Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00

Or-II.0002.44.2014 

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.19 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 30.01.2014r. ( czwartek ), o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XLIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wystąpienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku w sprawie składania oświadczeń podatkowych.
 7. Działalność klubów sportowych na terenie g.Byczyna – prezentacja.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  b) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie,
  c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Polanowicach, Kościół Filialny w Jakubowicach,
  d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020,
  e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020,
  f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 – 2020,
  g) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014,
  h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości rynkowej przewyższającej kwotę 100.000,00 zł o powierzchni 0,2000 ha,
  i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025,
  k) zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Komunikaty.
 12. Zakończenie sesji.

 

Uwaga: Sołtysi zainteresowani projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pk.nr 10.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Grzegorz Kapica

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.