyckie
XV-XVI 5/51 z
17.11.1951
11 Byczyna Byczyna ratusz wraz z
przybudowanymi
domami
ratusz wraz z
przybudowanymi
domami
6/51 z
15.10.1951
12 Byczyna Byczyna dom, ul. 3-go
Maja 21
dom ul. Bieruta
21
1407/66 z
11.05.1966
2/79 z
21.3.1979
13 Byczyna Byczyna dom mieszkalny,
ul. Dluga 9
dom mieszkalny,
ul. Dluga 5
2339/94 z
3.11.1994
14 Byczyna Byczyna dom mieszkalny,
ul. Dluga 6
dom, ul. Dluga 6 XIX 1410/66 z
11.05.1966
15 Byczyna Byczyna dom mieszkalny,
ul. Dluga 12
dom, ul. Dluga
12
1411/66 z
11.05.1966
16 Byczyna Byczyna dom mieszkalny,
ul. Dluga 14
dom, ul. Dluga
14
1412/66 z
11.05.1966
17 Byczyna Byczyna dawny spichlerz,
ob. magazyn, ul.
Dluga 30
2 pol. XIX 2048/80 z
25.04.1980
18 Byczyna Byczyna dom, ul. Stawowa
16
chalupa, ul.
Dzierzynskiego
16
XIX 1608/66 z
07.03.1967
19 Byczyna Byczyna dom, ul.
Florianska 16
1413/66 z
11.05.1966
20 Byczyna Byczyna dom, ul.
Florianska 17
1414/66 z
11.05.1966
21 Byczyna Byczyna dom, ul.
Florianska 20
1416/66 z
11.05.1966
22 Byczyna Byczyna dom, ul.
Florianska 22
1417/66 z
11.05.1966
23 Byczyna Byczyna dom, ul.
Koscielna 12
dom, ul.
Koscielna 16
1418/66 z
12.05.1966
24 Byczyna Byczyna dom, ul.
Koscielna 14
dom, ul.
Koscielna 18
1419/66 z
12.05.1966
25 Byczyna Byczyna dom, ul. dom, ul. 1420/66 z

___________________________________________________________________________ 63

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Koscielna 16 Koscielna 20 12.05.1966
26 Byczyna Byczyna dom, ul. Krótka 2 1421/66 z
12.05.1966
27 Byczyna Byczyna dom, ul. Krótka 4 1422/66 z
12.05.1966
28 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
1
XIX 1423/66 z
12.05.1966
29 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
3
XIX 1424/66 z
13.05.1966
30 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
7
1425/66 z
13.05.1966
31 Byczyna Byczyna kuznia/dom, ul.
Okrezna 19
dom, ul. Okrezna
17
1427/66 z
13.05.1966
2242/90 z
26.11.1990
32 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
21
XIX 1428/66 z
01.08.1966
33 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
23
XIX 1429/66 z
01.08.1966
34 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
25
XIX 1430/66 z
02.08.1966
35 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
31
XIX 1431/66 z
02.08.1966
36 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
33
XIX 1432/66 z
02.08.1966
37 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
35
XIX 1433/66 z
02.08.1966
38 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
37
XIX 1605/67 z
06.03.1967
39 Byczyna Byczyna dom, ul. Okrezna
41
XIX 1607/67 z
06.03.1967
40 Byczyna Byczyna zespól mlynski,
ul. Polanowicka
5, 7, 9 (budynek
produkcyjny z
urzadzeniami,
magazyn, silos,
budynek
mieszkalny)
zespól mlynski,
ul. Polanowicka
5
pocz. XX 2277/91 z
23.08.1991
41 Byczyna Byczyna dom, Rynek 3 dom, Rynek 18 XIX 1399/66 z
10.05.1966
42 Byczyna Byczyna dom, Rynek 4 dom, Rynek 17 XIX 1398/66 z
10.05.1966
43 Byczyna Byczyna dom, Rynek 6 dom, Rynek 15 XIX 1397/66 z
10.05.1966
44 Byczyna Byczyna dom, Rynek 12 dom, Rynek 35 XVIII/XIX 808/64 z
16.04.1964
45 Byczyna Byczyna budynek, Rynek
12a
budynek, Rynek
12a
2 pol. XIX 2338/94 z
03.11.1994
46 Byczyna Byczyna dom, Rynek 13 dom, Rynek 33 i
dom, Rynek 34
XIX 1405/66 z
11.05.1966
1406/66 z
11.05.1966
47 Byczyna Byczyna budynek, Rynek budynek, Rynek XIX 1404/66 z

___________________________________________________________________________ 64

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

14 32 10.05.1966
48 Byczyna Byczyna budynek, Rynek
15
budynek, Rynek
31
XIX 1403/66 z
10.05.1966
49 Byczyna Byczyna budynek, Rynek
16
budynek, Rynek
30
XIX 1402/66 z
10.05.1966
50 Byczyna Byczyna budynek, Rynek
18
budynek, Rynek
28
XIX 1401/66 z
10.05.1966
51 Byczyna Byczyna budynek, Rynek
20
budynek, Rynek
24
XIX 1400/66 z
10.05.1966
52 Byczyna Byczyna spichlerz, ul.
Waska 4
XIX 2032/77 z
24.05.1977
53 Byczyna Byczyna dom mieszkalny,
pl. Wolnosci 4
dom mieszkalny,
pl. Wolnosci 2
1606/67 z
06.03.1967
54 Byczyna Biskupice Kosciól
rzymsko.kat.
parafialny
pw.Jana
Chrzciciela
Data powstania:
1626, 1777,
1799, lata 30-te
XX, ok.1985
392/58 z
01.07.1958
55 Byczyna Biskupice Cmentarz
zydowski
Polowa XIXw 231/89 z
20.12.1989
Byczyna Biskupice dwór 1800r. 998/65 z
05.05.1965
Byczyna Biskupice park 11/76 z
25.08.1976r.
56 Byczyna Ciecierzyn park
przypalacowy z
aleja
wjazdowa
XIX 31/78 z
05.03.1978
57 Byczyna Dobiercice kosciól filialny
pw. sw. Jana z
Dukli
50/2007 z
13.02.2007
58 Byczyna Dobiercice park 37/79 z
27.12.1979
59 Byczyna Golkowice kosciól filialny
pw. sw. Jana
Chrzciciela
kosciól filialny XVIII 809/64 z
16.04.1964
60 Byczyna Golkowice palac XVIII 1002/65 z
06.05.1965
61 Byczyna Golkowice oficyna XIX 1002/65 z
06.05.1965
62 Byczyna Golkowice park palacowy 10/76 z
25.08.1976 i
rozszerzenie
decyzji z
4.10.1993
63 Byczyna Golkowice dom nr 6 XIX 1668/67 z
08.03.1967
64 Byczyna Goslaw dwór 1800 324/58 z
65 Byczyna Jakubowice kosciól rzymsko –
katolicki pw.
NMP Królowej
Polski
kosciól
drewniany
poewangelicki
XVI 61/53 z
28.11.1953
66 Byczyna Jakubowice park II pol. XIX 23/78 z
21.02.1978
67 Byczyna Jakubowice dom nr 37 czworak dworski XIX 1597/66 z

___________________________________________________________________________ 65

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

20.09.1966
68 Byczyna Kochlowice park
przypalacowy z
aleja
dojazdowa
ok. 1920 28/78 z
5.03.1978
69 Byczyna Kostów mogila zbiorowa
powstanców
slaskich na
cmentarzu
katolickim
262/90 z
17.07.1990
70 Byczyna Kostów palac XVIII, XIX 1003/65 z
6.05.1965
71 Byczyna Kostów park
krajobrazowy
9/76 z
25.08.1976
72 Byczyna Miechowa kosciól filialny
pw. sw. Jacka
kosciól filialny
poewangelicki
XVI 134/54 z
26.11.1954
73 Byczyna Miechowa dwór, park XIX 817/64 z
16.04.1964
74 Byczyna Miechowa park
krajobrazowy
8/76 z
26.08.1976
75 Byczyna Nasale kosciól d.
rzymsko katolicki,
ob.
ewangelicki
kosciól
ewangelicki
65/53 z
8.12.1953
76 Byczyna Nasale dwór I pol. XIX 1004/65 z
6.05.1965
77 Byczyna Nasale park 27/78 z
05.03.1978
78 Byczyna Paruszowice kaplica
ewangelicka wraz
z murem
XV, XIX 819/64 z
18.04.1964
79 Byczyna Paruszowice park 16/76 z
20.01.1977
80 Byczyna Polanowice kosciól parafialny
pw. Nawiedzenia
NMP wraz z
kamiennym
murem i terenem
w obrebie
ogrodzenia
1912 -1913 96/2009 z
20.07.2009
81 Byczyna Proslice kosciól filialny
pw.
Najswietszego
Serca Jezusowego
kosciól filialny 1580, 1773 70/53 z
10.12.1953
82 Byczyna Proslice spichlerz
drewniany
1819 2114/85 z
15.08.1985
83 Byczyna Proslice dom nr 61/40, d.
czworak dworski
1 pol. XIX 2085/82 z
19.07.1982
84 Byczyna Proslice park 2 pol. XIX 24/78 z
6.03.1978
85 Byczyna Pszczonki park z aleja
dojazdowa
29/78 z
05.03.1978
86 Byczyna Roszkowice kosciól filialny
pw. sw. Marcina
1848-49 1061/66 z
17.01.1966
87 Byczyna Roszkowice zespól palacowy: k. XIX 2025/77 z

___________________________________________________________________________ 66

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

palac 10.03.1977
88 Byczyna Roszkowice zespól palacowy:
spichlerz
k. XIX 2025/77 z
10.03.1977
89 Byczyna Roszkowice zespól palacowy:
obora
k. XIX 2025/77 z
10.03.1977
90 Byczyna Roszkowice zespól palacowy:
dawna rzadcówka
k. XIX 2025/77 z
10.03.1977
91 Byczyna Roszkowice park 2/76 z
8.07.1976

9.5. Obiekty zabytkowe nieruchome ujete w ewidencji zabytków zlokalizowane na
terenie gminy
Tabela 2z

Lp Miejscowosc
Obiekt Adres Uwagi
1. Biskupice kosciól parafialny pw. sw. Jana
Chrzciciela
2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kosciele
parafialnym
3. Biskupice palac 49a
4. Biskupice park z aleja
dojazdowa
zespól
palacowo 5.
Biskupice spichlerz w zespole folwarcznym
6. Biskupice stodola w zespole folwarcznym
7. Biskupice dom robotników folwarcznych 44
8. Biskupice dom robotników folwarcznych 43
9. Biskupice dom z obora
11
10. Biskupice dom z obora
i stodola w
zagrodzie
12
11. Biskupice dom 27
12. Biskupice dom 28
13. Biskupice budynek stacji PKP 23
14. Biskupice dom mieszkalny przy stacji PKP
15. Biskupice cmentarz zydowski 3 km od
Byczyny przy
16. Borek obora w zespole folwarcznym
17. Borek szkola z budynkiem
gospodarczym
15
18. Borek obora 47

___________________________________________________________________________ 67

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

19. Byczyna kosciól parafialny pw. sw. Trójcy ul. Koscielna 3
20. Byczyna kosciól ewangelicki pw. sw.
Mikolaja
ul. Wolnosci 1
21. Byczyna kaplica cmentarna pw. sw.
Jadwigi
cmentarz
komunalny
22. Byczyna cmentarz katolicko -ewangelicki
wraz z neogotyckim ogrodzeniem
ul.
Kluczborska
23. Byczyna mury obronne wokól miasta
24. Byczyna baszta poludniowa tzw. Piaskowa
25. Byczyna baszta wschodnia tzw. Polska
26. Byczyna baszta zachodnia tzw. Niemiecka
27. Byczyna pozostalosci fos miejskich
28. Byczyna park miejski
29. Byczyna ratusz z przylegajacymi
kamienicami
Rynek 1
30. Byczyna dom ul. Basztowa 2
31. Byczyna dom ul. Basztowa
3-5
32. Byczyna dom ul. Basztowa 7
33. Byczyna domy ul. Basztowa
6-8
34. Byczyna dom ul. Basztowa
13
35. Byczyna dom z zabudowaniami
gospodarczymi
ul. Basztowa
15
36. Byczyna dom ul. Chopina 8
37. Byczyna dom ul. Chopina 18
38. Byczyna dom ul.
Czestochowska
39. Byczyna magazyn ul. Dluga 3
40. Byczyna dom ul. Dluga 5
41. Byczyna dom ul. Dluga 6
42. Byczyna magazyn ul. Dluga 8
43. Byczyna dom ul. Dluga 10
44. Byczyna dom ul. Dluga 12

___________________________________________________________________________ 68

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

45. Byczyna dom ul. Dluga 14
46. Byczyna dom ul. Dluga 16
47. Byczyna dom ul. Dluga 18
48. Byczyna dom ul. Dluga 20
49. Byczyna dom ul. Dluga 22
50. Byczyna spichlerz ul. Dluga 30
51. Byczyna spichlerz ul. Florianska
2
52. Byczyna dom ul. Florianska
8
53. Byczyna dom ul. Florianska
18
54. Byczyna dom ul. Florianska
20
55. Byczyna dom ul. Florianska
22
56. Byczyna dom ul. Florianska
24
57. Byczyna dom ul. Florianska
28
58. Byczyna dom ul. Koscielna 1
59. Byczyna plebania ul. Koscielna 5
60. Byczyna dom ul. Koscielna
12
61. Byczyna dom ul. Koscielna
14
62. Byczyna dom ul. Koscielna
16
63. Byczyna dom ul. Krótka 4
64. Byczyna dom ul. Krótka 6-8
65. Byczyna dom ul. Krótka 10
66. Byczyna dom ul. Okrezna 1
67. Byczyna dom ul. Okrezna 3
68. Byczyna dom ul. Okrezna 5
69. Byczyna dom ul. Okrezna 7
70. Byczyna dom ul. Okrezna 9

___________________________________________________________________________ 69

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

71. Byczyna dom ul. Okrezna 17
72. Byczyna dom ul. Okrezna 19
73. Byczyna kuznia ul. Okrezna 19
74. Byczyna dom ul. Okrezna 21
75. Byczyna dom ul. Okrezna 23
76. Byczyna dom ul. Okrezna 25
77. Byczyna dom ul. Okrezna 27
(I)
78. Byczyna magazyn ul. Okrezna 27
(II)
79. Byczyna dom ul. Okrezna 29
80. Byczyna dom ul. Okrezna 31
81. Byczyna dom ul. Okrezna 33
82. Byczyna dom ul. Okrezna 35
83. Byczyna dom ul. Okrezna 37
84. Byczyna dom ul. Okrezna 39
85. Byczyna dom ul. Okrezna 41
86. Byczyna dom ul. Poprzeczna
3
87. Byczyna dom ul. Poprzeczna
5
88. Byczyna dom Rynek 3
89. Byczyna dom Rynek 4
90. Byczyna dom z oficyna
Rynek 5
91. Byczyna dom Rynek 6
92. Byczyna dom Rynek 7
93. Byczyna dom Rynek 8
94. Byczyna dom Rynek 12
95. Byczyna dom Rynek 12a
96. Byczyna dom Rynek 13 (I)

___________________________________________________________________________ 70

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

97. Byczyna dom Rynek 13 (II)
98. Byczyna dom Rynek 14
99. Byczyna dom Rynek 15
100. Byczyna dom Rynek 16
101. Byczyna dom Rynek 17
102. Byczyna dom Rynek 18
103. Byczyna dom Rynek 20
104. Byczyna dom Rynek 21
105. Byczyna dom Rynek 23
106. Byczyna dom ul. Dluga 9
107. Byczyna dom ul. 3 Maja 3
108. Byczyna dom ul. 3 Maja 5
109. Byczyna dom ul. 3 Maja 8
110. Byczyna dom ul. 3 Maja 17
111. Byczyna dom ul. 3 Maja 19
112. Byczyna dom ul. 3 Maja 21
113. Byczyna dom z ogrodzeniem ul. Walowa 3
114. Byczyna dom ul. Walowa 6
115. Byczyna dom ul. Walowa 12
116. Byczyna dom ul. Walowa 14
117. Byczyna dom ul. Walowa 16
118. Byczyna dom ul. Walowa 18
119. Byczyna dom ul. Walowa 22
120. Byczyna dom ul. Walowa 24
121. Byczyna dom ul. Walowa 26
122. Byczyna dom z magazynem ul. Walowa 28

___________________________________________________________________________ 71

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

123. Byczyna dom ul. Waska 1
124. Byczyna dom ul. Waska 2
125. Byczyna spichlerz ul. Waska 4
126. Byczyna dom Plac Wolnosci
4
127. Byczyna dom Plac Wolnosci
6
128. Byczyna stodola ul.
Kluczborska 1
129. Byczyna dom ul.
Kluczborska 3130.
Byczyna sad i wiezienie ul. Moniuszki
4
131. Byczyna zespól mlyna (mlyn, magazyn,
silos)
ul.
Polanowicka
132. Byczyna dom mlynarza w zespole
mlynskim
ul.
Polanowicka 9
133. Byczyna dom ul. Poznanska
3
134. Byczyna dom ul. Poznanska
5-7
135. Byczyna osiedle ul. Sadowa 737
136. Byczyna budynek ul. Sloneczna 7
137. Byczyna dom ul.
Slowackiego 2
138. Byczyna dom ul. Stawowa 1
139. Byczyna dom ul. Stawowa 16
140. Byczyna dom ul. Stawowa 19
141. Byczyna dom ul. Stawowa 24
142. Byczyna zagroda (dom, budynek
inwentarski, stodola drewniana)
ul. Stawowa 54
143. Byczyna zagroda (dom, budynek
inwentarski, stodola, brama)
ul. Stawowa 56
144. Byczyna zespól domów ul. Stawowa
26/36
145. Byczyna zespól domów ul. Stawowa
42/48
146. Byczyna dom ul.
Zamojskiego 3
147. Byczyna budynek ul.
Zamojskiego 4
148. Byczyna dom ul.
Zamojskiego 5

___________________________________________________________________________ 72

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

149. Byczyna cmentarz katolicki z ogrodzeniem ul. Poznanska
150. Ciecierzyn kosciól pw. sw. Stanislawa
Kostki
151. Ciecierzyn park palacowy z aleja
dojazdowa
152. Ciecierzyn obora -spichlerz w zespole
folwarcznym
153. Ciecierzyn owczarnia w zespole
folwarcznym
154. Ciecierzyn dom rzadcy w zespole
folwarcznym
66
155. Ciecierzyn dom robotników folwarcznych 59 a, b
156. Ciecierzyn dom robotników folwarcznych 60 a, b
157. Ciecierzyn dom z obora
40
158. Ciecierzyn gospoda 29
159. Ciecierzyn sala gospody 29
160. Ciecierzyn stodola przy domu nr 29 29
161. Ciecierzyn budynek inwentarski 30
162. Ciecierzyn dom z obora
12
163. Ciecierzyn cmentarz ewangelicki i katolicki
164. Dobiercice kosciól filialny pw. sw. Jana z
Dukli
165. Dobiercice park
166. Dobiercice dwór ul.
Sienkiewicza
167. Dobiercice dom mieszkalno -biurowy w
zespole folwarcznym
ul.
Sienkiewicza 6
168. Dobiercice budynek ul. Jana z
Dukli 5
169. Dobiercice dom ul. Jana z
Dukli 8
170. Dobiercice dom z budynkiem gospodarczym ul. Jana z
Dukli 14
171. Dobiercice dom ul. Jana z
Dukli 15
172. Dobiercice dom ul. Jana z
Dukli 22
173. Dobiercice budynek gospodarczy ul. Jana z
Dukli 22
174. Dobiercice dom i stodola ul. Jana z
Dukli 23

___________________________________________________________________________ 73

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

175. Dobiercice dom ul. Jana z
Dukli 36
176. Dobiercice budynek gospodarczy ul. Jana z
Dukli 36
177. Dobiercice budynek inwentarski ul. Jana z
Dukli 39
178. Dobiercice dom (plebania?) ul.
Sienkiewicza 3
179. Golkowice kosciól filialny pw. sw. Jana
Chrzciciela
180. Golkowice palac 4
181. Golkowice park
182. Golkowice dom mieszkalny sluzby i
urzedników folwarku
2
183. Golkowice gorzelnia w zespole folwarcznym
184. Golkowice obora w zespole folwarcznym
185. Golkowice stajnia w zespole folwarcznym
186. Golkowice kolonia robotników folwarcznych 8, 11
187. Golkowice dom 14
188. Golkowice dom z obora
15
189. Goslaw nowy dwór
190. Goslaw park
191. Goslaw gorzelnia
192. Goslaw dom 3
193. Goslaw dom wielorodzinny 18
194. Goslaw dom 19
195. Goslaw dom 15
196. Jakubowice kosciól filialny pw. NMP
Królowej Polski
197. Jakubowice park dworski
198. Jakubowice oficyna dworska
199. Jakubowice dom wielorodzinny 18
200. Jakubowice dom w zagrodzie 1

___________________________________________________________________________ 74

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

201. Jakubowice obora w zagrodzie 1
202. Jakubowice stodola w zagrodzie 1
203. Jakubowice dom 21
204. Jakubowice dom 37
205. Jakubowice spichlerz 22
206. Jakubowice budynek mieszkalno inwentarski
35
207. Janówka szkola 19
208. Janówka budynek gospodarczy przy szkole 19
209. Janówka dom 20
210. Janówka dom z obora
43
211. Janówka dom 47
212. Janówka dom 33
213. Janówka dom 34
214. Jaskowice uklad ruralistyczny wsi
215. Jaskowice klasztor 56
216. Jaskowice dom i budynek inwentarski 39
217. Jaskowice dom i budynek inwentarski 37
218. Jaskowice zagroda (dom, budynek
inwentarski, stodola)
35
219. Jaskowice dom i budynek inwentarski 31
220. Jaskowice budynek inwentarski 28
221. Jaskowice zagroda 26
222. Jaskowice dom 9
223. Jaskowice budynek inwentarski 9
224. Jaskowice budynek inwentarski 1b
225. Jaskowice dom
226. Józefówka kapliczka

___________________________________________________________________________ 75

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

227. Józefówka dom 13
228. Kochlowice palac 6
229. Kochlowice park palacowy
230. Kochlowice spichlerz w zespole folwarcznym
231. Kochlowice stajnia i dom stangreta w zespole
folwarcznym
3b
232. Kochlowice gorzelnia z czescia
mieszkalna
w
zespole folwarcznym
4a
233. Kochlowice dom robotników folwarcznych dziewieciorak
7
234. Kochlowice dom 8
235. Kochlowice dom i stodola w zagrodzie 13
236. Kochlowice dom 16-18
237. Kochlowice budynek inwentarski 25
238. Kochlowice dom 21
239. Kochlowice dom ze stodola
35
240. Kochlowice dom 39
241. Kochlowice dom i budynek inwentarski 12
242. Kostów kosciól parafialny pw. sw.
Augustyna
243. Kostów kaplica cmentarna
244. Kostów cmentarz rzymskokatolicki
245. Kostów plebania
246. Kostów palac 9
247. Kostów park palacowy
248. Kostów dom rzadcy w zespole
folwarcznym
8
249. Kostów dom kierowcy -kuznia -garaz
10
250. Kostów gorzelnia w zespole folwarcznym
251. Kostów obora w zespole folwarcznym
252. Kostów stajnia -owczarnia w zespole
folwarcznym

___________________________________________________________________________ 76

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

253. Kostów spichlerz w zespole folwarcznym
254. Kostów dom 4
255. Kostów dom 5
256. Kostów dom 6
257. Kostów dom i budynek gospodarczy 7b
258. Kostów budynek stacji PKP
259. Kostów szkola
260. Kostów stodola 11
261. Kostów kuznia przy domu nr
13
262. Kostów dom i budynek inwentarski w
zagrodzie
15
263. Kostów dom wielorodzinny z sala
gospody
16
264. Kostów dom 18
265. Kostów dom 19
266. Kostów dom i stodola w zagrodzie 33
267. Kostów dom 25
268. Kostów stodola 38
269. Kostów stodola 46
270. Kostów chalupa 48
271. Kostów dom wielorodzinny 52
272. Kostów dom mieszkalno -inwentarski 54
273. Kostów dom mieszkalno -inwentarski 55
274. Miechowa kosciól filialny pw. sw. Jacka
275. Miechowa dwór 25 d
276. Miechowa park dworski
277. Miechowa spichlerz w zespole folwarcznym
278. Miechowa stodola i kuznia w zespole
folwarcznym

___________________________________________________________________________ 77

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

279. Miechowa stodola w zespole folwarcznym
280. Miechowa domy robotników folwarcznych 25 g,e,f
281. Miechowa dom robotników folwarcznych 25 h
282. Miechowa dom z obora
6
283. Miechowa dom 17
284. Miechowa dom i budynek inwentarski 25
285. Miechowa dom z obora
27
286. Miechowa budynek inwentarski 29
287. Miechowa dom 32
288. Miechowa dom i budynek inwentarski 39
289. Miechowa dom 41
290. Miechowa dom 52
291. Miechowa kuznia
292. Nasale kosciól ewangelicki
293. Nasale kosciól rzymskokatolicki pw. sw.
Wawrzynca
294. Nasale cmentarz katolicki
295. Nasale dwór 8
296. Nasale park dworski
297. Nasale dom rzadcy w zespole
folwarcznym
8a
298. Nasale stodola i garaz
w zespole
folwarcznym
299. Nasale obora w zespole folwarcznym
300. Nasale stajnia koni roboczych i magazyn
siana w zespole folwarcznym
301. Nasale dom 7-9
302. Nasale dom 12 ab
303. Nasale dom 13 ab
304. Nasale dom i stodola 29

___________________________________________________________________________ 78

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

305. Nasale dom z obora
31
306. Nasale dom 55
307. Nasale szkola
308. Nasale dom 57
309. Nasale budynek inwentarski w zagrodzie 66
310. Nasale dom 73
311. Nasale dom z obora
79
312. Nasale dom 86
313. Nasale cmentarz ewangelicki
314. Paruszowice uklad ruralistyczny wsi
315. Paruszowice kaplica ewangelicka
316. Paruszowice dwór
317. Paruszowice park dworski
318. Paruszowice gorzelnia
319. Paruszowice stajnia i wolarnia w zespole
folwarcznym
320. Paruszowice magazyn zbozowy w zespole
folwarcznym
321. Paruszowice obory z mieszkaniem robotnika
folwarcznego w zespole
322. Paruszowice strózówka w zespole
folwarcznym
323. Paruszowice kuznia i stolarnia w zespole
folwarcznym
324. Paruszowice magazyn zbozowy ze
srutownikiem w zespole
325. Paruszowice dom z obora
8
326. Paruszowice dom w zagrodzie 18
327. Polanowice kosciól parafialny pw. NMP
328. Polanowice dom przedpogrzebowy
329. Polanowice ogrodzenie i brama cmentarna
330. Polanowice palac

___________________________________________________________________________ 79

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

331. Polanowice park palacowy
332. Polanowice cmentarz
333. Polanowice szkola
334. Polanowice dom w zagrodzie 2
335. Polanowice zagroda 3
336. Polanowice stodola 5 (?)
337. Polanowice dom w zagrodzie 4
338. Polanowice dom w zagrodzie 5
339. Polanowice stodola drewniana 23
340. Polanowice stodola murowana 23
341. Polanowice dom 24
342. Polanowice dom w zagrodzie 29
343. Polanowice dom 31
344. Polanowice dom 35
345. Polanowice dom 39
346. Polanowice dom 41
347. Polanowice budynek inwentarski 41
348. Polanowice dom 42
349. Polanowice dom 43
350. Polanowice dom z obora
50
351. Polanowice dom 71
352. Polanowice dom w zagrodzie 55
353. Pogorzalka szkola 11
354. Pogorzalka lesniczówka z budynkiem
gospodarczym
17
355. Proslice kosciól filialny pw.
Najswietszego Serca Jezusowego
356. Proslice palac 58

___________________________________________________________________________ 80

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

357. Proslice park palacowy
358. Proslice czworak w zespole folwarcznym
359. Proslice spichlerz w zespole folwarcznym
360. Proslice rzadcówka w zespole
folwarcznym
361. Proslice spichlerz i dom mieszkalny w
zespole folwarcznym
362. Proslice stajnia cugowa i wozownia w
zespole folwarcznym
363. Proslice komin gorzelni w zespole
folwarcznym
364. Proslice stajnia w zespole folwarcznym
365. Proslice obora w zespole folwarcznym
366. Proslice dom robotników folwarcznych 61/8
367. Proslice dom robotników folwarcznych 61/2
368. Proslice dom 30
369. Proslice plebania 29
370. Proslice budynek inwentarski przy
plebanii
29
371. Proslice dom i budynek gospodarczy 1
372. Proslice obora 2
373. Proslice budynek mieszkalno inwentarski
3
374. Proslice dom 9
375. Proslice dom 25
376. Proslice dom i budynek inwentarski 26
377. Proslice dom 27
378. Proslice cmentarz
379. Pszczonki dwór 20
380. Pszczonki park dworski
381. Pszczonki wiata z magazynem na plewy w
zespole folwarcznym
382. Pszczonki dom robotników folwarcznych i
chlewik przydomowy
18 a,b

___________________________________________________________________________ 81

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

383. Pszczonki dom robotników folwarcznych 21
384. Roszkowice kosciól parafialny pw. sw.
Antoniego Padewskiego
385. Roszkowice palac
386. Roszkowice park palacowy
387. Roszkowice rzadcówka z wozownia
81
388. Roszkowice dom mieszkalny tzw. stary palac 79
389. Roszkowice spichlerz
390. Roszkowice stajnia koni wyjazdowych i
roboczych
391. Roszkowice budynek wielofunkcyjny
(mieszkania, cieletnik, chlewnia)
59
392. Roszkowice budynek wagi wozowej w
zespole folwarcznym
393. Roszkowice owczarnia w zespole
folwarcznym
394. Roszkowice dom w zespole folwarcznym 67
395. Roszkowice dom lesniczego w zespole
folwarcznym
61
396. Roszkowice dom stangreta w zespole
folwarcznym
65
397. Roszkowice dom robotników folwarcznych 73
398. Roszkowice dom robotników folwarcznych 108
399. Roszkowice domy robotników folwarcznych 104, 106
400. Roszkowice dom robotników folwarcznych 110
401. Roszkowice dom robotników folwarcznych 75
402. Roszkowice stodola w zespole folwarcznym
403. Roszkowice mleczarnia 53
404. Roszkowice dom wielorodzinny 2-4-6
405. Roszkowice dom 15
406. Roszkowice dom 26
407. Roszkowice dom 40
408. Roszkowice dom 48

___________________________________________________________________________ 82

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

409. Roszkowice budynek inwentarski 31
410. Roszkowice budynek mieszkalno inwentarski
84
411. Roszkowice budynek gospodarczy 84
412. Roszkowice dom 90
413. Roszkowice szkola z ogrodzeniem
414. Roszkowice budynek trafostacji
415. Roszkowice cmentarz
416. Sarnów kosciól cmentarny
417. Sarnów dom 6
418. Sarnów dom w zespole folwarcznym 7
419. Sarnów dom i budynek gospodarczy 9
420. Sarnów budynek inwentarski i stodola w
zespole folwarcznym
14
421. Sarnów dom w zespole folwarcznym tzw.
dwojak
15
422. Sarnów dwór 16-17
423. Sarnów park podworski
424. Sarnów dom 26
425. Sarnów zagroda 27
426. Sarnów dom i budynek gospodarczy 31
427. Sarnów dom 32
428. Sarnów dom 33
429. Sarnów dom i chlewik 34-35
430. Sarnów szkola 36
431. Sarnów budynek trafostacji
432. Sieroslawice kuznia i mieszkanie w zespole
folwarcznym
1
433. Sieroslawice brama dworska -fragmenty
434. Sieroslawice dom robotników folwarcznych 7

___________________________________________________________________________ 83

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

435. Sieroslawice dom robotników folwarcznych 8
436. Sieroslawice szkola
437. Wojslawice kosciól filialny pw. sw. Józefa
438. Wojslawice obora w zespole folwarcznym
439. Wojslawice dom robotników folwarcznych
tzw. dziesieciorak
19
440. Wojslawice dom rzadcy (?) w zespole
folwarcznym
18
441. Wojslawice dom 8
442. Wojslawice szkola 6

Zalozenia parkowe i cmentarne wpisane do rejestru zabytków

Tabela 2z

Miejscowosc
Obiekt i adres obecny Adres dawny
( z decyzji o
wpisie do
rejestru)
Data
powstania
Nr decyzji o
wpisie do
rejestru
Byczyna park miejski pol. XIX 4/76 z
08.07.1976
Ciecierzyn park przypalacowy z aleja
wjazdowa
XIX 31/78 z
05.03.1978
Dobiercice park 37/79 z
27.12.1979
Golkowice park palacowy 10/76 z
25.08.1976 i
rozszerzenie
decyzji z
4.10.1993
Jakubowice park II pol. XIX 23/78 z
21.02.1978
Kochlowice park przypalacowy z aleja
dojazdowa
ok. 1920 28/78 z
5.03.1978
Kostów park krajobrazowy 9/76 z
25.08.1976
Miechowa dwór, park XIX 817/64 z
16.04.1964
Miechowa park krajobrazowy 8/76 z
26.08.1976
Nasale park 27/78 z
05.03.1978
Paruszowice park 16/76 z
20.01.1977
Proslice park 2 pol. XIX 24/78 z
6.03.1978

___________________________________________________________________________ 84

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Pszczonki park z aleja
dojazdowa
29/78 z
05.03.1978
Roszkowice zespól palacowy: palac k. XIX 2025/77 z
10.03.1977
Roszkowice zespól palacowy: spichlerz k. XIX 2025/77 z
10.03.1977
Roszkowice zespól palacowy: obora k. XIX 2025/77 z
10.03.1977
Roszkowice zespól palacowy: dawna
rzadcówka
k. XIX 2025/77 z
10.03.1977
Roszkowice park 2/76 z
8.07.1976

9.6. Miejsca pamieci i upamietnienia wydarzen
historycznych
Na terenie miasta i gminy Byczyny znajduja
sie
nastepujace groby i nagrobki oraz
miejsca upamietnienia waznych wydarzen
historycznych:

1. miasto Byczyna
=
Izba Tradycji Narodowej , Ratusz;

=
obelisk granitowy upamietniajacy bitwe
pod Buczyna, miejsce chwaly
szesnastowiecznego oreza polskiego , zwyciestwo Hetmana Jana Zamoyskiego nad
wojskami arcyksiecia Maksymiliana Habsburga 24 stycznia 1588r. – ul. Czestochowska
( park miejski);

=
tablica z mosiadzu upamietniajaca poleglych za wolnosc
ojczyzny wmurowana w mury
zabytkowe obronne ul. Zamoyskiego;

=
nagrobek Ignacego Kwiasowskiego, dzialacza polskiego, bral udzial w posiedzeniu
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, wiezien
Buchenwaldu;

=
nagrobek Tomasza Tomalaka , dzialacza polskiego, bral udzial w posiedzeniu Sejmu
Dzielnicowego w Poznaniu;

=
plyta nagrobkowa ku czci ks. Hermana Koellinga – historyka regionu na cmentarzu
komunalnym ul. Kluczborska;

=
nagrobek ksiedza Michala Lewandowskiego ( 1909 – 1983) , kanonika honorowego
Kapituly Lwowskiej i ostatni kapelan 14 Pulku Ulanów Jazlowieckich na cmentarzu
komunalnym ul. Dworcowa;

=
nagrobek na mogile dwóch polskich jenców wojennych, zolnierzy wrzesnia 1939r.
( nieznani) na cmentarzu komunalnym ul. Dworcowa;

=
nagrobek na mogile Franciszka Lazara uczestnika I Powstania Slaskiego, uczestnika ruchu
oporu w czasie II wojny swiatowej, wspólorganizatora ZWZ-AK na Slasku, pierwszy
Burmistrz Byczyny, na cmentarzu parafialnym rzymsko – katolickim ul. Poznanska;

= pomnik – nagrobek artylerzysty Karola Nowinskiego na cmentarzu komunalnym
ul. Kluczborska;

=
obelisk poswiecony zolnierzom Armii Radzieckiej poleglym podczas II Wojny
Swiatowej 19 .01.1945, ul. Stawowa; szczatki 38 zolnierzy radzieckich przeniesiono w
1953 r. na cmentarz zbiorowy w Kluczborku a w miejscu pochówku postawiono pomnik;

=
pomnik byczynskich kolejarzy, których rozstrzelano 14 stycznia 1945r. podczas
pelnienia sluzby: Franciszka Drag, Mariana Kruszynska, Ernest Plonka i bezimienni
teren dworca ul. Dworcowa.

___________________________________________________________________________ 85

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

2. Kostów
= pomnik upamietniajacy smierc
7 Powstanców Slaskich 23 maja 1921r. na cmentarzu
parafialnym rzymsko – katolickim;
=
tablica pamiatkowa w 50 rocznice
III Powstania Slaskiego ku czci poleglych powstancom
slaskim, wmurowana na scianie budynku szkoly podstawowej .

3. Proslice
=
pomnik , nagrobek ( zbiorowy grób) czterech rosyjskich jenców wojennych z I wojny
swiatowej: Josef Switynya, Jego Owstshinnikow, Aleksander Barbanow, Des Iwanow na
cmentarzu parafialnym .

4. Nasale
= popiersie gen.Zygmunta Berlinga , szkola podstawowa.
5. Miechowa
= pomnik – nagrobek rosyjskiego jenca z I wojny swiatowej: Drosdow Larian na cmentarzu
parafialnym.
9.7. Stanowiska archeologiczne
Liczne znaleziska prehistoryczne swiadcza
o tym, ze rejon gminy, szczególnie okolice
wsi Biskupice , Ciecierzyca, Golkowic, Jakubowic, Kostowa, Miechowej, Polanowic, Proslic,
Sarnowa a takze m.Byczyny, byly zasiedlone od najdawniejszych czasów. W sredniowieczu
przebiegaly przez te tereny szlaki handlowe wiodace z poludnia Czech ( Olomuniec, Opawa )
w kierunku morza na pólnoc przez Kalisz, Torun, Gdansk, oraz drugi trakt handlowy z
zachodu na wschód ( z Wroclawia do Lublina).

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 371 stanowisk archeologicznych, w tym 31
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków ( tabela 3z) reprezentujace
wiele faz osadnictwa pradziejowego i sredniowiecznego. Najliczniej wystepuja
osady
ludnosci kultury luzyckiej datowane na epoke
brazu i okres halsztacki (sprzed okolo 3000 –
2500 lat) oraz osady ludnosci kultury przeworskiej datowane na okres przedrzymski i rzymski
(sprzed okolo 2100 – 1600 lat). Znane sa
takze slady osadnictwa z epoki kamienia. Liczne sa
tez
osady datowane na okres wczesnosredniowieczny oraz i sredniowieczny.

Wedlug informacji Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Opolu nalezy
przyjac, ze dane dotyczace zabytkowej i kulturowej zawartosci stanowisk, a takze ich zasieg
oraz ich ilosc
moze ulec zmianie po przeprowadzeniu badan
weryfikacyjnych na terenach
badanych, badz
po objeciu nimi terenów dotad nie przebadanych.

Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków oraz ujetych w ewidencji zabytków na
terenie gminy

Tabela 3z

Lp. Miejscowosc
Nr
stanowiska Typ stanowiska Chronologia
Nr rejestru
zabytków
1. Biskupice 9 osada, slad osadnictwa kultura luzycka, epoka
kamienia
A -961/93
2. Borek 9 punkt osadniczy, slad
osadnictwa
epoka kamienia, kultura
luzycka (epoka brazu),
kultura pomorska (okres
halsztacki / okres
przedrzymski), okres
wplywów rzymskich,
wczesne sredniowiecze (XII
w.), pózne sredniowiecze
A -3/2001
3. Byczyna 1 miasto sredniowiecze A -4/65
4. Chudoba 1 osada sredniowiecze A – 518/79
5. Ciecierzyn 1 cmentarzysko i osada ? kultura luzycka (IV -V
okres epoki brazu), kultura
A -18/65

___________________________________________________________________________ 86

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

przeworska
6. Ciecierzyn 21 cmentarzysko
cialopalne
okres latenski (II -I w. p. n.
e.)
A -51/66
7. Ciecierzyn 4 cmentarzysko
cialopalne i osada
okres wplywów rzymskich A -17/65
8. Golkowice 1 cmentarzysko
cialopalne
kultura luzycka (IV -V
okres epoki brazu)
A -19/65
9. Golkowice 2 grodzisko sredniowiecze A -314/70
10. Golkowice 24 osada, slad osadnictwa epoka kamienia, kultura
luzycka, wczesne
sredniowiecze, pózne
sredniowiecze
A -4/2001
11. Golkowice 6 Punkt osadniczy Kultura luzycka,
Przeworska, okres rzymski
A-5/2001
12. Golkowice 28 osada, slad osadnictwa epoka kamienia, kultura
luzycka, wczesne
sredniowiecze (X -XIII w.)
A -6/2001
13. Golkowice -Piaski 8 osada kultura luzycka (halsztat ?) A -15/65
14. Jakubowice 2 nieokreslone okres wplywów rzymskich,
sredniowiecze
A -498/78
15. Jakubowice 4 osada wczesne sredniowiecze,
sredniowiecze
A -497/78
16. Jaskowice 28 osada wczesne sredniowiecze (X XIII
w.), pózne
sredniowiecze
A -1/2001
17. Kostów 1 grodzisko sredniowiecze (XIV -XV
w.)
A -311/70
18. Miechowa 4 grodzisko sredniowiecze (XII -XIII
w.)
A -331/72
19. Polanowice 13 osada kultura luzycka,
sredniowiecze
A -966/93
20. Polanowice 14 osada, slad osadnictwa kultura luzycka, okres
wplywów rzymskich,
wczesne sredniowiecze,
sredniowiecze
A -963/93
21. Proslice 11 osada wczesne sredniowiecze,
sredniowiecze
A -496/78
22. Proslice 14 punkt osadniczy neolit, kultura luzycka,
kultura przeworska,
wczesne sredniowiecze (X XIII
w.), sredniowiecze
(XV w.)
A -959/93
23. Proslice 23 osada kultura luzycka,
sredniowiecze
A -962/93
24. Proslice 25 osada, slad osadnictwa kultura luzycka epoka
kamienia
A -964/93
25. Proslice 29 osada, slad osadnictwa kultura luzycka epoka
kamienia
A -965/93
26. Proslice 6 grodzisko wczesne sredniowiecze ? A -315/70
27. Proslice 7 osada kultura luzycka,
sredniowiecze
A -958/93
28. Roszkowice 25 osada, punkt osadniczy epoka kamienia, kultura
luzycka, wczesne
sredniowiecze (X -XIII w.)
A -2/2001
29. Sarnów 2 osada sredniowiecze A -537/80
30. Sarnów 4 osada kultura luzycka,
sredniowiecze
A -751/87
31. Sarnów 5 osada kultura luzycka (halsztat),
kultura przeworska (okres
wplywów rzymskich),
wczesne sredniowiecze (X XIII
w.), sredniowiecze
A -746/87

Zródlo: WORZ Opole

Ponadto 340 stanowisk archeologicznych ujetych jest w gminnej ewidencji zabytków.

Zabytki ruchome

Wg danych w czasie sporzadzania studium w rejestrze zabytków ruchomych na terenie gminy
zostalo ujetych 11 zespolów obiektów ruchomych, w tym wyposazenia kosciolów i kaplic.Dla

___________________________________________________________________________ 87

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

gminy sporzadzonych zostalo 171 kart dla zabytków ruchomych oraz 70 kart ewidencyjnych
zabytków architektury i budownictwa tzw. karty biale. Karty biale posiadaja:

1. Biskupice
-kosciól poewangelicki, obecnie katolicki
-zalozenie rezydencjonalne – folwarczne
-palac
-spichlerz

2. Borki
-obora, ob.chlewnia

3. Byczyna
-koscil parafialny pw.sw.trójcy
-kosciól ewangelicki p.w.zbawiciela
-kosciól rzymsko – katolicki pw.sw.mikolaja, ob.ewangelicki pw.sw.Piotra
-ratusz
-dom, ul. Dluga 5
-kuznia , ul.okrezna19
-zespól mlyna zbozowego – zespól , ul. Polanowicka 7
-mlyn zbozowy, ul. Polanowicka 7
-mlyn zbozowy, ul. Polanowicka 5/7/9
-zabudowa parceli przyrynkowych, ul.Rynek 12, 12a, ul. Dluga5
-dom, ul. Rynek 12
-dom ul. Rynek 12a
-wodociagowa wieza cisnien


4. Ciecierzyn
-zalozenie parkowo – folwarczne
-owczarnia
--obora – spichlerz

5. Chudoba
-zalozenie folwarczne

6. Dobiercice
-zespól dworsko – folwarczny

7. Golkowice
-kosciól poewangelicki, ob.filialny pw.sw. Jana Chrzciciela
-zalozenie palacowo – parkowo – folwarczne
-palac

8. Goslaw
-palac

8. Jakubowice
-kosciól poewangelicki, ob.filialny pw. NMP Królowej Polski
-zespól dworsko – folwarczny

9. Kochlowice
-palac

10. Kostów
-zalozenie palacowo – parkowo – folwarczne
-palac, wyk.1997
-palac, wyk.2001
-obora
-gorzelnia
-dom rzadcy

___________________________________________________________________________ 88

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

11. Miechowa
-kosciól ewangelicki, ob.katolicki filialny pw.sw. Jacka
-zalozenie dworsko – parkowo – folwarczne
-dwór

12. Nasale
-kosciól ewangelicki filialny pw. Sw. Wawrzynca
-zespól dworsko – folwarczny
-dwór 1, wyk.1997r.
-dwór, ob.dom, wyk.1999r.


13. Paruszowice
-zespól dworsko – folwarczny
-gorzelnia
dwór 1

14. Pszczonki
-zespól dworsko – folwarczny
-dwór 1
-wiata z magazynem ,,6”

15. Proslice
-kosciól ewangelicki, ob.rzymsko – katolicki pw.N.S.P.Jezusowego
-zespól palacowo – parkowo – folwarczny
-palac
-dom robotników folwarcznych
-rzadówka
-spichlerz i dom ,,8”
-spichlerz , ob.magazyn,, 13”

16. Roszkowice
-zespól palacowo – parkowo – folwarczny
-palac
-stajnia koni
-spichlerz
-dom robotników folwarcznych,, Pieciorak”
-dom stangreta
-dom tzw. stary palac
-dom robotników folwarcznych
-rzadówka z wazownia

1.7 Sarnów
-zalozenie folwarczne
-dwór

18. Sieroslawice
-zespól folwarczny

19. Wojslawice
-zalozenie folwarczne


Ponadto istnieje 22 kart cmentarzy :
-w Biskupicach ( 2), Byczynie ( 2), Ciecierzynie, Dobiercicach, Golkowicach,
Jakubowicach, Kostowie (2), Miechowej, Nasalach ( 3), Paruszowicach, Polanowicach
Proslicach ( 2), Roszkowicach , Sarnowie, Wojslawicach, Nasalach -Pogorzalce


___________________________________________________________________________ 89

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Wnioski do polityki przestrzennej:

=
wydzielic
w strukturze przestrzennej jednostek osadniczych wartosciowe fragmenty
ukladów historycznych i ustanowic
zasady ich ochrony,

=
ustalic
katalog regionalnych form zabudowy,

= w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:
-zdefiniowac
w sposób czytelny granice rozwoju jednostek osadniczych,
-ustanowic
zasady ksztaltowania zabudowy uwzgledniajace wartosci estetyczne –
krajobrazu, wnetrz urbanistycznych ( ulic, placów ) i formy zabudowy,

=
uwzglednic
ochrone
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia
oraz innych zabytków nieruchomych, znajdujacych sie
w gminnej ewidencji zabytków,
w tym stanowisk archeologicznych, w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,

= realizowac
gminny program opieki nad zabytkami przyjety uchwala
nr XXXVI/237/08

Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2008r. (publ. Dz.Urz.Woj.Opolskiego

z 2008r., Nr 23, poz.385).

10. Uwarunkowania wynikajace z:
warunków i jakosci zycia mieszkanców, w tym ochrony ich zdrowia
10.1. Zasoby produkcyjne gminy
Na terenie gminy nie ma duzych zakladów przemyslowych. Dzialalnosc
produkcyjna gminy
pozarolnicza w niewielkim zakresie prowadzona jest przez male zaklady zatrudniajace
ponizej 100 pracowników. Gmina ma korzystne warunki glównie dla rozwoju uslug zarówno
dla obslugi produkcji rolniczej jak i produkcji pozarolniczej.

Czynniki korzystne dla rozwoju produkcji pozarolniczej:
-korzystne polozenie w ukladzie transportowym regionu,

( droga krajowa, droga wojewódzka, drogi powiatowe, linia kolejowa ),
-produkcja rolna – baza dla przemyslu rolno – spozywczego,
-sasiedztwo osrodków miejskich ( Kluczborka, Wolczyna, Olesna a takze Kepna) ,
-potencjalne rynki zbytu,
-potencjal ludzki ( bezrobotni, rezerwy zasobów pracy w sektorze rolniczym ),
-baza lokalowa w postaci nie uzytkowanych budynków, mozliwosc
rozwoju drobnej

wytwórczosci i rzemiosla produkcyjnego nastawionego na obsluge
gminy i jej najblizszego
zaplecza.

Czynniki niekorzystne, ograniczajace rozwój gminy w tym zakresie to:
-brak potencjalu produkcyjnego,
-nie pelne doinwestowanie w zakresie infrastruktury technicznej,
-wysokie klasy gruntów rolnych,
-brak wyksztalconego potencjalu ludzkiego – gmine
cechuje mala ilosc
osób z wyuczeniem
konkretnego zawodu i z wyzszym wyksztalceniem.


10.2. Warunki zycia mieszkanców
Ogólnie warunki zycia mieszkanców gminy Byczyny nalezy ocenic
jako srednio dobre.Rynek
uslug na terenie gminy jest wprawdzie niewielki, ale zaspokaja biezace potrzeby
mieszkanców gminy w tym zakresie. Bliskosc
miasta Byczyny, a takze Kluczborka i
Wolczyna powoduje , ze znaczna czesc
mieszkanców gminy korzysta z uslug w tych
miastach. W gminie przewaza sektor uslug malego handlu i rzemiosla uslugowego.

___________________________________________________________________________ 90

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Czynniki ograniczajace rozwój uslug na terenie gminy to:

-nie pelne doinwestowanie w zakresie infrastruktury technicznej,

-niekorzystne warunki kredytowe.

10.2.1. Rynek pracy
Glównymi miejscami pracy na terenie gminy sa
indywidualne gospodarstwa rolne i zaklady
rolne, co zwiazane jest z typowo rolnicza
funkcja
gminy. Bliskie miasto Byczyna jest
równiez
osrodkiem pracy dla mieszkanców gminy. Wsród zatrudnionych na terenie gminy
oprócz zatrudnionych w sferze rolniczej najwieksza
liczbe
stanowia
zatrudnieni w uslugach.
Gmina Byczyna nie posiada wystarczajacej ilosci miejsc pracy poza rolnictwem i posiada
jeden z najwyzszych w województwie opolskim poziom bezrobocia.
Od kilku juz
lat bezrobocie w gminie siega poziomu 12% ludnosci zawodowo – czynnych.
Bezrobotnymi sa
glównie osoby bez odpowiedniego wyksztalcenia i niskich kwalifikacji.
Gmina posiada takze jeden z najnizszych wskazników pod wzgledem wyksztalcenia
mieszkanców. Odsetek ludnosci zarówno z wyzszym i srednim wyksztalceniem jest
niewielki i jest równiez
niewysoki na tle innych gmin w województwie.

10.2.2. Mieszkalnictwo
Na terenie gminy dominujaca
zabudowa
mieszkaniowa
jest :

-na obszarach wiejskich zabudowa mieszkaniowa w ramach zabudowy zagrodowej i

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ; w mniejszym zakresie zabudowa wielorodzinna

zrealizowana na potrzeby funkcjonujacych dawniej pegeerów i rolniczych spóldzielni

produkcyjnych,

-na obszarze miasta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i w mniejszym zakresie

zabudowa wielorodzinna spóldzielni mieszkaniowych.

Zabudowa zagrodowa to zabudowa zwiazana z prowadzonym gospodarstwem rolnym.
Standard tej zabudowy jest na ogól sredni i dobry co jest wynikiem przeprowadzenia przez
wlascicieli remontów i modernizacji starych zasobów i dostosowanie ich do wymogów
wspólczesnego zycia. Znaczna czesc
zabudowy zostala przeksztalcona funkcjonalnie bez
zmiany charakteru zainwestowania.


Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna to zabudowa, która zostala zrealizowana
w okresie powojennym, wypelniajac luki w zabudowie. W m. Byczynie zrealizowane zostaly
nowe zespoly zabudowy typowo jednorodzinnej . Na obszarach wiejskich jest to przewaznie
zabudowa zrealizowana w lukach istniejacej zabudowy lub jako wymiana zabudowy
zagrodowej.


Zabudowa wielorodzinna obejmuje budynki wielorodzinne o niskiej intensywnosci
zabudowy do IV kondygnacji. Na terenach wiejskich zrealizowana zostala dla potrzeb
pracowników panstwowych gospodarstw rolnych i spóldzielni produkcyjnych w solectwach:
Proslice, Polanowice, Dobiercice, Paruszowice, Sieroslawice w okresie ich dzialalnosci.
Zabudowa ta jest zadbana ( nowe elewacje, okna ) choc
ogólnie cechuje ja
niski poziom
architektoniczny.
W m. Byczyna zabudowa wielorodzinna zrealizowana zostala glównie przez spóldzielnie
mieszkaniowa.


Zasoby mieszkaniowe

Na terenie gminy Byczyna funkcjonuje kilku zarzadców zasobów mieszkaniowych, a
mianowicie:

___________________________________________________________________________ 91

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
-Byczynska Spóldzielnia Mieszkaniowa
-Spóldzielnia Mieszkaniowa ,, Rolnik”
-Spóldzielnia Mieszkaniowa ,, Przyszlosc”
-Zespól Szkól Rolniczych Polanowice


Na terenie gminy znajduje sie
314 budynków mieszkalnych z 1575 mieszkaniami.
Powierzchnia mieszkan
– 89,7 tys.m².
Najwiekszymi zarzadcami zasobów mieszkaniowych sa:
-Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej który zarzadza 115 budynkami z 529
mieszkaniami
-Spóldzielnia Mieszkaniowa ,, Rolnik” administruje 30 budynkami z 298 mieszkaniami,
-Byczynska Spóldzielnia Mieszkaniowa posiada 6 budynków z 130 mieszkaniami


Ruch budowlany mieszkaniowy w gminie w stosunku do innych gmin jest maly.


W 2011 roku oddano w gminie do uzytkowania – 5 mieszkan
:
-25izb
-300 m² powierzchni uzytkowej

Wydawane pozwolenia na budowe
obejmuja
budowe
nowych budynków mieszkalnych
glównie w formie budynków jednorodzinnych , a takze modernizacje , remonty, rozbudowe
i
przebudowe
istniejacych zasobów mieszkaniowych dla polepszenia standardów
zamieszkiwania.
Na stan zasobów mieszkaniowych glówny wplyw maja
takie czynniki jak:

-przyrost ludnosci w wieku tworzenia gospodarstw domowych,
-stan zasobów finansowych mieszkanców gminy,
-infrastruktura techniczna,
-miejsca do zatrudnienia.
-dostepnosc
do terenów pod zabudowe.


Potrzeby mieszkaniowe sa
mierzalne, uzaleznione przede wszystkim od czynników takich

jak:
-przyrostu ludnosci w wieku tworzenia gospodarstw domowych,
-stopnia zageszczenia mieszkan,
-jakosci zasobów mieszkaniowych.
Wg danych statystycznych w 2008 roku zasoby mieszkaniowe w gminie wynosily:
-liczba mieszkan
-1575
-ilosc
izb -ok.50 400
Powierzchnia uzytkowa mieszkan
w m² -89 700

Wyposazenie mieszkan:

-w wodociag -ponad 92% ogólu mieszkan
-ustep splukiwany -ok. 85%
-lazienka -ok.55% ogólu mieszkan
-CO – 33,8% ogólu mieszkan
-CW – 10,85 % ogólu mieszkan


Wskazniki:

-izb na 1 mieszkanie – 3,2
-powierzchnia uzytkowa 1 mieszkania -56,9 m²
-na 1 izbe
przypada 17,7 m²
-w przeliczeniu na 1 osobe
stanowi 9,06 m² pow. uz². w 2008 roku.


Wskazniki te plasuja
gmine
ponizej sredniego poziomu na tle gmin województwa opolskiego.

___________________________________________________________________________ 92

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Stopien
wyposazenia mieszkan
w instalacje wod.-kan . i c.o. jest niski. Wszystkie wsie w
gminie sa
objete wodociagiem grupowym, co zapewnia praktycznie dostep kazdego
mieszkania do sieci ( ponad 92% ogólu mieszkan). Wzrasta tez
udzial wyposazania mieszkan
w c.o. Mniejszy jest udzial mieszkan
podlaczonych do sieci kanalizacji wiejskiej. Czynione
w tym wzgledzie starania przez wladze gminy daja
nadzieje
szybkiego polepszenia sytuacji
równiez
w tym zakresie.
Na terenie jednostek wiejskich gminy nie ma gazu sieciowego, niemniej istnieja
mozliwosci
podlaczenia gminy w przyszlosci do przebiegajacego przez obszar gminy gazociagu i stacji
redukcyjnej w Byczynie.

Wplyw na jakosc
zasobów mieszkaniowych – oprócz wyposazenia w instalacje – ma równiez
wiek zasobów . Struktura pod tym wzgledem nie przedstawia sie
korzystnie. W ogólnej
liczbie zasobów mieszkaniowych w gminie dominuja
zasoby powyzej 52 lat – prawie 53%.
Zaledwie 27 % to zasoby ponizej 15 lat. Na ten stan ma wplyw zarówno zabytkowy charakter
miasta, jak równiez
usytuowanie mieszkan
na terenie wiejskim w zabytkowych obiektach
architektury. Szereg lokali mieszkalnych znajduje sie
w budynkach zabytkowych,
wymagajacych odtworzenia lub przeprowadzenia kapitalochlonnych remontów generalnych
w celu podniesienia standardu zamieszkiwania. Zasoby finansowe mieszkanców tej
zabudowy czesto nie pozwalaja
na pokrycie wysokich kosztów remontów i modernizacji.

Wytyczne do kierunków rozwoju gminy:
W polityce przestrzennej gminy nalezy uwzglednic
przygotowanie nowych terenów pod
zabudowe
mieszkaniowa
odpowiednio do potrzeb mieszkaniowych spolecznosci lokalnej
( nie jest to ustawowy obowiazek gminy ).
Analizujac gmine
w zakresie potrzeb mieszkaniowych stwierdza sie, ze nie sa
one duze w
stosunku do innych gmin w województwie, bowiem gmine
cechuja
niskie wskazniki
zageszczenia i jakosci zasobów mieszkaniowych oraz ubytek ludnosci na terenach wiejskich.
Przewidujac, ze budownictwo mieszkaniowe bedzie realizowane glównie w formie zabudowy
jednorodzinnej. Nowe zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe w miescie Byczynie wiazac
sie
bedzie glównie z zainteresowanymi budowa
przez ludnosc
z zewnatrz. Ilosc
zainteresowanych, ilosc
mieszkan
odpowiadac
bedzie ilosci dzialek budowlanych, jaka
nalezy przygotowac. O ile na terenach wiejskich istniejace luki w zabudowie pozwalaja
na
dostateczne zabezpieczenie , to w przypadku miasta wyznaczenie dodatkowych terenów jest
niezbedne min. z tytulu prywatnej wlasnosci terenów . Obrót prywatny dzialek budowlanych
w znacznym stopniu utrudnia realizacje
nowej zabudowy mieszkaniowej.

10.2.3. Infrastruktura spoleczna
Na infrastrukture
spoleczna
skladaja
sie
obiekty i urzadzenia bezposrednio sluzace obsludze
ludnosci .
Ilosc
obiektów uslugowych, ich jakosc
i rozmieszczenie decyduja
w zasadniczym stopniu

o jakosci zycia mieszkanców.
Uslugi dla ludnosci obejmuja
:
-uslugi publiczne pozostajace w kompetencji wladz samorzadowych i wladz
rzadowych ( finansowane z budzetów samorzadów lokalnych lub budzetu panstwa ),
-
uslugi niepubliczne ( komercyjne ) swiadczone przez inne jednostki organizacyjne
i osoby fizyczne.

1. Oswiata i wychowanie
Obecnie w gminie znajduja
sie
nastepujace placówki oswiatowo – wychowawcze:
Zespól Szkól Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych – w Byczynie

___________________________________________________________________________ 93

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-gimnazjum w Byczynie – 13 oddzialów – 297 uczniów
-szkola ponadgimnazjalna w Polanowicach – 4 oddzialy – 85 uczniów
-gimnazjum dla doroslych w Polanowicach – 3 oddzialy – 57 uczniów

Publiczna Szkola Podstawowa im.J. Zamojskiego w Byczynie ul. Poznanska
-liczba oddzialów – 16
-liczba uczniów -338
Publiczna Szkola Podstawowa w Roszkowicach
-liczba oddzialów – 6+1 ( oddzial przedszkolny)
-liczba uczniów – szkola 81, oddzial przedszkolny 15

Publiczna Szkola Podstawowa w Biskupicach
-liczba oddzialów – 6+1 ( oddzial przedszkolny)
-liczba uczniów – szkola 94, oddzial przedszkolny 21

Publiczna Szkola Podstawowa i. Powstanców Slaskich w Kostowie ( szkola prowadzona
przez stowarzyszenie )
-liczba oddzialów – 6+1 ( oddzial przedszkolny)
-liczba uczniów – szkola 49, oddzial przedszkolny 23
Publiczne Przedszkole w Byczynie ul. Stawowa 10
-liczba oddzialów – 7+3 ( oddzialy zamiejscowe)
-liczba uczniów – 229, w tym

m. Byczyna 175
oddzial zamiejscowy Jakubowicach – 16
oddzial zamiejscowy Nasale 22
oddzial zamiejscowy Dobiercice 16 ul.Sienkiewicza 3A
Ponadto:
-w Polanowicach znajduje sie
Zespól Szkól Licealno – Zawodowych im. J.Zamoyskiego o
znaczeniu ponadgminnym.
2.Placówki uzytecznosci publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Byczynie
Filia w Dobiercicach
Gminny Osrodek Kultury w Byczynie ul. Borkowska 1
Kawiarenka internetowa w Biskupicach

Centrum Oswiatowo – kulturalne w Paruszowicach
Centrum Integracji Spolecznej w Polanowicach
22 swietlice wiejskie: Borek, Chudoba, Ciecierzyn , Dobiercice, Golkowice ( nieczynna),
Goslaw, Janówka, Jakubowice,Jaskowie, Kochlowice ( nieczynna) , Kostów ( nieczynna) ,
Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzalka, Polanowice, Proslice, Pszczonki, Roszkowice,
Sarnów ( w remoncie), Sieroslawice, Wojslawice,


3. Zdrowie i opieka spoleczna
W zakresie zdrowia i opieki spolecznej funkcjonuja
nastepujace placówki:

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Byczynie
-3 Osrodki Zdrowia
-Gabinet rehabilitacyjny w Byczynie
-3 apteki
-w zakresie specjalistycznych uslug zdrowotnych :
-gmina obslugiwana jest przez obiekty i urzadzenia zlokalizowane w Kluczborku

a w zakresie uslug i porad specjalistycznych w Opolu.

___________________________________________________________________________ 94

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Ponadto na terenie gminy dzialaja:
-Niepubliczny Z-d Opieki Zdrowotnej ,,REMEDIUM” s.c. z Przychodnia
lekarska
i


podstawowa
ambulatoryjna opieka
zdrowotna
– ul. Moniuszki 4
-NZOZ Poradnia Profilaktyki Medycznej – W.Zaklika ul.Dworcowa 4
-Przychodnia ,, Rodzina ” A.Gulewicz ul. Moniuszki 4/6
-Indywidualna Praktyka Poloznej ul. Paruszowicka 3
-Punkt lekarski – Biskupice, budynek szkoly podstawowej
Obsluge
mieszkanców gminy w zakresie zdrowia i opieki spolecznej ocenia sie
jako sredni.
Brak jest placówki opiekunczej nad ludzmi starszymi majac na uwadze starzenie sie
spoleczenstwa gminy zwlaszcza na terenach wiejskich.

4. Obiekty sakralne
-koscioly parafialne :
-m. Byczyna p.w. sw. Trójcy
-Biskupice pw. sw. Jana Chrzciciela
-Ciecierzyn pw.sw.Augustyna
-Dobiercice obecnie filia kosciola pw.Nawiedzenia NMP w Polanowicach
-Golkowice pw. sw. Jana Chrzciciela
-Kostów pw. sw.Augustyna
-Roszkowice pw. sw.Antoniego
-Sarnów pw. Sw.Matki Boskiej Czestochowskiej

5. Obiekty sportu i rekreacji
-Baza rekreacyjno – sportowa w gminie to:
-Boisko sportowe,, Orlik” w Byczynie
-boiska sportowe w Kostowie, Proslicach, Polanowicach, Dobiercice ( z widownia
),


Wojslawice

6. Uslugi inne
Jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej istnieja
:
-w m.Byczynie oraz
-w Roszkowicach, Jakubowicach, Nasalach, Paruszowicach, Proslicach,Wojslawicach,

Funkcjonowanie uslug niepublicznych ( komercyjnych ) zalezy od aktywnosci organizacji
spolecznych, kulturalnych, wyznaniowych i podmiotów gospodarczych. Aktualna sytuacja
spoleczno – gospodarcza oraz potencjal demograficzny gminy wskazuje, ze istniejaca siec
uslug publicznych i komercyjnych i potrzeby gminy w tym zakresie sa
zaspokojone w stopniu
dostatecznym. Ilosc
uslug reguluje zapotrzebowanie rynku i jest zmienne.

7. Cmentarze
Na terenie gminy istnieje 21 cmentarzy, z których 12 jest czynnych;

miasto Byczyna

-cmentarz wyznaniowy , katolicki parafii rzymskokatolickiej p.w. sw. Trójcy w Byczynie
-cmentarz komunalny ,, stary” -zaklad gospodarki komunalnej
-cmentarz wyznaniowy , parafia ewangelicko – augsburska w Wolczynie

Biskupice

-cmentarz wyznaniowy, katolicki parafii p. w. sw. Jana Chrzciciela
-cmentarz zydowski ,, stary” , nieczynny zabytkowy nr rej.231/89

Ciecierzyn

-cmentarz wyznaniowy , katolicki, parafii rzymsko – katolickiej sw. Augustyna w Kostowie

Dobiercice

-cmentarz wyznaniowy , katolicki, parafii rzymsko – katolickiej pw Nawiedzenia NMP
w Lowkowicach

___________________________________________________________________________ 95

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Golkowice

-cmentarz wyznaniowy ewangelicki parafii ewangelicko – augsburska w Wolczynie

Jakubowice

-cmentarz wyznaniowy, katolicki parafii rzymskokatolickiej p.w.Nawiedzenia NMP
w Polanowicach

Kostów

-cmentarz wyznaniowy , katolicki, parafii rzymskokatolickiej p.w.sw.Augustyna w Kostowie
-cmentarz wyznaniowy, ewangelicki

Miechowa

-cmentarz wyznaniowy katolicki parafii rzymskokatolickiej p.w.sw. Augustyna w Kostowie
-cmentarz wyznaniowy katolicki parafii rzymskokatolickiej p.w.sw. Augustyna w Kostowie

Nasale

-cmentarz wyznaniowy, katolicki parafii rzymskokatolickiej p.w. sw. Antoniego
w Roszkowicach
-cmentarz wyznaniowy, ewangelicki parafii ewangelicko – augsburskiej w Kluczborku

Paruszowice

-cmentarz wyznaniowy ewangelicki parafii ewangelicko augsburskiej w Wolczynie

Polanowice

-cmentarz wyznaniowy, rzymskokatolicki parafii rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia NMP
w Polanowicach

Proslice
-cmentarz wyznaniowy, rzymskokatolicki, parafii rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia
NMP w Polanowicach

Roszkowice

-cmentarz wyznaniowy, rzymskokatolicki, parafii rzymskokatolickiej w Roszkowicach

Sarnów
-cmentarz wyznaniowy, rzymskokatolicki parafii p.w. sw. Matki Boskiej Czestochowskiej
w Krzywiznie

Wojslawice

-cmentarz wyznaniowy , ewangelicki

Ocena w zakresie wyposazenia gminy w uslugi:
W zakresie handlu i gastronomii prawie w kazdej wiekszej miejscowosci sa
zlokalizowane
placówki handlowe zaopatrujace mieszkanców w artykuly spozywcze i podstawowe artykuly
gospodarstwa domowego. Na terenach wiejskich zdecydowanie dominuja
sklepy spozywczo

– przemyslowe -tradycyjny i dominujacy typ sklepów na wsi polskiej.
W zakresie gastronomii -ilosc
punktów gastronomicznych jest zmienna. W miescie
funkcjonuja
2 restauracje, 2 kawiarnie;
-na terenach wiejskich glównie bary, ale nie w kazdej wsi.
Baza noclegowa jest skromna i wyraznie koncentruje sie
w miescie.
Oddany do uzytku w 2011 roku hotel z restauracja
w m. Byczyna ( w odrestaurowanej pierzei
Rynku) podnosi poziom uslug w tym zakresie. Wczesniej jedynie hotel – restauracja
,,Grodzka” swiadczyla uslugi na dobrym poziomie.
Tereny wiejskie gminy sa
bardzo ubogie pod wzgledem sieci szeroko rozumianych uslug.
Istniejace placówki gastronomiczne oraz miejsca noclegowe charakteryzuja
sie
niskim
standardem swiadczonych uslug i sa
w wiekszosci nastawione na obsluge
zorganizowanego
ruchu turystycznego ( wycieczek szkolnych, kolonii, obozów) . Na wyróznienie zasluguje
palac w Golkowicach oferujacy 5 pokoi noclegowych oraz pole namiotowe klasy turystycznej
oraz Gród Rycerski w Biskupicach oferujacy pokoje goscinne dla turystów.
___________________________________________________________________________ 96

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Siec
sklepów uzupelniona jest sklepami specjalistycznymi – zlokalizowanymi na terenie
miasta min. tekstylia, AGD, wyroby cukiernicze, meble, ryby, art. ogrodnicze, chemiczne.
Placówki uslugowe swiadcza
i zaspokajaja
podstawowe uslugi bytowe, takie jak: naprawa
sprzetu AGD, fryzjerstwo, szewstwo, uslugi szklarskie. Ponadto na terenie gminy funkcjonuja
gabinety stomatologiczne, zaklady mechaniki pojazdowej, przychodnia weterynaryjna,
ksiegarnia.
Ilosc
tych placówek jest zmienna w zaleznosci od zapotrzebowania rynku.


Bezpieczenstwo publiczne

Zgodnie z obowiazujacym systemem prawnym za bezpieczenstwo publiczne odpowiadaja
publiczne organy policji oraz strazy pozarnej.
Gmina Byczyna w tym zakresie obslugiwana jest przez :
= w Kluczborku – siedzibie powiatu-znajduje sie
Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej obslugujace równiez
gmine
Byczyna.
Przy Komendzie funkcjonuje jedna jednostka Ratowniczo – Gasnicza.
Dzialalnosc
ratownicza
jednostek panstwowej strazy pozarnej uzupelniaja
jednostki
Ochotniczej Strazy Pozarnej. W gminie Byczyna jednostki OSP funkcjonuja
we wsiach:


Roszkowice, Jakubowice, Nasale, Paruszowice, Proslice,Wojslawice.
W dalszej polityce rozwoju uslug w gminie nalezy:

-w planach rozwoju zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury spolecznej nalezy
uwzgledniac
prognozy demograficzne,
-umozliwiac
inwestowanie na terenie gminy przez przygotowanie terenów pod zabudowe


uslugowa,
-tworzyc
placówki opieki nad ludzmi starszymi,
-tworzyc
warunki dla zatrzymania w gminie ludzi mlodych , zwlaszcza dobrze

wyksztalconych poprzez umozliwienie im rozwoju wlasnej przedsiebiorczosci .

10.2.4. Dzialalnosc
gospodarcza w gminie
Gmina Byczyna nalezy do grupy gmin slabo uprzemyslowionych. 45% ludnosci
w gminie pracuje w rolnictwie. Czesc
rolników laczy dzialalnosc
rolnicza
z praca
poza
rolnictwem , najczesciej we wlasnym zakladzie uslugowym.
Dzialalnosc
inwestycyjna obejmuje male i srednie zaklady o charakterze produkcyjno –
uslugowym nastawione na obsluge
produkcji rolnej i najblizszego zaplecza jakim jest gmina ,
ale takze na zewnatrz. Dobre polaczenie transportowe powoduje lokalizowanie sie
zakladów
przy najwazniejszych drogach przebiegajacych przez obszar gminy. Na terenie gminy notuje
sie
staly wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
Zlokalizowany na terenie gminy przemysl oparty jest glównie na drobnych zakladach
rzemieslniczych oraz uslugowych.
Z wazniejszych zakladów pozostajacych dlugo na rynku wymienic
nalezy:
-Przedsiebiorstwo Produkcyjno -Handlowe ,, KOST POL „ Sp.z o.o. w Zalesiu z Zakladami


Rolnymi w Biskupicach
-Przedsiebiorstwo Rolne ,, KOST – ROL” Sp.z o.o.w Kortowie
-Przedsiebiorstwo Rolne ,, AGRO – PAR” Sp. z.o. w Paruszowicach
-PPH,, ARAD” w Roszkowicach
-JAK – POL Proslice – Jerzy Marciniszyn w Proslicach
-Eko Top w Sieroslawicach
-Zaklad Produkcyjny RSO Borki
-Zaklad Przeróbki Drewna
-ALBA Ekoplus Sp.z o.p. Zaklad Przeróbki Szkla w Kochlowicach
-Zwirownia w Jakubowicach

___________________________________________________________________________ 97

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-Producent Tkanin Puszystych w Jakubowicach
-Cegielnia w Paruszowicach
-Gorzelnia w Paruszowicach
-Gospodarstwo Rybne w Kostowie

-oraz szereg zakladów uslugowych w zakresie uslug budowlanych i remontowo
budowlanych .
Uzupelnieniem zakladów sa
przedsiebiorstwa gospodarstw agroturystycznych ( Golkowice,
Proslice, Kostów, Biskupice).
Ilosc
tych zakladów jest zmienna w czasie i powyzszy wykaz sluzy jedynie do oceny rodzaju
i charakteru prowadzonej dzialalnosci.

Wnioski do polityki przestrzennej:

= uwarunkowania gospodarcze, w swietle obowiazujacych przepisów prawa, wymuszaja
zastosowanie nowego podejscia do problemów rozwojowych gminy,
= uwzglednic
wyniki prognozy demograficznej w planach rozwoju zabudowy

mieszkaniowej i infrastruktury spolecznej i technicznej,
= umozliwic
lokalizacje
obiektów handlowych wylacznie o powierzchni sprzedazy do 400m²,
= wskazac
obszary dla lokalizacji obiektów sluzacych pozyskiwaniu ekologicznych zródel

energii – elektrowni wiatrowych, a takze biogazowni opartych o lokalny surowiec,

= w celu poprawy sytuacji na rynku pracy:
-umozliwic
inwestowanie na terenie gminy przez przygotowanie terenów pod nowe
inwestycje ( opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
tworzenie zasobów gruntów komunalnych, uzbrojenie),
-umozliwic
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mozliwosci
dzialalnosci gospodarczej pozarolniczej ( uslugowej i produkcyjnej ) na terenach istniejacej
zabudowy zagrodowej,

-przygotowac
tereny pod zabudowe
mieszkaniowa
odpowiednio do potrzeb
mieszkaniowych spolecznosci lokalnej ( przez opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, podzial geodezyjny terenu na dzialki budowlane i
zbrojenie w podstawowa
infrastrukture
techniczna),

= w celu poprawy sytuacji ludnosciowej w gminie nalezy tworzyc
warunki dla osadnictwa
ludnosci spoza terenu gminy przez przygotowanie terenów budowlanych z
uwzglednieniem sytuacji na rynku nieruchomosciami,

=
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzglednic
tereny pod
rozwój przyszkolnych urzadzen
sportowych i rozbudowe
bazy sportowej przy
istniejacych boiskach, budowe
nowych kompleksów rekreacyjno – sportowych,

= zabezpieczyc
tereny pod rozwój cmentarzy
= prowadzic
dzialania dla poprawy sytuacji ludzi starszych i pozbawionych rodziny.


11. Uwarunkowania wynikajace z:
bezpieczenstwa ludnosci i jej mienia
Na terenie gminy Byczyna wystepuja
bezposrednie uwarunkowania bedace zagrozeniem dla
bezpieczenstwa ludnosci i jej mienia.

Do tych uwarunkowan
naleza:
a) zagrozenie powodziowe – w 1997 roku na obszarze gminy Byczyna i gmin sasiednich
mialo miejsce stosunkowo duze zagrozenie powodziowe w zwiazku z wystapieniem bardzo
duzych opadów atmosferycznych skoncentrowanych glównie w zlewni rzeki Prosny i

___________________________________________________________________________ 98

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Pratwy w mniejszym zakresie Wolczynskiego Strumienia. Straty powodziowe na obszarze
gminy Byczyna obejmowaly jedynie uzytki rolne. Zabudowania sa
zlokalizowane w pewnym
oddaleniu od koryt rzecznych i przeplyw wód powodziowych nie naruszyl w tym przypadku
zagród wiejskich. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyznaczyl obszar
bezposredniego zagrozonia powodzia
w strefie przeplywu wód powodziowych o p=1%.dla
rzeki Prosny. Celem takiej informacji o zagrozeniu powodziowym ma na celu ochrone
przed
powodzia
i nie wprowadzania zabudowy mieszkaniowej jak i nowych inwestycji, a w
szczególnosci inwestycji zaliczanych do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac
na
srodowisko.
Zachodzace anomalie klimatyczne winny wskazywac
na ograniczaniu zabudowy dolin
rzecznych, mimo czasami ich duzej atrakcyjnosci.
Wnioski -w sporzadzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nalezy:
-uwzglednic
obszary bezposredniego zagrozenia powodzia/ zalewowe na których

obowiazuja
rygory wynikajace z przepisów Prawa wodnego i wprowadzic
je do ustalen


planu;
-oraz obszary narazone na wystepowanie lokalnych zalewów powodziowych i podtopien;
-istniejaca
zabudowe
polozona
nisko w dolinach ograniczyc
do niezbednej rozbudowy

i remontów;
-wykluczac
na obszarach bezposredniego zagrozenia powodziowego i na obszarach
narazonych na zalewy powodziowe i podtopienia lokalizacje
nowej zabudowy, pozostawiajac
je jako naturalne, wylaczone spod zabudowy ciagi ekologiczne.

b) zagrozenie elektroenergetycznym promieniowaniem niejonizujacym powodowane jest
przebiegajaca
przez obszar gminy linia
elektroenergetyczna
wysokiego napiecia

= 110 KV relacji Kluczbork – GPZ Kostów i GPZ Kostów -Kepno
Zagrozenie promieniowaniem elektromagnetycznym dotyczy glownie sytuacji awaryjnych.
Przebieg linii elektroenergetycznych z dala od siedlisk ludzkich wskazuje na niski i nie
bezposredni stopien
zagrozenia w tym zakresie.

12. Uwarunkowania wynikajace z:
potrzeby i mozliwosci rozwoju gminy
Wysoki wskaznik bezrobocia gminy w województwie wskazuje, ze istnieja
potrzeby gminy
w zakresie wyznaczenia i udostepnienia terenów pod rozwój dzialalnosci gospodarczej oraz
rozwój rolnictwa pozwalajacych na uruchomienie nowych miejsc pracy i polepszenia
warunków zamieszkiwania w gminie. Gmina posiada duze mozliwosci dla rozwoju rolnictwa
zwlaszcza ekologicznego w istniejacych gospodarstwach rolnych, a takze agroturystyki.
Wymaga to duzych nakladów finansowych na polepszenie bazy lokalowej i promocji gminy
w tym zakresie.
Mozliwosci rozwoju gminy podyktowane sa:

= istniejaca
infrastruktura
techniczna
gminy -siec
dróg, pelne wyposazenie w siec


wodociagowa
, pelna telefonizacja gminy, dobrze rozbudowana siec
elektroenergetyczna,

= dogodnym usytuowaniem gminy w regionie -przez teren gminy przebiegaja
wazne dla

gminy drogi: krajowa, wojewódzka i powiatowe.
Wiekszosc
zlozonych wniosków dotyczy przeznaczenia terenu pod budownictwo
mieszkaniowe i dzialalnosc
gospodarcza
i dotyczy praktycznie w wiekszym lub mniejszym
stopniu kazdej wsi. W tej sytuacji w pierwszej kolejnosci nalezy sporzadzic
plany miejscowe
dla wsi : Biskupice -Kochlowice, Roszkowice, Polanowice, Paruszowice.

___________________________________________________________________________ 99

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

13. Uwarunkowania i mozliwosci wykorzystanie walorów przyrodniczych
i kulturowych gminy dla rozwoju turystyki
Obszar dorzecza rzeki Górnej Prosny w tym obszar gminy Byczyna posiada w duzej czesci
walory przyrodnicze i krajobrazowe predystynujace do rozwoju turystyki i rekreacji. Sa
to przede
wszystkim:
= róznorodnosc
budowy geologicznej i zwiazana z nia
urozmaicona rzezba terenu o charakterze

falisto – pagórkowym, w szczególnosci w poludniowej i wschodniej czesci obszaru, gdzie
wystepuja
wzgórza i krawedzie, wawozy i jary, liczne zródla, lokalne specyficzne materialy
budowlane,

= duza dolina rzeki Prosny o potencjalnie wybitnych walorach przyrodniczych,

= harmonijny krajobraz rolniczy – malownicze mozaiki rozproszonych ekosystemów lakowych,
lesnych i zadrzewien, stawów, w tym krajobraz kulturowy ze znaczacymi obiektami
zabytkowymi( drewniane kosciólki o niespotykanym zageszczeniu, zespoly parkowo –
dworskie, mlyny),

= zbiorniki wodne-w tym Biskupice – Brzózki – 42ha
= sprzyjajacy lagodny klimat


Mozliwosci wykorzystania dziedzictwa kulturowego, potencjalu przyrodniczego oraz
historycznego dla rozwoju turystyki oraz wskazanie przeciwdzialan
marginalizacji obszarów
wiejskich zostaly uwzglednione w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy
Dzialania Górna Prosna sporzadzonej przez Fundacje
Górna Prosna. Zgodnie z celami
wyznaczonymi w Strategii sporzadzono Koncepcje
poprowadzenia szlaków turystycznych – tras
rowerowych na obszarze Górnej Prosny uwzgledniajacej gmine
Byczyna. Dobrze przygotowana
siec
tras rowerowych w polaczeniu z baza noclegowa, gastronomiczna i uslugowa moze stanowic
duza
atrakcje turystyczna zachecajaca
do odwiedzenia regionu Górnej Prosny, co przelozy sie
na
rozwój gospodarczy regionu w tym gminy Byczyna. Moze takze przyczynic
sie
do spadku
bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla obslugi turystów.


Obecnie obszar Górnej Prosny pelni przede wszystkim funkcje rolnicze, a tylko w niewielkim
zakresie funkcje przemyslowa
skupiona glównie na terenie miast Gorzowa Slaskiego, Praszki a
takze Byczyny. Na terenie pogranicza polsko – niemieckiego mialo miejsce wiele waznych bitew.
Do najbardziej krwawych i znaczacych dla historii Polski byla Bitwa pod Buczyna, w której Jan
Zamoyski pokonal arcyksiecia Maksymiliana Habsburga i dzieki temu zrealizowal swój plan i
osadzil na tronie polskim Zygmunta Waze.


Pomimo malej intensywnosci zagospodarowania turystycznego obszar Górnej Prosny i tym
samym gmina Byczyna posiada predyspozycje do rozwoju turystyki krajoznawczej i
kwalifikowanej ( turystyka rowerowa, jezdziectwo, wedkarstwo, myslistwo, turystyka
przyrodnicza) – jednodniowej i weekendowej oraz do turystyki wiejskiej. W szczególnosci
terenami o najwiekszych walorach przyrodniczo – krajobrazowych majacych znaczenie dla
rozwoju turystyki krajoznawczej i przyrodniczej, a takze agroturystyki sa:
= dolina Prosny i Pratwy,
= okolice zbiorników wodnych Biskupice – Brzózki,
= tereny o harmonijnym krajobrazie rolniczym,
= historyczne miasto Byczyna.


URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

W ramach koncepcji wyznaczone zostaly szlaki rowerowe, w tym:

-Szlak kosciólków drewnianych obejmujacy nastepujace miejscowosci w tym gminy Byczyna

Trasa: Maciejów – Nasale – Golkowice – Miechowa – Komorzno – Krzywiczny – Swiniary
Wielkie – Wierzbina Dolna – Wierzbina Górna – Brzezinki – Jakubowice – Proslice – Biskupice

– Roznów – Gieralcice – Baków
Nasale – kosciól drewniany ewangelicki pw.sw. Wawrzynca, zbudowany zostal w XVI w. w
Zdziechowicach , pow.Olesno.W 1730r. zostal tam przebudowany a w okresie miedzywojennym
zostal przeniesiony do Nasal. Od 1945 roku uzytkuja
go ewangelicy.

Golkowice – Drewniany kosciól filialny p.w. sw. Jana Chrzciciela. Kosciól usytuowany jest ok. 400
m na pln. od dworu, przy bocznej, nieutwardzonej drodze biegnacej równolegle do glównej szosy. Na
terenie przykoscielnym miejsce po dawnym cmentarzu, po którym – przy prezbiterium – zachowal sie
jeden kamienny nagrobek Niewielka
swiatynie
wzniesiono w latach 1766-1767 z fundacji Ernesta
hrabiego von Götz, w miejscu poprzedniego kosciola. Kosciól w konstrukcji zrebowej, na ceglanym
podmurowaniu, jest odeskowany z olistwowaniem spoin, sklada sie
z zamknietego trójbocznie
prezbiterium, z przylegajaca
od pln. kwadratowa
zakrystia, szerszej, zblizonej do kwadratu nawy i
kwadratowej wiezy w konstrukcji slupowej, dostawionej od strony zachodniej.
Oprócz kosciola na trasie spotykamy palac polozony w otoczeniu duzego parku dzis
pelni role
gospodarstwa agroturystycznego. Mozna tu rozbic
namiot, badz
zatrzymac
sie
w samym palacu. Dla
milosników hippiki – konne przejazdzki. Okolica zacheca takze do wedkowania, grzybobrania i
polowania.
Z Golkowic prasa prowadzi do
Miechowej – kosciól drewniany jest kosciolem filialnym parafii Kostów. Jego patronem jest sw.
Jacek Odrowaz. Kosciól usytuowany jest na wzniesieniu poza wsia, w otoczeniu pieknych starych lip.

Jakubowice – drewniany kosciól filialny p.w. Najswietszej Marii Panny Królowej Polski Kosciól
usytuowany jest na terenie dawnego zespolu dworsko -folwarcznego, w jego pln.-wsch. czesci, w
obrebie parku podworskiego.

Proslice -drewniany kosciól filialny p.w. Najswietszego Serca Jezusowego Proslicki kosciól jest
cennym zabytkiem lezacym na tzw. Szlaku Kosciólków Drewnianych. Usytuowany jest na obrzezach
wsi, w kierunku wschodnim od drogi wiejskiej. Kosciól jest orientowany. Oprócz kosciola rozlegly
zespól palacowo -parkowy usytuowany jest po pólnocno -wschodniej stronie rzeki Pratwy, w
poludniowym krancu wsi. W centralnej czesci zespolu usytuowany jest palac, który fasada
zwrócony
jest na zachód, w kierunku rozleglego dziedzinca z szerokim pólkolistym podjazdem. Dominuja
drzewa lisciaste – przede wszystkim lipy tworzace aleje. Na uwage
zasluguja
przepiekne buki
szkarlatne. Jest tu równiez
kilkumetrowy krzew deren
bialy, kwitnacy na przelomie kwietnia i maja (z
jego owoców robi sie
nalewki). Ewenementem jest daglezja-drzewo iglaste, którego glówny pien
ulegl
zniszczeniu, a jego role
przejelo jednoczesnie piec
konarów bocznych, tworzac korone
o katach
prostych. W proslickim parku znajduje sie
najwieksze w Europie skupisko legowe slowika, dlatego
miejsce to jest czesto nazywane ,,Dolina
slowików". Na koncu wsi stoi pomnik przyrody – 300-letnia
lipa, która ulegla czesciowemu zniszczeniu po burzy w 1999 r.

Biskupice -drewniany kosciól parafialny p.w. sw. Jana Chrzciciela w Biskupicach usytuowany jest
w zachodnim koncu wsi, po pólnocnej stronie drogi. Oprócz kosciola Klasycystyczny palac
wzniesiony ok. 1800 r. z inicjatywy Jerzego von Paczensky, wlasciciela majatku w Biskupicach. Palac
ustawiony jest na osi kompozycyjnej alei grabowej i laczy dwie czesci podwórza folwarcznego. Pod
koniec XVIII w. przy palacu zalozono niewielki park krajobrazowy, którego najwieksza
atrakcja
jest
zabytkowa aleja grabowa znajdujaca sie
na osi palacu. Obecnie w parku o powierzchni ok. 2 ha
przewaza drzewostan lisciasty z nielicznymi swierkami.

-Szlak rowerowy o znaczeniu krajowym i miedzynarodowym – wyznaczony jako nr 17 w
ramach projektu ,, Rowerem po Slasku” obejmuje równiez
gmine
Byczyna

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

Trasa : Gliwice – Czechowice – Pyskowice – Lubliniec – Olesno – Laskowice Male – Kluczbork –
Byczyna – kierunek Poznan


-Szlaki turystyczne – piesze – przez obszar Górnej Prosny na terenie gminy Byczyna
przebiegaja
dwa piesze szlaki turystyczne oznakowane na zólto ( OP-6502) i niebiesko ( OP6501)


Sciezki edukacyjno – przyrodnicze

* sciezka przyrodniczo – dydaktyczna Nasale – Pogorzalka o dlugosci 4,5km, czas przejscia 1,5-2,0
godz.
* sciezka przyrodniczo – dydaktyczna Golkowice – Kostów o dlugosci 8km, czas przejscia 3 godz.
* szlak dla aktywnych Byczyna – Borek – Sieroslawice – Wojslawice – Uszyce – Nasale – Goslaw
– Paruszowice – Sarnów – Kochlowice – Jakubowice – Proslice – Polanowice – Byczyna
* szlak rodzinny Gród Rycerski – Jakubowice – Proslice – Brzózki – Gród Rycerski ( Biskupice)
Niezbednymi dzialaniami dla rozwoju turystyki na terenie gminy sa:
-utworzenie punktu informacji turystycznej
-ustawienie tablic informacyjnych z mapa
szlaków rowerowych i pieszych,
-oznakowanie tras rowerowych i wyznaczenie miejsc dla odpoczynku lub biwakowania na


trasie szlaku,
-oznakowanie tras rowerowych
-przystosowanie dróg w miejscowosciach dla ruchu rowerowego a takze pieszego,
-stworzenie warunków dla rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej obslugujacej

turystów
-promowanie gminy w tym zakresie.

14. Uwarunkowania wynikajace ze stanu prawnego gruntów
Na obszarze gminy przewaza prywatna forma wlasnosci gruntów.
Struktura wlasnosciowa gruntów rolnych w gminie przedstawia sie
nastepujaco:
W ogólnej powierzchni gminy :


-gospodarstwa indywidualne – stanowia
55,1%
-grunty AWRSP grunty w dzierzawie-25,1%
-grunty spólek rolniczych, grunty wlasne – -7,3%
-grunty RSP –3,45%
-grunty kólek rolniczych – 0,2%
-grunty pozostale – 8,9%


Przewaga wlasnosci gruntów prywatnych jest duzym ograniczeniem dzialalnosci dla
inwestorów z zewnatrz. Wiaze sie
to bowiem zarówno ze zgoda
na odsprzedaz
gruntu , ale
takze z cena
gruntu. W gminie wystepuja
stosunkowo wysokiej klasy grunty , co ma
decydujacy wplyw na ich zakup.
Wiekszosc
terenów, które w wyniku analiz zostaly uznane jako potencjalne dla rozwoju
zabudowy mieszkaniowej, przewaznie polozone w lukach lub przylegajace bezposrednio do
istniejacej zabudowy stanowia
tereny prywatne. Stosunkowo duza ilosc
obiektów nie
uzytkowanych po dawnych pegeerach i rolniczych spóldzielniach stanowi iz
one powinny byc
przejmowane do prowadzenia nowej dzialalnosci.

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

15. Uwarunkowania wynikajace z :
wystepowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów
odrebnych
15.1. Prawne formy ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego
Na terenie gminy zostaly objete ochrona
prawna, w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody nastepujace obszary i obiekty:
= uzytek ekologiczny
= pomniki przyrody ( 5)

Obszary i obiekty chronione gminy Byczyna

Gminy Obszary przyrodnicze
prawnie chronione ogólem
[ha]
Obszary chronionego
krajobrazu
[ha]
Uzytki
ekologiczne
[ha]
Drzewa
pomnikowe
[szt.]
Byczyna 31,82 -31,82 5

Na terenie gminy znajduje sie
jeden uzytek ekologiczny, który zajmuje 31,82 ha
powierzchni. Obecnie obowiazujacym aktem prawnym, na mocy którego obszar ten uznano
za uzytek ekologiczny jest Rozporzadzenie nr 0151/P/9/2003 Wojewody Opolskiego z dnia
8 grudnia 2003r.

Charakterystyka uzytku ekologicznego na obszarze gminy

L.p Uzytek ekologiczny Powierzchnia
[ha]
Lokalizacja Gmina
1. Starorzecze Prosny (2)
(bsgno, torfowisko w dolinie
rzeki Prosny)
31,82 Nadlesnictwo Kluczbork, Obreb
Gorzów Sl. Lesnictwo
Sieroslawice, oddz.28iprstw,
28Aadgkno
Byczyna

Zródlo: Rozporzadzenie Wojewody Opolskiego 0151/P/9/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie uznania za uzytki ekologiczne [Dz.Urz.Woj.Op. nr 109, poz.2304].

Pomniki przyrody na obszarze gminy

L.p. Nr rejestru
wojewódzkiego/
Pomnik przyrody Lokalizacja Gmina
1. 246 Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
Jakubowice Byczyna
2. 247 Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)
Proslice Byczyna
3. 248 Aleja debów szypulkowych(
Quercus rober-24 szt.i buka
pospolitego ( Fagus sylvatica) –
25 szt.
Kostów Byczyna
4. 254 Aleja debów szypulkowych (
Quercus robur – 4 szt. I buka
pospolitego , Fagus sylvatica) –
25 szt.
Kostów
Nadl. Namyslów
Obreb Wolczyn, oddz.10d, 13a
Byczyna
5. 389 Lipa szerokolistna
(Tilia platyphyllos)
Byczyna Byczyna

Zródlo: 1-12 Zalacznik do Rozporzadzenia Wojewody Opolskiego
nr 0151/P/38/2005 z dnia 26.10.2005r. [Dz.Urz.Woj.Op.z 5.11.2005r. nr 72, poz.2231]

Na odcinku Gola – Posada znajduja sie
2 siedliska chronione,, Naturowe”
-Klasa Potametea – starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodneZwiazek
Potamion, Nymhaeion ( Kod.Natura 2000: 3150.1,3150.2);


URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-Zwiazek Ranunculion fluitantis – nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
wlosieniczników ( Kod.Natura: 3260).

Zasoby „uzytkowe” srodowiska przyrodniczego na terenie opracowania podlegajace
ochronie prawnej reprezentowane sa
przez gleby wyzszych klas bonitacyjnych (II i III) oraz
udokumentowane zloza kruszyw naturalnych, a takze lasy.
Na obszarze gminy wystepuje szereg obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru oraz
gminnej ewidencji zabytków objetych ochrona
prawna. Koncentracja budynków
zabytkowych wystepuje w miescie Byczyna. Duza czesc
miejscowosci posiada dobrze
zachowane uklady urbanistyczne. W gminie licznie wystepuja
takze parki uznane za zabytki
kultury, stanowiace równoczesnie cenne obiekty przyrodnicze.
Obiekty zabytkowe zostaly omówione w rozdz. 9.

16. Uwarunkowania wynikajace z:
wystepowania obszarów naturalnych zagrozen
geologicznych
Na obszarze gminy nie wystepuja
obszary naturalnych zagrozen
geologicznych. Obszary na
których odbywa sie
eksploatacja zlóz
kruszyw posiadaja
ustanowione obszary

17. Uwarunkowania wynikajace z:
wystepowania udokumentowanych zlóz
kopalin oraz zasobów wód
podziemnych
a) udokumentowane zloza kopalin
Wykaz udokumentowanych zlóz
kopalin na terenie gminy Byczyna

L.p. Zloze Eksploatacja Zasoby [tys.ton]
geologiczne bilansowe
-kruszywo naturalne
1. Jakubowice eksploatowane 592
2. Roszkowice zaniechana 525
3. Byczyna eksploatowane 271
Razem 1 388
-surowce ilaste ceramiki budowlanej
1. Golkowice zaniechana 1 336
2. Nasale nieeksploatowane 8 927
3. Pszczonki nieeksploatowane 270
-torfy
1. Borek zaniechana 21
Razem 10 283
Ogólem 11 692

b) zasoby wód podziemnych

Przez pólnocna
czesc
obszaru gminy przebiega regionalna, czwartorzedowa struktura
wodonosna dolina kopalna rzeki Prosny, o miazszosci piasków budujacych ten zbiornik nie
przekraczajacej 40 m. Struktura ta stanowi perspektywiczne zródlo zaopatrzenia w wode
pitna
obszaru gminy. Zasilanie zbiornika pochodzi glównie z opadów atmosferycznych. Zbiornik
na terenie gminy przebiega w pasie miejscowosci: Sieroslawice, Golkowice i Kostów.
Wieksza
czesc
doliny kopalnej wyznaczono do ochrony, wg klasyfikacji Kleczkowskiego
[Mapa…, 1990], jako jeden z glównych zbiorników wód podziemnych województwa
opolskiego:

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-GZWP 311 (Zbiornik rzeki Prosna) – jest to zbiornik czwartorzedowy o powierzchni 535
km2. Teren wystepowania zbiornika w obrebie gminy Byczyna zakwalifikowano do obszaru
wysokiej ochrony (OWO).

W poludniowo-zachodniej czesci gminy znajduje sie
takze fragment doliny kopalnej
Stobrawy-Widawy z odgalezieniem rynnowym Wolczyna.

18. Uwarunkowania wynikajace z :
wystepowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów
odrebnych
Na obszarze gminy prowadzona jest eksploatacja udokumentowanego zloza kruszywa
naturalnego na obszarze wsi Jakubowice, dla którego zostal wyznaczony teren górniczy na
podstawie przepisów odrebnych.

19. Uwarunkowania wynikajace z :
zadan
sluzacych realizacji ponadlokalnych celów publicznych
Przez obszar gminy przebiegaja
nastepujace obiekty pelniace zadania sluzace realizacji
ponadlokalnych celów publicznych:

-droga krajowa,

nr 11 relacji Kolobrzeg -Bytom

-droga wojewódzka,

nr 487 relacji Byczyna -Olesno
-drogi powiatowe – 16 ciagów
-linia kolejowa :

nr 272 relacji Kluczbork -Kostów
-linie elektroenergetyczne

110 KV Kluczbork – GPZ Kostów

110 KV GPZ Kostów -Kepno

-gazociagi

-odgalezienie od gazociagu wysokiego cisnienia relacji Odolanów – Tworóg DN100CN6MPa,
od poludniowo – wschodniej czesci gminy do stacji redukcyjnej w m.Byczyna.

20. Uwarunkowania wynikajace z : formalno – prawnych warunków
udostepniania, uzytkowania i zagospodarowania terenów
Analizowane ograniczenia wynikaja
przede wszystkim z obowiazujacych przepisów
szczególnych prawa, które okreslaja
mozliwosci uzytkowania i zagospodarowania terenu.
Naleza
do nich:

. Ograniczenia wynikajace z ochrony srodowiska i niektórych jego elementów:
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.Nr 25,
poz. 150 z pózn. zm.),
= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, okreslajaca szczególne formy
ochrony przyrody (Dz. U.z 2009, Nr 151, poz. 1220 z pózn. zm.),

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – o zasadach gospodarowania zasobami wód

(t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145.),
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.z 2007r. Nr 39, poz. 251z pózn. zm.),
= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja moze powodowac
negatywne oddzialywanie
akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporzadzenie map
akustycznych, oraz sposobów okreslania granic terenów objetych tymi mapami (Dz. U. z 2007r.
Nr 1, poz. 8).

.
Ograniczenia wynikajace z ochrony gruntów rolnych i lesnych:
= Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr
121, poz. 1266 z pózn. zm.),

= Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach, okreslajaca zasady gospodarki lesnej, bez wzgledu
na forme
wlasnosci, która prowadzi sie
wg planu urzadzenia lasu (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 45,
poz. 435 z pózn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra OSZN i L z dnia 28.08.92 r. (Dz. U. nr 67, poz. 337) w sprawie
szczególowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczególowych zasad
prowadzenia w nich gospodarki lesnej.

.
Ograniczenia wynikajace z przepisów prawa budowlanego i warunków
technicznych realizacji inwestycji:
= Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 – t.j., z
pózn. zm. ) ,

= rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, z 2003r. Nr 33 poz. 270, z 2004r. Nr 109, poz. 1156 ; z 2008 r. Nr 201,
poz.1238 i Nr 228, poz.1514 i zmiana z 12 marca 2009r.Ministra Infrastruktury zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich
usytuowanie),

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.jedn. Dz. U z 12 czerwca 2012r., poz. 647ze zm.)

= Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (t.j. Dz. U.
z 2000r. Nr 23, poz. 295 z pózn. zm.).

.
....Ograniczenia wynikajace z ochrony wartosci kulturowych:
= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz.
1568 z pózn. zm.).

.
Ograniczenia wynikajace ze statusu terenów zamknietych,
do których na terenie gminy Byczyna zaliczone sa
dzialki:
-terenu linii kolejowej 272 relacji Kluczbork – Kostów -Poznan
Dla terenu zamknietego nie zostaly wyznaczone strefy ochronne.

21. Potrzeby i mozliwosci rozwoju gminy
21.1. Potrzeby wynikajace z przyjetej strategii rozwoju gminy
Podstawowym dokumentem okreslajacym potrzeby rozwoju gminy jest ,, Strategia Rozwoju
gminy Byczyna ” opracowana na lata 2006 – 2015”.

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

W dokumencie tym okreslone zostaly priorytety w realizacji strategicznych programów
gospodarczych w celu wskazania, które sposród nich maja pierwszorzedne, a które
drugorzedne znaczenie z punktu widzenia mozliwosci osiagania rozwoju gminy.

Wiele z wymienionych zadan
inwestycyjnych jest w trakcie realizacji lub przygotowania do
nich. Opracowany tez
zostal ,, Lokalny program rewitalizacji miasta Byczyny .

21.2. Potrzeby wynikajace z wniosków o zmiane
studium
Z analizy wniosków o zmiane
studium wynika, ze potrzeby mieszkanców dotycza
przede
wszystkim przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane obejmujace zabudowe
mieszkaniowa
a takze na dzialalnosc
gospodarcza
( obiekty skladowe, magazyny, uslugowe)
oraz farmy wiatrowe.

21.3. Mozliwosci rozwoju gminy
Mozliwosci rozwoju gminy wiaza
sie
z mozliwosciami finansowania zadan
publicznych
podnoszacych konkurencyjnosc
gminy i umozliwiajacych inwestowanie podmiotom
prywatnym. Zadania te okreslone zostaly w strategii rozwoju z uwzglednieniem mozliwosci
realizacyjnych gminy.

21. Uwarunkowania – podsumowanie
– analiza uwarunkowan
wewnetrznych
Gmina Byczyna posiada srednio – korzystne warunki rozwoju
Walory i predyspozycje gminy:
-atrakcyjne polozenie i uksztaltowanie terenu – zwlaszcza w dolinie rzeki Prosny i Pratwy,
-znaczna ilosc
mieszkanców w wieku produkcyjnym,
-mozliwosc
przestrzennego rozwoju jednostek osadniczych,
-zróznicowana szata roslinna, lasy, parki, pomniki przyrody,
-rzeka Prosna i Pratwa wraz z doplywami,
-czyste powietrze,
-gleby nadajace sie
do rozwoju rolnictwa,
-korzystny agroklimat,
-znaczny potencjal gospodarczy w sferze rolnictwa, a takze mieszkalnictwa,
-gleby nadajace sie
do zalesienia,
-atrakcyjna siec
osadnicza z duza
iloscia
historycznych zalozen
parkowych
i palacowo – dworskich,
-siec
komunikacyjna – drogowa i kolejowa,
-wyposazenie wsi w siec
wodociagowa,
-mozliwosc
kanalizowania wsi,
-siec
energetyczna,
-mozliwosc
wyposazenia w siec
gazowa
-siec
telekomunikacyjna

Bariery rozwoju gminy

-prognozowany wysoki udzial ludnosci w wieku poprodukcyjnym ( starzenie sie
ludnosci ),
-brak odpowiedniego wyksztalcenia ludnosci, w tym w zakresie prowadzenia gospodarki

rolnej,
-niskie dochody budzetu gminy,
-struktura obszarowa gospodarstw rolnych,

URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

-ograniczenia prawne obszarów prawnie chronionych ( gleb wysokich klas bonitacyjnych ),
-uwzglednienie wymogów konserwatorskich w rewaloryzacji obiektów i terenów, co
znacznie podnosi koszty.

Wnioski do kierunków zagospodarowania przestrzennego

1. Do celów planistycznych przyjac
na okres perspektywy, tj. do 2025 roku liczbe
ludnosci na
poziomie 9500 mieszkanców , w tym w miescie Byczyna 4000 mieszkanców;
2. Umozliwic
na istniejacych terenach zabudowanych a aktualnie nie uzytkowanych w szczególnosci
na terenach bylych pegeerów i rolniczych spóldzielni wprowadzenie dzialalnosci gospodarczej
wielofunkcyjnej;
3. Na terenach zabudowy zagrodowej umozliwic
rozwój agroturystyki i nierolniczej dzialalnosci
gospodarczej;
4. Utrzymac
i umozliwiac
dalszy rozwój obiektów infrastruktury technicznej;
5. Utrzymac
i umozliwiac
rozwój obiektów infrastruktury spolecznej;
6. Uwzgledniac
zadania priorytetowe okreslone w strategii rozwoju gminy;
7. Umozliwiac
rozwój bazy noclegowo – gastronomicznej dla rozwoju turystyki;
8. Umozliwic
zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo i slabych klas bonitacyjnych;
9. Umozliwic
rozwój odnawialnych zródel energii.
URB – PLAN OPOLE


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY
Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w studium okresla sie w szczególnosci:

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
2) kierunki i wskazniki dotyczace zagospodarowania oraz uzytkowania terenów, w tym
tereny wylaczone spod zabudowy,
3) obszary oraz zasady ochrony srodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk,
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

wspólczesnej,
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
6) obszar, na których rozmieszczone beda inwestycje celu publicznego o znaczeniu


lokalnym,

7)
obszary, na których rozmieszczone beda inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust.1,

8) obszary, dla których obowiazkowe jest sporzadzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrebnych, w tym obszary
wymagajace przeprowadzenia scalen i podzialu nieruchomosci, a takze obszary
rozmieszczenia wielko powierzchniowych obiektów handlowych oraz obszary przestrzeni
publicznej,

9) obszary, dla których gmina zamierza sporzadzic miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagajace zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

10) kierunki i zasady ksztaltowania rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej,
11) obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych.
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza sie w zlozu kopaliny filar ochronny,
13) obszary pomników zaglady i ich stref ochronnych oraz obowiazujace na nich


ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów bylych hitlerowskich obozów zaglady (Dz.

U. Nr 41, poz. 412 oraz 2002 r. nr 113, poz. 984 i nr 153, poz. 1271),
14) obszary wymagajace przeksztalcen, rehabilitacji lub rekultywacji,
15) granice terenów zamknietych i ich stref ochronnych ,
16) inne obszary problemowe, w zaleznosci od uwarunkowan i potrzeb zagospodarowania
wystepujacych w gminie.
W tym przypadku obszary takie stanowia wyznaczone obszary potencjalnych lokalizacji farm
wiatrowych, w zwiazku ze zlozonymi wnioskami i pozytywnym rozpatrzeniem przez Burmistrza
Obszary te po wstepnym rozpoznaniu odnosnie mozliwosci ich realizacji zostaly wskazane
przez zainteresowanych inwestorów, a nastepnie przeanalizowane w swietle istniejacych
uwarunkowan i mozliwosci ich rozwoju na obszarze gminy.

URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

1. Cele rozwoju gminy
1.1. Cel glówny
Zasadniczym celem rozwoju gminy jest zapewnic wysoka jakosc zycia mieszkanców gminy
z zachowaniem rolniczej i mieszkaniowej funkcji gminy, utrzymanie i dalszy rozwój funkcji
uslugowej wraz z rozwojem funkcji turystycznej miasta Byczyny oraz utrzymanie rangi w sieci
osadniczej miasta Byczyny jako siedziby samorzadu terytorialnego przy wykorzystaniu
pozytywnych uwarunkowan lokalnych i regionalnych.

1.1.1. Na osiagniecie celu glównego skladaja sie cele strategiczne do których naleza:
.
bezpieczenstwo ekologiczne i lad przestrzenny
.
bezpieczenstwo spoleczno – ekonomiczne, aktywizacja gospodarcza
.
nowoczesne i niezawodne urzadzenia infrastruktury technicznej
Bezpieczenstwo ekologiczne – to przede wszystkim:


poprawa stanu srodowiska przyrodniczego oraz stanu sanitarnego ( czystosc atmosfery
osiagnieta poprzez likwidacje nadmiernej emisji pylów i gazów pochodzacych
z lokalnych zródel, pozyskanie odnawialnych zródel energii wiatru, biomasy, wody i
slonca)

ochrona wartosci przyrodniczych i zasobów naturalnych


rewitalizacja kompleksów gleb i lasów oraz wód w rzekach i potokach

harmonijny i racjonalny rozwój zabudowy

poprawa ladu przestrzennego jednostek osadniczych

dazenie do zapewnienia zgodnosci miedzy chlonnoscia i odpornoscia srodowiska
a intensywnoscia zagospodarowania

racjonalne wykorzystanie zasobów srodowiska

eliminowanie nadmiernego halasu komunikacyjnego
Bezpieczenstwo spoleczno – ekonomiczne to:


rozwój mieszkalnictwa

niski poziom bezrobocia

restrukturyzacja gospodarki, a w szczególnosci gospodarki rolniczej

tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój dzialalnosci gospodarczej

racjonalne wykorzystanie istniejacego majatku produkcyjnego

bezpieczenstwo osobiste ludnosci gminy
Nowoczesna infrastruktura to:


dostepnosc do terenów budowlanych

modernizacja lub adaptacja do innych celów przestarzalej substancji mieszkaniowej

wymiana zdekapitalizowanej substancji mieszkaniowej na nowoczesna

rozwój infrastruktury spolecznej:
-rozwój kultury
-rozwój opieki zdrowotnej i spolecznej
-stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji

rozwój infrastruktury technicznej i drogowej:
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-poprawa funkcjonowania ukladu komunikacyjnego
-poprawa i rozbudowa systemu wodociagowego
-rozwój systemu zaopatrzenia w energie elektryczna
-wyposazenie gminy w zorganizowany system odbioru scieków
-wyposazenie gminy w zorganizowany system zaopatrzenia w gazrozwój lokalnych odnawialnych zródel energii: wiatru , biomasy, wody i slonca
Lad przestrzenny to:


zwartosc przestrzenna gminy

segregacja i wspólzaleznosc rozmieszczenia funkcji przestrzennych

bezkolizyjna siec komunikacyjna z segregacja ruchu lokalnego i tranzytowego

ochrona wartosci kulturowych

ochrona wartosci kulturowych w korelacji z ochrona srodowiska przyrodniczego
W swietle powyzszego glównymi celami rozwoju gminny w kolejnosci winny byc:
-tworzenie i usprawnienie systemu powiazan komunikacyjnych
-rozbudowa infrastruktury technicznej
-rozwój mieszkalnictwa i uslug dla ludnosci
-przygotowanie terenów dla rozwoju strefy aktywnosci gospodarczej gminy
-rozwój rolnictwa w zakresie produkcji zdrowej zywnosci
-restauracja zabudowy zabytkowej dla celów turystycznych
-przygotowanie warunków formalnych i prawnych dla rozwoju agroturystyki
-rozwój bazy rekreacyjno – sportowej
-zwiekszenie lesistosci na obszarze gminy

1.2. Cele posrednie, zadania
Aktywizacja gospodarcza

1. Tworzenie warunków dla rozwoju dzialalnosci gospodarczej – produkcyjnej, uslugowo –
produkcyjnej, skladowania i magazynowania, uslugowej i turystycznej oraz mieszkalnictwa :
a) dzialania na rzecz rozwoju produkcji i uslug oraz mieszkalnictwa;
Tworzenie warunków dla rozwoju dzialalnosci gospodarczej : produkcyjnej, uslugowej,
uslugowo – produkcyjnej, skladowania i magazynowania:

-wydzielenie w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy obszarów rozwoju dzialalnosci
gospodarczej dla inwestycji uslugowych, produkcyjnych , produkcyjno – uslugowych,
magazynowania i skladowania;

-wydzielenie w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy obszarów rozwoju zabudowy
mieszanej (zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej oraz uslug dla ludnosci i obslugi

rolnictwa );
-sukcesywne przygotowywanie gruntów pod ww zabudowe poprzez opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i realizacje infrastruktury
technicznej;
b) dzialania na rzecz rozwoju rekreacji i turystyki;

-eksponowanie walorów gminy np. poprzez oznakowanie i opisanie obiektów zabytkowych

pomników przyrody, zbiorowisk unikalnych roslin itp.;
-promocja turystyczno -rekreacyjna gminy; zabytki, Gród Rycerski;
-zagospodarowanie turystyczno – wypoczynkowe obrzezy zbiornika ,, Biskupice”;

z wyznaczeniem tras turystycznych ( pieszych, rowerowych, dydaktycznych itp.).

URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

2. Poprawa warunków rozwoju rolnictwa :
a) dzialania w sferze gospodarki przestrzennej i inwestycyjnej;
* wydzielenie w strukturze funkcjonalno – przestrzennej gminy, w oparciu o uwarunkowania
przyrodnicze obszarów intensywnej produkcji rolnej i ekstensywnej podporzadkowanej
wzgledom ochrony srodowiska;
* sukcesywne prowadzenie prac urzadzeniowo – rolnych w zakresie urzadzen melioracyjnych
i dróg rolniczych;
*
rozwiniecie i systematyczne prowadzenie procesów scalania gospodarstw rolnych o
strukturze rozproszonej i malych;
*
prowadzenie zabiegów agrotechnicznych ukierunkowanych na podnoszenie zyznosci gleb
w stopniu nie zagrazajacym srodowisku;
*
przeznaczenie gruntów rolnych o niskiej jakosci bonitacyjnej na cele nierolnicze, pod
zalesienie , ale równiez na inne cele uzasadnione gospodarczo;
b) dzialania w sferze organizacyjnej;

* przeksztalcenie struktury obszarowej i charakteru gospodarstw rolnych jako
specjalistycznych gospodarstw rodzinnych w dwóch glównych kierunkach:
= tworzenie gospodarstw zbozowo – hodowlanych i hodowlanych o duzych arealach,
= nastawienie produkcji rolnej w malych gospodarstwach na uprawy intensywne,

zapewniajace odpowiednia dochodowosc ( uprawy ogrodnicze, sadownicze, przemyslowe),
= rozwój grup producenckich rolników.

Nowoczesna Infrastruktura

1. Rozwój infrastruktury spolecznej :
a) rozwój kultury, opieki zdrowotnej i spolecznej;
* rozbudowa gminnego centrum kulturalno – oswiatowego ;
* budowa domu opieki spolecznej dla ludzi starszych;
* podnoszenie standardów wyposazenia obiektów opieki zdrowotnej;
* rozbudowa, w miare potrzeb i mozliwosci istniejacych cmentarzy .
b) tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji;

*
budowa przyszkolnych obiektów i urzadzen sportowych, w pierwszej kolejnosci boisk
i sal gimnastycznych;
* rozwój zagospodarowania istniejacych terenów sportowych ;
*
urzadzenie boisk i terenów rekreacyjno – wypoczynkowych we wsiach nie posiadajacych
dotychczas takich obiektów.
2. Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej:
a) uklad drogowy;
*
modernizacja drogi krajowej nr 11 relacji Kolobrzeg -Bytom do parametrów
odpowiadajacych klasie drogi S wraz z budowa drogi dwu jezdniowej po nowym sladzie i
obwodnic miejscowosci: Kostów, Golkowice – Byczyna – Biskupice – Sarnów;

*
modernizacja drogi wojewódzkiej nr 487 relacji Byczyna – Olesno do parametrów
odpowiadajacych klasie drogi Z wraz z budowa obwodnicy miejscowosci Byczyna
uwzglednieniem:
-potrzeb komunikacji zbiorowej ( zatoki dla autobusów);
-sciezek rowerowych;
*
modernizacja dróg powiatowych do parametrów odpowiadajacych klasie drogi zbiorczej Z
( lub lokalnej L-decyduje wlasciciel w oparciu o analize funkcjonowania ukladu dróg
powiatowych w granicach powiatu), z uwzglednieniem:
-potrzeb komunikacji zbiorowej ( zatoki dla autobusów);
-sciezek rowerowych na terenach zabudowanych;


URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

*
modernizacja wazniejszych dróg gminnych do parametrów odpowiadajacych klasie drogi
lokalnej L;
* sukcesywna budowa ulic – jako dróg gminnych lub wewnetrznych osiedlowych – na terenach
planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miescie Byczyna;
*
wyposazenie wszystkich ulic ( tj dróg w granicach strefy osadniczej) w utwardzone
nawierzchnie i chodniki oraz kanalizacje i oswietlenie;
* umozliwienie lokalizacji stacji paliw przy drogach, na terenach dzialalnosci gospodarczej;
b) system wodociagowy:

-sukcesywna rozbudowa sieci wodociagowej na terenach planowanej zabudowy ;
-modernizacja ujec wody w miare potrzeb technicznych;

c) system kanalizacji sanitarnej i oczyszczania scieków:

* realizacja grupowego systemu kanalizacji sanitarnej, obejmujacej caly teren gminy;
d) siec elektroenergetyczna n/n :

* sukcesywna rozbudowa sieci energetycznej na terenach planowanej zabudowy;
e) gazyfikacja:

-gazyfikacja gminy uwzgledniajaca zaopatrzenie w gaz wszystkich jednostek osadniczych
gminy w granicach strefy zainwestowania;

f) odnawialne zródla energii;

*
tworzenie warunków dla rozwoju lokalnych odnawialnych zródel energii róznego rodzaju
( energii wiatru, energii slonecznej, biomasy, wody) .
Atrakcyjne srodowisko i lad przestrzenny

1. Poprawa stanu srodowiska przyrodniczego oraz stanu sanitarnego srodowiska:
a) poprawa stanu czystosci wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powierzchni ziemi
i powietrza atmosferycznego oraz warunków sanitarnych srodowiska;
* realizacja kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej obejmujacego wszystkie jednostki
osadnicze w gminie w granicach zwartej zabudowy ;
*
uwzglednienie segregacji i zagospodarowania odpadów wtórnych w gminnym systemie
odbioru odpadów komunalnych ;
*
propagowanie, a dla nowych obiektów budowlanych wprowadzenie poprzez instrumenty
realizacji polityki przestrzennej, obowiazku stosowania w celach grzewczych paliw
ekologicznych plynnych lub gazowych; docelowo gazyfikacja gminy;
*
dzialanie na rzecz budowy nowej trasy drogi krajowej nr 11 omijajacej zabudowe wsi:
Kostów-Golkowice – Byczyna – Biskupice – Sarnów;
* ograniczenie zabudowy w strefach sanitarnych cmentarzy;

*
prowadzenie dzialalnosci kontrolnej w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów
ochrony srodowiska przez podmioty prowadzace dzialalnosc gospodarcza;
*
wystapienie do Rady Powiatu o ustanowienie obszarów ograniczonego uzytkowania dla
drogi krajowej, linii kolejowej i linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia, a do
czasu ich ustanowienia ograniczenie zabudowy w potencjalnych granicach tych
obszarów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
b) ochrona wartosci przyrodniczych oraz zasobów naturalnych:
* ochrona terenów i obiektów cennych przyrodniczo:

-obszarów dolin rzeki Prosny, Pratwy , Wolczynskiej Strugi i ustanowienie ich obszarami

chronionego Krajobrazu;
-objecie ochrona prawna ostoi flory i fauny jako rezerwatu przyrody ,,Kania”;
-parków wiejskich.


URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

2. Zalozenia do kierunków rozwoju przestrzennego gminy
2.1. Zakres czasowy studium
Obowiazujace przepisy w zakresie gospodarki przestrzennej nie okreslaja zakresu czasowego
studium ani obowiazku okreslania tego zakresu. Z tego wzgledu w studium planuje sie docelowa
wizje rozwoju przestrzennego gminy, ze wskazaniem szacunkowych zmian ludnosciowych oraz
szacunkowych potrzeb mieszkaniowych na okres perspektywy który przyjeto do roku 2025, jako
podstawe do etapowania rozwoju zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Planowana w studium docelowa wizja rozwoju przestrzennego powinna byc okresowo
weryfikowana pod katem zmieniajacych sie uwarunkowan, w ramach obowiazujacej oceny
aktualnosci studium i korygowana zgodnie z wynikami tej oceny.
Taka ocena powinna byc przeprowadzona przynajmniej raz w kadencji rady gminy.

2.2. Prognoza demograficzna
Prognoza demograficzna dla gminy Byczyna przedstawia obraz przyszlego ksztaltowania sie
stanu i struktury ludnosci wg podstawowych grup ludnosci. Grupy te okreslaja wielkosc
przyszlych potrzeb spoleczno-gospodarczych wynikajacych ze zmiennosci struktur
demograficznych, które sa bardzo wazne dla prowadzenia polityki spoleczno-ekonomicznej i
przestrzennej gminy.
Prognoza w sposób szczególny skoncentrowana jest na strukture grupy ludnosci
przedprodukcyjnej tj. do lat 18. Grupa ta stanowi bowiem podstawe polityki spolecznej
i edukacyjnej w takich dziedzinach jak rozwój infrastruktury spolecznej, ochrony zdrowia,
rozwój budownictwa mieszkaniowego, tworzenie nowych miejsc pracy i zabezpieczen
spolecznych.

Lata transformacji gospodarczej /1989 – 1996/ przyniosly dla kraju a takze gminy Byczyna
nowe zjawiska demograficzne wskazujace na kryzys demograficzny:


spadek urodzen

spadek zawieranych malzenstw

spadek dzietnosci kobiet

spadek przyrostu naturalnego

spadek udzialu mlodziezy w strukturze demograficznej gminy
Nowe procesy demograficzne wykluczaja zastosowanie metody ekstrapolacji dotychczasowych
terenów. Zalamanie sie dotychczasowych trendów rozwoju demograficznego gminy
upowaznia do przyjecia zalozen, ze reprodukcja ludnosci bedzie ksztaltowala sie do 2025 roku
ponizej prostej zastepowalnosci pokolen oraz nastapi wzrost zgonów .

Lata transformacji gospodarczej charakteryzuja sie gwaltownym spadkiem urodzen
i wyraznie zarysowujacym sie kryzysem demograficznym .

Dotychczas gmine charakteryzowal od kilku lat korzystny wskaznik przyrostu naturalnego, przy
dosc znacznym ujemnym saldzie migracji. Szczególnie niepokojacym zjawiskiem jest migracja
osób z wyzszym wyksztalceniem oraz mlodziezy do osrodków miejskich i zagranice. W sumie
na przestrzeni ostatnich lat nastepuje powolny ubytek liczby ludnosci gminy. W ostatnim
dziesiecioleciu relatywnie najbardziej wzrosla liczba mieszkanców w miescie. W wiekszosci
pozostalych miejscowosci obserwuje sie spadek wielkosci zaludnienia ( szczególnie proces ten

URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

uwidacznia sie w miejscowosciach polozonych na obszarach gdzie funkcjonowaly panstwowe
gospodarstwa rolne .

Przyszle zmiany zaludnienia gminy prawdopodobnie beda determinowane wysokoscia
przyrostu naturalnego i nie nalezy natomiast spodziewac sie w najblizszym czasie wzrostu
liczby mieszkanców. Przewiduje sie, ze przyrost liczby mieszkanców gminy nastapi w
miejscowosciach : miescie Byczyna oraz wsiach: Biskupice, Kostów, Polanowice, Roszkowice.

O rozwoju ludnosci gminy zdecyduja równiez rozmiary i struktura migracji zarówno
wewnetrznych jak i zagranicznych. Przy migracjach wewnetrznych przyjeto zalozenie, ze
restrukturyzacja rolnicza bedzie czynnikiem znacznego odplywu mlodych roczników z
rolnictwa do miast, glownie miasta Byczyny, a takze do Kluczborka i w mniejszym stopniu do
Wolczyna i Kepna.

Na zmniejszenie odplywu ludnosci za granice moze wplynac w duzym stopniu stabilizacja
gospodarcza w kraju.

Biorac pod uwage, ze ewentualny powrót ludnosci z emigracji dotyczyc bedzie ludnosci w
srednim i górnym przedziale grupy produkcyjnej, istnieje zagrozenie dalszego starzenia sie
ludnosci gminy, wzrost grupy poprodukcyjnej a tym samym dalszy spadek urodzen i przyrostu
naturalnego.

Wobec braku danych statystycznych na przestrzeni lat w ukladzie gmin dotyczacych urodzen,
zgonów migracji zewnetrznej i wewnetrznej trudno jest prognozowac liczbe ludnosci na
najblizsze przedzialy czasowe.

Przeprowadzona analiza demograficzna dla gminy oparta jest o zachodzace tendencje
demograficzne i ma charakter wylacznie szacunkowy.

Glówne tendencje rozwoju demograficznego , prognozowane w gminie do roku 2025:

= utrzymanie odnowy pokolen powyzej prostej zastepowalnosci pokolen,

= wydluzenie przecietnego trwania zycia ( szczególnie kobiet) , postepujacy proces starzenia
sie spoleczenstwa,

= spadek udzialu dzieci i mlodziezy o ok.5%,

= wzrost udzialu ludnosci w wieku poprodukcyjnym ok.4%,

= wzrost salda migracji ze wsi do miast, ucieczka ludzi mlodych, w tym absolwentów wyzszych

uczelni, do duzych miast i za granice, utrzymanie niskiego poziomu ruchliwosci

przestrzennej.

Szacunkowa prognoza demograficzna wskazuje na zaludnienie gminy na poziomie :

2015 r. -9650 mieszkanców, w tym : miasto 3950

2025 r. -9500 mieszkanców, w tym miasto 4000

Prognoze struktury wieku ludnosci gminy przyjeto w oparciu o analize istniejacej struktury
wieku oraz zalozonego przyrostu naturalnego i migracji.

Poziom urodzen na stosunkowo niskim poziomie z bardzo niewielka tendencja wzrostu w
ostatnim czasie wskazuje jednak na przyjecie udzialu ludnosci w grupie 0-17 lat z 26,3%
w 1988 roku do 20% w 2025roku.

Obnizy sie populacja grupy 3-6 lat, a takze w wieku szkoly podstawowej 7-14 lat co moze
stanowic powazny problem dla gminy. Spadek demograficzny tych grup nalezaloby
wykorzystac na poprawe warunków wychowania i nauczania.

URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Grupa wieku produkcyjnego wskazuje na tendencje spadkowa, co wiaze sie ze zmniejszeniem
potrzeb na lokalny rynek pracy, natomiast wzrost grupy poprodukcyjnej wskazuje na
koniecznosc rozwoju opieki spolecznej, która obejmie znaczna liczbe osób.

Prognozowana struktura wieku ludnosci gminy w roku 2025:

Grupy wiekowe
Gmina ogólem
9500;
miasto
4000
%
wies
5500
0 – 17 lat 1720 20,0
0 – 2 lat 344 4,0
3 – 6 lat 387 4,5
7 – 14 lat 602 7,0
15 – 17 lat 387 4,5
18 – 59/64 lata 4988 58,0
60 – 65 i wiecej 1892 22,0

Prognozowana liczba ludnosci w poszczególnych jednostkach osadniczych:

Zmiany w strukturze zatrudnienia na terenie gminy, które nastapily i polegaja na zmniejszeniu
sie liczby zatrudnionych w rolnictwie beda utrzymywac sie nadal.
Zródlem zatrudnienia w gminie w okresie perspektywicznym bedzie lokalny rynek pracy, który
tworzyc beda istniejace i nowo lokalizowane zaklady uslugowo produkcyjne, produkcyjne,
szeroki wachlarz uslug dla ludnosci , sportu i rekreacji , uslugi dla obslugi produkcji rolnej,
agroturystyka, a takze rolnictwo, które bedzie nadal dominujacym zródlem utrzymania
ludnosci gminy.


2.3. Struktura obszaru gminy
Uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu – faktycznego , obszar gminy dzieli sie na dwie
podstawowe jednostki strukturalne:

= obszar miejski obejmujacy tereny zurbanizowane i tereny planowanego zurbanizowania
miasta Byczyny
= obszar wiejski obejmujacy pozostale tereny, tj. tereny osadnicze wsi oraz tereny lesne i
rolne.

2.4. Funkcja obszaru
Obszar miejski – dla miasta Byczyny przyjmuje sie utrzymanie i rozwój dotychczasowych

funkcji, tj.
-uslugowej o zasiegu lokalnym
-mieszkaniowej
-turystyczno – rekreacyjnej

Obszar wiejski – dla obszaru wiejskiego przyjmuje sie utrzymanie dotychczasowych funkcji , tj.
-rolniczej
-mieszkaniowej
-jako funkcje uzupelniajace przyjmuje sie:

URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-dzialalnosc produkcyjna i uslugowa
-rekreacje na bazie osrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w Biskupicach
-agroturystyke bazujaca na walorach przyrodniczych i kulturowych gminy .


3. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczaniu
terenów
3.1. Generalne kierunki zmian
Na podstawie przeprowadzonej analizy ,, Studium…gminy Byczyna przyjetym w 1997 roku oraz
analizy istniejacych uwarunkowan a takze przyjetych zalozen strategicznych rozwoju gminy
ustala sie nastepujace generalne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy:

Utrzymuje sie glówne kierunki zagospodarowania gminy okreslone dotychczas w
sporzadzonym studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w
innych opracowaniach planistycznych w zakresie planowania przestrzennego:

= na obszarze gminy :

*
wskazanie wystepowania obszarów urbanizacji w gminie z uwzglednieniem
zrównowazonego rozwoju zabudowy produkcyjnej, uslugowej i mieszkaniowej wraz z
niezbedna infrastruktura drogowa i techniczna,
* rozwój zabudowy o charakterze wiejskim ( tj. mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej,
obiektów uslug podstawowych dla ludnosci, obslugi rolnictwa i drobnej przedsiebiorczosci
wytwórczej i uslugowej,
* intensyfikacja zabudowy na terenach uzbrojonych w miescie i na wsiach poprzez zabudowe
wolnych terenów oraz zdegradowanych terenów zainwestowanych,
*
wskazanie w strukturze przestrzennej gminy obszarów cennych przyrodniczo, a takze
predestynowanych do pelnienia funkcji przyrodniczych ze wzgledu na polozenie i
wprowadzenie ograniczen w ich zagospodarowaniu,

* wylaczenie od wprowadzania nowej zabudowy na terenach bezposredniego zagrozenia
powodziowego polozonych w strefie przeplywu wód powodziowych o p=1% ( dolina Prosny) a
takze na obszarach narazonych na wystepowanie zalewów powodziowych i podtopien ( dolina
Pratwy, Wolczynskiego Strumienia),
* wydzielenie obszarów na których mozliwa bedzie lokalizacja elektrowni wiatrowych,
*
poprawe rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w szczególnosci ochrona arealu rolnego
wysokiej klasy bonitacji gleb ,
* usprawnienie systemu komunikacji drogowej,
* modernizacja istniejacych i realizacja nowych urzadzen infrastruktury technicznej .
= na obszarze miasta: wzmocnienie funkcji miasta jako lokalnego osrodka uslugowego
poprzez:

*
rewitalizacje i rewaloryzacje centrum miasta obejmujaca zabudowe mieszkaniowo –
uslugowa polozona w obrebie historycznych murów miejskich,
*
rewitalizacja parku miejskiego,
*
rozwój terenów rekreacyjno – sportowych w sasiedztwie obiektów sportowych ,
*
rozwój terenów dzialalnosci gospodarczej ( produkcyjno – skladowych i uslugowych),
*
intensyfikacje zabudowy na terenach uzbrojonych miasta poprzez zabudowe wolnych
terenów oraz zdegradowanych terenów zainwestowanych.
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Wzmocnienie funkcji miasta jako lokalnego osrodka uslugowego poprzez wyzej wymienione
dzialania ma na celu poprawienie wizerunku miasta i podniesienie jego konkurencyjnosci
oraz wykorzystanie walorów historycznych do ustanowienia go jako Pomnika historii.
Celem planowanej urbanizacji obszaru miasta jak i terenów wiejskich jest rozwój ekonomiczny
i ludnosciowy gminy.
Uwzgledniajac uwarunkowania ekofizjograficzne oraz dotychczasowy sposób i stan
zagospodarowania terenów oraz zainteresowanie potencjalnych inwestorów, nowa zabudowa
= mieszkaniowa i uslugi dla ludnosci planowana jest przede wszystkim jako uzupelnienie w

lukach istniejacej zabudowy zarówno w miescie jak i w poszczególnych jednostkach

osadniczych, co ulatwi wyposazenie zabudowy w infrastrukture techniczna,
= zabudowa produkcyjna obejmuje tereny po bylych uspolecznionych jednostkach rolniczych

PGR-ach i RSP, w mniejszym stopniu obejmuje wyznaczenie nowych terenów.

Intensyfikacja zabudowy polega na przeznaczeniu pod zabudowe terenów uzbrojonych w
granicach zwartej zabudowy miasta i wsi, i ma na celu bardziej efektywne wykorzystanie
istniejacej infrastruktury, obnizenie kosztów spolecznych realizacji nowej zabudowy oraz
przeciwdzialanie nieuzasadnionemu zabudowywaniu gruntów rolnych.
Planowany rozwój zabudowy o charakterze wiejskim pozwoli na realizacje ok.150 nowych
mieszkan planowanych na obszarze wiejskim; srednio 5 nowych mieszkan na wies.
Na obszarze miasta dla zapewnienia spójnego rozwoju przestrzennego planuje sie zabudowe w
pierwszej kolejnosci terenów juz wyznaczonych jako tereny mieszkaniowe w obowiazujacym
planie miejscowym , a nastepnie jako ich kontynuacje. Chlonnosc terenów wyznaczonych
generalnie na ok.150 zapewnia zapotrzebowanie miasta w tym zakresie na okres
perspektywiczny. Z uwagi na utrudniona dostepnosc terenów ( przewazajaca wlasnosc
prywatna) nalezy wskazac tereny na dodatkowe 50 mieszkan w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej. Równiez dodatkowa ilosc mieszkan mozna bedzie uzyskac w wyniku
modernizacji zabytkowej substancji miasta.

Planowane nowe obszary chronionego krajobrazu na obszarze gminy tworzy sie w celu
zapewnienia prawidlowych warunków funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych struktur
przyrodniczych na obszarze gminy poprzez ich powiazanie w uklad ciagly oraz ochrone przed
zabudowa i innymi zmianami sposobu uzytkowania.
Obszary te beda tworzyc tzw. Przyrodniczy System Obszarów Chronionych. Utworzenie tych
obszarów przyczyni sie do poprawy ogólnego stanu srodowiska w gminie, zachowanie
bioróznorodnosci obszaru oraz wzmocnienia odpornosci struktur przyrodniczych na
antropopresje.

Wyznaczenie obszarów dopuszczonych do lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz solarów
slonecznych i biogazowi jest elementem realizacji polityki energetycznej panstwa
ukierunkowanej na rozwój odnawialnych zródel energii. Budowa elektrowni wiatrowych na
obszarze gminy bedzie miala tez wymierne korzysci dla gminy w postaci dodatkowych
podatków od nieruchomosci oraz budowie przez inwestorów elektrowni wiatrowych dróg
rolniczych na obszarach lokalizacji tych obiektów.
Korzystne warunki klimatyczne gminy, duze naslonecznienie pozwala na lokalizacje równiez
urzadzen wykorzystujacych promieniowanie sloneczne. Na terenach po dawnych pegeerach i
rolniczych spóldzielniach produkcyjnych i duza produkcja rolnicza powoduje, ze istnieje
mozliwosc lokalizacji biogazowi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

3.2.Kierunki rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tereny wylaczone z zabudowy

Uwzgledniajac potrzeby ochrony srodowiska, walorów krajobrazowych gminy oraz rolniczej

przestrzeni produkcyjnej na obszarach rolno – lesnych planuje sie:
-powiekszenie powierzchni terenów lesnych
-podzial obszarów rolno – lesnych na strefy produkcyjne i chronione

Pod zalesienia przeznacza sie grunty o malej przydatnosci dla produkcji rolnej , bezposrednio
przylegle do istniejacych kompleksów lesnych, zgodnie z uchwalonym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego granicy polno – lesnej gminy.
Jako strefy chronione wydziela sie obszary gruntów rolnych o walorach przyrodniczych, w tym
ciagi lak w dolinach rzek i potoków, laki sródlesne oraz inne wieksze kompleksy lakowe. Celem
ochrony tych gruntów jest zapewnienie ciaglosci struktur przyrodniczych.
W strefach chronionych produkcja rolna oraz wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i
zagospodarowania terenów powinny byc podporzadkowane wymogom ochrony srodowiska
i krajobrazu.
Strefa produkcyjna obejmuje obszary uzytków rolnych, z przewaga gruntów rolnych.
Wiodacym uzytkowaniem w strefie powinny byc uprawy polowe. W tej strefie wskazuje sie
kompleksy najlepszych gruntów rolnych ( I-III klasy bonitacyjnej) , jako obszary szczególnej
ochrony srodowiska.
Na obszarach rolnych dopuszcza sie zabudowe rolnicza z wylaczeniem nastepujacych terenów:
-lak cennych pod wzgledem przyrodniczym
-siedlisk chronionych
-ostoi flory i fauny
-terenów podmoklych i bagiennych z charakterystycznymi dla nich roslinnoscia
Na dzialalnosc rolnicza zwiazana z funkcjonowaniem obiektów nalezy w pierwszej kolejnosci
wykorzystywac istniejace obiekty produkcyjne i magazynowe na terenach zainwestowanych
dawnych pegeerów i innych aktualnie niezagospodarowanych.

3.3.Planowany model struktury przestrzennej gminy

3.3.1. Waloryzacja obszaru gminy dla funkcji uzytkowych zwiazanych z przestrzennym
rozwojem gminy dla ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów
Rysunek Studium... okreslajacy „ Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy”
ustala ogólna dyspozycje funkcjonalno – przestrzenna obszaru gminy. Poddana
w fazie badawczej analiza uwarunkowan rozwoju gminy pod katem mozliwosci
i kierunków rozwoju przestrzennego z uwzglednieniem takich elementów jak: warunki
fizjograficzne, elementy przyrodnicze, pochodzenie i klasyfikacja gleb wystepujacych,
dotychczasowe zagospodarowanie i zachodzace tendencje oraz zamierzenia samorzadu gminy
pozwala na wyznaczenie na obszarze gminy dwóch podstawowych obszarów funkcjonalnych:

= obszar urbanizacji

= obszary funkcji ekologicznych

W ramach obszarów okreslono wyodrebniajace sie strefy, na których dzialalnosc nalezy
prowadzic zgodnie z wiodaca funkcja wydzielonej strefy, przepisami szczególnymi i polityka
przestrzenna wlasciwa dla danej strefy i danego obszaru.

W Studium... dla wydzielonych stref precyzuje sie jedynie ogólne zasady przeznaczenia i
zagospodarowania terenów pomagajace w podejmowaniu jednostkowych, bardziej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

szczególowych decyzji przestrzennych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy.

Przyjete nazwy stref funkcjonalnych maja charakter porzadkujacy i wyrazaja ogólny cel
rozwoju przestrzennego gminy.

Dominujaca funkcja strefy odzwierciedla jej podstawowe przeznaczenie.

Zagospodarowanie strefy powinno byc zgodne z jej funkcja i przeznaczeniem podstawowym.

Wyklucza sie calkowicie wprowadzenie na obszarze strefy sprzecznych z jej funkcja
i przeznaczeniem podstawowym.

Uksztaltowana dotychczas struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy Byczyna pozwala na
wyodrebnienie w ramach obszarów stref funkcjonalnych:

.
w obszarze urbanizacji:

strefy osadnicze zabudowane,

strefy wskazane do zabudowy dla:
-mieszkalnictwa i uslug ( publicznych i komercyjnych ),
-dzialalnosci gospodarczej ( produkcji, uslugowo – produkcyjnej skladów i
magazynów, uslug technicznych ).

.
w obszarze funkcji ekologicznych :

strefy systemu ekologicznego przyrodniczo czynne, szczególnej ochrony
i ograniczonym zakresie dzialan i ingerencji,

strefy rolnicze przewidziane do szczególnej ochrony i calkowitego wylaczenia
z zabudowy /wspomagajace obszary systemu ekologicznego/,

strefy lesne,

strefy zieleni ,

strefy sportu i rekreacji.
Strefy i obszary sa ze soba wzajemnie powiazane. W obszarze urbanizacji – na obszarach
zabudowanych wystepuja tereny o funkcjach ekologicznych jak zielen parkowa, skwery,
zielence, cmentarze, tereny sportu i rekreacji, sady i ogrody, zbiorniki i cieki wodne z zielenia
towarzyszaca.

3.3.2. Struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy
Dla realizacji kierunków i celów polityki przestrzennej gminy w Studium w ramach obszarów
wyznacza sie nastepujace strefy funkcjonalno – przestrzenne , dla których wskazuje sie
zasadnicze kierunki rozwoju zabudowy oraz wskazniki i parametry dotyczace ich
zagospodarowania i uzytkowania.

A. Strefy na obszarze wiejskim
1. Strefy zabudowy mieszkaniowej i uslug – obejmujace zabudowe rolnicza ( zagrodowa)
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna ,uslugi dla ludnosci i obslugi rolnictwa – czyli obszary
istniejace scislego uwarunkowanego historycznie zainwestowania poszczególnych wsi w
gminie -MU;
2. Strefy zabudowy mieszkaniowej –M;
3. Strefy dzialalnosci gospodarczej -produkcji, skladów, magazynów , uslug -PU ;
4. Strefy uslug UP -publicznych )
5. Strefy uslug U – publicznych i komercyjnych
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

6.
Strefy uslug technicznych -WZ ( ujecia wody), NO ( oczyszczalnie scieków), EE ( urzadzen
elektroenergetyki), EG (urzadzen gazownictwa), EW ( elektrownie wiatrowe) ; ES ( solary
sloneczne);
7.
Strefy sportowo – uslugowe -URP;
8.
Strefy zabudowy letniskowej –UTL;
9.
Strefy sportowo – rekreacyjne – US;
10.
Strefy produkcji i obslugi rolniczej-RPO;
11.
Strefy wód otwartych – Ws;
12. Strefy zieleni, cmentarze – ZP, ZC;
13. Strefy Lesne – RL;
14. Strefy ogrodniczo – sadownicza -RO;
15. Strefy rolne produkcyjne – R; RZ
16. Strefy wystepowania udokumentowanych zlóz – PE;
B. Strefy na obszarze miejskim
1.
Strefa centrum sródmiejskiego obejmujaca zabudowe polozona w obrebie murów
miejskich-AUC;
2.
Strefy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej-MW;
3.
Strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami – MNU;
4.
Strefy dzialalnosci gospodarczej -produkcji, skladów, magazynów , uslug -PU ;
5.
Strefy uslug publicznych –UP;
6.
Strefy uslug publicznych i komercyjnych -U
6.
Strefy uslug technicznych -WZ ( ujecia wody), NO ( oczyszczalnie scieków), EE ( urzadzen
elektroenergetyki), EG (urzadzen gazownictwa) ;
7.
Strefy sportowo – rekreacyjne -US;
8.
Strefy wód otwartych – Ws;
9.
Strefy zieleni, cmentarze – ZP, ZC;
10. Strefy lesne – RL;
11. Strefy rolne – R; RZ
Wyznaczonym strefom nadaje sie symbol i odpowiednie oznaczenie graficzne na rysunku
studium.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny istniejacego
zainwestowania nalezy uwzglednic w calosci zgodnie ze wskazaniem na rysunku Studium,
natomiast tereny rozwoju zabudowy nalezy uwzgledniac odpowiednio do potrzeb i mozliwosci
inwestycyjnych w okresie sporzadzania planu, pozostawiajac pozostala czesc terenów jako
rezerwe pod przyszly rozwój planowanej zabudowy.

4. Kierunki zmian w przeznaczaniu i uzytkowaniu terenów oraz kierunki i
wskazniki dotyczace zagospodarowania terenów
4.1. Okreslenie
kierunków zmian w przeznaczaniu terenów oraz kierunków dotyczacych
zagospodarowania terenów
Dla wydzielonych stref funkcjonalno – przestrzennych ustala sie nastepujace kierunki zmian w
przeznaczaniu terenów oraz wskazniki dotyczace zagospodarowania terenów :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

A. Strefy na obszarze wiejskim
MU -Strefy zabudowy mieszkaniowej i uslug obejmujace zabudowe rolnicza ( zagrodowa)
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, uslugi dla ludnosci i obslugi rolnictwa – czyli
istniejace obszary scislego uwarunkowanego historycznie zainwestowania poszczególnych
wsi w gminie :

Przeznaczenie terenów, dominujace:

-zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych;

-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ogrodami;

-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uslugami;

-zabudowa sluzaca prowadzeniu obslugi dzialalnosci rolniczej;

-zabudowa uslug publicznych w zakresie oswiaty i wychowania, kultury w tym budynki
sakralne, zdrowia i opieki spolecznej, sportu, rekreacji, wypoczynku, ochrony
przeciwpozarowej;

-zabudowa uslugowa komercyjna w zakresie handlu, gastronomii, zaklady uslugowe
branzy rzemieslniczej;

-gospodarstwa agroturystyczne;

-tereny rekreacyjne – parki, place zabaw, itp.;

-zabudowa infrastruktury technicznej ( urzadzenia zaopatrzenia w wode, odprowadzania
scieków, elektroenergetyki ).

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-remonty, przebudowa, rozbudowa istniejacej zabudowy mieszkaniowej i niemieszkalnej;

-zmiana sposobu uzytkowania istniejacych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ;

-obiekty magazynowe do skladowania plodów rolnych i urzadzenia niezbedne dla
prowadzenia gospodarki rolnej, w tym zbiorniki do czasowego gromadzenia gnojówki i
gnojowicy oraz plyty gnojowe;
-obiekty i urzadzenia towarzyszace zabudowie mieszkaniowej ( budynki gospodarcze
i garazowe) w tym rekreacji przydomowej;
-parkingi oraz male zaklady obslugi samochodów i stacji paliw;

Ograniczenia zagospodarowania:

-kolidujace pod wzgledem funkcji i charakteru zabudowy z uzytkowaniem dominujacym badz
uzupelniajacym, w tym zwlaszcza uciazliwe dla otoczenia: przemysl, sklady, hurtownie, bazy
transportowe, rzemioslo, obiekty inwentarskie itp.;

-na terenach z zabudowa objeta ochrona konserwatorska prowadzenie wszelkiej dzialalnosci
zgodnie z wymogami konserwatorskimi dla zachowania tradycyjnej formy zabudowy;

-realizacja w granicach istniejacych dzialek zagrodowych obiektów inwentarskich o obsadzie
ponizej 60DJP;

-zachowanie odleglosci nowych obiektów inwentarskich od najblizszych budynków
mieszkalnych na dzialkach sasiednich nie mniejszej niz 50m – przy obsadzie od 40 DJP;

-zakaz skladowania odpadów z dzialalnosci produkcyjnej, rzemieslniczej uslugowej;

-zakaz lokalizacji obiektów wymagajacych obslugi transportem ciezkim

-dopuszczalne wylacznie niezbedne remonty i rozbudowa budynków istniejacych oraz zakaz
wprowadzania nowej zabudowy na terenach bezposredniego zagrozenia powodzia/
zalewowych polozonych w strefie przeplywu wód powodziowych o p=1% okreslonych na
rysunku studium );

-dopuszczalne wylacznie niezbedne remonty i rozbudowa budynków istniejacych oraz zakaz
wprowadzania zabudowy w strefie terenów narazonych na wystepowanie zalewów
powodziowych i podtopien oraz niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Kierunki dotyczace zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania
terenów:

Nowe zagospodarowanie terenów i nowa zabudowe nalezy ksztaltowac w sposób harmonijny

z zabudowa istniejaca w zakresie ukladu, architektury i gabarytów zabudowy z zachowaniem

cech regionalnych zabudowy i krajobrazu kulturowego.

-maksymalna wysokosc zabudowy – 2 kondygnacje, wyjatkowo 3 kondygnacje w nawiazaniu
do istniejacej zabudowy o takiej wysokosci ;

-wysokosc budynków uslugowych do dwóch kondygnacji;

-wysokosc budynków gospodarczych i garazy – 1 kondygnacja nadziemna z mozliwoscia
poddasza uzytkowego;

-powierzchnia lokalu uslugowego w budynku mieszkalnym do 35 % jego powierzchni
uzytkowej;

-minimalna odleglosc obiektów budowlanych od dróg publicznych – zgodnie z przepisami
odrebnymi.

M – Strefy zabudowy mieszkaniowej


Przeznaczenie terenów dominujace:

-zabudowa mieszkaniowa ( jednorodzinna i wielorodzinna)

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-obiekty i urzadzenia towarzyszace ;
-infrastruktura techniczna;
-zielen towarzyszaca zabudowie;

Ograniczenia zagospodarowania:

-wprowadzania funkcji kolidujacych z przeznaczeniem dominujacym;

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-powierzchnia zabudowy – do 65%;
-powierzchnia biologicznie czynna – min.25% ;
-wysokosc budynków – do trzech kondygnacji nadziemnych , w tym poddasze uzytkowe;
-miejsca postojowe w ilosci 1 miejsce na 1 mieszkanie;


PU – Strefy dzialalnosci gospodarczej – produkcji, skladów, magazynów ,uslug:


Przeznaczenie terenów dominujace:

-zaklady produkcyjne, budownictwa, obiekty skladowania, magazynowania, uslugowe,
uslugowo – produkcyjne, biogazownie, bazy transportowe;

-urzadzenia produkcji rolnej i hodowlanej oraz obiekty i urzadzenia obslugi rolnictwa;

-obiekty obslugi gospodarki rolnej;

-rzemioslo róznych branz;

-obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;

-bazy postojowe dla samochodów transportowych, stacje obslugi samochodów i stacje paliw;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-mieszkania dla nadzoru wlascicieli zakladów, parkingi;
-maszty i stacje przekaznikowe telefonii komórkowej;

Ograniczenia zagospodarowania:

-kolidujace pod wzgledem funkcji z uzytkowaniem dominujacym, w tym zwlaszcza tereny
zabudowy mieszkaniowej, zabudowa zagrodowa, obiekty uzytecznosci publicznej dla których
obowiazuja dopuszczalne poziomy halasu, itp.;

-zakaz skladowania odpadów z dzialalnosci produkcyjnej i uslugowej;

-lokalizacje zakladów stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii oraz
dzialalnosci, która zagraza zanieczyszczeniem wód podziemnych lub moze powodowac

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

przekroczenia standardów jakosci srodowiska poza terenem, do którego prowadzacy
dzialalnosc ma tytul prawny.

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-powierzchnia zabudowy – do 85%;

-powierzchnia biologicznie czynna – min.10% ;

-wysokosc obiektów produkcyjnych – dostosowana do wymogów technologicznych lecz nie
wiecej niz 15m;

-miejsca postojowe w ilosci 1 miejsce na 10 zatrudnionych;

-minimalna odleglosc obiektów budowlanych od dróg publicznych – zgodnie z przepisami
odrebnymi.

UP – Strefy uslug publicznych


Przeznaczenie terenów dominujace:

-obiekty uslugowe pelniace funkcje publiczne;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie :

-mieszkanie dla obslugi obiektu ;
-urzadzenia towarzyszace , miejsca postojowe;


Ograniczenia zagospodarowania:

-zabudowa kolidujaca z uzytkowaniem dominujacym ;

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-wprowadzac zielen od stref sasiednich o innych formach zabudowy;
-wysokosc zabudowy – do dwóch kondygnacji;

UP – Strefy uslug


Przeznaczenie terenów dominujace:

-obiekty uslugowe publiczne, komercyjne;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie :

-mieszkania dla prowadzacego uslugi;
-urzadzenia rekreacyjne i sportowe, miejsca postojowe;


Ograniczenia zagospodarowania:

-zabudowa kolidujaca z uzytkowaniem dominujacym i dopuszczalnym;

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-wprowadzac zielen od stref sasiednich o innych formach zabudowy;
-wysokosc zabudowy – do dwóch kondygnacji;

WZ, NO, EE, EG, EW -Strefy uslug technicznych:


Przeznaczenie terenów dominujace:
-tereny obiektów i urzadzen zaopatrzenia w wode -WZ;
-tereny obiektów i urzadzen odprowadzania scieków -NO;
-tereny obiektów i urzadzen elektroenergetyki i telekomunikacji oznaczone na rysunku


studium symbolem: EE;
-tereny obiektów i urzadzen gazowniczych -EE;
-tereny lokalizacji elektrowni wiatrowych – EW;
-tereny lokalizacji solarów slonecznych -ES;
Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-zaklady i obiekty zwiazane z uzytkowaniem dominujacym
-budynki administracyjno – socjalne
-magazyny, sklady, bazy transportowe
-urzadzenia infrastruktury technicznej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-drogi wewnetrzne i dojazdowe, miejsca postojowe
-zielen ;

Ograniczenia zagospodarowania:

-zgodnie z przepisami odrebnymi;

-kolidujace pod wzgledem funkcji i charakteru zabudowy z uzytkowaniem dominujacym, w
tym zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa;

-wylaczyc lokalizacje solarów slonecznych na terenach wysokich klas bonitacji gleb ( IIIkl.) ;

Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie;
-powierzchnia biologiczna czynna nie mniej niz 10%,
-tereny w miare mozliwosci izolowac od innych stref pasami zieleni.


Wymagania dla lokalizacji farmy wiatrowej EW:

a)zachowanie strefy ochronnej od istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej
700; strefy ochronnej od wiatraków 600m;

b) zachowanie odleglosci miedzy turbinami – 400m,

c) zachowanie odleglosci od terenów lasów, skupisk drzew i zadrzewien, cieków wodnych,
dróg publicznych, linii kolejowych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) przeprowadzona ocena oddzialywania na srodowisko, ze szczególnym uwzglednieniem
wplywu na awifaune i chiropterofaune nie wykaze negatywnego wplywu na ptaki i
nietoperze,

e) wymagane jest lagodzenie skutków krajobrazowych poprzez odpowiednie zapisy w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w szczególnosci poprzez
wprowadzenie wymagan:

-jednorodnej farmy wiatrowej pod wzgledem formy budowlanej, kolorystyki, wysokosci
poszczególnych turbin,

-w kolorystyce stosowac kolory nie kontrastujace ze srodowiskiem,

-zakaz wykorzystania konstrukcji elektrowni wiatrowych jako nosników reklam

f) z posadowienia turbin wiatrowych wylaczyc tereny lak polozonych w obnizeniach dolinnych.

URP – strefy sportowo -uslugowe


Przeznaczenie terenów dominujace:

-ogólnie dostepne urzadzenia rekreacji i wypoczynku takie jak: stadiony, boiska sportowe,
korty tenisowe, hale sportowe, baseny otwarte i kryte, kapieliska, urzadzenia sportu i zabaw
dla dzieci i mlodziezy,

-publiczne i komercyjne obiekty uzytecznosci publicznej,
-zbiorniki i cieki wodne oraz zielen im towarzyszaca;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-miejsca parkingowe dla obslugi strefy,
-zielen towarzyszaca,

Ograniczenia zagospodarowania

-kolidujace pod wzgledem funkcji i charakteru zabudowy z uzytkowaniem dominujacym jak
zaklady produkcji, zabudowa zagrodowa, infrastruktura techniczna nie zwiazana z
funkcjonowaniem obiektów w strefie min. stacje paliw.

Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów

-powierzchnia zabudowy terenu – do 20%;
-powierzchnia biologicznie czynna – min.60%;
-wysokosc zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna;
-minimalna odleglosc obiektów budowlanych od dróg publicznych – zgodnie z przepisami


odrebnymi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

UTL – strefy zabudowy letniskowej


Przeznaczenie terenów;

-zabudowa letniskowa,
-urzadzenia rekreacji przydomowej, zielen i obiekty malej architektury;
-Przeznaczenie uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:
-urzadzenia rekreacji przydomowej, zielen i obiekty malej architektury;
-uslugi malego handlu i gastronomii,
-miejsca postojowe dla samochodów;
Ograniczenia zagospodarowania:
-wprowadzania zabudowy kolidujacej pod wzgledem funkcji i charakteru zabudowy.


Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-zabudowa jednokondygnacyjna
-powierzchnia biologicznie czynna na dzialce – min.80%,
-powierzchnia zabudowy – do 15%.


US -Strefy sportu i rekreacji


Przeznaczenie terenów dominujace:

-ogólnie dostepne urzadzenia rekreacji i wypoczynku takie jak: stadiony, boiska sportowe,
korty tenisowe, hale sportowe, baseny otwarte i kryte, kapieliska, miejsca do plazowania,
stanowiska do lowienia ryb, urzadzenia sportu i zabaw, miejsca do pikników, parki i zielen
urzadzona;

-zbiorniki i cieki wodne oraz zielen im towarzyszaca;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie :

-obiekty i urzadzenia towarzyszace, w tym parkingi i sanitarno – higieniczne;
-pola biwakowe, zielen towarzyszaca, mala architektura;
-obiekty uslugowe w zakresie handlu i gastronomii;
-obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;
-mieszkania dla nadzoru.


Ograniczenia zagospodarowania:

-zakaz lokalizacji obiektów nie zwiazanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
zagospodarowaniem w tym zwlaszcza tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowa zagrodowa,
obiekty uzytecznosci publicznej dla których obowiazuja dopuszczalne poziomy halasu, obiekty
przemyslowe, uciazliwe obiekty produkcyjne, skladowe, rzemieslnicze, itp.;

Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-powierzchnia zabudowy terenu – do 10%;
-powierzchnia biologicznie czynna – min.80%;
-wysokosc zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna;
-minimalna odleglosc obiektów budowlanych od dróg publicznych – zgodnie z przepisami


odrebnymi.

RPO – strefy produkcji i obslugi rolniczej


Przeznaczenie terenów dominujace:

-zaklady produkcji rolnej, hodowlanej w tym drobiu;
-zaklady sadownictwa, ogrodnictwa w tym szklarnie;
-zaklady przetwórstwa rolno – spozywczego;
-obiekty skladowania i magazynowania plodów rolnych, silosy zbozowe, mieszalnie pasz;


Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-urzadzenia zwiazane z obsluga gospodarki polowej i hodowlanej;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-budynki administracyjno – socjalne;

-mieszkanie dla wlasciciela zakladu;

-uslugi komercyjne;

-stacje bazowe telefonii komórkowej;

Ograniczenia zagospodarowania:

-wprowadzanie obiektów nie zwiazanych z przeznaczeniem dominujacym, dopuszczalnym
uzupelniajacym ;

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-wysokosc zabudowy – dostosowana do wymogów technologicznych;

-powierzchnia zabudowana – do 85%;

-powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niz 10%.

Ws -Strefy wód otwartych


Przeznaczenie terenów dominujace:

-tereny wód stojacych, rzek i cieków;
-tereny zbiorników wodnych;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-obiekty i urzadzenia zwiazane z obsluga terenów wód;

-male elektrownie wodne;

-ciagi piesze i sciezki rowerowe, urzadzenia rekreacyjne, mala architektura;

Ograniczenia zagospodarowania :

-zachowanie pasa terenu wzdluz cieku wodnego o szerokosci min.5,0m dla potrzeb
konserwacji, modernizacji cieku i urzadzen;

-zakaz budowy obiektów nie zwiazanych z funkcja dominujaca oraz uzupelniajacym
i dopuszczalnym zagospodarowaniem;

-zakaz wprowadzania nowej zabudowy nie zwiazanej z obsluga gospodarki wodnej na
terenach bezposredniego zagrozenia powodzia/zalewowych polozonych w strefie przeplywu
wód powodziowych o p=1%, a takze w strefie terenów narazonych na wystepowanie
zalewów powodziowych i podtopien.

ZP, ZC -Strefy zieleni , cmentarzy


Przeznaczenie terenów dominujace:
-w strefach ZP-zielen urzadzona, zielence, parki i skwery,
-w strefach ZC -cmentarze;
Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:
-w strefach ZP -obiekty i urzadzenia sportowo – rekreacyjne, place zabaw dla dzieci, mala


architektura, sciezki piesze i pieszo – rowerowe;
-w strefach ZC – budynki uzupelniajace uzytkowanie dominujace, takie jak kaplice cmentarne,
domy pogrzebowe itp.;
--miejsca postojowe dla samochodów i rowerów;
-sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

Ograniczenia zagospodarowania :

-zabudowa nie zwiazana z przeznaczeniem dominujacym;
-uzytkowanie kolidujace z uzytkowaniem dominujacym i uzupelniajacym;
-na terenach parków i cmentarzach objetych ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
wszelkie dzialania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu musza byc prowadzone zgodnie
z wymogami konserwatorskimi;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-na pozostalych terenach zagospodarowanie nalezy ksztaltowac z zachowaniem istniejacego
starodrzewia, wyznaczajac ciagi piesze w powiazaniu z ciagami komunikacji pieszej na terenach
sasiednich;
-zagospodarowanie w obrebie strefy ochrony sanitarnej cmentarza – 50m – zgodnie z
przepisami szczególnymi.

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:
-powierzchnia trwalego nowego zainwestowania zwiazanego z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie moze przekroczyc 20% powierzchni terenu.

RL -Strefy lesne


Przeznaczenie terenów dominujace:

-tereny lasów;
-tereny do zalesienia;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-laki sródlesne;

-obiekty i urzadzenia gospodarki lesnej,

-urzadzenia zwiazane z gospodarka wodna,

-urzadzenia sportu i wypoczynku,

-urzadzenia turystyczne;

-parkingi dla obslugi rekreacji oraz zbieractwa jagód i grzybów,

-obiekty i urzadzenia hydrotechniczne zwiazane z ochrona przeciwpowodziowa
i przeciwpozarowa

-inne nie zalesione grunty lesne,

Ograniczenia zagospodarowania;

-zakaz innej zabudowy niz wymieniona w dopuszczalnym zagospodarowaniu,

-ograniczenia regulacji stosunków wodnych do niezbednych i uzasadnionych potrzebami
utrzymania i odnowienia lasu;

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-ksztaltowanie nowych nasadzen zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku
powiekszania róznorodnosci biologicznej i zwiekszania odpornosci lasu,

-przebudowa drzewostanów znieksztalconych,

-zakaz wprowadzania nowej zabudowy nie zwiazanej z obsluga gospodarki lesnej i wodnej na
terenach lesnych polozonych w strefie przeplywu wód powodziowych o p=1%.

RO – Strefy ogrodniczo -sadownicze


Przeznaczenie terenów dominujace:

-tereny sadów, ogrodów, namioty foliowe i szklarnie,

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-obiekty i urzadzenia gospodarcze zwiazane z uzytkowaniem podstawowym,
-mieszkanie dla prowadzacego dzialalnosc.

Ograniczenia zagospodarowania :

-zabudowa nie zwiazana z uzytkowaniem podstawowym,

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:
-powierzchnia trwalego nowego zainwestowania zwiazanego z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie moze przekroczyc 25% powierzchni terenu.

R, RZ -Strefy rolniczo produkcyjne


Przeznaczenie terenów dominujace:
-niezabudowane uzytki rolne : grunty orne ( uprawy polowe) laki i pastwiska;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-uprawy ogrodnicze i sadownicze;
-zadrzewienia sródpolne,
-stawy rybne;
-zabudowa zagrodowa, wielkotowarowe gospodarstwa specjalistyczne o obsadzie do 210DJP;
-budynki i urzadzenia sluzace prowadzeniu dzialalnosci rolniczej, w tym silosy rolnicze, plyty


gnojowe, wiaty gospodarcze, obiekty i urzadzenia hydrotechniczne ;
-drogi dojazdowe do gruntów rolnych i lesnych,
-maszty pomiarowe wiatru;
-elektrownie wiatrowe wylacznie na wyznaczonych obszarach;
-zalesianie gruntów niskich klas bonitacji gleb i zdegradowanych;

Ograniczenia zagospodarowania :

-zakaz zabudowy obiektami nie wymienionymi w uzupelniajacym i dopuszczalnym
zagospodarowaniu,
-lokalizacja duzych obiektów budowlanych zwlaszcza inwentarskich , które stanowia dysonans
w krajobrazie

-zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem
prac zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz utrzymaniem, budowa,
odbudowa urzadzen melioracji wodnych;

-zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
blotnych;

-zakaz wprowadzania nowej zabudowy zwlaszcza zwiazanej z produkcja rolna na
terenach bezposredniego zagrozenia powodzia/zalewowych polozonych w strefie przeplywu
wód powodziowych o p=1%, a takze w strefie terenów narazonych na wystepowanie
zalewów powodziowych i podtopien; dopuszczalne remonty istniejacej zabudowy w
niezbednym zakresie.

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-ochrona zmeliorowanych i drenowanych uzytków rolnych;
-utrzymanie i konserwacja urzadzen melioracji szczególowych;
-odtworzenie dawnych miedz sródpolnych;

PE – Strefy wystepowania udokumentowanych zlóz


Przeznaczenie terenów dominujace:

-udokumentowane zloza surowców mineralnych;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-zaklad eksploatacji i przerobu kruszywa,

-grunty rolne,

-po zakonczeniu eksploatacji – rekultywacja, zgodnie z przyjetym kierunkiem ( dopuszczalna
rekultywacja na zagospodarowanie rekreacyjno – wypoczynkowe).

Ograniczenia zagospodarowania :

-zabudowa uniemozliwiajaca przyszla eksploatacje.

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

--eksploatacja kopaliny polaczona z sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
w kierunku wodnym lub lesnym,

-eksploatacje prowadzic zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i górnicze .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

B. Strefy na obszarze miejskim
AUC -Strefa centrum sródmiejskiego obejmujaca zabudowe polozona w obrebie murów
miejskich-

Przeznaczenie terenów dominujace:

-obiekty uzytecznosci publicznej, w tym zwlaszcza obiekty administracji publicznej,
finansowej, gospodarczej, róznego rodzaje biura, obiekty kultury, organizacji spolecznych,
hoteli,
-handel i gastronomia, uslugi bytowe obiekty sakralne, nauki, rozrywki, ochrony zdrowia ,
apteki itp.


Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
-skwery i zielence,
-parkingi i wbudowane garaze,


Ograniczenia zagospodarowania :

-zabudowa o funkcji kolidujacej z funkcja i charakterem zabudowy dominujacej ,
uzupelniajacej i dopuszczalnym zagospodarowaniem.

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:
--z uwagi na objecie ochrona konserwatorska calej strefy wszelkie zmiany w
zagospodarowaniu i zabudowie terenów nalezy podporzadkowac wymogom ochrony
ustalonych dla tych stref,

MW -Strefy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:


Przeznaczenie terenów dominujace:

-zabudowa wielorodzinna

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-obiekty obslugujace mieszkanców,
-tereny rekreacji przydomowej i osiedlowej,
-handel i gastronomia, uslugi bytowe ,
-parkingi zbiorowe garaze,

Ograniczenia zagospodarowania :

-zabudowa o funkcji kolidujacej z funkcja i charakterem zabudowy dominujacej ,
uzupelniajacej i dopuszczalnym zagospodarowaniem w tym rzemioslo uciazliwe, bazy
transportowe, stacje paliw.

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:
--nowa zabudowe nalezy ksztaltowac w nawiazaniu do istniejacej zabudowy w zakresie ukladu
i wysokosci zabudowy,
-wysokosc zabudowy -do 4 kondygnacji


MNU -Strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami


Przeznaczenie terenów dominujace:

-zabudowa jednorodzinna ,
-uslugi.

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-male budynki mieszkalne wielorodzinne,
-tereny rekreacji przydomowej i osiedlowej,
-handel i gastronomia, uslugi bytowe ,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-budynki gospodarcze ,garaze,

Ograniczenia zagospodarowania :

-zabudowa o funkcji kolidujacej z funkcja i charakterem zabudowy dominujacej ,
uzupelniajacej i dopuszczalnym zagospodarowaniem w tym rzemioslo uciazliwe, bazy
transportowe, stacje paliw.

-dopuszcza sie jeden budynek gospodarczy, gospodarczo garazowy lub garazowy;

-kolidujace pod wzgledem funkcji i charakteru zabudowy z uzytkowaniem dominujacym badz
uzupelniajacym, w tym zwlaszcza uciazliwe dla otoczenia: przemysl, sklady, hurtownie, bazy
transportowe, rzemioslo, obiekty inwentarskie, stacje obslugi samochodów i stacje paliw, itp.

-zakaz lokalizacji uslug wymagajacych obslugi transportem ciezkim ;

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

Zagospodarowanie terenów i nowa zabudowe nalezy ksztaltowac w sposób harmonijny z

zabudowa istniejaca w zakresie ukladu, architektury i gabarytów, na zasadzie kontynuacji i w

nawiazaniu do cech regionalnych zabudowy.

-powierzchnia biologicznie czynna na dzialce – min.60%;

-powierzchnia zabudowy – do 30%; z uslugami – do 55%;

-powierzchnia dzialek budowlanych :
a) dzialki zabudowy wolnostojacej – 700 – 1200m²;
b) dzialki zabudowy jednorodzinnej blizniaczej – 350 -600m²;
c) dzialki zabudowy jednorodzinnej z uslugami – 800-1500m²;
d) dzialki szeregowej – 300m²;
-wysokosc zabudowy mieszkaniowej jedna lub dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze
uzytkowe, przy czym wydzielony nowy zespól zabudowy nalezy realizowac o jednakowej
wysokosci;
-wysokosc budynków gospodarczych i garazy – jedna kondygnacja nadziemna z mozliwoscia
poddasza uzytkowego, nie wiecej niz 6,0m do kalenicy ;
-minimalna odleglosc obiektów budowlanych od dróg publicznych – zgodnie z przepisami
odrebnymi.

PU-Strefy dzialalnosci gospodarczej -produkcji, skladów, magazynów , uslug :


Przeznaczenie terenów dominujace:

-zaklady produkcyjne, budownictwa, obiekty skladowania, magazynowania, uslugowe,
uslugowo – produkcyjne, biogazownie, bazy transportowe;

-rzemioslo róznych branz,

-obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, maszty telefonii komórkowej;

-bazy postojowe dla samochodów transportowych, stacje obslugi samochodów i stacje paliw;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-mieszkania dla nadzoru wlascicieli zakladów, parkingi,
-maszty i stacje przekaznikowe telefonii komórkowej;

Ograniczenia zagospodarowania:

-kolidujace pod wzgledem funkcji z uzytkowaniem dominujacym, w tym zwlaszcza tereny
zabudowy mieszkaniowej, zabudowa zagrodowa, obiekty uzytecznosci publicznej dla których
obowiazuja dopuszczalne poziomy halasu, itp.

-zakaz skladowania odpadów z dzialalnosci produkcyjnej i uslugowej;

-lokalizacje zakladów o dzialalnosci mogacej powodowac przekroczenia standardów jakosci
srodowiska poza terenem, do którego prowadzacy dzialalnosc ma tytul prawny.

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-powierzchnia zabudowy – do 85%;
-powierzchnia biologicznie czynna – min.10%;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-wysokosc obiektów produkcyjnych – dostosowana do wymogów technologicznych lecz nie
wiecej niz 15m;

-miejsca postojowe w ilosci 1 miejsce na 10 zatrudnionych;

-minimalna odleglosc obiektów budowlanych od dróg publicznych – zgodnie z przepisami
odrebnymi.

UP -Strefy uslug publicznych


Przeznaczenie terenów:

-uslugi pelniace funkcje publicznych;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-mieszkanie dla obslugujacego obiekt;
-zielen towarzyszaca, mala architektura;
-urzadzenia towarzyszace dzialalnosci uslugowej, w tym miejsca postojowe dla samochodów;
-sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;


Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-powierzchnia zabudowana terenu – do 65%;
-powierzchnia biologicznie czynna – min.25%.

U -Strefy uslug


Przeznaczenie terenów:

-uslugi publiczne, komercyjne;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-budynki magazynowe i place skladowe z wylaczeniem skladowania odpadów;
-zielen towarzyszaca, mala architektura;
-urzadzenia towarzyszace dzialalnosci uslugowej, w tym miejsca postojowe dla samochodów;
-sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;
-stacje paliw jako obiekt towarzyszacy dzialalnosci uslugowej


Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-powierzchnia zabudowana terenu – do 75%;
-powierzchnia biologicznie czynna – min.15%.

WZ, NO, EE, EG -Strefy uslug technicznych:


Przeznaczenie terenów dominujace:
-tereny obiektów i urzadzen zaopatrzenia w wode -WZ;
-tereny obiektów i urzadzen odprowadzania scieków -NO;
-tereny obiektów i urzadzen elektroenergetyki i telekomunikacji oznaczone na rysunku


studium symbolem: EE;
-tereny obiektów i urzadzen gazowniczych -EE;
Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-zaklady zwiazane z uzytkowaniem dominujacym,
-budynki administracyjno – socjalne ,
-magazyny, sklady, bazy transportowe,
-zielen towarzyszaca.


Ograniczenia zagospodarowania:

-zgodnie z przepisami odrebnymi;
-kolidujace pod wzgledem funkcji i charakteru zabudowy z uzytkowaniem dominujacym, w
tym zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa

Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-powierzchnia biologiczna czynna nie mniej niz 10%.
-tereny izolowac od innych stref pasami zieleni.

US -Strefy sportowo – rekreacyjne


Przeznaczenie terenów dominujace:

-ogólnie dostepne urzadzenia rekreacji i wypoczynku takie jak: stadiony, boiska sportowe,
korty tenisowe, hale sportowe, baseny otwarte i kryte, kapieliska, miejsca do plazowania,
stanowiska do lowienia ryb, urzadzenia sportu i zabaw, miejsca do pikników, parki i zielen
urzadzona;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie :

-obiekty i urzadzenia towarzyszace, w tym parkingi i sanitarno – higieniczne;
-pola biwakowe, zielen towarzyszaca, mala architektura;
-obiekty uslugowe w zakresie handlu i gastronomii;
-obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej;
-mieszkania dla nadzoru


Ograniczenia zagospodarowania:

-zakaz lokalizacji obiektów nie zwiazanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
zagospodarowaniem w tym zwlaszcza tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowa zagrodowa,
obiekty uzytecznosci publicznej dla których obowiazuja dopuszczalne poziomy halasu, obiekty
przemyslowe, uciazliwe obiekty produkcyjne, skladowe, rzemieslnicze, itp.;

Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-powierzchnia zabudowy terenu – do 10%,
-powierzchnia biologicznie czynna – min.80%,
-wysokosc zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna,
-minimalna odleglosc obiektów budowlanych od dróg publicznych – zgodnie z przepisami


odrebnymi.

Ws -Strefy wód otwartych


Przeznaczenie terenów dominujace:

-tereny wód stojacych, rzek i cieków;
-tereny zbiorników wodnych;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-obiekty i urzadzenia zwiazane z obsluga terenów wód;

-ciagi piesze i sciezki rowerowe, urzadzenia rekreacyjne, mala architektura;

Ograniczenia zagospodarowania :

-zachowanie pasa terenu wzdluz zbiornika i cieku wodnego o szerokosci min.5,0m dla potrzeb
konserwacji, modernizacji,

-zakaz budowy obiektów nie zwiazanych z funkcja dominujaca oraz uzupelniajacym
i dopuszczalnym zagospodarowaniem.

ZP, ZC -Strefy zieleni, cmentarze


Przeznaczenie terenów dominujace:

-w strefach ZP-zielen urzadzona, zielence, parki i skwery,

-w strefach ZC -cmentarze;

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-w strefach ZP -obiekty i urzadzenia sportowo – rekreacyjne, place zabaw dla dzieci, mala
architektura, sciezki piesze i pieszo – rowerowe;

-w strefach ZC – budynki uzupelniajace uzytkowanie dominujace, takie jak kaplice cmentarne,

domy pogrzebowe itp.;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

--miejsca postojowe dla samochodów i rowerów;
-sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej;

Ograniczenia zagospodarowania :

-zabudowa nie zwiazana z przeznaczeniem dominujacym;
-uzytkowanie kolidujace z uzytkowaniem dominujacym i uzupelniajacym;
-na terenach parków i cmentarzach objetych ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
wszelkie dzialania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu musza byc prowadzone zgodnie
z wymogami konserwatorskimi;
-na pozostalych terenach zagospodarowanie nalezy ksztaltowac z zachowaniem istniejacego
starodrzewia, wyznaczajac ciagi piesze w powiazaniu z ciagami komunikacji pieszej na terenach
sasiednich;
-zagospodarowanie w obrebie strefy ochrony sanitarnej cmentarza – 50m – zgodnie z
przepisami szczególnymi.


Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:
-powierzchnia trwalego nowego zainwestowania zwiazanego z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie moze przekroczyc 20% powierzchni terenu.

RL -Strefy lesne


Przeznaczenie terenów dominujace:

-tereny lasów,

Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie;

-sciezki piesze i rowerowe;
Ograniczenia zagospodarowania;
-wprowadzania zabudowy nie zwiazanej z obsluga lasów;
Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:
-ksztaltowanie nowych nasadzen zgodnie z warunkami siedliskowymi, w kierunku


powiekszania róznorodnosci biologicznej i zwiekszania odpornosci lasu
-przebudowa drzewostanów znieksztalconych.

R, RZ -Strefy rolne


Przeznaczenie terenów dominujace:
-niezabudowane uzytki rolne :grunty orne ( uprawy polowe) laki i pastwiska;


Uzupelniajace i dopuszczalne zagospodarowanie:

-uprawy ogrodnicze i sadownicze;
-stawy rybne;
-zalesianie gruntów niskich klas bonitacji gleb i zdegradowanych;
-drogi transportu rolnego;


Ograniczenia zagospodarowania :

-zakaz zabudowy obiektami nie wymienionymi w uzupelniajacym i dopuszczalnym
zagospodarowaniu;
-lokalizacja duzych obiektów budowlanych zwlaszcza inwentarskich , które stanowia dysonans
w krajobrazie ;

-zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem
prac zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz utrzymaniem, budowa,
odbudowa urzadzen melioracji wodnych;

Kierunki zagospodarowania terenów, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:

-ochrona zmeliorowanych i drenowanych uzytków rolnych;
-utrzymanie i konserwacja urzadzen melioracji szczególowych;
-odtworzenie dawnych miedz sródpolnych;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

4.2. Wytyczne stosowania ustalen okreslajacych kierunki zmian w przeznaczaniu terenów
oraz kierunków dotyczacych zagospodarowania terenów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
1.
Ustalenia dotyczace uzytkowania oraz zagospodarowania terenów stosuje sie do
planowanych zmian istniejacego uzytkowania oraz zagospodarowania i zabudowy
terenów.
2.
Istniejaca zabudowe o funkcji niezgodnej z planowanymi kierunkami zmian mozna w
miejscowych planach uwzglednic zgodnie ze stanem faktycznym. Mozna takze dopuscic jej
rozwój w granicach nieruchomosci, na której sie znajduje, jesli nie koliduje to z
planowanym uzytkowaniem dominujacym i zasadami ochrony srodowiska.
3.
Ustalenia dotyczace uzytkowania sa obowiazujace ogólnie dla stref, w granicach których w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nalezy wydzielac tereny o róznym
przeznaczeniu zgodnie z tymi ustaleniami, przy czym:
-podstawowe ustalenia dotyczace uzytkowania dominujacego i ograniczenia
zagospodarowania sa wiazace,
-
wskazane uzytkowanie w ustaleniach dotyczacych uzytkowania dominujacego oraz
ustalenia dotyczace uzytkowania uzupelniajacego i dopuszczalnego sa otwarte i moga
byc uzupelniane jesli warunki tego wymagaja z uwzglednieniem ustalen dotyczacych
ograniczenia zagospodarowania .

4. We wszystkich wyznaczonych strefach mozliwa jest lokalizacja infrastruktury technicznej nie
kolidujacej z istniejacym i planowanym zagospodarowaniem, a takze lokalizacja
infrastruktury drogowej sluzacej obsludze planowanej zabudowy, w tym placów, sciezek
rowerowych i pieszych.
Dla obszarów zurbanizowanych ustala sie nastepujace wskazniki zagospodarowania

dzialek/terenów inwestycji
max.% pow. zabudowy min.% pow. biologicznie czynnej
-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 40 45
-zabudowa w strefie centrum 80 15
-zabudowa jednorodzinna 30 65
-zabudowa mieszkaniowa z uslugami 55 40
-zabudowa uslugowa 65 10
-zabudowa zagrodowa 70 25
-tereny urzadzen sportowych 10 80
-tereny obiektów produkcji, skladów magazynów 85 10
-tereny produkcji i obslugi rolniczej 80 15

-zalecana powierzchnia wydzielania nowych dzialek budowlanych:
a) dzialki zagrodowej – 1200 – 2500m²;
b) dzialki zabudowy jednorodzinnej:

na wsi -700 -1200m²
w miescie -600 -1000m²
c) dzialki zabudowy jednorodzinnej z uslugami – 800-1500m²;

Podane wskazniki nalezy traktowac jako nieprzekraczalne i stosowac
dla zabudowy nowej i przeksztalcanej. Oznacza to, ze w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego mozna:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-ustalac dla nowej i przeksztalcanej zabudowy mniejsze powierzchnie zabudowy i wieksze
powierzchnie biologicznie czynne odpowiednio do miejscowych warunków rodzaju
zabudowy,

-dla zabudowy istniejacej stosowac inne wskazniki, dostosowane do stanu faktycznego.

W przypadku zabudowy zagrodowej wskazniki dotycza dzialek wchodzacych w sklad

gospodarstwa rolnego, polozonego w granicach obszarów zurbanizowanych ( dzialki

siedliskowej).

4.3. Warunki dla lokalizacji odnawialnych zródel energii
4.3.1. Elektrownie wiatrowe
1. Obszary potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych oznaczone zostaly na rysunku studium
symbolem: EW ( 1EW – 11EW);
2.Warunki lokalizacji farm wiatrowych, wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów:
= realizacja farm wiatrowych w oparciu o plan miejscowy który moze obejmowac jeden lub
kilka wyznaczonych obszarów bezposrednio ze soba polozonych;

= lokalizacja elektrowni wiatrowych na wyznaczonych obszarach bedzie mozliwa jezeli
analizy i studia , monitoring przeprowadzony zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
wytycznymi oraz przeprowadzona ocena oddzialywania na srodowisko w raporcie wykaze
brak znaczacego negatywnego oddzialywania na srodowisko kulturowe, krajobraz a takze
awifaune i chiropterofaune .

= przed przystapieniem do sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego inwestor winien wykonac nastepujace opracowania:

-koncepcje rozmieszczenia turbin wiatrowych na poszczególnych obszarach wskazanych
w studium poparta badaniami i analizami specjalistycznymi obejmujacymi:
-studium krajobrazowe identyfikujacym miejsca widokowe oraz wskazujace koncentracje
kilku wiatraków na osi widokowej, stopien ingerencji w krajobraz planowanych farm
wiatrowych z tych miejsc wraz z identyfikacja stref o najmniejszej konfliktowosci;

-przed uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, na obszarach
przeznaczonych pod lokalizacje farm wiatrowych nalezy przeprowadzic monitoring orbito i
chiropterofauny zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi, aby uzyskac pelne i
reprezentatywne dane dotyczace wykorzystania przestrzeni powietrznej planowanej farmy
wiatrowej przez ptaki i nietoperze,; lokalizacja elektrowni wiatrowych na przedmiotowym
terenie bedzie mozliwa, jezeli monitoring przeprowadzony zgodnie z aktualnymi wytycznymi
wykaze brak znaczacego negatywnego oddzialywania na awifaune i chiropterofaune;

-analize uwarunkowan geologicznych, stosunków wodnych i klimatu;

-analize emisji halasu, wibracji i drgan;

-analize skumulowanego oddzialywania farm wiatrowych planowanych na obszarze gminy
i realizowanych na terenach gmin sasiednich na srodowisko przyrodnicze ;

3. Wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenów ,ograniczenia zagospodarowania:
-zgodnie z przepisami odrebnymi i wynikajacymi z wstepnie przeprowadzonych badan
specjalistycznych i analiz ;

-instalowanie urzadzen o najnowszych rozwiazaniach technologicznych dla ograniczenia
uciazliwosci oddzialywania na srodowisko i zdrowie ludzi;

-ilosc turbin farmy wiatrowej na poszczególnych wyznaczonych obszarach musi zapewniac
wymagana odleglosci miedzy turbinami zgodnie z instrukcja producenta , lecz nie mniejsza
niz -400m;

-od istniejacej i planowanej zabudowy mieszkaniowej zachowac odleglosc 700m;

-dla terenów EW nalezy zachowac strefe ochronna 600m;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-na wyznaczonym obszarze EW zaleca sie jeden typ turbin lub rózne typy pod warunkiem

zblizonych parametrów konstrukcyjnych;
-moc pojedynczych turbin elektrowni wiatrowych – do 5MW;
-wysokosc konstrukcji wraz ze skrzydlem do 190m, mierzac od naturalnego poziomu terenu;
--przy kazdym zespole elektrowni nalezy wykonac plac manewrowy i dojazd o szer. min.4m.
--posadowienie turbin wymaga uprzednio wykonania badan geotechnicznych podloza

gruntowego i ustalenia wymaganych warunków ich posadowienia;
-zakaz wprowadzania lokalizacji turbin wiatrowych na terenach polozonych w strefie
przeplywu wód powodziowych o p=1%.
-wymagane zglaszanie obiektów budowlanych o wysokosci równej i wiekszej od 50m n.p.t.
z Szefostwem Sluzby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP.

4.3.2 Energia sloneczna -solary sloneczne
Na obszarze gminy Byczyny z uwagi na korzystne warunki ( dobre i dlugie naslonecznienie) dla
pozyskiwania tego typu energii ( omówione w dziale I Uwarunkowania rozdz.2.2.7) zostaly
wyznaczone obszary dla lokalizacji kolektorów -solarów slonecznych pozyskujacych energie
cieplna powstala z emitowanego promieniowania slonecznego.
Z uwagi na dopiero rozwijajacy sie ten sposób pozyskiwania odnawialnych zródel energii
cieplnej , brak ustaw i przepisów wykonawczych dopuszcza sie dodatkowe przeznaczenie
terenów na lokalizacje kolektorów pod warunkiem, ze nie beda kolidowaly z planowanym
uzytkowaniem i zagospodarowaniem terenów wyznaczonych w studium oraz beda
uwzglednialy obowiazujace w trakcie ich realizacji przepisy.
Z uwagi na to, iz obiekty te wylaczaja na czas ich funkcjonowania gruntu rolne z uzytkowania
rolniczego lokalizacja ich winna przebiegac w oparciu o sporzadzony plan miejscowy.
Tereny wyznaczone w studium pod lokalizacje kolektorów slonecznych oznaczone sa
symbolem: ES.

4.3.3. Energia wodna
Istniejace uwarunkowania gminy nie predystynuja ja do rozwoju lokalizacji elektrowni
wodnych ( brak odpowiedniej sieci rzecznej, mala ilosc zbiorników wodnych) . Biorac pod
uwage planowane do budowy zbiorniki wodne malej retencji ,,Brzózki” na rzece Pratwie
oraz,, Posada – Gola” i ,, Piaski – Gola” na rzece Prosna w studium dopuszcza sie mozliwosc
budowy malej elektrowni wodnej przy jednym z planowanych zbiorników. Budowa elektrowni
warunkowana jest zachowaniem wymogów wynikajacych z przepisów prawa wodnego i
ochrony srodowiska.

4.3.4 Biogazownie
Rozwój tego typu obiektów przetwarzajacych biomase i biogaz przewiduje sie na terenach
oznaczonych na rysunku studium symbolem PU w szczególnosci stanowiace tereny bylych
pegeerów i rolniczych spóldzielni produkcyjnych. Dla terenów obowiazuja warunki i wskazniki
zagospodarowania jak okreslone dla strefy PU.

4.4. Obszary zabudowane ze wskazaniem terenów wymagajacych przeksztalcen i
rehabilitacji
Opracowana w ramach Studium... koncepcja kierunków rozwoju i zagospodarowania
przestrzennego gminy oparta jest o naturalny przyrost ludnosci oraz zachowany charakter
przeksztalcen przestrzennych i ochrony w zakresie srodowiska przyrodniczego na wszystkich
jego elementach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Gmina zaliczona jest do obszarów o srednim tempie rozwoju. Rozwój gminy polegac bedzie
glównie na uzupelnieniu, intensyfikacji i rewaloryzacji istniejacej zabudowy, zmierzajacy do
podniesienia standardów, a przez to jakosci zycia mieszkanców oraz do wprowadzenia i
umocnienia ladu przestrzennego.

Modernizacja istniejacego zainwestowania zarówno obszarów zabudowy mieszkaniowej jak
i produkcyjno – uslugowej jest warunkiem uzyskania dobrego wizerunku gminy, a
równoczesnie warunkiem poprawy jakosci zycia jej mieszkanców.

Pozytywny wizerunek gminy bedzie równiez waznym elementem dla inwestorów
z zewnatrz do inwestowania na terenie gminy.

Miasto Byczyna – uklad urbanistyczny o wysokich walorach kulturowych , wymaga
rewaloryzacji poprzez uzupelnianie niezabudowanych lub wymiane zle zabudowanych pierzei
dokonywanie remontów, jej modernizacji do obecnych standardów i wymogów
funkcjonowania .

Uklad przestrzenny poszczególnych wsi nie wymaga przeksztalcen i rehabilitacji do stanu
pierwotnego. We wsiach, które wyksztalcily uklady urbanistyczne i zabudowe o specyficznej
formie architektonicznej nalezy objac ochrona.

Generalnie wsie gminy zachowaly historyczny uklad przestrzenny w zakresie rozplanowania
dróg, ulic, placów, linii zabudowy. Nowa zabudowa nie w pelni zostala dostosowana do
historycznej kompozycji przestrzennej glównie pod wzgledem wygladu architektonicznego.
Wskazanym jest, aby dalsza rewaloryzacja i modernizacja obiektów w szczególnosci
istniejacych zespolów dworskich i palacowych wraz z parkami przebiegala scisle wg
wytycznych i zalecen Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dalszych dzialaniach przy realizacji


zabudowy,

nalezy chronic historyczne uklady urbanistyczne, a przede wszystkim scisle respektowac
zalecenia konserwatorskie, odnoszace sie do ochrony obiektów zabytkowych i osi
widokowych oraz prowadzenia dzialalnosci w obrebie stref ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej,

rewaloryzowac obiekty zabytkowe oraz stymulowac biezace prace remontowe
i wlasciwe utrzymanie istniejacej zabudowy, szczególnie tej o walorach kulturowych,

zabezpieczac opuszczone siedliska przekazujac je nowym uzytkownikom,

ograniczyc nowa zabudowe do obszarów obecnego zainwestowania i wyznaczonych
nowych terenów rozwojowych w obrebie okreslonych obowiazujacych linii zabudowy,


nawiazywac do regionalnych wzorów architektury, w tym miedzy innymi poprzez
stosowanie istniejacego ukladu kalenicowego i stromych dachów o pochylosci jak w
tradycyjnej zabudowie,

wykluczyc mozliwosc wznoszenia zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wyzszej niz 2
kondygnacje plus poddasze,

chronic uklady zieleni wysokiej, a w szczególnosci dawne parki dworskie, pielegnowac je i
uzupelniac zielenia zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków,

nowa zabudowe projektowac indywidualnie o podwyzszonych kryteriach dostosowania,
majac na uwadze:
-dostosowanie do otoczenia,
-zachowanie równowagi elementów krajobrazu historycznego regionu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

4.5. Wytyczne do okreslenia ustalen i wymagan w planach miejscowych
zagospodarowania przestrzennego
1. We wszystkich strefach jesli nie ma wskazan szczególnych mozliwa jest lokalizacja
infrastruktury technicznej nie kolidujacej z istniejacym i planowanym uzytkowaniem oraz
zagospodarowaniem i zabudowa terenów, a takze lokalizacja infrastruktury drogowej sluzacej
obsludze planowanej zabudowy, w tym placów, sciezek rowerowych i pieszych.
2.Ustalenia dotyczace uzytkowania sa obowiazujace ogólnie dla wydzielonych stref, w
granicach których w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nalezy wydzielac
tereny o róznym przeznaczeniu, zgodnie z tymi ustaleniami, biorac pod uwage nastepujace
zasady:
-podstawowe ustalenia dotyczace przeznaczenia dominujacego ( funkcji podstawowej)

i ograniczenia sa wiazace

-ustalenia dotyczace zagospodarowania uzupelniajacego i dopuszczalnego stanowia katalog
otwarty, który mozna w uzasadnionych przypadkach rozszerzac lub uzupelniac za wyjatkiem
ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu.

3. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenów ich uzytkowania i zagospodarowania stosuje sie
do planowanych zmian istniejacego uzytkowania oraz zabudowy i zagospodarowania.
Zabudowe istniejaca, która jest niezgodna z planowanymi kierunkami zmian mozna w planach
miejscowych uwzglednic zgodnie ze stanem faktycznym, a takze dopuscic jej rozwój w
granicach terenu, jesli nie koliduje to z planowanym uzytkowaniem dominujacym z zasadami
ochrony srodowiska.
* zabudowa zagrodowa:
-remonty przebudowa i rozbudowa istniejacej zabudowy;
-dopuszczalna zmiana sposobu uzytkowania istniejacych budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych;
-budynki mieszkalne – jedno lub dwukondygnacyjne, poddasza uzytkowe;
-budynki gospodarcze jednokondygnacyjne;
-obsada zwierzat gospodarskich – na terenach scislego zainwestowania wsi

(w zabudowie przemieszanej zagrodowej i jednorodzinnej ) obsada DJP do wysokosci nie

wymagajacej sporzadzania raportu do 60DJP , zalecana obsada do 25DJP;
-wskaznik intensywnosci zabudowy – do 0.70;
-powierzchnia biologicznie czynna – min. 0.25;


* zabudowa jednorodzinna:
-wolnostojaca, blizniacza, szeregowa;
-I , II – kondygnacyjna, poddasza uzytkowe;
-dachy strome, preferowane dwuspadowe;
-wskaznik intensywnosci zabudowy do 0.30;
* zabudowa mieszkaniowa z uslugami:
-budynki mieszkalne I – II kondygnacyjne, poddasza uzytkowe;
-uslugi: wbudowane w parterze budynku lub przybudowane do budynku
mieszkalnego;
-miejsca postojowe dla samochodów w granicach dzialki;
-wskaznik intensywnosci zabudowy – do 0.55;


* zabudowa uslugowa:
-obiekty samodzielne na dzialkach, realizowane w lukach zabudowy, wolnostojace;
-obiekty wskazane jednokondygnacyjne, dopuszczalne dwukondygnacyjne;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-miejsca postojowe dla samochodów w granicach dzialki;
-wskaznik intensywnosci zabudowy -do 0.65;


* zabudowa produkcyjna:
-zabudowa jednokondygnacyjna o wysokosci dostosowanej do wymogów
technologicznych, jednak nie wiecej niz15m, nie tworzacej dominanty w krajobrazie;
-obiekty i urzadzenia towarzyszace;
-miejsca postojowe dla pojazdów transportowych w granicy dzialki;
-wskaznik intensywnosci zabudowy – do 0.85;
-powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niz 10% powierzchni terenu.


krajobrazu,

objac ochrona prawna najcenniejsze walory krajobrazowe gminy wraz ze wszystkimi
zasobami jego ochrony;


minimalizowac negatywna antropopresje na krajobraz pozostalych obszarów;

chronic zadrzewienia sródpolne i sukcesywnie uzupelniac ubytki;

prowadzic pozadane dolesienia w sposób uatrakcyjniajacy krajobraz;

prowadzic w miare mozliwosci sieci infrastrukturalne w juz istniejacych korytarzach
infrastruktury i przez odpowiednie rozwiazania ograniczac ich krajobrazowa agresywnosc;

chronic stanowiska archeologiczne, stanowiska roslin chronionych, ostoje zwierzat oraz
inne cenne walory krajobrazowe.
5. Kierunki polityki przestrzennej gminy w sferze ekologii – obszary szczególnej
ochrony srodowiska
Ochrona srodowiska przyrodniczego, to przede wszystkim pozostawienie
w dotychczasowym uzytkowaniu takich jego elementów jak: lasy, ciagi dolin rzecznych
z zielenia lakowa, wód stojacych – stawów z otaczajaca je roslinnoscia drzewiasta
i krzewiasta, zadrzewien sródpolnych, parków z wieloletnim drzewostanem, kompleksy
gruntów rolnych w szczególnosci pochodzenia organicznego i o wysokich klasach bonitacji gleb
oraz na ograniczeniu negatywnych wplywów czynników zewnetrznych.

W koncepcji rozwoju gminy Byczyna proponuje sie prowadzenie dzialan w kierunku ochrony i
dynamizowania czynników biotycznie aktywnych w kierunku tworzenia Ekologicznego Systemu
Obszarów Chronionych .

Glówne cele tego systemu to:


tworzenie warunków równowagi ekologicznej,

ochrona i regulacja zasobów wodnych,

regulacja klimatu,

regeneracja zanieczyszczonej atmosfery,

ochrona najcenniejszych elementów przyrody,

utrzymanie wartosciowych krajobrazowo obszarów dla organizacji wypoczynku.
5.1. Kierunki dzialan ochronnych
Polityka ochronna w sferze ekologii winna obejmowac nastepujace kierunki dzialan:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

1) kontynuacje dotychczasowych dzialan majacych na celu spelnianie wymagan ochrony
srodowiska przez wszystkie wystepujace na terenie gminy zródla powodujace zanieczyszczenie
srodowiska;

2) lokalizowanie inwestycji wylacznie na terenach do tego wskazanych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lub posiadajacych okreslone warunki zabudowy;

3) eliminacje lokalizacji przedsiewziec szczególnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi
okreslonych w przepisach szczególnych w sprawie rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko ;

4) objecie ochrona prawna najcenniejsze obiekty przyrodnicze jako pomniki przyrody:

5) realizowac program zalesienia slabych bonitacyjnie gruntów zgodny z opracowana granica
polno -lesna i wyznaczonymi terenami do zalesienia. Zalesienia prowadzic zgodnie z
siedliskiem lasów i gatunkami drzew rodzimych, z zachowaniem tzw. korytarzy ekologicznych
czyli pasm naturalnego krajobrazu laczacych miedzy soba poszczególne obszary wartosciowe
przyrodniczo;

6) chronic przed zabudowa obudowe biologiczna cieków i zbiorników wodnych tzn. zachowac
istniejace korytarze ekologiczne;

7) tereny pokryte drzewostanem o charakterze parkowym objac na mocy ustawy
O ochronie przyrody ochrona prawna jako parki wiejskie oraz wprowadzic obowiazujace
zasady, przywrócic pierwotny charakter zagospodarowania;

8) wzbogacac tereny osadnicze zielenia miedzy innymi przez zagospodarowanie
i udostepnienie parków zabytkowych dla celów rekreacji i wypoczynku mieszkancom;

9) dla poprawy i ochrony wód regulowac gospodarke sciekami, sukcesywna budowa sieci
kanalizacyjnej ;

10) w zakresie ograniczenia zanieczyszczen powietrza podjac dzialania zmierzajace do
stosowania paliw niskoemisyjnych, w szczególnosci w nowo realizowanej zabudowie
mieszkaniowej jak i uslugowej i produkcyjnej;

11) na terenach rolnych:


w zwiazku z systematycznym pogarszaniem sie odczynu gleb opracowac projekt ich
obowiazkowego wapnowania,

zrekultywowac tereny zdegradowane i zdewastowane,

chronic zadrzewienia sródpolne,

chronic gleby wysokiej klasy bonitacyjnej i gleby pochodzenia organicznego.
Na obszarze gminy Byczyna ekologiczny system obszarów chronionych tworza takie tereny
jak:


lasy , które stanowia fragmenty malych zwartych kompleksów lesnych o znaczeniu
lokalnym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================


ciagi lak i zieleni polozone w dolinach rzek Prosny i Pratwy , Wolczynskiej Strugi ekologiczne
polaczenie elementów systemu przyrodniczego, które nalezy pozostawic jako
tereny otwarte (maksymalnie niezabudowane ) glównie dla celów przewietrzania obszaru
dolinnego. Doliny rzek Prosny i Pratwy, Wolczynskiej Strugi wchodza w sklad systemu
ekologicznego o znaczeniu regionalnym. Doliny rzek biegna korytem przez kompleks
terenów lakowych z licznymi wodami stojacymi i zadrzewieniami. Na ich obszarze
wystepuja cenne twory przyrody, które ze wzgledu na wartosci przyrodnicze i nieliczne
wystepowanie sa proponowane do objecia ochrona jako obszary chronionego krajobrazu
tzw. ,,Obszar Chronionego krajobrazu Doliny Pratwy ” Obszar Chronionego krajobrazu
,, Dolina Prosny ” Obszar Chronionego krajobrazu,, Dolina Wolczynskiej Strugi”;


uzytek ekologiczny – Starorzecze Prosny – bagno, torfowisko w dolinie rzeki Prosny,
utworzony rozporzadzeniem Wojewody Opolskiego 0151/P/9/2003 z dnia 8 grudnia 2003r.
w sprawie uznania za uzytki ekologiczne [Dz. Urz. Woj. Op. nr 109, poz.2304];

pomniki przyrody-obejmuja aleje drzew i pojedyncze drzewa objete ochrona i wpisane do
wojewódzkiego rejestru na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody
Rozporzadzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/38/2005 z dnia 26.10.2005r. [Dz. Urz.
Woj. Op. nr 2, poz.6]; wyszczególnienie pomników przyrody w dziale Uwarunkowania
rozwoju.

tereny zielone uzupelniajace system przyrodniczy obszarów oraz obiekty o walorach
krajobrazowych jak: parki i cmentarze, wartosciowe zespoly zadrzewien, wartosciowe
ciagi drzew przydroznych;

wieloprzestrzenne kompleksy uzytków rolnych, w tym wysokich klas bonitacji gleb
Lasy

– chronione sa przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych oraz o lasach .
Cel ochrony – zachowanie lasów ze wzgledu na ich stosunkowo mala powierzchnie na
obszarze gminy i korzystny wplyw na klimat, powietrze, glebe, stosunki wodne, walory
krajobrazowe i wypoczynkowe oraz zachowanie róznorodnosci przyrodniczej i lesnych
zasobów genetycznych
Zasady ochrony-obowiazuja zasady okreslone w ustawie o lasach oraz w ustawie o ochronie
gruntów rolnych i lesnych, w tym, m.in. nakazy:
= ograniczenia przeznaczania gruntów lesnych na cele nielesne,
-prowadzenie gospodarki lesnej wg planu urzadzania lasu lub uproszczonego planu urzadzania
lasu,
= przywracania wartosci uzytkowej gruntom, które utracily charakter gruntów lesnych wskutek

dzialalnosci nie zwiazanej z gospodarka lesna,
= ograniczania zmian naturalnego uksztaltowania powierzchni ziemi , pozostawienie polan
lesnych.

Ciagi lak i zieleni polozone w dolinach rzek

-wymagaja ochrony przed zabudowa ustaleniami w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
Cel ochrony – powiazanie glównych elementów lokalnego systemu przyrodniczego obszaru dla
zapewnienia wymiany genów pomiedzy obszarami bogatymi w gatunki roslin i zwierzat dziko
zyjacych; ochrona wód powierzchniowych i ich zródel oraz glównych obszarów zasilania wód

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

podziemnych; ochrona terenów o wyrózniajacych sie walorach przyrodniczych i
krajobrazowych
Zasady ochrony:
= dopuszczenie do zalesienia tylko w formie nawiazujacej do naturalnych lasów nadrzecznych,


wykluczyc zalesienia zwarte,
= zakaz likwidacji istniejacych zadrzewien i zakrzewien, poza wynikajacymi z potrzeby ochrony

przeciwpowodziowej,
= zakaz przeksztalcen uzytków zielonych na grunty orne,
= zakaz przeksztalcania rzezby ziemi i niszczenia gleby, z wyjatkiem gdy potrzeby wynikaja z

koniecznosci wykonania prac zwiazanych z ochrona przeciwpowodziowa oraz zabezpieczeniem,
utrzymaniem, budowa i odbudowa i remontem urzadzen wodnych,
= zakaz lokalizacji obiektów zagrazajacych zanieczyszczeniem wód, w szczególnosci skladowisk
odpadów i wylewisk,
= zakaz uzytkowania mogacego spowodowac znaczace zmiany stosunków wodnych lub przerwac
ciaglosc przyrodnicza dolin, w szczególnosci zabudowy.

Uzytek ekologiczny

–w dolinie rzeki Prosny
Cel ochrony – zachowanie cennych przyrodniczo ekosystemów majacych znaczenie dla
zachowania róznorodnosci biologicznej a takze dla celów dydaktycznych i naukowych
naturalnej ostoi flory
Zasady ochrony : obowiazuja zakazy okreslone w ustawie o ochronie przyrody, w tym m.in.
= zakaz pozyskiwania, niszczenia roslin poprzez deptanie i zrywanie,
= wprowadzania zanieczyszczen w postaci odpadów stalych i plynnych ,
= zakaz wznoszenia budowli,
= nalezy umiescic tablice informacyjna o stanowisku , celach i zasadach jego ochrony
Plan miejscowy winien ustalic ochrone polegajaca na okresleniu miejsca wystepowania
siedliska i stanowisk roslin i ustaleniu zakazu wszelkich dzialan, w szczególnosci prac ziemnych
i budowlanych, mogacych szkodliwie wplynac na warunki siedliskowe.


Pomniki przyrody :
Cel ochrony – zachowanie drzew ze wzgledu na szczególne walory krajobrazowe
Zasady ochrony – obowiazuja zakazy okreslone w ustawie o ochronie przyrody.


Tereny zielone uzupelniajace system przyrodniczy obszarów oraz obiekty o walorach
krajobrazowych jak: parki i cmentarze, wartosciowe zespoly zadrzewien, wartosciowe ciagi
drzew przydroznych-nie objete ochrona prawna, wymagajace ochrony w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
Cel ochrony-zapewnienie wlasciwych warunków zdrowotnych, klimatycznych i
wypoczynkowych oraz ochrona walorów estetycznych obszarów zabudowanych i walorów
krajobrazowych.
Zasady ochrony -ustanowione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
polegajace na pokazaniu obiektów oraz ustaleniu zasad ich ochrony, w tym m.in. nakazu
konserwacji istniejacego drzewostanu i jego uzupelnienia z zachowaniem ukladu i tozsamosci,
oraz zakazów:
= usuwania drzew w celach nie zwiazanych z pracami pielegnacyjnymi i racjonalna gospodarka


zadrzewien, z wyjatkiem drzew owocowych,
= uzytkowania i zagospodarowania ww terenów zielonych i terenów z nimi sasiadujacych
w sposób niekorzystnie wplywajacy na istniejacy drzewostan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Wieloprzestrzenne kompleksy uzytków rolnych

-w tym wysokich klas bonitacji gleb-których obowiazek ochrony wynika z przepisów ustawy o
ochronie gruntów rolnych i lesnych
Cel ochrony – zachowanie gruntów dla celów produkcji rolnej i zywnosci
Zasady ochrony – ograniczanie zabudowy do przypadków uzasadnionych szczególnymi
wzgledami ekonomicznymi i gospodarczymi gospodarstwa rolnego

5.2. Obszary i obiekty planowane do ochrony prawnej
W Studium wskazuje sie do objecia ochrona prawna nastepujace obszary:

2 Zespoly przyrodniczo – krajobrazowe – do ochrony w formie dwóch odrebnych zespolów
przyrodniczo – krajobrazowych zakwalifikowane zostaly rejony pólnocny i zachodni. Za
objeciem tych obszarów ochrona przemawiaja walory krajobrazowe oraz przydatnosc do
rozwijania w przyszlosci turystyki kwalifikowanej, czynnej rekreacji i wedkarstwa, a takze
walory przyrodnicze.
Pierwszy zespól przyrodniczo – krajobrazowy postuluje sie utworzyc w dolinie Prosny na
odcinku od szosy Byczyna – Lubnice, lacznie ze stawami hodowlanymi w Kostowie. Ochrona
prawna proponuje sie objac: laki w starorzecza, stawy i agrocenozy w dolinie rzeki Prosny ,
która sama w sobie jest szczególnie malownicza meandrujac wsród lak tworzac liczne zakola.
Stawy w Kostowie oprócz korzysci materialnych stanowia takze ostoje dla ptactwa wodnego.
W pasie szuwarów i oczeretów gniazduje wiele gatunków prawnie chronionych ptaków. W
planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego powyzszy zespól
planowany jest do objecia ochrona jako,, Obszar chronionego Krajobrazu Doliny Pratwy”.

Drugi zespól przyrodniczo – krajobrazowy polozony jest na zachód i pólnoc od miejscowosci
Miechowa. Pólnocna jego granice wyznacza szosa relacji Janówka – Kostów zas poludniowa –
droga polna prowadzaca do Miechowy w kierunku lasu doswiadczalnego Akademii Rolniczej w
Poznaniu. Obszar ten stanowi piekny punkt widokowy na okoliczne tereny. Proponowany
obszar prawdopodobnie bedzie wlaczony do projektu pn.,, RETROVENCE” realizowanego przez
,, Lasy Rychtalskie” we wspólpracy z Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Rezerwat przyrody -Proponowany rezerwat o powierzchni ok. 43 ha polozony jest nad rzeka
Prosna. Wedlug podzialu lasów nalezy on do Nadlesnictwa Kluczbork, obreb Gorzów Sl.
Zespolem roslinnym majacym podlegac ochronie jest ols porzeczkowy (Ribo nigri – Alnetum).
Ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum, który nalezy do rzadkich zbiorowisk lesnych
wyksztalcajacych sie w miejscach zabagnionych, ze stagnacja wody, charakteryzujacych sie
dominacja olszy czarnej Alnus glutinosa w drzewostanie i kepkowa struktura runa. Zbiorowiska
te charakteryzuja sie wysoka róznorodnoscia gatunkowa. Jest to zbiorowisko podlegajace
ochronie prawnej zgodnie z prawodastwem europejskim i polskim (siedlisko Natury 2000). W
runie z rzadszych roslin wystepuje czermien blotna Calla palustris, chroniona kruszyna
pospolita Frangula alnus, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, chroniona porzeczka
czarna Ribes nigrum i wiele innych. Obszar proponowany do ochrony w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego [1999]
Wedlug inwentaryzacji przyrodniczej miasta i gminy Byczyna [Dubel i in.,1995r.] proponowany
rezerwat przyrody obejmuje wiekszy obszar niz wyrózniony powyzej – lasy i laki od drogi na
Lubnice do granicy z gmina Gorzów Slaski. Decyzja w sprawie ostatecznych granic rezerwatu
powinna byc podjeta po wykonaniu szczególowych badan przyrodniczych tego terenu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Wolczynskiego Strumienia”
Proponowany obszar przebiega glównie wzdluz doliny rzeki Wolczynska Strugi laczac sie w
pólnocnej czesci z proponowanym OCHK „Dolina Pratwy”. Wedlug podzialu administracyjnego
teren ten nalezy do gminy Byczyna i Wolczyn. Idea jego wyznaczenia jest przede wszystkim
ochrona korytarza ekologicznego rzeki Wolczynskej Strugi oraz powiazanie go z korytarzem
rzeki Pratwy. W granicach proponowanego obszaru znalazla sie dolina Wolczynskiego
Strumienia na calej dlugosci, az do polaczenia z istniejacym OCHK „Lasy Stobrawsko-
Turawskie”.

Zespól Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wzniesienie Miechowa”

Proponowany do ochrony zespól przyrodniczo-krajobrazowy polozony jest w gminie Byczyna ciagnie
sie na pólnocny-zachód od miejscowosci Miechowa. Obszar ten stanowi piekny punkt
widokowy na okoliczne tereny. Jest on uzytkowany glównie rolniczo, ale obejmuje tez
fragmenty lasów. Obszar proponowany do ochrony w inwentaryzacji przyrodniczej miasta i
gminy Byczyna [Powszechna...,1995r.], znajduje sie takze w obrebie proponowanego Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Dolina Pratwy”, jednakze ze wzgledu na swoja specyfike
(wyniesienie) wyrózniono go dodatkowo w celu skuteczniejszej ochrony i ksztaltowania
krajobrazu.

Zespól przyrodniczo-krajobrazowy „Legi k/Sieroslawic”

Proponowany do ochrony zespól przyrodniczo-krajobrazowy polozony jest w gminie Byczyna na
pólnoc od drogi miedzy Roszkowicami, a Wojslawicami, obejmujac swoim zasiegiem
miejscowosc Sieroslawice. Teren ten stanowi jedyny poza dolinami rzek (Prosny i Pratwy),
obszar o tak duzej bioróznorodnosci w gminie Byczyna. Sklada sie na to mozaika naturalnych i
pólnaturalnych zbiorowisk, w tym legów oraz wilgotnych lak i niewielkich zbiorników
wodnych. Stwierdzono tu wystepowanie kukulki szerokolistnej na podmoklych lakach na
pólnocny-wschód od Sieroslawic. Zagrozeniem dla rodzimej flory jest wystepujacy na terenie
proponowanego zespolu bardzo ekspansywny gatunek obcego pochodzenia – barszcz
Mantegazziego Heracleum mantegazzianum, który wystepuje coraz liczniej na skraju lasu, przy
drodze, na poludnie od Sieroslawic. Populacja tego gatunku powinna jak najszybciej ulec
zniszczeniu, najlepiej poprzez wykopanie osobników we wczesnym stadium rozwoju.

Uzytek ekologiczny „Biskupice”

Proponowany do ochrony uzytek ekologiczny polozony jest w gminie Byczyna. Do objecia
ochrona proponuje sie niewielki zalew na rzece Pratwie wraz z otaczajacymi go szuwarami i
zadrzewieniami, sasiadujacy z duzym zbiornikiem retencyjnym „Biskupicei”. Wystepuja tu
niewielkie fragmenty chronionego zbiorowiska legu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum
oraz ciekawe zbiorowiska wodne i szuwarowe.

Na obszarze gminy Byczyna zaproponowano [Powszechna ..., 1995] takze trzy uzytki
ekologiczne: w Jakubowicach, w Ciecierzynie oraz w Kostowie. Do niniejszego opracowania
zaproponowano do ochrony w formie uzytku ekologicznego jedynie zbiorniki
poeksploatacyjne miedzy Ciecierzynem, a Golkowicami. Pozostale z powodu ich stosunkowo
niewielkiej wartosci przyrodniczej, powinny byc ponownie zweryfikowane w ramach
aktualizacji opracowania Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej miasta i gminy Byczyna
[1995].

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

5.3. Zasoby przyrody nieozywionej wymagajacej ochrony

wieloprzestrzenne kompleksy uzytków rolnych, w tym wysokich klas bonitacji gleb

udokumentowane zloza surowców naturalnych ( kruszyw naturalnych i ilów)

ujecia wody

wody powierzchniowe – cieki wodne, zbiorniki
Wieloprzestrzenne kompleksy uzytków rolnych

w tym wysokich klas bonitacji gleb -których obowiazek ochrony wynika z przepisów ustawy o
ochronie gruntów rolnych i lesnych;
Cel ochrony – zachowanie gruntów dla celów produkcji rolnej i zywnosci
Zasady ochrony – ograniczanie zabudowy do przypadków uzasadnionych szczególnymi
wzgledami ekonomicznymi i gospodarczymi gospodarstwa rolnego.

Udokumentowane zloza surowców naturalnych

– wymagajace ochrony na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie srodowiska
oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163, poz. 981)
Cel ochrony – zachowanie warunków umozliwiajacych wydobywanie kopalin;
Zasady ochrony – obowiazuje zakaz zmiany sposobu przeznaczenia i uzytkowania terenów w
granicach udokumentowanych zlóz, mogacych uniemozliwic lub utrudnic wydobywanie
kopalin do czasu wyeksploatowania lub wylaczenia z eksploatacji zloza.
Ujecia wody

-chronione przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, tekst jednolity ogloszony w
Dz. U. z dnia 10 stycznia 2012r., poz.145.
Cel ochrony – zachowanie jakosci ujmowanych wód dla celów zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczona do spozycia.
Zasady ochrony : obowiazuja zasady okreslone w przepisach ustawy Prawo wodne na
terenach bezposredniej ochrony ujec oraz na wewnetrznych i zewnetrznych terenach ochrony
posredniej ustanowionych dla ujecia,
-zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw strefy ochronne ujec wody ustanowione przed dniem 1 stycznia
2002r. wygasaja z dniem 31 grudnia 2012r.

Wody powierzchniowe – cieki wodne, zbiorniki

-ochronie podlegaja na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne
Cel ochrony – poprawa jakosci wód, biologicznych stosunków w srodowisku wodnym i na
obszarach zalewowych, tak aby wody osiagnely co najmniej dobry stan ekologiczny i w
zaleznosci od potrzeb nadawaly sie do bytowania ryb w warunkach naturalnych i umozliwialy
ich migracje oraz do rekreacji.
Zasady ochrony :
-obowiazuja zasady ochrony wód okreslone w ustawie Prawo wodne, polegajace w
szczególnosci na: unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód; zapobieganiu
niekorzystnym zmianom naturalnych przeplywów wody albo naturalnych poziomów
zwierciadla wody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

5.4. Przyrodnicze powiazania zewnetrzne gminy
Dla zachowania ciaglosci struktur i procesów biocenotycznych oraz ochrony bioróznorodnosci
obszary chronione województwa i kraju powinny tworzyc jeden spójny, funkcjonalny system
ekologiczny /siec ekologiczna/.

Obszar gminy Byczyna lezy w obrebie regionalnego, przestrzennego systemu
przyrodniczego. Dolina Prosny zostala wyrózniona jako korytarz ekologiczny o randze krajowej
powiazany z systemem regionalnym i miedzynarodowym (koncepcja krajowej sieci
ekologicznej ECONET-PL) [Liro (red), 1995]. Korytarz ekologiczny doliny Prosny laczac sie z
korytarzem doliny Warty o randze krajowej, umozliwia rozprzestrzenianie sie gatunków i
zapewnia lacznosc pomiedzy stosunkowo dobrze zachowanymi ostojami przyrody (tzw.
obszarami wezlowymi).

Korytarz ekologiczny doliny Prosny laczy lokalne obszary wezlowe z ostojami o randze
regionalnej i krajowej, przede wszystkim z „Lasami Stobrawsko Turawskimi” i „Wyzyna
Wielunska”, której czesc wyrózniono do ochrony w ramach ostoi Natura 2000 jako
„Zaleczanski Luk Warty”.

Korytarze ekologiczne, sprzyjajace utrzymaniu sie równowagi w przyrodzie, powinny
byc chronione przed nadmierna urbanizacja i gospodarczym wykorzystaniem, a juz
przeksztalconym powinno sie stopniowo przywracac naturalny charakter.

5.5. Higiena srodowiska i zagrozenia

obszary bezposredniego zagrozenia powodzia/zalewowe –obejmujace doline rzeki
Prosny . Obszary te zostaly wskazane na rysunku studium jako obszary bezposredniego
zagrozenia powodzia w strefie przeplywu wód powodziowych o p=1%, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo wodne; na tych obszarach obowiazuja ograniczenia na podstawie ustawy;
wymagaja wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenów
polozonych na tym obszarze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Cel ochrony – ochrona walorów krajobrazowych , ochrona przed wprowadzaniem nowej
zabudowy, ograniczenie skutków powodzi.
Zasady ochrony:
-ograniczenie lokalizacji obiektów uzytecznosci publicznej,
-zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, uslugowej , produkcyjnej, skladów i


magazynów,
-zakaz skladowania materialów i surowców toksycznych, substancji ropopochodnych itp.,
-zakaz wydobywania zwiru i piasków,
-dla istniejacej zabudowy wprowadzic w planach miejscowych ustalenia w zakresie

dopuszczalnej niezbednej rozbudowy, remontów i modernizacji.


Obszary narazone na wystepowanie lokalnych zalewów powodziowych i podtopien
obejmujace doline Pratwy i Wolczynskego Strumienia. Na obszarach wprowadza
nastepujace ustalenia:
Cel ochrony – ochrona walorów krajobrazowych, ochrona przed wprowadzaniem nowej
zabudowy na terenach narazonych na podtopienia i o zlych warunkach ekofizjograficznych.
Zasady ochrony:
-zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, uslugowej , produkcyjnej, skladów i


magazynów,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-zakaz skladowania materialów i surowców toksycznych, substancji ropopochodnych itp.,
-dla istniejacej zabudowy w tym dla obiektów produkcji rolnej wprowadzic w planach
miejscowych ustalenia w zakresie dopuszczalnej niezbednej rozbudowy, remontów
modernizacji.

Tereny pozostajace w zasiegu uciazliwosci:


halasu komunikacyjnego wzdluz drogi krajowej nr 11 i linii kolejowej nr 272

szkodliwego oddzialywania pól elektromagnetycznych wzdluz linii elektroenergetycznej
wysokiego napiecia 110KV,
-wymagaja wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu terenów w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – do czasu ustanowienia obszarów
ograniczonego uzytkowania
Cel ochrony-ochrona przed uciazliwosciami zagrazajacymi zdrowiu ludzi
Zasady ochrony:

-nie nalezy dopuszczac do lokalizacji nowych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi,

-wyjatkowo mozna dopuscic lokalizacje budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, pod warunkiem zastosowania srodków technicznych zmniejszajacych
uciazliwosci ponizej poziomu ustalonego w przepisach odrebnych, zgodnie z przepisami
budowlanymi.

-nie nalezy wyznaczac nowych terenów mieszkaniowych; w strefach osadniczych obszary te
powinny byc przeznaczone przede wszystkim pod zielen ( zadrzewienia lesne lub nielesne,
ogrody, sady),

-mozna dopuscic wyznaczenie nowych terenów dzialalnosci gospodarczej , garaze, budynki
gospodarcze.


Strefy sanitarne cmentarzy
-ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych
-wymagane uwzglednienie ograniczen w uzytkowaniu terenów zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze
Cel ochrony – ochrona przed zagrozeniami sanitarnymi;
Zasady ochrony –
-w strefach sanitarnych cmentarzy nalezy stosowac sie do przepisów rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa
odpowiednie na cmentarze, w szczególnosci nie powinno sie lokalizowac w odleglosci
mniejszej niz 50m od cmentarza zabudowan mieszkalnych oraz zakladów produkujacych i
przechowujacych artykuly zywnosciowe, zakladów zywienia zbiorowego, zakladów
przechowujacych artykuly zywnosci; 150 m od cmentarza – studzien sluzacych do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych.

Tereny zdegradowane wymagajace rekultywacji :
-wymóg rekultywacji gruntów zdegradowanych wynika z ustawy o ochronie gruntów rolnych

i lesnych
Cel ochrony – poprawa stanu powierzchni ziemi i przywrócenia jej funkcji uzytkowych
Zasady ochrony:
-rekultywacja terenu winna przebiegac zgodnie polityka przestrzenna oraz struktura
przestrzenno – funkcjonalna z uwzglednieniem wymogów ochrony srodowiska.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

6. Obszary i zasady ochrony krajobrazu kulturowego oraz srodowiska
kulturowego i zabytków
Zasadnicze cele ochrony wartosci kulturowych okreslone w Programie Opieki nad Zabytkami
Województwa Opolskiego dla gminy Byczyna obejmuja:

1) ochrone terenów osadniczych przed niekontrolowana pod wzgledem estetyki
architektonicznej, zabudowy niedostosowana do srodowiska kulturowego;
2) eliminacje czynników degradujacych uklady historyczne jednostek osadniczych;
3) eksponowanie regionalnej odrebnosci terenu;
4) bezwzgledna ochrone historycznego ukladu przestrzennego jednostek osadniczych;
5) projektowanie nowej zabudowy indywidualnie, w dostosowaniu do otoczenia oraz
zachowania równowagi elementów krajobrazu historycznego regionu.

Zgodnie z przyjetymi celami rozwoju przestrzennego województwa w jego ukierunkowaniu
rozwoju poszczególnych gmin w tym gminy Byczyna wazna role pelnic bedzie ochrona jej
wartosci kulturowych, które odgrywaja w strukturze przestrzennej gminy wazna role.

Celami ochrony tych wartosci sa:

1) ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy,

2) utrzymanie i wyeksponowanie zabytków i struktury krajobrazu kulturowego,

3) zachowanie i ksztaltowanie wartosci srodowiska antropogenicznego i zapewnienie jego

trwalego uzytkowania.

Generalne zasady ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków

W obrebie obiektów wpisanych do rejestru zabytków dla ochrony ich form architektonicznych
( wysokosci, formy dachu, kompozycji elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarka,
materialu budowlanego) oraz ich funkcji, studium zaklada nastepujace zasady ochrony:

1) nakaz trwalego zachowania formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu,

2) nakaz utrzymania otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym
zagospodarowaniem,
3) nakaz uzyskania zezwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla

dokonywania wszelkich zmian w obiekcie zabytkowym.

Generalne zasady ochrony obiektów ujetych w gminnej ewidencji zabytków

Obiekty w gminnej ewidencji zabytków podlegaja wymogom ochronnym dla zachowania ich
form architektonicznych ( bryly, wysokosci, formy dachu, kompozycji elewacji wraz z detalem
architektonicznym i stolarka, materialu budowlanego).


W obrebie tych obiektów obowiazuje:


1) nakaz zachowania w niezmienionej formie bryly budynku, ilosci kondygnacji i ich wysokosci,
historycznego ukladu i geometrii polaci dachowych,
2) nakaz stosowania materialów budowlanych uzytych do budowy w jego pierwotnej formie


lub wizualnie i technologicznie do nich zblizonych,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

3) dopuszczenie prac majacych na celu przywrócenie pierwotnej formy budynków,

4) zakaz stosowania zewnetrznego docieplania budynków na elewacjach,

6) zakaz stosowania pokryc elewacji z tworzyw sztucznych i metalu,

7) zakaz przebudowy polegajacej na zmianie geometrii elewacji i rozmieszczenia otworów
okiennych i drzwiowych z wylaczeniem prac sluzacych adaptacji budynków dla potrzeb osób
niepelnosprawnych,

8) nakaz stosowania kolorystyki elewacji harmonizujacej z otoczeniem i historycznym
charakterem budynku, zblizonej do stosowania tradycyjnych materialów budowlanych, takich
jak: drewno, kamien, cegla oraz kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów,

9) zakaz stosowania pokryc dachowych wykonanych z blachodachówki, blachy, papy, gontu
papowego z wyjatkiem uzupelnien istniejacych typów pokrycia,

10) dopuszczenie stosowania jako pokryc lupka ( lub jego syntetycznych odpowiedników ) ,
pokryc ceramicznych oraz innych historycznie wykorzystywanych w regionie,

11) nakaz zachowania w obrebie budynku jednolitej kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej,
jej formy i podzialów,

12) dopuszczenie rozbiórki budynku zabytkowego po uprzednim wykonaniu prac
dokumentacyjnych ( kart ewidencyjnych zabytku architektury i budownictwa).

WW zasady nalezy uwzgledniac przy formulowaniu ustalen w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Na zasoby kulturowe i krajobrazowe gminy Byczyna skladaja sie:


Zabytki nieruchome, w tym:
-uklady urbanistyczne i ruralistyczne
-zalozenia dworsko i palacowo – parkowe, parki, cmentarze
-zespoly zabudowy dworsko – folwarcznej
-dziela architektury i budownictwa
-zabytki archeologiczne

Obszary o walorach kulturowych
-park kulturowy -teren prawdopodobnej Bitwy pod Buczyna – rejon wzgórza w poblizu wsi
Roszkowice
zwany popularnie przez okolicznych mieszkanców ,, wzgórzem smierci” lub
,, pieklem”


Obszary o walorach krajobrazowych zdegradowane wymagajace rekultywacji
Cel ochrony zabytków:
-zachowanie i nalezyte utrzymanie budynków i budowli majacych znaczenie dla dziedzictwa i
rozwoju kulturowego ze wzgledu na ich wartosc historyczna, naukowa lub artystyczna.


Zasady ochrony:

Obowiazuje ochrona zabytków polegajaca m.in. na:
= ochronie prawnej zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego


zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami, w szczególnosci wszelkie roboty budowlane przy zabytkach wymagaja

pozwolenia wlasciwego organu do spraw ochrony zabytków,
= ustaleniu zasad ochrony zabytków ujetych w gminnej ewidencji zabytków w miejscowych

planach zagospodarowania przestrzennego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

6.1. Zabytki nieruchome:
6.1.1. Obiekty i obszary zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego
Cel ochrony – zachowanie ponadlokalnych wartosci kulturowych, historycznych i estetycznych
ukladów urbanistycznych
Zasady ochrony:
-ochrona ukladów i zespolów wpisanych do rejestru zabytków;
-ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
Uklad urbanistyczny Starego Miasta w Byczynie-wpisany do rejestru zabytków pod nr 176/49
z 10.06.1949 i nr 800/64 z 14.04.1964r.
-uwzglednienie ochrony poprzez wskazanie granic historycznego staromiejskiego ukladu
urbanistycznego obszaru miasta zgodnie z rejestrem zabytków – jako strefy ochrony
konserwatorskiej obszaru miasta lokacyjnego wraz z terenem dawnych obwarowan.
-objecie ochrona prawna historycznych zalozen urbanistycznych w granicach murów
obronnych Byczyny i podjecie dzialan do utworzenia jako Pomnika Historii ( dzialania procesu
zatwierdzania w toku).
Obowiazuje zasada utrzymania historycznej kompozycji ukladu ruralistycznego posiadajacego
czytelnie zachowany uklad, w tym odpowiednio do cech zagospodarowania obszaru:
= utrzymania rozplanowania istniejacych ciagów ulicznych z ich przekrojami, szerokosciami ulic
i chodników, liniami zabudowy frontowej oraz z historycznymi nawierzchniami ciagów

komunikacyjnych,
= zasad historycznej parcelacji,
= kompozycji zabudowy obrzeznej w granicach historycznych parceli, z przewaga zabudowy w

formie zwartych pierzei,
= linii zabudowy wyznaczonej przez zachowana zabudowe historyczna
= zabudowy wewnatrz kwartalów,
= utrzymanie zachowanych fragmentów murów obronnych, podkreslenie linii obwarowan na

calym obwodzie,
= gabarytów wysokosciowych zabudowy wytyczonych wysokoscia zachowanej zabudowy

historycznej,
= historycznych dominant i ich ekspozycji
= osi widokowych oraz ekspozycji i otoczenia obiektów zabytkowych,
= utrzymanie mieszkalno – uslugowego charakteru centrum miasta,
= utrzymanie historycznego charakteru zabudowy
Poniewaz obszar objety strefa jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków, podlega on
w calosci ochronie prawnej z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , w
konsekwencji której prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych w strefie wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

Cel ochrony – zachowanie kompozycji zaprojektowanych form zieleni oraz obiektów
architektury ze wzgledu na ponadlokalne wartosci kulturowe, historyczne, estetyczne i
krajobrazowe.
Zasady ochrony: uwzglednienie ochrony poprzez wskazanie granic terenów zabytkowych
zgodnie z rejestrem zabytków.
= zachowanie ukladów kompozycyjnych zalozen parkowych i cmentarnych,
= utrzymanie zachowanych oraz odtwarzanie znieksztalconych historycznych ukladów,
rodzajów i gatunków zieleni oraz pozostalych elementów zagospodarowania – alei, sciezek,
cieków i zbiorników wodnych, obiektów malej architektury, rodzajów i gatunków zieleni, itp.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

6.1.2. Historyczne uklady przestrzenne wymagajace ochrony konserwatorskiej
Uklady ruralistyczne wsi: Biskupice, Dobiercice, Kostów, Proslice, Polanowice, Roszkowice,
-wymagana ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego[ zespoly ujete
sa w gminnej ewidencji zabytków]
Cel ochrony-zachowanie walorów historycznych ukladów wiejskich oraz walorów krajobrazu
kulturowego wsi.
Zasady ochrony :
-Ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony
konserwatorskiej ukladów genetycznych wsi
-Biskupice, Dobiercice, Kostów, Proslice, Polanowice, Roszkowice
Zasady ochrony w strefie :
= utrzymanie istniejacej zabudowy oraz zachowanych elementów zagospodarowania terenu o

wartosciach historycznych lub kulturowych,
= utrzymanie ukladu ulic i placów wiejskich z zachowaniem ich przebiegu, pierwotnych linii
rozgraniczajacych i linii zabudowy,

= utrzymanie regionalnej kompozycji obiektów budowlanych z ograniczeniem zakresu
dopuszczalnych przeksztalcen oraz dostosowaniem elementów nowych do form istniejacej
zabudowy historycznej,

= nawiazanie w nowej zabudowie do lokalnych form i kompozycji z dostosowaniem do
fizjonomii ukladu i zabudowy sasiadujacej,
= zachowanie kompozycji ukladów zieleni

6.1.3. Tereny zabytkowe wymagajace ochrony konserwatorskiej
= zespoly rezydencjonalno – folwarczne i folwarczne:
-w Borku, Biskupice, Ciecierzynie, Dobiercicach, Golkowicach, Kochlowicach, Kostowie,
Miechowej, Nasalach, Paruszowicach, Prosicach, Pszczonkach, Roszkowicach, Sarnowie
i Sieroslawicach
zespoly palacowo – parkowe:
-w Kochlowicach, Kostowie, Proslicach


= parki podworskie:

-w Biskupicach, Ciecierzynie, Dobiercicach, Golkowicach, Goslawiu, Jakubowicach,
Kochlowicach, Kostowie, Miechowej, Nasalach, Paruszowicach, Polanowicach, Proslicach,
Pszczonkach, Roszkowicach i Sarnowie
-wymagana ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Cel ochrony – zachowanie zalozen i zespolów ze wzgledu na ich wartosc historyczna,
kulturowa i krajobrazowa
Zasady ochrony:
= ustalenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww terenów


zabytkowych oraz zasad ochrony, które powinny obejmowac w szczególnosci:
= utrzymanie istniejacej zabudowy oraz zachowanych elementów zagospodarowania terenu o
wartosciach historycznych lub kulturowych,

= zachowanie i odtwarzanie organizacji zagospodarowania terenów , w tym przede wszystkim
historycznie uksztaltowanej zieleni oraz ciagów komunikacyjnych, placów, obiektów malej
architektury.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

= tereny ochrony ekspozycji i/lub otoczenia zabytków:

Biskupice – obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. Jana Chrzciciela

Ciecierzyc -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. Stanislawa Kostki

Dobiercice -obszar w otoczeniu kosciola Filialnego p.w. sw. Jana Dukli

Golkowice -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. Jana Chrzciciela

Jakubowice -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. NMP Królowej Polski

Kostów -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. Augustyna

Miechowa -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. Jacka

Nasale -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. Wawrzynca

Polanowice -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. NMP

Proslice -obszar w otoczeniu kosciola filialnego Najsw. Serca Jezusowego

Roszkowice -obszar w otoczeniu kosciola p.w. sw. A. Padevskiego

-wymagana ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zasady ochrony:

=
ustalenie w planie miejscowym strefy ochrony konserwatorskiej ekspozycji lub otoczenia
zabytków na podstawie opracowania analiz widokowych.

=
strefy powinny obejmowac co najmniej otoczenie kosciola ( teren przykoscielny), a w

przypadkach uzasadnionych ww analiza, równiez tereny sasiednie,

Zasady ochrony w strefie :

=
okreslenie zasad zagospodarowania sasiedztwa zabytku, w tym dopuszczalnych form i
gabarytów zabudowy,

=
zachowanie lub przywracanie w miare mozliwosci historycznych panoram

= dopuszczenie zagospodarowania nie powodujacego zagrozen dla zachowania lub poprawy
stanu przestrzeni w granicach strefy,

6.1.4. Obiekty zabytkowe
Zabytki architektury, budownictwa i techniki -wpisane do rejestru zabytków województwa
opolskiego oraz ujete w gminnej ewidencji zabytków – wg wykazu w czesci II Uwarunkowania

Obiekty proponowane do wpisania do rejestru zabytków:

-kosciól pw. sw. Stanislawa Kostki w Ciecierzynie
-kosciól parafialny pw. Najswietszej Marii Panny w Polanowicach
-kosciól parafialny pw. sw. Augustyna w Kortowie
-kosciól katolicki pw. sw. Wawrzynca w Nasalach
-kosciól parafialny pw. sw. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach
-kosciól pw. sw. Józefa w Wojslawicach
-dwór i park w Goslawiu
-palac w Proslicach
-palac i park w Kochlowicach
-dwór w Paruszowicach
-dwór w Dobiercicach
-dwór i park dworski w Pszczonkach
-dwór i park w Sarnowie
-Szkola w Janówce
-kaplica cmentarna w Kortowie
-gorzelnia w Paruszowicach
Cel ochrony-zachowanie wartosci historycznych i artystycznych zespolów i obiektów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Zasady ochrony:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ochrona powinna polegac na:
= pokazaniu ich lokalizacji na rysunku planu,
= okresleniu obowiazujacych ograniczen, zakazów i nakazów, majacych na celu ich ochrone, na


podstawie:

= w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego –
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ewentualnie wytycznych
konserwatorskich Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgloszonych w formie wniosków
do planu;

= w przypadku zabytków ujetych w gminnej ewidencji zabytków – Gminny program ochrony
zabytków, ewentualnie studium ochrony zabytków sporzadzone jako material planistyczny;
w ramach sporzadzania tego dokumentu wskazana jest weryfikacja ewidencji pod katem
aktualnego stanu zabytków, nie wyklucza sie mozliwosci – w uzasadnionych przypadkach –
korekty ewidencji.

6.1.5. Stanowiska archeologiczne
– wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego oraz ujete w ewidencji zabytków
ujete sa w czesci II Uwarunkowania – rozdz.9 tabela 3z
Zasady ochrony :
-zachowanie rozpoznanych udokumentowanych stanowisk archeologicznych
-dokumentowanie nowoodkrytych stanowisk w toku badan i nadzoru archeologicznego,
-ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powinna polegac na:
Ustaleniu stref ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych na podstawie Karty
Ewidencji Stanowiska Archeologicznego,
= ustaleniu obowiazujacych ograniczen, zakazów i nakazów, majacych na celu ochrone
stanowisk-na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w
szczególnosci nakazu zglaszania i uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków
wszelkich robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci w miejscach,
gdzie znajduja sie zabytki archeologiczne, oraz wykonywanie ich zgodnie z zasadami ochrony
zabytków okreslonymi w ww ustawie.


Wedlug informacji Wojewódzkiego Urzedu Ochrony Zabytków w Opolu nalezy przyjac,
ze dane dotyczace zabytkowej i kulturowej zawartosci stanowisk, a takze ich zasieg oraz ich
ilosc moze ulec zmianie po przeprowadzeniu badan weryfikacyjnych na terenach badanych,
badz po objeciu nimi terenów dotad nie przebadanych.

6.2. Krajobraz
ciag widokowy na panorame miasta Byczyne z drogi krajowej nr 11

-zalecana ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Cel ochrony-zachowanie mozliwosci niezaklóconej obserwacji dalekiego widoku na panorame
krajobrazu kulturowo – przyrodniczego miasta ze wzgledu na walory estetyczne.
Zasady ochrony:
= ochrona ciagu widokowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego


powinna polegac na pokazaniu miejsc widokowych na rysunku planu oraz:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-ustaleniu obowiazkowych ograniczen majacych na celu ochrone walorów krajobrazowych

obszaru, przede wszystkim zakazu lokalizacji obiektów dysharmonizujacych w tym turbin

wiatrowych i innych wymagajacych znacznej wysokosci,
= ksztaltowaniu ukladu i formy nowej zabudowy nie przeslaniajacej panoramy miasta

Parki zabytkowe : w Ciecierzynie, Dobiercicach, Goslawiu, Jakubowicach, Kochlowicach,
Kortowie, Paruszowicach, Pszczonkach i Roszkowicach wskazane do uporzadkowania ,
zagospodarowania i wykorzystania:

-parki w Ciecierzynie, Jakubowicach, Kochlowicach, Kostowie, Paruszowicach i Roszkowicach
jako miejsca czynnego wypoczynku i rekreacji,

-park w Dobiercicach wymaga gruntownej rewitalizacji,

-wyselekcjonowanie najcenniejszych egzemplarzy drzew kwalifikujacych sie do objecia
ochrona pomnikowa w Dobiercicach, Jakubowicach i Paruszowicach,

-polaczenie wszystkich 16 parków w gminie specjalnymi sciezkami rowerowymi,

-zaopatrzenie parków w specjalne tablice z informacjami o ich historii, kompozycji zalozenia
oraz najcenniejszych okazów dendrologicznych,

-wlasciciele parków i ich potencjalni nabywcy powinni byc uswiadamiani w zakresie ochrony
przyrody, zasad rewitalizacji i wartosci historycznej posiadanych obiektów.

7. Kierunki i zasady ksztaltowania rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej
W polityce rolnej gminy nalezy prowadzic dzialania w kierunku:


utrzymania historycznie powstalych struktur wiejskich, kultury chlopskiej,

utrzymania, a nawet wzrostu miejsc pracy na obszarach wiejskich,

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,

poprawe struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,

promowania gospodarstw specjalistycznych,

dostosowywania kierunków produkcji rolnej do potrzeb rynku lokalnego
i krajowego, a takze wymogów Unii Europejskiej,

pelnego wyposazenia w elementy infrastruktury technicznej niezbednej dla prawidlowego
funkcjonowania zarówno gospodarstwa rolnego jak i calej spolecznosci wiejskiej,

podniesienia kwalifikacji rolniczych,

ochrony i troski o srodowisko przyrodnicze, a takze popierania metod produkcji rolnej
utrzymujacej podstawe zycia – glebe, powietrze i wode, czyli rozwój rolnictwa
ekologicznego.

Rolnictwo ekologiczne nastawione na produkcje zdrowej zywnosci powinno byc wiodacym
kierunkiem rozwoju rolnictwa w gminie.

Glówne idee rolnictwa ekologicznego, to:


utrzymanie, a nawet powiekszenie zyznosci gleby, produkcja zdrowej zywnosci nie
zawierajacej pozostalosci chemicznych srodków ochrony roslin, dodatków do pasz oraz
srodków leczniczych,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================


zgodne z wymaganiami przyrodniczymi uzytkowanie powierzchni rolniczych oraz likwidacja
i unikanie wszelkiego rodzaju obciazen ekologicznych,

przeprowadzanie regularne wapnowania gleb w celu zmniejszenia ich kwasowosci,

mozliwe oszczedne korzystanie z nieodnawialnych zródel energii i surowców,

zapewnienie odpowiednich dochodów i zadawalajacych warunków spolecznoekonomicznych
rolników.
Gmina Byczyna posiada predyspozycje i warunki do rozwoju agroturystyki tj. formy
rekreacji i wypoczynku zwiazanego z gospodarstwem rolnym. Obejmuje ona wynajmowanie
pokoi przez indywidualnych rolników, a takze rozwój malych stadnin koni, wypozyczalni
sprzetu do jazdy rowerowej, gry w tenisa itp. To wszystko powinno laczyc sie z
uczestniczeniem w zyciu codziennym rodziny wiejskiej i udzialu w róznych pracach. Oprócz
gospodarstw rolnych na cele agroturystyczne moga byc wykorzystane istniejace obiekty
dworskie i palacowe z otaczajacymi je parkami. Predyspozycje dla rozwoju agroturystyki
maja wsie charakteryzujace sie duzymi walorami krajobrazowymi jak: Biskupice, Golkowice,
Kostów Miechowa, Proslice, Sieroslawice, Nasale.

8. Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych
Obszar gminy Byczyna pod wzgledem fizjograficznym dzieli sie na dwie jednostki:

-obszar wysoczyzny obejmujacy centralna czesc gminy,

-obszar doliny rzeki obejmujacy pólnocna i zachodnia czesc gminy.

a) zagrozenie powodziowe

W gminie Byczyna obszarem bezposrednio narazonym na niebezpieczenstwo powodzi sa
doliny rzeki Prosny i Pratwy. Ze wzgledu na uksztaltowanie doliny ( plytkie i rozlegle ) i jej
stosunkowo male zainwestowanie zagrozenie powodzia ogranicza sie glównie do podtopien
gruntów rolnych w mniejszym stopniu zabudowy wsi polozonych w jej dolinie.

W okresie wielkiej powodzi w lipcu 1997 roku na obszarze gminy mialy miejsca podtopienia
gruntów rolnych polozonych w dolinie rzeki Prosny i Pratwy. Zabudowa mieszkaniowa
podtopiona byla w niewielkim stopniu. Zasieg bezposredniego zagrozenia powodziowego
zostal udokumentowany , zostalo opracowane Studium bezposredniego zagrozenia
powodziowego dorzecza rzeki Prosny przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu
uwzgledniajacy obszar po stronie województwa wielkopolskiego oraz opolskiego w gminie
Byczyna. Wyznaczony obszar bezposredniego zagrozenia powodziowego powinien byc
uwzgledniany przy sporzadzaniu planów miejscowych.

W dalszych dzialaniach planistycznych przy sporzadzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenów polozonych w obszarze doliny rzeki Prosny i
Pratwy nalezy:

-
prowadzic do ograniczania lokalizacji nowej zabudowy na obszarze dolin . Dotyczy to

zarówno lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac

na srodowisko jak i budynków mieszkalnych przeznaczonych na caloroczny pobyt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Uksztaltowanie doliny, male zainwestowanie obszarów dolin istniejace zbiorniki wodne takze
stawy , stosunkowo male zagrozenie powodziowe w okresie wielkiej powodzi wskazuje , ze
moze nie byc wymagana budowa urzadzen w zakresie ochrony przeciwpowodziowej poza
melioracjami utrzymujacymi droznosc cieków, kanalów i rowów na obszarze dolin.

b) zagrozenie osuwaniem sie mas ziemnych

Ze wzgledu na nizinny charakter uksztaltowania powierzchni ziemi i jej strukture geologiczna
na obszarze gminy nie ma zagrozenia osuwania sie mas ziemnych. Tereny prowadzonej
eksploatacji zlóz kruszywa naturalnego w Jakubowicach i Byczynie posiadaja ustalone decyzja
obszary i tereny górnicze i eksploatacja odbywa sie zgodnie z warunkami okreslonymi w
koncesji.

9. Kierunki rozwoju infrastruktury spolecznej
Infrastruktura spoleczna obejmuje placówki realizujace dzialalnosc
z zakresu szeroko rozumianej oswiaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki spolecznej,
handlu, kultury fizycznej i wypoczynku – czyli uslugi spoleczne -publiczne.

W systemie nakazowo-rozdzielczym znaczna czesc infrastruktury spolecznej byla wlasnoscia
panstwa. Nie uwzgledniano w pelni uwarunkowan spolecznych i ekonomicznych co
spowodowalo miedzy innymi duze dysproporcje w ich rozmieszczeniu. W okresie kryzysu
wstrzymywano wiele inwestycji oraz zmniejszono remonty urzadzen, co spowodowalo duzy
regres w ich dzialalnosci.

Dokonujace sie zmiany spoleczno-polityczne i gospodarcze zmuszaja do zmiany zasad
funkcjonowania i finansowania infrastruktury spolecznej.

Ulega zmniejszeniu udzial placówek infrastruktury spolecznej bedacej wlasnoscia samorzadu
terytorialnego czyli gminy na rzecz osób fizycznych .

Infrastruktura spoleczna finansowana z budzetu panstwa i samorzadu terytorialnego jest
dziedzina uzytecznosci publicznej o wzrastajacym znaczeniu dla spolecznosci lokalnej.

W gospodarce rynkowej charakteryzujacej sie znacznym odsetkiem bezrobotnych zwiekszenie
zakresu dzialan infrastruktury spolecznej, polepszenie jakosci jej uslug przyczyniac sie bedzie
do wzrostu zatrudnienia czyli wchloniecia wolnych zasobów sily roboczej.

Kierunki polityki samorzadu lokalnego gminy w zakresie infrastruktury spolecznej winny
obejmowac przede wszystkim:


utrzymanie istniejacego stanu urzadzen w zakresie ilosciowym,

modernizacje i unowoczesnienie w zakresie jakosciowym,

realizacje nowych obiektów w dostosowaniu do potrzeb i oczekiwan spolecznosci lokalnej i
aktualnych trendów.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

10. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
10.1. Komunikacja
Gmina Byczyna w zakresie komunikacji obslugiwana bedzie przez uklad drogowy
kolejowy którego siec tworzyc beda:

.
linia kolejowa magistralna nr 272 relacji Kluczbork – Kostów
.
drogi krajowe:
nr 11 relacji Kolobrzeg -Bytom

.
droga wojewódzka :
nr 487 relacji Byczyna -Olesno
.
drogi powiatowe:
16 ciagów-wymienione w czesci II Uwarunkowania

.
drogi gminne
9 ciagów na terenach wiejskich i 26 na terenach miasta
-wymienione w czesci II Uwarunkowania


10.1.1. Komunikacja drogowa
Kierunki rozwoju systemu dróg ponadlokalnych ( krajowych, wojewódzkich i powiatowych )
wyznacza polityka przestrzenna na szczeblach ponadlokalnych.

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, uwzglednia
sie nastepujace kierunki rozwoju systemu dróg krajowych:
= modernizacja drogi krajowej nr 11 relacji Kolobrzeg – Bytom do pelnych parametrów drogi

klasy S z budowa drogi dwujezdniowej po nowym sladzie, wraz z budowa obwodnic
miejscowosci : Kostów -Golkowice – Byczyna – Biskupice – Sarnów;
= modernizacja drogi wojewódzkiej nr 487 Relacji Byczyna – Olesno do pelnych parametrów

drogi klasy Z wraz z budowa obwodnicy miejscowosci Byczyna.
Dla drogi krajowej z uwagi na ponadnormatywny halas komunikacyjny na terenach
zabudowanych powinny zostac podjete dzialania ograniczajace , obejmujace budowe urzadzen
ochrony akustycznej lub tworzenie obszarów ograniczonego uzytkowania.
Dla dróg powiatowych plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego nie
ustala kierunków rozwoju. W zwiazku z tym drogi powiatowe nie sa objete systemem
planowania przestrzennego.

Drogi powiatowe nalezy uwzgledniac w planach miejscowych, pod warunkiem akceptacji
ustalen przez zarzadce dróg w trybie procedury ich sporzadzania:
= modernizacja dróg do dróg klasy zbiorczej ( Z),
= przebudowa dróg na ulice w granicach terenów zabudowanych, budowa chodników,


kanalizacji burzowej, ulepszenie nawierzchni,
= budowa sciezek rowerowych przy drogach przebiegajacych przez obszary zabudowane wsi
= modernizacji ukladu dróg powiatowych, szczególnie tych, które bezposrednio lacza teren

gminy z ukladem drogowym wyzszego rzedu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Drogi gminne – rozwój dróg gminnych lezy w kompetencji gminy.
Aktualnie na obszarze gminy istnieje 35 ciagów dróg gminnych , w tym 9 na obszarze wiejskim
i 26 dróg – ulic w miescie Byczyna – wykazanych w czesci Dz.II Uwarunkowania


Dla dróg ulic -gminnych na obszarze miejskim ustala sie nastepujace kierunki rozwoju:
= remonty i modernizacja do potrzeb,
= remonty i przebudowa dróg – ulic w strefie konserwatorskiej w uzgodnieniu i na warunkach


konserwatora zabytków.

Dla dróg gminnych pozamiejskich ustala sie nastepujace kierunki rozwoju:

=
modernizacja dróg publicznych do nastepujacych klas technicznych:
L-( lokalnej) w przypadku powiazan miedzy miejscowosciami
D ( dojazdowej) w przypadku pozostalych powiazan

= sukcesywna przebudowa dróg na ulice w granicach terenów zabudowanych
= modernizacja i budowa dróg transportu rolnego – w miare potrzeb
= poprawy warunków ruchu na obszarach zabudowanych


Obsluga komunikacji:
Uwzgledniajac potrzeby w zakresie obslugi komunikacji wynikajace z uwarunkowan ustala sie
nastepujace kierunki rozwoju uslug obslugi komunikacji:
= rozwój uslug samochodowych i obslugi podróznych,
= zachowanie dotychczasowego przeznaczenia terenów obslugujacych komunikacje,
= mozliwosc lokalizacji parkingów oraz stacji obslugi i paliw w strefach funkcjonalnych zgodnie


z ustalonymi kierunkami zmian w uzytkowaniu terenów,
= lokalizacja przystanków autobusowych w miare potrzeb.
= sprawne powiazanie gminy z zewnetrznym ukladem dróg wojewódzkich i krajowych,

10.1.2. Komunikacja kolejowa
Kierunki rozwoju systemu komunikacji kolejowej wyznacza polityka przestrzenna na szczeblach
ponadlokalnych.
Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego uwzglednia
sie nastepujace kierunki rozwoju systemu komunikacji kolejowej w granicach gminy:
= utrzymanie i modernizacja pierwszorzednej linii kolejowej nr 272 relacji Kluczbork – Kostów
Jak wynika z uwarunkowan, w ramach modernizacji linii kolejowych wskazane jest budowa
zabezpieczen akustycznych na terenach zabudowanych oraz wiaduktów.
Ponadto planuje sie:
= utrzymanie dworców kolejowych z dopuszczeniem ich remontów i przebudowy.


Tereny kolejowe na terenie gminy, to tereny zamkniete w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja
1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000r. , Nr 100, poz.1086 z pózn. zm.) .
Ze wzgledu na skale opracowania rysunku studium tereny te pokazane sa orientacyjnie.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granice tych terenów nalezy
uwzgledniac na podstawie wykazu zamieszczonego w Decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury
z dnia 26 wrzesnia 2005r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegaja linie kolejowe,
jako terenów zamknietych ( Dz. Urz. MI z dnia 14 pazdziernika 2005r. z pózn. zm.).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

10.2. Infrastruktura techniczna
Generalne kierunki rozwoju infrastruktury technicznej w gminie Byczyna

W odniesieniu do istniejacych uwarunkowan i przyjetych do zainwestowania nowych terenów
pod zabudowe mieszkaniowa, zorganizowana i przemyslowa nalezy zapewnic obsluge w
zakresie zaopatrzenia w media energetyczne.

Dla ochrony powietrza atmosferycznego nalezy:

-modernizowac istniejace kotlownie lokalne i przemyslowe celem zwiekszenia ich sprawnosci i
obnizenia uciazliwosci ekologicznej poprzez zmiane rodzaju stosowanego paliwa przede
wszystkim wegla kamiennego na bardziej ekologiczne, jak: gaz ziemny, olej opalowy lub gaz
plynny;

-dazyc do sukcesywnej likwidacji wystepujacych na terenie miasta weglowych kotlowni
lokalnych i przemyslowych oraz palenisk domowych opalanych weglem kamiennym,
podlaczajac je do sieci gazowej lub poprzez wykorzystanie do ww celów energii elektrycznej;

-obnizyc ,, niska emisje” szczególnie w rejonie centrum miasta Byczyna przez systematyczne
podlaczenia istniejacej i planowanej zabudowy do sieci gazowniczej ;

-rozwój gazowych zródel ciepla objac w pierwszym rzedzie budynki w centrum miasta (
mieszkalne i uslugowe);

-promowanie alternatywnych ( odnawialnych) zródel ciepla;

-modernizacje istniejacych sieci napowietrznych SN i nn, oraz stacji transformatorowych
SN/nn, w szczególnosci na obszarach wiejskich.

Dla ochrony wód podziemnych i powierzchniowych:

-sukcesywne wyposazenie zabudowy na obszarze wiejskim w zorganizowany system
odprowadzania scieków komunalnych.

10.2.1. Zaopatrzenie w wode
Gmina osiada zorganizowany system zaopatrzenia mieszkanców w wode. Miasto Byczyna i
wszystkie wsie gminy korzystaja z sieci wodociagowej ujmujacych wode z ujec wody w
Polanowicach , Byczynie, Dobiercicach, Kostowie, Wojslawicach – Kastel
Informacja o ujeciach wody jest zawarta w czesci: II Uwarunkowania pkt.6.3.4.


Istniejace ujecia wody zapewniaja wystarczajaca ilosc wody do celów zaopatrzenia ludnosci,
potrzeb gospodarczych gminy oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.
W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie nastepujace kierunki rozwoju:
optymalizacja gminnego systemu zaopatrzenia w wode poprzez :
= modernizacje ujec wody do potrzeb,
= sukcesywna rozbudowe sieci wodociagowej na nowych terenach planowanej zabudowy.
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode musi uwzgledniac rygory wynikajace z wymogów


p. poz. oraz zakres modernizacji istniejacych stacji wodociagowych, wynikajacy ze wzrostu
wydajnosci wskutek przylaczenia nowych odbiorców i ewentualnego wzrostu konsumpcji
wody w przyszlosci.
10.2.2. Odprowadzanie scieków
Gmina jest w trakcie dzialan w celu wyposazenia gminy w zorganizowany system gromadzenia
i odprowadzania scieków.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Zorganizowany system odbioru i oczyszczania scieków przyjmuje sie jako zadanie
priorytetowe, ze wzgledu na koniecznosc ochrony cennych uzytkowych wód podziemnych.
W zakresie zaopatrzenia gospodarki sciekowej ustala sie nastepujace kierunki rozwoju:
= utrzymanie istniejacej oczyszczalni scieków w Byczynie z mozliwoscia jej rozbudowy,
= utrzymanie istniejacych zakladowych oczyszczalni scieków z mozliwoscia ich rozbudowy,
= dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem nastepujacych zalecen:
= scieki z terenu gminy powinny byc kierowane na istniejaca oczyszczalnie scieków w Byczynie
= budowa kanalizacji na terenach planowanej nowej zabudowy.


10.2.3. Elektroenergetyka i cieplownictwo
Kierunki rozwoju przesylowych systemów elektroenergetycznych i gazowych wyznacza
polityka przestrzenna na szczeblach ponadlokalnych.
Kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe na

potrzeby gminy okreslaja w obligatoryjnym dokumencie ,, Projekt zalozen do planu
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe( zgodnie z przepisami
ustawy Prawo energetyczne).

Gmina Byczyna posiada opracowany taki dokument .


W zakresie rozwoju sieci energetycznych wysokich napiec uwzglednia sie:
= przebieg linii energetycznej wysokiego napiecia 110KV relacji Kluczbork -GPZ Kostów i


GPZ Kostów -Kepno z mozliwoscia jej remontów i przebudowy;
= utrzymanie stacji GPZ Kostów.
W zakresie rozwoju sieci energetycznych srednich napiec planuje sie modernizacje i
rozbudowe sieci rozdzielczej 15KV w zakresie niezbednym do poprawy warunków
napieciowych wsród istniejacych odbiorców oraz zaopatrzenie w energie elektryczna
odbiorców na terenach rozwojowych, sukcesywnie, w miare ich zabudowy.

10.2.4. Odnawialne zródla energii
W celu umozliwienia na obszarze gminy rozwoju energii pozyskiwanej ze zródel odnawialnych
wskazuje sie tereny :
-mozliwej lokalizacji farm wiatrowych ,
-lokalizacji kolektorów slonecznych – solarów slonecznych,
-malych elektrowni wodnych,
-biogazowni.
Wyznaczone w studium obszary lokalizacji farm wiatrowych i solarów slonecznych zostaly
wskazane przez potencjalnych inwestorów, po ich wstepnym rozpoznaniu, w zakresie
spelnienia wymogów lokalizacyjnych oraz srodowiskowych.
Warunki lokalizacji odnawialnych zródel energii zostaly ustalone w przeznaczaniu terenów.


10.2.5. Gazownictwo
W zakresie rozwoju gazociagów wysokiego cisnienia uwzglednia sie:
-modernizacje gazociagu wysokiego cisnienia relacji Odolanów – Tworóg DN 500 ( dwie nitki)
W zakresie rozwoju rozdzielczej sieci gazowej ustala sie:
-utrzymanie istniejacych sieci ze stacjami redukcyjno – pomiarowymi doprowadzajacych gaz
do sieci na terenie miasta Byczyna
-rozbudowe systemu sieci rozdzielczych dla zaopatrzenia w gaz sieciowy pozostalych
miejscowosci w gminie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

10.2.6. Telekomunikacja
W obecnym stanie prawnym gmina nie ma kompetencji w zakresie ustalania kierunków
rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Kierunki te wyznacza ustawa z dnia 7 maja 2010r. o
wspieraniu rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. Nr 106, poz.675) oraz Urzad
Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z przepisem art.46 ust.1 wyzej wymienionej ustawy gmina
w planach miejscowych nie moze ustanawiac zakazów lokalizowania inwestycji celu
publicznego z zakresu lacznosci publicznej oraz przyjmowac rozwiazan uniemozliwiajacych
lokalizowanie takich inwestycji, jezeli sa one zgodne z przepisami odrebnymi.

Kierunki rozwoju uslug i sieci telekomunikacyjnych

Zgodnie z wytycznymi prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej, zlozonymi w formie
wniosków do zmiany studium, w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej
przewiduje sie mozliwosci:
= lokalizacji sieci telekomunikacyjnych, zarówno tradycyjnych jak i nowych technologiach,


w tym budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury swiatlowodowej,
= objecia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, polaczonym
z systemami sieci internetowych; wojewódzkiej i krajowej

= rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych ( przewodowych
i bezprzewodowych) stosownie do wzrostu zapotrzebowania na uslugi telekomunikacyjne i
teleinformatyczne w gminie i regionie.

10.3. Gospodarka odpadami
Zgodnie z aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego
sporzadzonego przez Zarzad Województwa opolskiego gmina Byczyna bedzie przynalezna do
pólnocnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z osrodkiem centralnym Kluczbork.
Skladowanie odpadów odbywac sie bedzie na skladowisko komunalne w Gotartowie
k/Kluczborka.

11. Obiekty i obszary, dla których wyznacza sie w zlozu kopaliny filar ochronny
Na obszarze gminy eksploatowane sa zloza kruszywa naturalnego w Byczynie i Jakubowicach i
posiadajace wyznaczone obszary i tereny górnicze – uwarunkowania rozdz.
Obszary udokumentowanych zlóz nie sa objete planami miejscowymi lub planami terenów
górniczych w oparciu o które nastapiloby wyznaczenie w zlozu kopaliny filaru ochronnego.


11. Obszary, na których rozmieszczone beda inwestycje celu publicznego
11.1. Obszary lokalizacji inwestycji o znaczeniu lokalnym
Zgodnie ze strategia rozwoju gminy i potrzebami wynikajacymi z analizy uwarunkowan
planowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym obejmuja obiekty
infrastrukturalne wymienione w kierunkach rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i
technicznej. Dla umozliwienia realizacji tych obiektów na rysunku studium wskazuje sie
obszary ich lokalizacji, tj.:

-trasy dróg gminnych

-trasy dróg powiatowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Do obszarów wymagajacych szczególnych dzialan publicznych ukierunkowanych na poprawe
jakosci i ksztaltowania przestrzeni miasta i wsi naleza:

= obszar przestrzeni publicznej w Byczynie wymagajacy szczególnie starannego
zagospodarowania jako najwazniejsza przestrzen publiczna ksztaltujaca tozsamosc
kulturowa miejsca,

=
obszary przestrzeni publicznych na terenie wsi obejmujacych drogi i ulice,

=
obszar zbiornika wodnego ,, Biskupice” z przyleglym grodem rycerskim

= planowane zbiorniki malej retencji wody ,, Brzózki” na rzece Pratwie i ,, Posada – Gola” i ,,
Piaski – Gola” na rzece Prosna z wykorzystaniem do celów ochrony przeciwpowodziowej,
przeciwpozarowej, rekreacji.

11.2. Obszary lokalizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego na
obszarze gminy Byczyna znajduja sie i planowane sa nastepujace inwestycje o znaczeniu
ponadlokalnym:

= droga krajowa nr 11 relacji Kolobrzeg – Bytom, planowana do modernizacji do pelnych
parametrów drogi klasy S z budowa nowej trasy drogi dwujezdniowej wraz z budowa
obwodnic miejscowosci: Sarnów, Biskupice, Byczyna, Golkowice, Kostów.

= linia kolejowa nr 272 pierwszorzedna relacji Kluczbork -Kostów

=
linia elektroenergetyczna-wysokiego napiecia przesylowa 110KV relacji Kluczbork -GPZ
Kostów i GPZ Kostów – Kepno

= stacja GPZ Kostów

= gazociag wysokiego cisnienia relacji Odolanów – Tworóg

12.
Obszary, dla których obowiazkowe jest sporzadzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrebnych, w tym obszary
wymagajace przeprowadzenia scalen i podzialu nieruchomosci , a takze obszary
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 400m² oraz
obszary przestrzennej publicznej
Aktualnie na obszarze gminy obowiazuje 17 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Obejmuja one wyodrebnione obszary na terenie miasta Byczyny oraz wsi , przy czym tylko
obszar strefy konserwatorskiej miasta posiada plan miejscowy sporzadzony w oparciu o
obowiazujaca ustawe z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Wykaz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obowiazujacych na obszarze gminy
Byczyna, zatwierdzonych w latach 1995-2010


Ip
Nazwa planu
Podstawowe
przeznaczenie
terenu w planie
Data i nr
uchwaly Rady
Miejskiej
zatwierdzajacej
MPZP
data i nr
Dziennika
Urzedowego
Woj.
Opolskiego
Obszar
objety
MPZP [w
ha]
1. miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr
847 w Byczynie przy
ul Kluczborskiej
249 PO Teren
przetwórstwa
rolno –
spozywczego,
Nr XIII/117/95
Rady Miejskiej w
Byczynie z
29.12.1995r.
Dz.Urz.Woj.Op. Nr
4 x 01.03.1996r
ppz.19
2. miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr
419/1 i 419/2 w Byczynie przy ul.
Zamoyskiego
159UH
Teren uslug
handlu
Nr XXIV/200/97
z 17.02.1997r.
Dz.U.W.Op.nr 8 z
15.04.1997r.
poz.51
3 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr
55/1 w Byczynie przy ul.
Poznanskiej
7aPB
Teren urzadzen
obslugi
komunikacji
Nr II/15/98 z
26.11.1998r
Dz.U.Woj.Op.nr
34 z 30.12.1998
poz.317
4 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr
844 w Byczynie przy ul.
Kluczborskiej
KSp
Teren urzadzen
obslugi
komunikacji (
Nr XIV/136/99
Rady Miejskiej z
30.12.1999
Dz.U.woj.Op.nr 11
z 08.02.2000
poz.43
5 miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr
ul. Brzozowa
MN
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
Nr XIV/135/99 z
30.12.1999
Dz.U.woj.Op.nr 11
z 08.02.2000
poz.42
6. Miejscowy Plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr 209
w Golkowicach
UKs
teren urzadzen
obslugi
komunikacji
Nr XIV/135/99 z
30.12.1999
Dz.U.Woj.Op.nr
11 z 08.02.2000
poz.42
7 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr 55
w Ciecierzynie
UKs
teren urzadzen
zwiazanych z
obsluga
Nr XIV/134/99 z
3012.1999
Dz.U.Woj.Op.nr
11 z 08.02.2000
8 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr 335
w Nasalach
US
Teren urzadzen
sportowych
Nr XIV/134/99 z
30.12.1999
Dz.U.Woj.Op.nr
11 z 08.02.2000
9. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr
73/1 i 173 w Sieroslawicach
MN,UR
Teren zabudowy
mieszkaniowej i
rzemiosla
Nr XIV/134/99 z
30.12.1999
Dz.U.Woj.Op.nr
11 z 08.02.2000
Poz.41
10. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr 359
w Polanowicach
MN,MR,UR
Teren zabudowy
mieszkaniowe
jednorodzinnej,
Nr XIV/134/99 z
30.12.1999
Dz.U.Woj.Op.nr
11 z 08.02.2000
Poz.41
11 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zagospodarowania
terenów wokól zbiornika Biskupice „”
W
Teren zbiornika
retencji wody
dla rolnictwa
Nr XIV/134/99 z
30.12.1999
Dz.U.Woj.Op.nr
11 z 08.02.2000
Poz.41
12 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialki nr 7/3
w Dobiercicach
ZC
Teren
cmentarza
Nr XLII/300/2002
z 28.05.2002
Dz.U.Woj.Op.nr
57 z 27.06.2002
poz.783
13 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zagospodarowania
terenów wokól zbiornika Biskupice -
Brzózki ”
UPR, P,LSp,DR
Teren rekreacji
nadwodnej,
tereny miejsc
Nr XLII/300/2002
z 28.05.2002
Dz.U.Woj.Op.nr
57 z 27.06.2002
poz.783
14 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzialek nr
497/3 przy ul. Paruszowickiej w Byczynie
PE
Teren
eksploatacji
kruszywa
Nr
XLVII/321/2002 z
10.10.2002
Dz.U.Woj.Op.nr
122 z 29.11.2002
poz.1582
15 Miejscowy Plan zagospodarowania
przestrzennego strefy rozwoju
gospodarczego w Byczynie -Biskupicach
Byczyna -
Biskupice
Nr
XXII/145/2008 z
28.03.2008
Dz.U.Woj.Op.nr
38 z 04.06.2008
poz.1332
16 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego granicy polno-lesnej
Obszar gminy XIV/134/99 z
30.12.1999
Dz.U.Woj.Op.nr
11 z 08.02.2000
poz.41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

17 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla czesci obszaru miasta
Byczyny
Obszar strefy ,,A
‘’ochrony
konserwatorskie
j
Nr
LVIII/428/2010 z
30.09.2010
Dz.U.Woj.Op.nr
141 z 07.12.2010
poz.1655

Zródlo: opracowanie wlasne

Zgodnie z art.10 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. RP z 12 czerwca 2012r, poz.647.)
obowiazujacej w okresie sporzadzania zmiany ( aktualizacji studium ) obowiazek okreslenia
obszarów, dla których sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania wystepuje w
nastepujacych przypadkach:

1.
na podstawie przepisów odrebnych,
2.
dla obszarów wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialu nieruchomosci,
3.
dla obszaru, na którym przewiduje sie rozmieszczenie obiektów handlowych
o powierzchni sprzedazy powyzej 400 m²,
4.
dla obszarów przestrzeni publicznej,
5.
dla obszarów, na których gmina zamierza sporzadzic miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagajace zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Obszary, dla których obowiazek sporzadzania planu wynika :


= na podstawie przepisów odrebnych:
-Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 19 pazdziernika 2004r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczególowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej
na zalesienie gruntów rolnych objetej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 236 z
2004r., poz. 2362) ustalenie granicy polno – lesnej i przeznaczenie terenów pod zalesienie
winno nastapic w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Niniejsze studium
uwzglednia tereny przeznaczone pod zalesienia wskazane w opracowanej granicy polno –
lesnej i sporzadzonym planie miejscowym. Przeznaczenie dodatkowych terenów pod
zalesienie wymaga dokonania zmiany w planie miejscowym.

-Zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i lesnych /Dz. U. Nr 16,poz.78 z pózn. zmianami / -dla obszarów stanowiacych uzytki rolne o
których mowa w art. 7 wymienionej ustawy a przeznaczone pod rozwój zabudowy na obszarze
wsi nalezy sporzadzic miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

-Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku z pózniejszymi zmianami o
ochronie dóbr kultury i o muzeach /Dz. U. Nr 10, poz.98/ -ochronie podlegaja obszary i
obiekty kultury materialnej o duzej wartosci historycznej. Ich odnowa i rewaloryzacja winna
przebiegac w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego . W gminie Byczyna
wystepuja takie obszary , które ze wzgledu na uwarunkowania wymagaja sporzadzenia
odrebnych planów miejscowych rewaloryzacji zabudowy w wiekszosci wsi.

-Zgodnie z ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze / Dz. U. z 2011r.
Nr 163 poz.981/ -art.95 pkt.1 ustawy w celu ochrony udokumentowanych zlóz kopalin
ujawnia sie w studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego g oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

= dla obszarów wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialu nieruchomosci

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------57
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Na obszarze gminy Byczyna nie wystepuja obszary , które wymagaja przeprowadzenia scalen i
podzialu nieruchomosci w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (( t.j. – Dz. U. z 2000, nr 46, poz.543 wraz z pózn. zm.).

= dla obszaru, na którym przewiduje sie rozmieszczenie obiektów handlowych powierzchni
sprzedazy powyzej 400 m².

Na obszarze gminy nie planuje sie realizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 400 m² .


= dla obszarów przestrzeni publicznej.
Na obszarze gminy nie jest wymagane sporzadzenie miejscowego planu dla obszarów
przestrzeni publicznej. Przestrzen publiczna miasta Byczyny jest objeta planem miejscowym.


= dla obszarów planowanej lokalizacji farm wiatrowych oraz solarów slonecznych

Na obszarze gminy zostaly wyznaczone obszary na których dopuszcza sie lokalizacje farm
wiatrowych ( 11 obszarów) i solarów slonecznych (5 obszarów ).
Wyznaczone obszary lokalizacji farm wiatrowych jak i solarów slonecznych winny zostac objete
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Planem miejscowym mozna objac
jeden obszar lub kilka ze soba bezposrednio polozonych.

13. Obszary, dla których gmina zamierza sporzadzic plan zagospodarowania przestrzennego,
w tym obszary wymagajace zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne
= dla obszarów, na których gmina zamierza sporzadzic miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagajace zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne.

Gmina zamierza sporzadzic plan miejscowy w pierwszym rzedzie dla obszarów miasta Byczyny
nie objetych dotychczasowym i obowiazujacym planem miejscowym oraz wsi o najwiekszym
potencjale rozwoju tj.
-dla obszarów miasta nie objetych dotychczas planami miejscowymi,
-dla wsi Biskupice -Kochlowice, Dobiercice, Kostów, Polanowice, Paruszowice, Roszkowice;


w nastepnej kolejnosci w miare potrzeb i posiadanych srodków finansowych
-dla wsi Jakubowice, Sarnów, Ciecierzyn i pozostalych.
Biorac po uwage dotychczasowe unormowania prawne pozwalajace na lokalizowanie
zabudowy na obszarach nie objetych planem miejscowym i braku zgodnosci z ustaleniami
studium co prowadzi do rozproszenia zabudowy i dezorganizacji rolniczej przestrzeni
produkcyjnej gmina powinna sporzadzac bedzie plany wg kolejnosci potrzeb w granicach
administracyjnych poszczególnych jednostek wiejskich.

Tereny planowanego zainwestowania o zwartych duzych obszarach beda wymagaly uzyskania
zgody na przeznaczenie gruntów rolnych III i IV klasy na cele nierolnicze w trybie wymogów
ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i lesnych, w szczególnosci dla:

= planowanej dzialalnosci gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej
= dla planowanych zespolów farm elektrowni wiatrowych i kolektorów slonecznych.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------58
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

W studium nie wyznaczono pod zainwestowanie obszarów gruntów lesnych , które w
przyszlosci wymagalyby uzyskania zgody w tym zakresie.
Obowiazujace plany na obszarze gminy powinny byc poddawane okresowej ocenie aktualnosci
( zgodnie z wymogiem art.32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ) i –
razie wykazania takiej potrzeby aktualizowane.


W pozostalych wsiach nie posiadajacych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i w których nie planuje sie nowych terenów budowlanych, wystarczajacym
instrumentem realizacji polityki przestrzennej w aktualnym stanie prawnym moze odbywac
sie w trybie wydania decyzji o warunkach zabudowy z uwzglednieniem ustalen studium.


14.
Obszary pomników zaglady i ich stref ochronnych oraz obowiazujace na nich
ograniczenia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 maja 1999r. o ochronie terenów bylych hitlerowskich obozów zaglady 9 Dz.U. nr 41,
poz.412 oraz z 2002 r. nr 113, poz.984 i nr 153, poz.1271)
Na obszarze gminy nie wystepuja obszary pomników zaglady.


15. UZASADNIENIE PRZYJETYCH W ZMIANIE STUDIUM ROZWIAZAN
Zmiane studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska
w Byczynie podjela na podstawie uchwaly Nr XIV/83/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku w
sprawie przystapienia do zmiany Studium.

Podstawa przyjetych w studium rozwiazan sa wnioski wynikajace z analizy zaktualizowanych
uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna , planu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego strategii rozwoju gminy a takze programów ochrony
srodowiska, gospodarki odpadami i ochrony zabytków.

Uwzgledniajac obligatoryjny zakres ustalen studium wymagany przepisami obowiazujacej
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozwiazania te mozna generalnie
podzielic na nastepujace grupy zagadnien:
= kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

= zasady ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego

= kierunki rozwoju infrastruktury spolecznej

= kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Obszar gminy poddany zostal weryfikacji pod katem istniejacych i zachodzacych
uwarunkowan, które uwzglednione zostaly w sposób nastepujacy:
= uwarunkowania wynikajace z dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenów

oraz warunków i jakosci zycia mieszkanców, w tym ich zdrowia,
= uwarunkowania wynikajace ze stanu i funkcjonowania srodowiska przyrodniczego oraz
wskazania potencjalnych zagrozen,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------59
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

= uwarunkowania dla wyznaczenia obszarów mozliwej lokalizacji turbin wiatrowych
uwzgledniajace:

-istniejace walory srodowiskowe gminy wyznaczajac obszary lokalizacji farm wiatrowych
poza obszarami cennymi przyrodniczo do których w gminie naleza: doliny rzeki Prosny i
Pratwy a takze Wolczynskiej Strugi predestynowanych do objecia ochrona prawna

jako Obszary Chronionego Krajobrazu;

-istniejace walory kulturowe gminy wyznaczajac tereny mozliwej lokalizacji farm
wiatrowych poza strefami ochrony punktów widokowych obiektów zabytkowych
zwlaszcza miasta Byczyny,

-zachowanie odleglosci nie mniejszej niz 700m od istniejacych i planowanych terenów
zabudowy mieszkaniowej, w celu ochrony tych terenów przed uciazliwoscio farm
wiatrowych.

Dotychczasowy rozwój gminy i istniejace uwarunkowania wskazuja , ze nie zachodzi potrzeba
zmiany zasadniczych kierunków polityki przestrzennej przyjetych w dotychczasowej edycji
studium. Zlozone wnioski przez zainteresowanych w wiekszosci byly zgodne z przyjetymi
dotychczas kierunkami rozwoju miasta Byczyny i poszczególnych jednostek osadniczych,
natomiast niezgodnosci dotyczyly jedynie pojemnosci i wielkosci terenów wnioskowanych do
lokalizacji nowej zabudowy.
W zwiazku z tym przyjete w niniejszej aktualizacji rozwiazania sa zgodne z dotychczasowymi
kierunkami rozwoju gminy i poszczególnych jednostek osadniczych.

Generalne kierunki zmian w strukturze przestrzennej w stosunku do dokumentu pierwotnego
obejmuja:
= wielofunkcyjna urbanizacje obszaru miejskiego, obejmujaca zrównowazony rozwój

zabudowy produkcyjnej, uslugowej i mieszkaniowej, wraz z niezbedna infrastruktura
spoleczna, drogowa i techniczna,

= wyznaczenie dodatkowych terenów budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej , uslug dla
ludnosci, oraz dzialalnosci gospodarczej, wynikajacych z pozytywnego rozpatrzenia
wniosków zlozonych do zmiany studium,

=
intensyfikacje zabudowy na terenach uzbrojonych miasta i wsi poprzez wskazanie do
zabudowy w pierwszej kolejnosci wolne tereny oraz zdegradowane tereny zainwestowane,

= uksztaltowanie przyrodniczego Systemu Obszaru poprzez wydzielenie w strukturze
przestrzennej gminy obszarów cennych przyrodniczo, a takze predestynowanych do
pelnienia funkcji przyrodniczych ze wzgledu na swoje polozenie i wprowadzenie ograniczen
w ich zagospodarowaniu,

= wydzielenie terenów rolnych na których mozliwa bedzie lokalizacja elektrowni wiatrowych
oraz solarów slonecznych uwzgledniajac wstepne rozpoznanie inwestorów w tym zakresie,

Na obszarze gminy Byczyna zostalo wyznaczonych 11 obszarów mozliwej lokalizacji farm
elektrowni wiatrowych i 5 obszarów dla lokalizacji kolektorów – solarów slonecznych.
Warunkiem lokalizacji ferm wiatrowych na wskazanych obszarach jest przeprowadzenie
badan i analiz specjalistycznych oraz monitoringów wskazanych w studium z których wynikac
bedzie, ze inwestycja nie bedzie powodowac negatywnego oddzialywania na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi oraz awifaune i chiropterofaune.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

= wprowadzenie zmian wynikajacych ze zlozonych wniosków przez jednostki uprawnione do
wspólpracy w zakresie ich wlasciwosci,

= dostosowanie edycji studium do aktualnych wymagan zakresie elementów uwarunkowan,
które studium winno uwzgledniac i elementów które powinno okreslac,

= okreslono w formie wytycznych kierunki , parametry ,wskazniki ksztaltowania zabudowy
i zagospodarowania oraz uzytkowania terenów do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego,

= uwzglednienie ustalen sporzadzonych na obszarze gminy planów miejscowych.


Aktualizacja i uzupelnienie dotychczasowych ustalen studium ma na celu dostosowanie ich do
obecnie obowiazujacych przepisów oraz aktualnego stanu faktycznego. W ramach tych zmian
m.in.
= skorygowano zapisy dotyczace rozwoju komunikacji i systemów infrastruktury technicznej,
ochrony zabytków kultury i ochrony obszarów bezposredniego zagrozenia powodziowego,
obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz obszarów wymagajacych
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiany te nie zmieniaja w sposób zasadniczy dotychczasowych kierunków zagospodarowania
przestrzennego przyjetych w podstawowej wersji studium uchwalonej w 1997 roku.


= zasady ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego-zostaly ustalone dla wszystkich
wyróznionych na podstawie opracowania ekofizjograficznego i analizy uwarunkowan –
obszarów szczególnej ochrony srodowiska.
Obejmuja one obszary i obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych , krajobrazowych i
kulturowych oraz obszary wystepowania uciazliwosci i zagrozen, z uwzglednieniem obszarów
objetych ochrona prawna oraz wymagajacych ochrony.
W przypadku obszarów i obiektów objetych ochrona prawna ustalenia studium uwzgledniaja
obowiazujace na podstawie przepisów odrebnych ograniczenia w zabudowie,
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenów, natomiast w przypadku pozostalych obszarów
ustalenia studium okreslaja zasady ochrony i sposób ich uwzgledniania w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Ustalenia te realizuja przyjete w strategii ekologiczne cele rozwoju gminy, zapewnienie
srodowiska bezpiecznego dla zdrowia ludzi, ochrone walorów przyrodniczych oraz
ksztaltowanie Przyrodniczego Systemu Obszaru, racjonalne wykorzystanie zasobów
srodowiska, zachowanie równowagi ekologicznej pomiedzy potrzebami rozwojowymi a
potrzebami ochrony srodowiska.
Ustalenia studium uwzgledniaja i obejmuja ochrona najcenniejsze dla dziedzictwa kulturowego
obszary i zabytki budownictwa i architektury. Ustalenia studium wskazuja do ustanowienia
miasta Byczyny z jej zachowanym ukladem urbanistycznym jako Pomnika historii ( prace sa w
toku).


Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

Inwestycje komunikacyjne i infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym ( regionalnym)
uwzglednione zostaly w studium zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa opolskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Sposród tych inwestycji kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy ma planowana budowa nowej
trasy drogi krajowej nr 11 relacji Kolobrzeg – Bytom z dostosowaniem do parametrów drogi
klasy S.
Droga wojewódzka nr 487 relacji Byczyna – Olesno planowana jest do modernizacji i
parametrów drogi klasy Z wraz z budowa obwodnicy miasta Byczyny.
Planowane inwestycje o znaczeniu powiatowym to rozbudowa dróg powiatowych. Kierunki
rozwoju ukladu dróg powiatowych okreslone zostaly na podstawie analizy uwarunkowan i
maja na celu poprawe komunikacji miedzy miejscowosciami.
Rozwój dróg gminnych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ukierunkowany jest
na poprawe istniejacych systemów i ich rozbudowe na potrzeby planowanej zabudowy –
zgodnie ze strategicznymi celami rozwoju; podniesienie atrakcyjnosci lokalizacyjnej miasta i
gminy, tworzenie dogodnych warunków zycia mieszkancom.

Synteza ustalen studium

Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporzadza sie w celu
okreslenia polityki przestrzennej gminy z uwzglednieniem ogólu uwarunkowan majacych
wplyw na zagospodarowanie przestrzenne w gminie oraz strategii rozwoju gminy i ustalen
planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego.
W studium zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna , na podstawie wniosków
wynikajacych z uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego ustalone zostaly nastepujace
kierunki rozwoju przestrzennego miasta i gminy:
= wzmocnienie funkcji miasta jako lokalnego osrodka uslugowego poprzez rewitalizacje

centrum miasta i parku miejskiego oraz rozwój terenów sportowych ,

= wskazanie roli miasta do pelnienia funkcji Pomnika historii,

= wielofunkcyjna urbanizacje obszaru miejskiego obejmujaca zrównowazony rozwój zabudowy
produkcyjnej, uslugowej i mieszkaniowej wraz z niezbedna infrastruktura drogowa i
techniczna,

= rozwój zabudowy rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym ,, Biskupice ”,

= intensyfikacje zabudowy na terenach uzbrojonych miasta i wsi poprzez wskazanie do
zabudowy w pierwszej kolejnosci wolne tereny , wyposazone w podstawowa infrastrukture
techniczna oraz zdegradowane tereny zainwestowane,

= uksztaltowanie przyrodniczego Systemu Obszaru poprzez wydzielenie w strukturze
przestrzennej gminy obszarów cennych przyrodniczo, a takze predestynowanych do
pelnienia funkcji przyrodniczych ze wzgledu na swoje polozenie i wprowadzenie ograniczen
w ich zagospodarowaniu,

= wydzielenie obszarów ( rolnych, niezabudowanych ) na których mozliwa bedzie lokalizacja
elektrowni wiatrowych oraz kolektorów slonecznych uwzgledniajac wstepne rozpoznanie
inwestorów w tym zakresie.

Struktura funkcjonalno – przestrzenna

Podstawowymi jednostkami struktury przestrzennej gminy sa dwa obszary : miejski i wiejski.
Obszar miejski obejmuje miasto Byczyne oraz bezposrednio z nim zwiazany terenami
planowanymi do zabudowy obszar wsi Jaskowice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------62
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

Obszar wiejski obejmuje pozostale tereny gminy.
Obszary dziela sie na strefy funkcjonalnie wydzielone z uwzglednieniem podobienstwa w
sposobie uzytkowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
Zostaly wyodrebnione nastepujace strefy funkcjonalne:


na obszarze wiejskim

-Strefy zabudowy mieszkaniowej i uslug – obejmujace zabudowe rolnicza ( zagrodowa)

zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna ,uslugi dla ludnosci i obslugi rolnictwa – czyli obszary

istniejace scislego uwarunkowanego historycznie zainwestowania poszczególnych wsi w

gminie -MU;

-Strefy zabudowy mieszkaniowej -M

-Strefy dzialalnosci gospodarczej -produkcji, skladów, magazynów , uslug -PU ;

-Strefy uslug; publicznych -UP

-Strefy uslug publicznych, komercyjnych -U;

-Strefy uslug technicznych -WZ ( ujecia wody), NO ( oczyszczalnie scieków), EE ( urzadzen
elektroenergetyki), EG (urzadzen gazownictwa), EW ( elektrownie wiatrowe), ES ( solary
sloneczne);

-Strefy sportowo – uslugowe -URP;

-Strefy zabudowy letniskowej –UTL;

-Strefy sportowo – rekreacyjne – US;

-Strefy produkcji i obslugi rolniczej-RPO;

-Strefy wód otwartych – Ws;

-Strefy zieleni, cmentarze – ZP, ZC;

-Strefy Lesne – RL;

-Strefy ogrodniczo – sadownicza -RO;

-Strefy rolne produkcyjne – R; RZ

-Strefy wystepowania udokumentowanych zlóz – PE;

na obszarze miejskim

-Strefa centrum sródmiejskiego obejmujaca zabudowe polozona w obrebie murów
miejskich-AUC;

-Strefy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej-MW;

-Strefy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami – MNU;

-Strefy dzialalnosci gospodarczej -produkcji, skladów, magazynów , uslug -PU ;

-Strefy uslug UP-publicznych;

-Strefy uslug U – publicznych, komercyjnych) ;

-Strefy uslug technicznych -WZ ( ujecia wody), NO ( oczyszczalnie scieków), EE ( urzadzen
elektroenergetyki), EG (urzadzen gazownictwa) ;

-Strefy sportowo – rekreacyjne -US;

-Strefy wód otwartych – Ws;

-Strefy zieleni, cmentarze – ZP, ZC;

-Strefy lesne – RL;

-Strefy rolne – R, RZ;

Dla wyznaczonych stref ustalono kierunki zmian w przeznaczaniu terenów oraz kierunki
dotyczace zagospodarowania i uzytkowania terenów. Dla terenów zabudowy ustalono tez
podstawowe wskazniki zagospodarowania dzialek budowlanych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------63
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

W wydzielonych strefach z dominujaca zabudowa mieszkaniowa uzytkowaniem dominujacym
ma byc zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna z uslugami podstawowymi dla
ludnosci, a w strefach zabudowy wiejskiej równiez zabudowa zagrodowa.
We wszystkich tych strefach dopuszcza sie odpowiednio do funkcji strefy nie kolidujaca z
zabudowa mieszkaniowa róznego rodzaju dzialalnosc gospodarcza ( miejsca pracy).
Strefy z dominujaca zabudowa uslugowa oraz sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowa
obejmuja tereny istniejacej i planowanej koncentracji uslug publicznych i komercyjnych,
których rozwój przyczynic sie winien do poprawy jakosci zycia mieszkanców oraz aktywizacji
gospodarczej gminy.
Strefy produkcyjno – techniczne obejmuja tereny istniejacych i planowanych zakladów
produkcyjnych, magazynów, skladów oraz obiektów infrastruktury technicznej ( -oczyszczalnia
scieków, -stacja GPZ, ujecia wody, ) Uciazliwosc obiektów lokalizowanych w tych strefach nie
moze wykraczac poza granice stref.
Wyznaczone tereny rozwojowe w tych strefach jak równiez w strefach uslugowych powinny
przyczynic sie do aktywizacji gospodarczej gminy.
Strefy otwarte pelnia funkcje ekologiczne oraz funkcje gospodarcze zwiazane z produkcja rolna
i lesna.
Funkcje ekologiczne pelnia strefy zieleni, strefy rolne chronione oraz strefy lesne i polozonymi
na obszarach objetych ochrona na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
Wszelkie zmiany w uzytkowaniu tych stref podporzadkowane zostaly ochronie srodowiska.
Funkcje produkcyjne pelnia strefy rolne produkcyjne oraz strefy lesne.
W strefach rolnych dopuszczona jest zabudowa zagrodowa na terenach rodzinnych
gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niz srednia powierzchnia gospodarstwa
rolnego w gminie z wylaczeniem terenów : siedlisk chronionych, ostoi fauny i flory, cennych lak
pod wzgledem przyrodniczym, terenów podmoklych i bagiennych z charakterystyczna
roslinnoscia oraz terenów, na których dopuszcza sie lokalizacje elektrowni wiatrowych i
kolektorów solarów slonecznych .

System obszarów szczególnej ochrony

-obejmuje obszary i obiekty objete róznymi formami ochrony i ograniczen w uzytkowaniu oraz
wymagajacych ochrony i ograniczen w uzytkowaniu, ze wzgledu na wymogi ochrony przyrody,
ochrony zasobów naturalnych, ochrony przed powodzia , higiene srodowiska oraz ochrone
dóbr kultury, w tym zabytków i krajobrazu kulturowego:


W zakresie ochrony przyrody system ten obejmuje:
-ciagi ekologiczne w dolinach rzeki Prosny, Pratwy i Wolczynskiego Strugi,
-lasy,
-uzytek ekologiczny,
-5 pomników przyrody – aleje drzew i pojedyncze drzewa pomnikowe,
-siedliska chronione i stanowiska roslin chronionych – planowany rezerwat ,, Kania”,
a takze zespoly zieleni na terenach zabudowanych miasta i wsi, w tym parki i cmentarze oraz
wartosciowe zespoly zadrzewien towarzyszacych zabudowie a takze sródpolne i przydrozne.


W zakresie ochrony zasobów naturalnych system obejmuje:
-wartosciowe kompleksy gleb dla rozwoju rolnictwa;
-udokumentowane 4 zloza surowców naturalnych kruszywa naturalnego i 1 zloza surowca


ilastego ;
-tereny ochrony ujec wód podziemnych;
-wody powierzchniowe – cieki i zbiorniki wodne;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

W zakresie ochrony przed zagrozeniami i uciazliwosciami w srodowisku system obejmuje:
-tereny w zasiegu uciazliwego halasu komunikacyjnego wzdluz dróg krajowych i linii
kolejowej,
-obszary narazone na bezposrednie zalewy powodziowe,
-tereny w zasiegu szkodliwego oddzialywania pól elektromagnetycznych wzdluz linii


elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110kV,
-strefy sanitarne cmentarzy,
-tereny zdegradowane wymagajace rekultywacji ( skladowisko komunalne w Golkowicach).

W zakresie ochrony dóbr kultury, w tym zabytków i krajobrazu kulturowego system obejmuje:
-historyczne uklady urbanistyczne: Stare miasto w Byczynie ( obszar miasta lokacyjnego wraz z

terenem dawnych obwarowan),
-zabytkowe zalozenia palacowo – parkowe ,
-zespoly dworsko folwarczne ,
-zabytkowe zalozenia parkowe ,
-zabytkowe cmentarze,
-tereny ekspozycji kosciolów ,
-zabytki architektury i budownictwa,
-zabytki archeologiczne.

Ustalenia studium okreslajace kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej uwzgledniaja inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz drogi powiatowe i
gminna infrastrukture drogowa i techniczna.


Uwzgledniona w studium infrastruktura o znaczeniu ponadlokalnym obejmuje:
= droge krajowa nr 11 relacji Kolobrzeg -Bytom wraz z planowanym nowym jej przebiegiem;
= linie kolejowa nr 272 relacji Kluczbork – Kostów;
= linie napowietrzna wysokiego napiecia 110KV relacji Kluczbork – Kostów;
= gazociag wysokiego cisnienia Odolanów – Tworóg DN500;
= droge wojewódzka nr 487 relacji Byczyna – Olesno;


W zakresie dróg powiatowych planuje sie ich modernizacje do klasy zbiorczej i poprawienia
komunikacji miedzy poszczególnymi jednostkami wiejskimi.
Planowany rozwój dróg gminnych obejmuje:
-na terenie miasta – inwestycje zwiazane z poprawa warunków komunikacji w miescie, w tym
modernizacje w dostosowaniu do historycznych tras i przebiegów ulic w zabytkowej czesci
starego miasta,
-na terenach wiejskich-modernizacje dróg do klasy lokalnej lub dojazdowej, w zaleznosci od
zakresu obslugi oraz przebudowe dróg na ulice w granicach terenów zabudowanych.


W zakresie infrastruktury technicznej planuje sie:

-adaptacje oczyszczalni scieków w Byczynie,
-rozbudowe do potrzeb sieci zaopatrzenia w wode,
-rozbudowe istniejacej sieci kanalizacji w miescie i sukcesywna jej budowa na terenach


wiejskich,
-modernizacje i rozbudowe do potrzeb sieci rozdzielczej 15KV w zakresie niezbednym do
poprawy warunków napieciowych,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------65
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

-utrzymanie , modernizacja istniejacej sieci rozdzielczej gazu w miescie i jej dalsza rozbudowa
oraz sukcesywna gazyfikacja obszarów wiejskich gminy,
-rozwój telekomunikacji z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zakres zmian ustalen studium w stosunku do edycji uchwalonej w 1997r.

Obecna wersja studium obejmuje:
-doprowadzenie ustalen Studium do zgodnosci z obowiazujacymi planami zagospodarowania
przestrzennego;
-uwzglednienie wniosków o zmiane przeznaczenia i zagospodarowania terenów, zgodnie


z wynikami analizy wniosków;
-uzupelnienie zakresu Studium, zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy ;
-aktualizacje i uzupelnienie ustalen Studium, zgodnie z wymogami wynikajacymi
z przepisów art. 10 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;
-uzupelnienie o nieuwzglednione zadania realizujace ponadlokalne cele publiczne, ujete
w aktualnie obowiazujacym planie zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego;
-dostosowanie zapisów Studium do nowych regulacji prawnych.

Zmiana studium zostala sporzadzona w formie nowej edycji tekstu i rysunku studium
okreslajacego uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego.
Czesc tekstowa uwarunkowan zostala zaktualizowana i uzupelniona do zakresu okreslonego w
art. 10 ust.1 ustawy opizp. Zaktualizowane zostaly uwarunkowania spoleczno-gospodarcze
(prognoza demograficzna, sytuacja na rynku pracy, sytuacja mieszkaniowa, rozmieszczenie
urzadzen obslugi ludnosci, dzialalnosc gospodarcza, struktura gospodarstw rolnych), oraz
uwarunkowania wynikajace z obecnego stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
obecnego stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
Czesc ta ponadto zostala uzupelniona o uwarunkowania wynikajace z dotychczasowego
przeznaczenia i zagospodarowania terenów oraz stanu ladu przestrzennego i jego wymogów stosownie
do wymogów ustawy opizp.
Analiza zaktualizowanych uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna nie
wykazala potrzeby zmian zasadniczych kierunków polityki przestrzennej przyjetych w
dotychczasowej wersji studium, dlatego w kierunkach zagospodarowania przestrzennego
gminy zachowane zostaly dotychczasowe cele i podstawowe kierunki rozwoju przestrzennego
gminy.
Wprowadzono szereg zmian dostosowujacych ustalenia studium do obecnych wymogów
prawnych oraz aktualnego stanu faktycznego. Zmiany te polegaja na aktualizacji i uzupelnieniu
dotychczasowych zapisów i dotycza:
-ochrony srodowiska,
-ochrony zabytków,
-rozwoju komunikacji ,
-rozwoju systemów infrastruktury technicznej,
-wskazanie obszarów dla lokalizacji odnawialnych zródel energii ( farm wiatrowych,
kolektorów slonecznych – solarów, biogazowi i malej elektrowni wodnej)
-obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego oraz wskazania obszarów
wymagajacych sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66
URB – PLAN Opole


Studium uwarunkowan
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna

– Kierunki rozwoju, polityka przestrzenna
=================================================================

W zakresie inwestycyjnym zmiany dotycza:
= uwzglednienia nowej trasy drogi krajowej nr 11,
= wyznaczenie nowych terenów pod zabudowe zgodnie z analiza zlozonych wniosków oraz
zamierzen samorzadu lokalnego,
= uwzglednienie lokalizacji elektrowni wiatrowych ustalonych w drodze decyzji o warunkach
zabudowy,
= wskazanie obszarów, terenów rolnych, na których mozliwa jest lokalizacja farm wiatrowych
oraz kolektorów solarów slonecznych.


Sporzadzona zmiana studium gminy nie zmienia zasadniczych kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i poszczególnych jednostek osadniczych przyjetych w wersji
podstawowej studium w zakresie rozwoju zabudowy mieszkaniowej i uslug dla ludnosci.
Rozwój przestrzenny gminy nastepowac bedzie jako dalsza kontynuacja dotychczasowych
kierunków zabudowy zarówno mieszkaniowej, uslugowej jak i szeroko pojetej dzialalnosci
inwestycyjnej. Do nowych elementów wprowadzonych do zagospodarowania przestrzennego
gminy zaliczyc nalezy farmy wiatrowe i solary sloneczne.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------67
URB – PLAN Opole


PDFKierunki rozwoju gminy - tekst.pdf (528,51KB)