Przejdź do treści strony WCAG

Konkurs Ofert na dotację na 2004 r.

KONKURS OFERT NA DOTACJE 2004 r.

 

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Byczyna
na realizację zadania z zakresu sportu, kultury fizycznej
i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

l. Zadanie obejmuje :

 • rozwijanie wśród ludności miasta i gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu,
 • podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo - wychowawczej, szczególnie na wsi w klubach sportowych,
 • rozwijanie sportu oraz rozwój życia kulturalno - oświatowego,

TERMIN l WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadania 12.08.2004 r. - 31 12.2004 r.

2. W roku 2004 r., na realizację zadania proponuję się przeznaczyć środki publiczne w wysokości 28.000 zł.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego,

4. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

WYMOGI OFERTY

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. H. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, póz. 873) oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. ( Dz. U. Nr 193, póz 1891), w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,
 2. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERT

 1. Ofertę Konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie
  do 10.08.2004 r. do godz. 1200 adnotacją „Konkurs na dotacje 2004 r.” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub przesłać pocztą na adres 46-220 Byczyna, ul. Rynek l, Urząd Miejski w Byczynie.
 2. Oferty nie kompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
 3. Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotacje z budżetu gminy Byczyna na 2004 r., Burmistrz Byczyny powołał komisję konkursową.
 4. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie 11.08.2004 r.

 

W roku 2003 zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju, przyznając z budżetu gminy Byczyna dotację w wysokości 80 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONKURS OFERT NA DOTACJE NA 2004 r.

 

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu gminy Byczyna

na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Dofinansowane zostaną zadania z zakresu:

PROFILAKTYKI l ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Konkurs obejmuje następujące zadania:

1.1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych.

1.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy społecznej
 i prawnej. Ochrona przed przemocą w rodzinie.

1.3.Ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, edukacja publiczna.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Realizacja zadania l.09.2004 r. - 31.12.2004 r.
 2. W roku 2004 r. na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć środki publiczne w wysokości: 54.000.00
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania.
 4.  Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYMOGI OFERTY

Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U z 2003r. Nr 96, póz. 873) oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. ( Dz. U Nr 193, póz. 1891) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.       Ocena realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot,

2.       Realizacja programu powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej sprzętu, potrzebnego do realizacji zadania oraz zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami.

3.       Uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB WYBORU OFERTY

1.       Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy złożyć w zamkniętej kopercie pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 15.08.2004 r. z adnotacją „Konkurs na dotację 2004 r.”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie lub przesłać pocztą na adres 46-220 Byczyna ul. Rynek l , Urząd Miejski w By czynie.

2.       Oferty niekompletne oraz otrzymywane po terminie nie będą rozpatrywane

3.       Do przeprowadzenia konkursów oraz rozpatrywania wniosków na dotację z budżetu gminy Byczyna na 2004 r. Burmistrz Byczyny powołał komisję konkursową.

4.       Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone w terminie 16.08.2004r.

 

W roku 2003 zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju , przyznając z budżetu Gminy Byczyna dotacje w wysokości: 90.000zł.