Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych

Informacja dla kandydatów na ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych

 

Biuro Rady Miejskiej w Byczynie informuje, że od dnia 4 czerwca 2007 r. przyjmuje KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r.  w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dziennik Ustaw Nr 50 z dnia 28 marca 2006r.)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)       jest nieskazitelnego charakteru,

3)       ukończył 30 lat,

4)       jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)       nie przekroczył 70 lat,

6)       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)       posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)       duchowni,

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)       radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1)       prezesi sądów,

2)       stowarzyszenia,

3)       organizacje związkowe,

4)       organizacje pracodawców,

5)       organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

6)       co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na KARCIE ZGŁOSZENIA, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

1)       3 aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)       oświadczenia, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)       zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ( 50 zł w znaczkach opłaty sądowej ) oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW - PRZYJMOWANE SĄ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ W POK. NR 7,
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BYCZYNIE, W GODZINACH URZĘDOWANIA.

 

WSZELKIE POTRZEBNE DRUKI WYDAWANE SĄ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ
W POK. NR 7 W URZĘDZIE MIEJSKIM W BYCZYNIE, W GODZINACH URZĘDOWANIA

 

OSTATECZNY TERMIN PRZYJMOWANIA „KART ZGŁOSZEŃ” UPŁYWA Z DNIEM 30 CZERWCA 2007 ROKU

 

Wszelkich informacji można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Byczynie lub pod numerem telefonu:

- centrala urzędu: 077 413 4150 wew. 14