Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie

BURMISTRZ BYCZYNY

ogłasza nabór na stanowisko

Referenta w Referacie

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Urzędu Miejskiego w Byczynie

46-220 Byczyna, ul. Rynek 1

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym,

 3. posiadanie, co najmniej 3 lat stażu pracy,

 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe :

 1. znajomość ustaw : Prawo wodne, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o ochronie roślin, oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,

 2. umiejętność obsługi komputera.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

a) prowadzenie spraw administracyjno-księgowych Samodzielnej Miejsko-Gminnej
Spółki Wodnej w Byczynie w zakresie i ramach realizacji zadania własnego gminy –
gospodarka wodna,

b) wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym,

c) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie pojawiania się
chwastów i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,

d) nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń
o nieodpowiedniej zdrowotności, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii,

e) koordynacja obrotu materiału hodowlanego zwierząt i zapewnienie właściwej
organizacji i kontrolowanego rozrodu i oceny użytkowości.

4. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae,

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagany staż pracy,

 4. oryginał kwestionariusza osobowego,

 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 6. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 8. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywania obowiązków referenta
  w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
  w Byczynie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,

 • pocztą elektroniczną na adres: um@byczyna.pl, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego,

 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa” w terminie do 30 stycznia 2014 r. do godz.1530 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie (www.bip.byczyna.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (grudzień 2013 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Byczynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

Umowa o pracę zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do 31.12.2015 r.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

 

Podmiot udostępniający: Burmistrz Byczyny
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Byczyny
Data wytworzenia: 2014-01-17